നാരായണീയം (1850)

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാരായണീയം

രചന:മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി (1850)

[ 5 ] നാരയണീയം

പുസ്തകം

ഇരവിവൎമ്മൻതംപിയും
അരിപ്പാട്ടു‌രാമവാരിയരും
ജ്യൊത്സ്യൻപപ്പുപിള്ളയും
കൂടെപിഴതീൎത്തത

കല്പനപ്രകാരം
തിരുവനന്തപുരം സൎക്കാര അച്ചുകകൂടത്തിൽ
അച്ചടിച്ചത

൧൦൨൬ മാണ്ടു

ൟ പുസ്തകത്തിനുവിലരൂപാഒന്നെമുക്കാൽ [ 7 ] നാരായണീയം നൂറു പത്തായിട്ടു ആയിരത്തിൽ ചി
ല്ല്വാനംശ്ലൊകം ഒള്ളതിൽ ഇത്രാമതപത്തിൽ ഇന്ന
ഇന്നകഥകൾ ആകുന്നുഎന്ന ഇതിനുകീൾപറയുന്നു


൧ാമതും ൨ാമതും പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നിഷ്കളാഭിന്നസ്വ
രൂപവൎണ്ണനയും ഭക്തിമാഹാത്മ്യവും

൩ാമതിൽ ഭക്തപ്രശംസയും ആത്മപ്രാൎത്ഥനയും

൪ാമതിൽ യൊഗാഭ്യാസവൎണ്ണനം

൫ാമതിൽ പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിവൎണ്ണനം

൬ാമതിൽ വിരാൾപുരുഷവൎണ്ണനം

൭ാമതമുതൽ ൧൦ാമതവരെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉൽപ്പത്തി
യുംപ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയും

൧൧ാമതിൽ ജയവിജയന്മാരിടെ ശാപകാരണവും അവ
രുഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യ കശിപുവുമായിട്ടു ജ
നിച്ചതും

൧൨ാമതിലും ൧൩ാമതിലുംവരാഹാവതാരവുംഹിരണ്യാക്ഷ
വധവും

൧൪ാമതിൽ കൎദ്ദമചരിതവും കപിലാവതാരവും

൧൫ാമതിൽ ദെവഹൂതിക്കു കപിലൊപദെശം

൧൬ാമതിൽ നരനാരായണാവതാരവും സഹസ്രകവചവ
ധവും ദക്ഷയാഗവും [ 8 ] ൧൭ാമതിൽ ദ്ധ്രുവചരിതം

൧൮ാമതിൽ വെനന്റെ കഥയും പൃഥുചക്രവൎത്ത്യവതാ
രവും

൧൯ാമതിൽ പ്രാചീനബൎഹിസ്സിന്റെയുംപുത്രന്മാരാകുന്ന
പ്രചെതസ്സുകളിടെയുംകഥാ

൨൦ാമതിൽ പ്രിയവ്രതൻഎന്നരാജാവിന്റെ പൌത്ര
പുത്രനാകുന്ന ഋഷഭയൊഗിയിടെ അവതാരം

൨൧ാമതിൽ ജംബൂദ്വീപത്തിൽനവഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഒള്ള
അവതാരമൂൎത്തികളിടെസെവാപ്രകാരം

൨൨ാമതിൽ അജാമിളൊപാഖ്യാനം

൨൩ാമതിൽ വിശ്വരൂപന്റെയുംചിത്രകെതുവിന്റെ
യും കഥയും വൃത്രാസുരവധവും മരുത്തുകളിടെ
ഉൽപ്പത്തിയും

൨൪ാമതിലും ൨൫ാമതിലും നരസിംഹാവതാരവും ഹിരണ്യ
കശിപുവധവും പ്രഹ്ലാദചരിതവും

൨൬ാമതിൽഗജെന്ദ്രമൊക്ഷം

൨൭ാമതമുതൽ ൨൯ാമതവരെക്ഷീരാബ്ധിമഥനവും കൂൎമ്മാ
വതാരവും ധന്ന്വന്തൎയ്യവതാരവും മൊഹിന്ന്യവതാ
രവും

൩൦ാമതമുതൽ ൩൧ാമതവരെ വാമനാവതാരം

൩൨ാമതിൽ മത്സ്യാവതാരം

൩൩ാമതിൽ അംബരീഷചരിതം

൩൪ാമതമുതൽ ൩൫ാമതവരെ രാമായണം കഥാ [ 9 ] ൩൬ാമതിൽ പരശുരാമചരിതം

൩൭ാമതമുതൽ ൩൯ാമതവരെ ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരവും
ഗൊകുലപ്രാപണവും ദുൎഗ്ഗാവതാരകഥയും നന്ദഗൊപാ
ദിസന്തൊഷവും

൪൦ാമതമുതൽ ൪൧ാമതവരെ പൂതനാമൊക്ഷം

൪൨ാമതിൽ ശകടാസുരവധം

൪൩ാമതിൽ വാത്യാരൂപതൃണാവൎത്തവധം

൪൪ാമതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെനാമകരണം

൪൫ാമതിൽ നവനീതചൊരണം

൪൬ാമതിൽ മൃൽഭൊജനപരീക്ഷയിൽ മാതാവിന്നായി
കൊണ്ടുമുഖാന്തൎഭാഗത്തിംകൽപ്രപഞ്ചദൎശനം

൪൭ാമതിൽ ഉലൂഖലബന്ധനം

൪൮ാമതിൽ നള കൂബരന്മാരിടെ ശാപമൊക്ഷം

൪൯ാമതിൽ വൃന്ദാവനപ്രവെശം

൫൦ാമതിൽ വത്സാസുരവധവുംബകവധവും

൫൧ാമതിൽ അഘാസുരവധവും വനഭൊജനവും

൫൨ാമതിൽ വത്സസ്തെയവുംബ്രഹ്മാവിന്റെസ്തുതിയും

൫൩ാമതിൽ ധെനുകാസുരവധം

൫൪ാമതമുതൽ ൫൬ാമതവരെ കാളിയമൎദ്ദനം

൫൭ാമതിൽ ഗൊപന്മാരൊടു കൂടെക്രീഡാ യുദ്ധവും പ്ര
ലംബാസുരവധവും

൫൮ാമതിൽ മുഞ്ജാടവിയിൽവച്ചുദവാഗ്നിശമനംചെയ്തു
ഗൊരക്ഷണംചെയ്തകഥയും ഋതുവൎണ്ണനയും [ 10 ] ൫൯ാമതിൽ ഭഗവാന്റെവെണുഗാനവുംഗൊപസ്ത്രീകളി
ടെ അനുരാഗവൎണ്ണനയും

൬൦ാമതിൽ ഗൊപസ്ത്രീകളിടെവ്രതാരംഭവും അവരിടെ
വസ്ത്രാപഹരണവും

൬൧ാമതിൽ ഭഗവാൻബ്രാ ഹ്മണരൊടു അന്നം യാചിക്ക
യുംഅന്നവും കൊണ്ടുചെന്ന ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീകളെ
അനുഗ്രഹിക്കയുംചെയ്ത കഥാ

൬൩ാമതമുതൽ ൬൪ാമതവരെ ഗൊവൎദ്ധനൊദ്ധരണം

൬൫ാമതിൽ ഇന്ദ്രസുരഭികളിടെസ്തുതിയും ഭഗവാന്റെമാ
ഹാത്മ്യവൎണ്ണനയും

൬൬ാമതിൽ വെണുഗാനശ്രവണം കൊണ്ടു ആഗതമാ
രായിരിക്കുന്നഗൊപസ്ത്രീകളൊടുഒള്ള ക്രീഡകൾ

൬൭ാമതിൽ ഗൊപസ്ത്രീകളിടെ മദം ശമിപ്പാൻ ഭഗവാൻ
രാധയൊടുകൂടെ മറഞ്ഞിരുന്നതും രാധയെവഞ്ചി
‌ച്ചതുംപിന്നത്തതിൽ പ്രത്യക്ഷമായതും

൬൮ാമതിൽ രണ്ടാമതു ഗൊപസ്ത്രീകളൊടു കൂടെഒള്ളക്രീ
ഡകൾ

൬൯ാമതിൽ രാസക്രീഡാ

൭൦ാമതിൽ അംബികാവനത്തിൽ വച്ചു നന്ദഗൊപരെ
പെരും പാമ്പുപിടിചതുംആപാംപിനുശാപമൊ
ക്ഷം കൊടുത്തതും ശംഖചൂഡൻ ഗൊപസ്ത്രീകളെ
ഹരിച്ചതും അവനെകൊന്നുശിരൊരത്നം എടുത്തു
ബലഭദ്രൎക്കുകൊടുത്തതും വൃഷഭമായിട്ടുവന്ന അരി
ഷ്ടാസുരനെഹനിച്ചതും [ 11 ] ൭൧ാമതിൽ കെശിവധവും വ്യൊമാസുരവധവും

൭൨ാമതമുതൽ ൭൫ാമതവരെ കംസവധം

൭൬ാമതിൽ ഗുരുദക്ഷിണയും ഉദ്ധവരുഗൊകുലത്തിൽ
പൊയിവന്നതും

൭൭ാമതിൽഭഗവാൻസൈരന്ധ്രിയിടെയും‌അക്രൂരന്റെ
യും ഗൃഹത്തിൽപൊയതും ജരാസന്ധനൊടു യുദ്ധം
ചെയ്തതും മുചുകുന്ദനെഅനുഗ്രഹിച്ചതും ദ്വാരകാ
പ്രവെശവും

൭൮ാമത മുതൽ ൭൯ാമതവരെ രുഗ്മിണീസ്വയംബരം

൮൦ാമതിൽ സത്യഭാമാജാംബവതികളിടെ പാണിഗ്രഹ
ണവും പാണ്ഡവന്മാരു അരക്കില്ലത്തിൽവച്ചുദഹി
ച്ചൂ എന്നുകെട്ടുഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുരത്തിംകൽ പൊ
യിരിക്കും‌പൊൾ അക്രൂരാദികളിടെ വാക്കുകൊ
ണ്ടുശതധന്വാവുസത്രാജിത്തിനെ വധിച്ചുസ്യമന്തക
രത്നം കൊണ്ടുപൊയതും പിന്നത്തതിൽ സത്യഭാമ
യിടെ സംകടംകണ്ടു ഭഗവാൻ ശതധന്വാവിനെവ
ധി ച്ചതുംബലഭദ്രരാമൻ മൈഥിലരാജ്യത്തുചെന്നുദു
ൎയ‌്യൊധനന്നു ഗദാ ഭ്യാസം ചെയ്തതും സ്യമന്തകംപര
ബൊധമായിട്ടു അക്രൂരന്റെപക്കൽ കൊടുത്തതും

൮൧ാമതിൽ പാഞ്ചാലീസ്വയംബരവും സുഭദ്രാഹരണ
വും കഴിഞ്ഞുഭഗവാൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിംകൽ ഇരി
ക്കുംപൊൾ അൎജ്ജുനനെകൊണ്ടു ഖാണ്ഡവദഹനം
കഴിപ്പിച്ചതും-കാളിന്ദി-മിത്രവിന്ദാ-സത്യാ-ഭദ്രാ[ 12 ] ലക്ഷണാഇങ്ങനെ അഞ്ചു കന്യകമാരെ വിവാഹം
ചെയ്തകഥയും മുരാസുരനെയും‌ നരകാസുരനെയും
വധിച്ചതും സ്വൎഗ്ഗത്തുചെന്നുഅദിതിക്കു‌കുണ്ഡലംകൊ
ടുത്തു‌അവിടെനിന്നും കല്പകവൃക്ഷം കൊണ്ടു വന്നു
സത്യഭാമയിടെ ഗൃഹത്തിങ്കൽനട്ടതും നരകാസുരൻകാ
രാഗൃഹത്തി‌ൽ‌ ഇട്ടിരുന്ന പതിനാറായിരം രാജസ്ത്രീ
കളെയും വിവാഹം ചെയ്തതുംനാരദമൊഹനവും

൮൨ാമതിൽ ശംബരവധവും പ്രദ്യുമ്നൻരുഗ്മികന്യകയെ
യും അനിരുദ്ധൻരുഗ്മിപൌത്രിയെയും വിവാഹം
ചെയ്തതും രുഗ്മിയെ വധിച്ചതും ബാണയുദ്ധവും
നൃഗമൊക്ഷവും

൮൩ാമതിൽ പൌണ്ഡ്രകവധവും വിവിദനെ ബലഭദ്ര
രാമൻവധിച്ചതും അദ്ദെഹം കുപിതനായിട്ടു ഹസ്തി
നപുരത്തെ ആകൎഷിച്ചതും സാംബൻ ലക്ഷണയെ
വിവാഹം ചെയ്തതും

൮൪ാമതിൽ ഒരു സൂൎയ‌്യഗ്രഹണത്തിം‌കൽ ഭഗവാൻനന്ദ
ഗൊപാദി യാദവന്മാരൊടും മറ്റുള്ള ബന്ധുക്ക
ളൊടും കൂടെ സമന്തപഞ്ചകം എന്നതീൎത്ഥത്തിങ്കൽ
സ്നാനത്തിനു പൊയതും അവിടെ പാണ്ഡവാദി
ബന്ധുക്കളൊടും കൂടി മൂന്നു മാസം പാൎത്ത കഥയും
അവിടെവച്ചു വസുദെവരു യാഗം കഴിച്ചതും

൮൫ാമതിൽ ജരാസന്ധവധവും ശിശുപാലവധവും സഭാ
പ്രവെശത്തിംകൽ ദുൎയ‌്യൊധനന്നു സ്ഥലജല ഭ്രമം
ഒണ്ടായതും [ 13 ] ൮൬ാമതിൽ സാല്വവധവും ദന്തവക്രവധവും കുരുസഭ
യിംകൽ‌വച്ചു പാഞ്ചാലിയിടെ വസ്ത്രാപഹരണ
ത്തിംകൽഭഗവാൻവസ്ത്രം കൊടുത്തു പാഞ്ചാലിയെ
രക്ഷിച്ചതും ശാകഭക്ഷണം‌ചെയ്തു ദുൎവാസസ്സിനു
തൃപ്തിവരുത്തിയതും പാണ്ഡവന്മാരിടെ ദൂതനായി
ട്ടുഹസ്തിനപുരത്തിംകൽ പൊയതും അവിടെവച്ചു
വിശ്വരൂപം കാണിച്ചതും പാൎത്ഥസാരഥിആയിട്ടു
അൎജ്ജുനന്നു ഗീതൊപദെശം‌ചെയ്തു വിശ്വരൂപം
കാണിച്ചതും ഭാരതയുദ്ധവും ബലഭദ്രന്റെതീൎത്ഥ
‌ യാത്രയുംധൎമ്മപുത്രരുഅശ്വമെധയാഗംകഴിച്ചതും

൮൭ാമതിൽ കുചെലൊപാഖ്യാനം

൮൮ാമതിൽ ദെവകിക്കുആറുപുത്രന്മാർമുൻപിൽ മൃതന്മാ
രായിരുന്നവരെ പാതാളത്തിംകൽനിന്നും കൊണ്ടു
വന്നുകാണിച്ചതും മൈഥിലരാജ്യത്തുബഹുലാശ്വൻ
എന്ന രാജാവിന്റെയും ശ്രുതദെവൻ എന്നബ്രാ
ഹ്മണന്റെയും ഗൃഹത്തിംകൽ ഒരു സമയത്തുതന്നെ
വിരുന്നിനു പൊയതും സന്താനഗൊപാലകഥയും
നാരദൻവസുദെവൎക്കും ഭഗവാൻ‌ഉദ്ധവൎക്കുംജ്ഞാ
നൊപദെശം ചെയ്തതും

൮൯ാമതിൽ വൃകാസുരകഥയും ഭൃഗുമഹൎഷിയിടെപാദതാ
ഡനംകൊണ്ടു ഭഗവാന്റെ വക്ഷസ്സുംകൽ ശ്രീവ
ത്സംഒണ്ടായതും

൯൦ാമതിൽ വിഷ്ണുമാഹാത്മ്യവൎണ്ണനം

൯൧ാമതമുതൽ ൯൨ാമതവരെ ഭഗവൽഭജനപ്രകാരം [ 14 ] ൯൩ാമതിൽ ഭൂമ്യാദിഇരുപത്തുനാലുഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നു
ഒള്ള ഗുണഗ്രഹണം

൯൪ാമതമുതൽ ൯൫ാമതവരെ ഭക്തിക്രമവൎണ്ണനയും ഭഗ
വാന്റെസ്വരൂപദ്ധ്യാനവും

൯൬ാമതിൽ വിഭൂതിവിജ്ഞാനം

൯൭ാമതിൽ ഭക്തിയിടെ ഉത്തമമദ്ധ്യമാധമഭെദവൎണ്ണനയും
മാൎക്കണ്ഡെയന്റെകഥയും

൯൮ാമതിൽ ഭഗവാന്റെനിഷ്കളരൂപവൎണ്ണനം

൯൯ാമതിൽ ഭഗവാന്റെമാഹാത്മ്യവൎണ്ണനം

൧൦൦ാമതിൽ ഭഗവാന്റെ കെശാദിപാദവൎണ്ണനം

ൟ നാരായണീയം ഗ്രന്ഥം മെല്പുത്തൂരു നാരായ
ണഭട്ടതിരി ഗുരുവായൂരുക്ഷെത്രത്തിൽ മണ്ഡപത്തിൽ ഇരു
ന്നുഒണ്ടാക്കി - കൊല്ലവൎഷംഎഴുനൂറ്റ അറുപത്തുരണ്ടാ
മത വൃശ്ചികമാസം ൨൮൹ സമാപ്തിവരുത്തിയത-

ആദിവസത്തെകലിദിനസംഖ്യാ - ആയുരാരൊഗ്യസൌ
ഖ്യംഎന്നആകുന്നു [ 15 ] നാരായണീയം

ഹരിഃ ശ്രീഗണപതയെനമഃ അവിഘ്നമസ്തു

സാന്ദ്രാനന്ദാവബൊധാത്മകമനുപമിതംകാലദെശാവ
ധിഭ്യാന്നിൎമ്മുക്തന്നിത്യ മുക്തന്നിഗമശതസഹസ്രെണനിൎഭാ
സ്യമാനം അസ്പഷ്ടന്ദൃഷ്ടമാത്രെ പുനരുരുപുരുഷാൎത്ഥാത്മ
കം ബ്രഹ്മതത്വന്തത്താവൽ ഭാതിസാക്ഷാൽ ഗുരുപവനപു
രെഹന്തഭാഗ്യഞ്ജനാനാം || ൧ || ഏവന്ദുൎലഭ്യവസ്തുന്യപി
സുലഭതയാ ഹസ്തലബ്ധെ യദന്യത്തന്വാവാചാധിയാവാഭ
ജതിബതജനഃക്ഷുദ്രതൈവസ്ഫുടെയംഎതെതാവദ്വയ
ന്തുസ്ഥിരതരമനസാ വിശ്വപീഡാപഹത്യൈ നിശ്ശെഷാ
ത്മാനമെനംഗുരുപവനപുരാധീശമെവാശ്രയാമഃ || ൨ || സ
ത്വംയത്തൽ പരാഭ്യാമപരികലനതൊനിൎമ്മലന്തെനതാവ
ത്ഭൂതൈ ൎഭൂതെന്ദ്രിയൈസ്‌തെവപുരിതിബഹുശഃശ്രൂയതെ
വ്യാസവാക്യം തൽസ്വച്ശത്വാദ്യദച്ശാദിതപരസുഖചിൽ
ഗൎഭനിൎഭാസരൂപം തസ്മിന്ധന്യാരമന്തെ ശ്രുതിമതിമധു
രെസുഗ്രഹെവിഗ്രഹെതെ|| ൩ ||നിഷ്കംപെനിത്യപൂൎണ്ണെനി
രവധിപരമാനന്ദ പീയൂഷരൂപെ നിൎല്ലീനാനെകമുക്താ
വലിസുഭഗതമെ നിൎമ്മലബ്രഹ്മസിന്ധൌ കല്ലൊലൊല്ലാ
സതുല്യംഖലുവിമലതരംസത്വമാഹുസ്തദാത്മാകസ്മാന്നൊ [ 16 ] നിഷ്കളസ്ത്വംസകളഇതിവചസ്ത്വൽകലാസ്വെവഭൂമൻ || ൪ ||
നിർവ്യാപാരൊപി നിഷ്കാരണമജഭജസെയൽ ക്രിയാമീ
ക്ഷണാഖ്യാന്തെ നൈവൊദെതിലീനാ പ്രകൃതിരസതിക
ല്പാപികല്പാദികാലെ തസ്യാസ്സംശുദ്ധമം ശംകമപിതമതി
രൊധായകം സത്വരൂപം സത്വന്ധൃത്വാദധാസിസ്വമഹിമ
വിഭവാകുണ്ഠവൈകുണ്ഠരൂപം || ൫ || തത്തെപ്രത്യഗ്രധാരാ
ധരലളിതകളായാവലീകെളികാരം ലാവണ്യസ്യൈകസാ
രം സുകൃതിജനദൃശാം പൂൎണ്ണപുണ്യാവതാരം ലക്ഷ്മീനിശ്ശം
കലീലാനിലയനമമൃതസ്യന്ദ സന്ദൊഹമന്തസ്സിഞ്ചൽ സഞ്ചി
ന്തകാനാംവപുരനുകലയെമാരുതാഗാരനാഥ || ൬ || കഷ്ടാ
തെസൃഷ്ടി ചെഷ്ടാബഹുതരഭവഖെദാവഹാ ജീവഭാജാ
മിത്യെവം പൂൎവ്വമാലൊചിതമജിതമയാനൈവമദ്യാഭിജാ
നെ നൊചെജ്ജീവാഃ കഥംവാമധുരതരമിദം ത്വദ്വപു
ശ്ചിദ്രസാൎദ്രന്നെത്രൈ ശ്രൊത്രൈശ്ച പീത്വാപരമരസസു
ധാംബൊധിപൂരെരമെരൻ || ൭ || നമ്രാണാം സന്നിധത്തെസത
തമപി പുരസ്തൈരനഭ്യൎത്ഥിതാനപ്യൎത്ഥാൻകാമാനജസ്രം
വിതരതി പരമാനന്ദസാന്ദ്രാംഗതിഞ്ച ഇത്ഥന്നിശ്ശെഷല
ഭ്യൊ നിരവധികഫലഃ പാരിജാതൊഹരെത്വംക്ഷുദ്രന്തം
ശക്രവാടീദ്രുമമഭിലഷതിവ്യൎത്ഥമൎത്ഥിവ്രജൊയം || ൮ ||
കാരുണ്യാൽ കാമമന്യന്ദദതിഖലുപരെ സ്വാത്മദസ്ത്വം
വിശെഷാദൈശ്വൎയ‌്യാദീശതെന്യെ ജഗതിപരജനെസ്വാ
ത്മനൊപീശ്വരസ്ത്വം ത്വയ‌്യുച്ചൈരാരമന്തി പ്രതിപദമ
ധുരെ ചെതനാസ്ഫീത ഭാഗ്യാസ്ത്വഞ്ചാത്മാരാമ എവെത്യ
തുലഗുണഗണാധാരശൌരെനമസ്തെ || ൯ || ഐശ്വൎയ‌്യംശം [ 17 ] കരാദീശ്വരവിനിയമനം വിശ്വതെജൊഹരാണാം തെജ
സ്സംഹാരിവീൎയ‌്യം വിമലമപിയശൊനി സ്പൃഹൈശ്ചൊപ
ഗീതംഅംഗാസംഗാസദാ ശ്രീ രഖിലവിദ സിനക്വാപിതെ
സംഗവാൎത്താ തദ്വാതാഗാര വാസിൻമുരഹര ഭഗവച്ശബ്ദ
മുഖ്യാശ്രയൊസി || ൧൦ || ൧ ||

സൂൎയ‌്യസ്പൎദ്ധികിരീട മൂൎദ്ധ്വ തിലകപ്രൊൽ ഭാസിഫാ
ലാന്തരം കാരുണ്യാകുലനെത്ര മാൎദ്രഹസിതൊല്ലാസംസുനാ
സാപുടംഗണ്ഡൊദ്യന്മകരാഭ കുണ്ഡലയുഗം കണ്ഠൊജ്വ
ലൽകൌസ്തുഭന്ത്വദ്രൂ‍പം വനമാല്യഹാരപടല ശ്രീവത്സ
ദീപ്രം ഭജെ || ൧ || കെയൂരാംഗദകം കണൊത്തമമഹാരത്നാം
ഗുലീയാംകിത ശ്രീമൽ ബാഹുചതുഷ്കസംഗത ഗദാശംഖാ
രിപം കെരുഹാംകാഞ്ചിൽ‌കാഞ്ചനകാഞ്ചിലാഞ്ഛി തല
സൽ പീതാംബരാലം ബിനീമാലം ബെവിമലാംബുജദ്യു
തിപദാംമൂൎത്തിന്തവാൎത്തിച്ശിദം. || ൨ ||യത്ത്രൈലൊക്യമഹീ
യസൊപിമഹിതം‌സമ്മൊഹനം‌മൊഹനാൽ കാന്തം‌കാന്തി
നിധാനതൊപിമധുരം മാധുൎയ‌്യധുൎയ‌്യാദപി സൗന്ദൎയ‌്യൊ
ത്തരതൊപി സുന്ദരതരം ത്വദ്രൂപമാശ്ചൎയ‌്യതൊ പ്യാശ്ച
ൎയ‌്യംഭുവനെനകസ്യകുതുകംപുഷ്ണാതിവിഷ്ണൊവിഭൊ || ൩ ||
തത്താദൃങ്മധുരാത്മകന്ത വവപുസ്സം പ്രാപ്യസമ്പന്മയീ
സാദെവീപരമൊത്സുകാ ചിരതരന്നാസ്തെ സ്വഭക്തെഷ്വ
പിതെനാസ്യാബതകഷ്ടമച്യുതവിഭൊത്വദ്രൂപമാനൊജ്ഞ
കപ്രെമസ്ഥൈൎയ‌്യമയാദചാപലബലാച്ചാപല്യ വാൎത്തൊ
ദഭൂൽ || ൪ || ലക്ഷ്മീസ്താവകരാമണീയകഹൃതൈവെയം‌പ
രെഷ്വസ്ഥിരെത്യസ്മിന്നന്യദപി പ്രമാണമധുനാവക്ഷ്യാ [ 18 ] മിലക്ഷ്മീപതെയെത്വദ്ധ്യാനഗുണാനുകീൎത്തനരസാസക്താ
ഹിഭക്താ ജനാസ്തെഷ്വെഷാ വസതിസ്ഥിരൈവ ദയിത
പ്രസ്താവദത്താദരാ || ൫ || എവംഭൂതമനൊജ്ഞതാനവസു
ധാനിഷ്യന്ദസന്ദൊഹനം ത്വദ്രൂപം പരചിദ്രസായ നമയം
ചെതൊഹരംശൃണ്വതാംസദ്യഃ പ്രെരയതെമതിമ്മദയതെ
രൊ മാഞ്ചയത്യംഗകം വ്യാസിഞ്ചത്യപിശീതബാഷ്പവി
സരൈരാനന്ദമൂൎച്ശൊൽഭവൈഃ || ൬ || എവംഭൂതതയാഥ
ഭക്ത്യഭിഹിതൊയൊഗസ്സയൊഗദ്വയാൽ കൎമ്മജ്ഞാ നമ
യാൽ ഭൃശൊത്തമതരൊയൊഗീശ്വ രൈൎഗ്ഗീയതെ സൗന്ദ
ൎയ‌്യൈകരസാത്മകെത്വയിഖലു പ്രെമപ്രകൎഷാത്മികാഭ
ക്തിൎന്നിശ്രമമെവവിശ്വപുരുഷൈൎല്ലഭ്യാരമാവല്ലഭ || ൭ ||
നിഷ്കാ മന്നിയതസ്വധൎമ്മചരണം യൽകൎമ്മയൊഗാഭിധം
തദ്ദൂരെത്യഫലംയദൗപനിഷദജ്ഞാനൊപലഭ്യം പുനഃ ത
ത്വവ്യക്ത തയാസുദുൎഗ്ഗമതരം‌ചിത്തസ്യതസ്മാദ്വിഭൊത്വൽ
പ്രെമാത്മകഭക്തിരെവസതതംസ്വാദീയസീ ശ്രെയസീ|| ൮ ||
അത്യായാ സകരാണി കൎമ്മപടലാന്യാ ചൎയ‌്യനിൎയ‌്യന്മലാ
ബൊധെഭക്തി പഥെഥവാപ്യുചിത താമായാന്തി കിന്താ
വതാക്ലിഷ്ട്വാ തൎക്കപഥെപരന്തവവപുൎബ്രഹ്മാഖ്യ മന്യെ
പുനശ്ചിത്താൎദ്ര ത്വമൃതെവിചിന്ത്യബഹുഭിസ്സിദ്ധ്യന്തി ജ
ന്മാന്തരൈഃ. || ൯ ||ത്വൽഭക്തിസ്തുകഥാരസാമൃതഝരീനിൎമ്മ
ജ്ജനെനസ്വയം സിദ്ധ്യന്തീവിമല പ്രബൊധപദവീമ
ക്ലെശതസ്തന്വതീ സദ്യസ്സിദ്ധികരീ ജയത്യയിവിഭൊസൈ
വാസ്തു മെത്വൽപദപ്രെമപ്രൗഢിരസാൎദ്രതാദ്രുതതരംവാ
താലയാധീശ്വര || ൧൦ || ൨ || [ 19 ] പഠന്തൊനാമാനിപ്രമദഭരസിന്ധൗ നിപതിതാ സ്മര
ന്തൊരൂപന്തെവരദകഥയന്തൊഗുണകഥാഃചരന്തൊയെ
ഭക്താസ്ത്വയിഖലുരമന്തെ പരമമൂനഹംധന്യാന്മന്യെസമ
ധിഗതസൎവാഭിലഷിതാൻ || ൧ ||ഗദക്ലിഷ്ടം‌കഷ്ടംതവചരണ
സെവാര സഭരെപ്യനാസക്തം ചിത്തം ഭവതി ബതവി
ഷ്ണൊകുരുദയാം ഭവൽപാദാംഭൊജസ്മരണരസികൊനാ
മനിവഹാനഹംഗായം ഗായം കുഹചനവിവത്സ്യാമി വിജ
നെ|| ൨ || കൃപാതെജാതാചെൽകിമിവനഹി ലഭ്യന്തനുഭൃതാംമ
ദീയക്ലെശൌഘപ്രശമനദശാനാമകിയതീനകെ കെലൊ
കെസ്മിന്നനിശമയിശൊകാഭിരഹിതാഭവൽ ഭക്താമുക്താ
സ്സുഖഗതിമസക്താവിദധതെ || ൩ ||മുനിപ്രൌഢാരൂഢാ ജഗ
തിഖലുഗൂഢാത്മഗതയൊഭവൽ പാദാം ഭൊജസ്മരണവി
രുജൊനാ രദമുഖാഃചരന്തീശസ്വൈരംസതതപരിനിൎഭാക
പരചിൽസദാനന്ദാദ്വൈതപ്രസരപരിമഗ്നാഃ കിമപരം|| ൪ ||
ഭവൽഭക്തിസ്ഫീതാഭവതുമമ സൈവപ്രശമയെ ദശെഷ
ക്ലെശൗഘം നഖലുഹൃദി സന്ദെഹകണികാന ചെദ്വ്യാസ
സ്യൊക്തിസ്തവച വചനം നൈഗമവചൊഭവെന്മിഥ്യാ
രഥ്യാപുരുഷവചനപ്രായമഖിലം || ൫ ||ഭവൽഭക്തിസ്താവ
ൽപ്രമുഖമധുരാത്വൽ‌ ഗുണരസാൽ കിമപ്യാരൂഢാ ചെദ
ഖിലപരി താപപ്രശമനീ പുനശ്ചാ ന്തെ സ്വാന്തെവിമല
പരിബൊധൊദയമിള ന്മഹാനന്ദാ ദ്വൈതം ദിശതികിമ
തഃ പ്രാൎത്ഥ്യമപരം || ൬ ||വിധൂയ ക്ലെശാന്മെകുരുചരണ യു
ഗ്മന്ധൃതരസംഭവൽ ക്ഷെത്രപ്രാപ്തൌകരമപിച തെപൂ
ജനവിധൗ ഭവന്മൂൎത്ത്യാലൊകെനയനമഥതെപാദ തുളസീ [ 20 ] പരിഘ്രാണെഘ്രാണം ശ്രവണമപിതെചാരു ചരിതെ || ൭ ||
പ്രഭൂതാധിവ്യാധിപ്രസഭചലിതെമാമകഹൃദിത്വദീയന്ത
ദ്രൂപം പരമസുഖചിദ്രൂപമുദിയാൽ ഉദഞ്ചദ്രൊമാഞ്ചൊ
ഗളിത ബഹുഹൎഷാ ശ്രു നിവഹൊ യഥാ വിസ്മൎന്യാസം
ദുരുപശമപീഡാ പരിഭവാൻ || ൮ || മരുൽഗെഹാധീശത്വ
യിഖലുപരാഞ്ചൊപി സുഖിനൊഭവൽ സ്നെഹീ സൊഹം
സുബഹുപരിതപ്യെ ചകിമിദം അകീൎത്തിസ്തെമാ ഭൂദ്വരദ
ഗദഭാരംപ്രശമയൻഭവൽ ഭക്തൊത്തം സംഝടിതികുരു
മാംകംസദമന || ൯ || കിമുക്തൈൎഭൂയൊഭിസ്തവഹികരുണാ
യാവദുദിയാദഹന്താവദ്ദെവ പ്രഹിതവിവിധാൎത്തപ്രലപി
തഃപുരഃ ക്ലപ്തെപാദെവര ദതവനെഷ്യാമിദി വസാന്യ
ഥാശക്തിവ്യക്തംനതിനുതിനിഷെവാവിരചയൻ || ൧൦ || ൩ ||
പ്രഥമസ്കന്ധകഥാസമാപ്താ

കല്യതാമ്മമ കുരുഷ്വതാവതീം കല്യതെഭവദുപാസനം
യയാസ്പഷ്ടമഷ്ട വിധയൊഗ ചൎയ‌്യയാ പുഷ്ട യാശുതവ
തുഷ്ടിമാപ്നുയാം || ൧ || ബ്രഹ്മചൎയ‌്യദൃഢതാദിഭിൎയ‌്യ മൈരാ
പ്ലവാദിനിയമൈശ്ച പാവിതാഃ കുൎമ്മഹെദൃഢമമീസുഖാ
സനം പംകജാദ്യമപിവാഭവൽ പരാഃ || ൨ || താരമന്തരനു
ചിന്ത്യസന്തതം പ്രാണവായുമഭിയമ്യനിൎമ്മലാഃ ഇന്ദ്രിയാ
ണി വിഷയാ ദഥാപഹൃത്യാസ്മഹെ ഭവദുപാ സനൊന്മു
ഖാഃ || ൩ || അസ്ഫുടെവപുഷിതെപ്രയത്നതൊധാരയെമ
ധിഷണാം മുഹുൎമ്മുഹുഃതെനഭക്തി രസമന്ത രാൎദ്രതാമുദ്വ
ഹെമ ഭവദംഘ്രിചിന്തകാഃ || ൪ || വിസ്ഫുടാവയവഭെദ
സുന്ദരം ത്വദ്വപുസ്സുചിരശീലനാവശാൽ അശ്രമമ്മനസി [ 21 ] ചിന്തയാമഹെധ്യാന യൊഗനിര താസ്ത്വദാശ്രയാഃ || ൫ ||
ധ്യായതാം സകളമൂൎത്തിമീദൃശീമുന്മി ഷന്മധുരതാ ഹൃതാ
ത്മനാംസാന്ദ്രമൊദ രസരൂപമാന്തരം ബ്രഹ്മരൂപ മയി
തെവഭാസതെ || ൬ || തൽസമാസ്വദനരൂപിണീംസ്ഥിതിം ത്വ
ത്സമാധിമയിവിശ്വനായക ആ ശ്രിതാഃപുനരതഃ പരിച്യു
താവാരഭെമഹിചധാരണാദികം || ൭ || ഇത്ഥമഭ്യസനനിൎഭരൊ
ല്ലസത്ത്വൽ പരാത്മസുഖകല്പിതൊത്സവാഃമുക്തഭക്തകു
ലമൗലിതാംഗതാസ്സഞ്ചരെമശുകനാരദാദിവൽ || ൮ ത്വത്സ
മാധിവിജയെതുയഃ പുനൎമ്മംക്ഷുമൊക്ഷരസികഃക്രമെ
ണവായൊഗവശ്യമനിലം ഷഡാശ്രയൈരുന്നയത്യജസു
ഷുമ്നയാശനൈഃ || ൯ || ലിംഗദെഹമപിസന്ത്യജന്നഥൊലീയ
തെത്വയിപരെനിരാഗ്രഹഃ ഊൎദ്ധ്വലൊകകുതുകീതുമൂൎദ്ധ
തസ്സാൎദ്ധമെവകരണൈൎന്നിരീയതെ || ൧൦ || അഗ്നിവാസരവ
ളൎക്ഷ പക്ഷ ഗൈരുത്തരായണ ജുഷാചദൈവതൈഃ
പ്രാപിതൊരവിപദംഭവൽ പരൊമൊദവാന്ധ്രുവപദാ
ന്തമീയതെ || ൧൧ || ആസ്ഥിതൊഥമഹരാലയെയദാശെഷ
വക്ത്രദഹനൊഷ്മണാൎദ്യതെ ൟയതെ ഭവദുപാശ്രയസ്ത
ദാവെധസഃപദമതഃപുരൈവവാ || ൧൨ || തത്രവാതവപദെ
ഥവാവസൻ പ്രാകൃതപ്രള യഎതിമുക്തതാംസ്വെച്ശയാ
ഖലുപുരാവിമുച്യതെസംവിഭിദ്യജഗദണ്ഡമൊജസാ || ൧൩ ||
തസ്യ ചക്ഷിതിപയൊ മഹൊനില ദ്യൊമഹൽ പ്രകൃതി
സപ്തകാവൃതീഃതത്തദാത്മകതയാവിശൻ സുഖീയാതിതെ
പദമനാവൃതംവിഭൊ || ൧൪ || അച്ചീരാദിഗകിമീദൃശീംവ്ര
ജൻവിച്യുതിനഭജതെ ജഗൽപതെസച്ചിദാത്മകഭവൽ [ 22 ] ഗുണൊദയാനുച്ചരന്തമനിലെശപാഹിമാം || ൧൫ || ൪ ||

വ്യക്താവ്യക്തമിദന്നകിഞ്ചിദഭവൽപ്രാൽപ്രാകൃതപ്ര
ക്ഷയെമായായാംഗുണസാമ്യരുദ്ധ വികൃതൗത്വയ‌്യാഗതാ
യാംലയംനൊമൃത്യുശ്ചതദാമൃതഞ്ച സമഭൂന്നാഹ്നൊനരാ
ത്രെസ്ഥിതിസ്തത്രൈക സ്ത്വമശിഷ്യഥാഃ കിലപരാനന്ദപ്ര
കാശാത്മനാ || ൧ || കാലഃകൎമ്മഗുണാശ്ചജീവനിവഹാവിശ്വ
ഞ്ചകാൎയ‌്യംവിഭൊചില്ലീലാരതിമെയുഷിത്വയിതദാനിൎല്ലീ
നതാമായയുഃ തെഷാംനൈവവദന്ത്യസത്വ മയിഭൊശ്ശ
ക്ത്യാത്മനാതിഷ്ഠതാന്നൊചെൽ കിംഗഗന പ്രസൂനസദൃ
ശാംഭൂയൊഭവെത്സംഭവഃ || ൨ || ഏവഞ്ചദ്വിപരാൎദ്ധകാല
വിഗതാവീക്ഷാംസിസൃക്ഷാത്മികാംബിഭ്രാണെത്വയിചു
ക്ഷുഭെത്രിഭുവനീഭാവായമായാസ്വയം മായാതഃഖലുകാ
ലശക്തിരഖിലാദൃഷ്ടാം സ്വഭാവൊപിച പ്രാദുൎഭൂയഗുണാ
ൻവികാസ്യവിദധുസ്തന്യാസ്സഹായക്രിയാം || ൩ || മായാസന്നി
ഹിതൊപ്രവിഷ്ടവപുഷാസാക്ഷീതി ഗീതൊഭവാൻ ഭെ
ദൈസ്താംപ്രതിബിംബിതൊ വിവി ശിവാഞ്ജീവൊ പി
നൈവാപരഃകാലാദി പ്രതിബൊധിതാഥഭവതാസഞ്ചൊ
ദിതാചസ്വയമ്മായാസാഖലു ബുദ്ധിതത്വമസൃജദെ സൌ
മഹാനുച്യതെ || ൪ || തത്രാസൌത്രിഗുണാത്മകൊപിചമഹാൻ
സത്വപ്രധാനസ്വയഞ്ജീവെസ്മിൻ ഖലുനിൎവികല്പമഹമി
ത്യുൽബൊധനിഷ്പാദകഃചക്രെസ്മിൻസവികല്പബൊധക
മഹന്തത്വംമഹാൻഖല‌്വസൌസംപുഷ്ടംത്രിഗുണൈസ്തമൊ
തിബഹുലംവിഷ്ണൊഭവൽപ്രേരണാൽ || ൫ || സൊഹഞ്ചത്രി
ഗുണക്രമാത്ത്രിവിധതാമാസാദ്യവൈകാരികൊഭൂയസ്തൈ [ 23 ] ജസതാമസാവിതിഭവന്നാദ്യെന സത്വാത്മനാദെവാനിന്ദ്രി
യമാനിനൊകൃതദിശാവാതാൎകപാശ്യശ്വിനൊ വഹ്നീന്ദ്രാ
ച്യുതമിത്രകാൻ വിധുവിധി ശ്രീരുദ്ര ശാരീരകാൻ || ൬ || ഭൂമ
ന്മാനസബുദ്ധ്യഹംകൃതിമിളച്ചിത്താഖ്യവൃത്യന്വിതന്തച്ചാ
ന്തഃകരണം വിഭൊതവബലാത്സത്വാംശ എവാസൃജൽ
ജാതസ്തൈജസതൊദശെന്ദ്രിയ ഗണസ്തത്താമസാംശാൽപു
നസ്തന്മാത്രന്ന ഭസൊമരുൽ പുരപതെശബ്ദൊജനിത്വൽ
ബലാൽ || ൭ || ശബ്ദാദ്വ്യൊമതതസ്സസൎജ്ജിഥവിഭൊസ്പൎശ
ന്തതൊ മാരുതന്തസ്മാദ്രൂപ മഥൊ മഹൊഥചരസന്തൊ
യഞ്ചഗന്ധമ്മഹീംഎവമ്മാധവ പൂൎവപൂൎവകലനാദാദ്യാ
ദ്യധൎമ്മാന്വിതംഭൂത ഗ്രാമമിമന്ത്വമെവഭഗവൻ പ്രാകാശ
യസ്താമസാൽ || ൮ || എതെഭൂത ഗണാസ്തഥെന്ദ്രിയഗണാദെ
വാശ്ചജാതാഃ പൃഥങ്നൊ ശെകുൎഭുവനാണ്ഡനിൎമ്മിതി വി
ധൌദെവൈര മീഭിസ്തദാത്വന്നാനാവിധസൂക്തിഭിൎന്നത ഗു
ണസ്തത്വാന്യമൂന്യാവിശംശ്ചെഷ്ടാശക്തിമുദീൎയ‌്യതാനിഘട
യൻഹൈരണ്യ മണ്ഡംവ്യധാഃ || ൯ || അണ്ഡന്തൽഖലുപൂൎവ
സൃഷ്ടസലിലെതിഷ്ഠൽ സഹസ്രം സമാനിൎഭിന്ദന്ന കൃഥാ
ശ്ചതുൎദ്ദശജഗദ്രൂപംവിരാഡാഹ്വയംസാഹസ്രൈഃകരപാദ
മൂൎദ്ധനി വഹൈൎന്നിശ്ശേഷ ജീവാത്മകൊ നിൎഭാതൊസിമ
രുൽപുരാധിപസമാന്ത്രായസ്വസൎവാമയാത്‌ || ൧൦ || ൫


എവഞ്ചതുൎദ്ദശജഗന്മയതാം ഗതസ്യപാതാള മീശ തവ
പാദതലം വദന്തി പാദൊൎദ്ധ്വദെശ മപിദെവരസാതല
ന്തെഗുല്ഫദ്വയംഖലു മഹാതലമത്ഭുതാത്മൻ || ൧ || ജംഘെ
തലാതലമഥൊ സുതലഞ്ചജാനൂ കിഞ്ചൊരു ഭാഗയുഗളം [ 24 ] വിതലാതലെ ദ്വെക്ഷൊണീതലഞ്ജഘനമംബര മംഗനാ
ഭിൎവ്വക്ഷ ശ്ചശക്രനിലയസ്തവ ചക്രപാണെ || ൨ || ഗ്രീ
വാമഹസ്തവമുഖഞ്ച ജനസ്തപസ്തുഫാലം ശിരസ്തവസമസ്ത
മയസ്യ സത്യം ഏവഞ്ജഗന്മയതനൊ ജഗദാശ്ചിതൈര
പ്യന്യൈൎന്നിബദ്ധവപുഷെ ഭഗവന്നമസ്തെ || ൩ || ത്വൽബ്ര
ഹ്മരന്ധ്രപദമീശ്വര വിശ്വകന്ദച്ശ ന്ദാംസികെശവ ഘ
നാസ്തവകെശപാശാഃ ഉല്ലാസിചില്ലിയുഗളം ദ്രുഹിണസ്യ
ഗെഹംപക്ഷ്മാണിരാത്രിദിവസൌസവിതാചനെത്രെ || ൪ ||
നിശ്ശെഷവിശ്വരചനാചകടാക്ഷമൊക്ഷഃ കൎണൌദിശൊ
ശ്വിയുഗളംതവനാസികെദ്വെ ലൊഭത്രപെചഭഗവന്നധ
രൊത്തരൊഷ്ഠൌതാരാഗണശ്ചദശനാശ്ശമനശ്ചദംഷ്ട്രാ || ൫ ||
മായാവിലാസഹസിതംശ്വസിതം സമീരൊജിഹ്വാജലംവച
നമീശശകുന്തപങ്ക്തിഃ സിദ്ധാദയ സ്വരഗണാമുഖരന്ധ്ര
മഗ്നിൎദ്ദെവാഭുജാസ്തന യുഗന്തവ ധൎമ്മദെവഃ || ൬ || പൃ
ഷ്ഠന്ത്വധൎമ്മ ഇഹദെവമനസ്സുധാംശു രവ്യക്തമെ വ ഹൃദ
യാംബുജമംബുജാക്ഷ കുക്ഷിസ്സമുദ്രനിവഹാവസനന്തുസ
ന്ധ്യെശെഫഃ പ്രജാപതിരസൌ വൃഷണൌചമിത്രഃ || ൭ ||
ശ്രൊണി സ്ഥലമ്മൃഗഗണാഃ പദയൊൎന്നഖാസ്തെഹസ്ത്യുഷ്ട്ര
സൈന്ധവ മുഖാഗമനന്തുകാലഃ വിപ്രാദി വൎണ്ണഭവനം
വദനാബ്ജബാഹു ചാരൂരുയുഗ്മ ചരണം കരുണാംബുധെ
തെ || ൮ || സംസാരചക്രമയിചക്രധരക്രിയാസ്തെവീൎയ്യ‌്യമ്മഹാ
സുരഗണൊസ്ഥികുലാനിശൈലാഃ നാഡ്യസ്സരിത്സ മുദയ
സ്തരവശ്ചരൊമജീയാദിദം വപുരനിൎവ്വചനീയമീശ || ൯ ||
ൟദൃഗ്ജഗന്മയവപുസ്തവ കൎമ്മഭാജാം കൎമ്മാവസാനസ [ 25 ] മയെസ്മരണീയ മാഹുഃ തസ്യാന്തരാത്മ വപുഷെവിമ
ലാത്മനെ തെവാതാലയാധിപ നമൊസ്തു നിരുന്ധിരൊ
ഗാൻ || ൧൦ ||൬

എവന്ദെവ ചതുൎദ്ദശാത്മക ജഗദ്രൂപെണജാതഃ പുനസ്ത
സ്യൊൎദ്ധ്വംഖലുസത്യലൊകനിലയെ ജാതൊസിധാതാസ്വ
യംയംശംസന്തിഹിരണ്യഗൎഭമഖിലത്രൈലൊക്യജീവാത്മ
കംയൊഭൂൽസ്ഫീതര ജൊവികാരവികസന്നാ നാസിസൃ
ക്ഷാരസഃ || ൧ || സൊയംവിശ്വസൎഗ്ഗ ദത്തഹൃദയസ്സംപ
ശ്യമാനസ്സ്വയംബൊധം ഖല‌്വനവാപ്യവിശ്വവിഷയഞ്ചി
ന്താകുലസ്തസ്ഥിവാൻ താവത്ത്വഞ്ജഗതാം പതെതപത
പെത്യെവംഹിവൈഹായസീം വാണീമെനമശിശ്രവഃ ശ്രു
തിസുഖാംകുൎവ്വംസ്തപഃ പ്രെരണാം || ൨ || കൊസൌമാമവദതൽ
പുമാനിതി ജലാപൂൎണ്ണെജഗന്മണ്ഡലെദിക്ഷൂദ്വീക്ഷ്യ കിമ
പ്യനീക്ഷിതവതാവാക്യാൎത്ഥമുൽപശ്യതാദിവ്യംവൎഷസഹ
സ്രമാത്ത തപസാതെ നത്വമാരാധിതസ്തസ്മൈദൎശി തവാ
നസിസ്വനിലയം വൈകുണ്ഠമെകാത്ഭുതം || ൩ || മായായ
ത്രകദാപിനൊവികുരു തെഭാതെജഗൽ ഭ്യൊബഹിശ്ശൊ
കക്രൊധവിമൊഹ സാദ്ധ്വസമുഖാഭാവാസ്തു ദൂരംഗതാഃ
സാന്ദ്രാനന്ദഝരീചയത്ര പരമജ്യൊതിഃ പ്രകാശാത്മകെ
തത്തെധാമവിഭാവിതം വിജയതെ വൈകുണ്ഠരൂപം വി
ഭോ || ൪ || യസ്മിന്നാമചതുൎഭുജാ ഹരിമണിശ്യാമാവദാ
തത്വിഷൊ നാനാഭൂഷണരത്നദീപിതദിശൊരാജ ദ്വിമാ
നാലയാഃ ഭക്തിപ്രാപ്ത തഥാവിധൊന്നതപദാദീവ്യന്തിദി
വ്യാജനാസ്തത്തെധാ മനിരസ്തസൎവ്വ ശമലം വൈകുണ്ഠ [ 26 ] രൂപംജയെൽ || ൫ || നാനാദിവ്യവധൂജനൈരഭിവൃതാവിദ്യു
ല്ലതാതുല്യയാവിശ്വൊന്മാദനഹൃദ്യഗാത്രലതയാവിദ്യൊ
തി താശാന്തരാത്വൽ പാദാംബുജ സൗരഭൈകകുതുകാ
ലക്ഷ്മീ സ്വയം ലക്ഷ്യതെയസ്മിൻ വിസ്മയ നീയദിവ്യ
വിഭവന്തത്തെപദന്ദെഹിമെ || ൬ || തത്രൈവം പ്രതിദ
ൎശിതെനിജപദെരത്നാസനാദ്ധ്യാസിതം ഭാസ്വൽകൊടില
സൽകിരീടകടകാദ്യാകല്പദീപ്രാകൃതിം ശ്രീവത്സാംകിതമാ
ത്തകൌസ്തുഭമണിഛ്ശായാരുണംകാരണം വിശ്വെഷാന്തവ
രൂപമൈക്ഷതവിധിസ്തത്തെവിഭൊഭാതുമെ || ൭ || കാളാം
ഭൊദകളായകൊമള രുചീചക്രെണചക്രന്ദിശാമാവൃണ്വാ
നമുദാര മന്ദഹസിതസ്യന്ദപ്രസന്നാനനം രാജൽ കംബുഗ
ദാരിപംകജധരശ്രീമൽഭുജാമണ്ഡലം സ്രഷ്ടുസ്തുഷ്ടികരം
വപുസ്തവവിഭൊമദ്രൊ ഗമുദ്വാസയെൽ || ൮ || ദൃഷ്ട്വാസംഭൃ
തസംഭ്രമഃ കമലഭൂസ്ത്വൽ പാദപാഥൊരുഹെഹർഷാവെശ
വശംവദൊ നിപതിതഃ പ്രീത്യാകൃതാർത്ഥീ ഭവൻ ജാനാ
ന്യെവ മനീഷിതമ്മമ വിഭൊജ്ഞാനന്ത ദാപാദയദ്വൈ
താദ്വൈത ഭവത്സ്വരൂപപരമിത്യാ ചഷ്ടതന്ത്വാം ഭജെ
|| ൯ || ആതാമ്രെ ചരണെ വിനമ്രമഥതം ഹസ്തെന ഹസ്തെ
സ്പൃശൻ ബൊധസ്തെഭവിതാനസൎഗ്ഗവിധിഭിൎബ്ബന്ധൊപി
സഞ്ജായതെഇത്യാഭാഷ്യഗിരം പ്രതൊഷ്യ നിതരാന്ത ച്ചി
ത്തഗൂഢസ്സ്വയം സൃഷ്ടൌതം സമുദൈരയസ്സ ഭഗവന്നു
ല്ലാസയൊല്ലാഘതാം || ൧൦ || ൭ ||

എവംതാവൽ പ്രാകൃതപ്രക്ഷ യാന്തെ ബ്രാഹ്മെകല്പെ
ഹ്യാദിമെലബ്ധ ജന്മാബ്രഹ്മാഭൂയ സ്ത്വത്ത എവാപ്യവെ [ 27 ] ദാൻ സൃഷ്ടിഞ്ചക്രെ പൂൎവകല്പൊപമാനാം || ൧ || സൊ
യഞ്ചതുൎയ‌്യുഗസഹസ്ര മിതാന്യഹാനി താവന്മിതാശ്ച രജ
നീൎബഹുശൊ നിനായ നിദ്രാത്യസൌത്വ യിനിലീയ സ
മംസ്വസൃ ഷ്ടൈൎന്നൈമിത്തികപ്രളയ മാഹുരതൊസ്യ രാ
ത്രിം || ൨ || അസ്മാ ദൃശാം പുനരഹൎമ്മുഖ കൃത്യതുല്യാം
സൃഷ്ടിംകരൊത്യനുദിനംസഭവൽപ്രസാദാൽപ്രാൽബ്രാ
ഹ്മ കല്പജനുഷാഞ്ച പരായുഷാന്തു സുപ്തപ്രബൊധനസ
മാസ്തിതദാപിസൃഷ്ടിഃ || ൩ || പഞ്ചാശദബ്ദ മധുനാസ്വ
വയൊൎദ്ധരൂപ മെകം പരാൎദ്ധ മതിവൃത്യഹിവൎത്തതെ
സൌതത്രാന്ത്ര്യരാത്രി ജനിതാൻ കഥയാമിഭൂമൻപശ്ചാദ്ദി
നാവതരണെചഭവദ്വിലാസാൻ || ൪ || ദിനാവ സാനെഥസ
രൊജയൊനിസ്സുഷുപ്തികാമസ്ത്വയിസന്നിലില്യെജഗന്തിച
ത്വജ്ജഠരം സമീയുസ്തദെദമെകാൎണ്ണവമാസവിശ്വം || ൫ ||
തവൈവവെഷെഫണിരാജശെഷെ ജലൈകശെഷെഭു
വനെസ്മശെഷെ ആനന്ദസാന്ദ്രാനു ഭവസ്വരൂപസ്വയൊ
ഗനിദ്രാപരി മുദ്രിതാത്മാ || ൬ || കാലാഖ്യ ശക്തിം പ്രള
യാവസാനെപ്രബൊധ യെത്യാദിശതാകിലാദൌത്വയാ
പ്രസുപ്തംപരിസുപ്തശക്തി വ്രജെനതത്രാഖില ജീവധാ
മ്നാ || ൭ || ചതുൎയ‌്യുഗാണാഞ്ച സഹസ്രമെവം ത്വയിപ്രസു
പ്തെപുനരദ്വിതീയെകാലാഖ്യശക്തിഃ പ്രഥമംപ്രബുദ്ധാ
പ്രാബൊധയത്ത്വാംകിലവിശ്വനാഥ || ൮ || വിബുദ്ധ്യച
ത്വം ജലഗൎഭശായിൻ വിലൊക്യലൊകാനഖിലാൻ പ്രലീ
നാൻതെഷ്വെവസൂക്ഷ്മാത്മതയാനിജാന്ത സ്ഥിതെ ഷു
വിശ്വെശദദാഥദൃഷ്ടിം || ൯ || തതസ്ത്വദീയാ ദഥനാഭിര [ 28 ] ന്ധ്രാദുദഞ്ചിതംകിഞ്ചനദിവ്യപത്മം നിലീനനിശ്ശെഷപ
ദാൎത്ഥമാലാസംക്ഷെപരൂപൎമ്മുകുളായ മാനം || ൧൦ || ത
ദെതദം ഭൊരുഹകുഗ്മളന്തെ കളെ ബരാത്തൊയ പഥെ
പ്രരൂഢം ബഹിൎന്നിരീതംപരിതസ്ഫുരത്ഭിസ്സ്വധാമഭിൎദ്ധ്വാ
ന്തമലം ന്യകൃന്തൽ || ൧൧ || സംഫുല്ലപത്രെനിതരാം വി
ചിത്രെതസ്മിൻ ഭവദ്വീൎയ‌്യധൃതെ സരൊ ജെസപത്മജ
ന്മാവിധിരാവിരാസീത്സ്വയം പ്രബുദ്ധാഖിലവെദരാശിഃ
|| ൧൨ || അസ്മിൻ പരാത്മന്മനു പാത്മകല്പെ ത്വമിത്ഥമു
ത്ഥാപിതപത്മയൊനിഃ അനന്തഭൂമാമമരൊ ഗരാശിംനി
രുന്ധിവാതാലയവാസവിഷ്ണൊ || ൧൩ || ൮ ||

സ്ഥിതസ്സകമലൊത്ഭവസ്തവഹിനാഭിപം കെരുഹെകുത
സ്വിദിദമം ബുധാവുദിതമിത്യനാലൊകയൻ തദീക്ഷണ
കുതൂഹലാൽ പ്രതിദിശം വിവൃത്താനനശ്ചതുൎവദനതാമഗാ
ദ്വികസദഷ്ടദൃഷ്ട്യംബുജാം || ൧ || മഹാൎണ്ണവവിഘൂൎണ്ണിതംക
മലമെവതൽ കെവലംവിലൊക്യതദുപാശ്രയാന്തവതനു
ന്തു നാലൊകയൻക എഷകമലൊദരെ മഹതിനിസ്സഹാ
യൊഹ്യഹം കുതസ്വിദിദമം ബുജം സമജനീതിചിന്താ മ
ഗാൽ || ൨ || അമുഷ്യഹിസരൊരുഹഃ കിമപികാരണംസം
ഭവെദിതിസ്മകൃതനിശ്ചയസ്സഖലു നാളരന്ധ്രാദ്ധ്വനാ
സ്വയൊഗബലവിദ്യയാസമവരൂഢവാൻപ്രൌഢധീസ്ത്വ
ദീയമതിമൊഹനന്നതുകളെബരന്ദൃഷ്ടവാൻ || ൩ || തതഃ
കലനാളികാവിവരമാൎഗ്ഗഗൊമാൎഗ്ഗയൻ പ്രയസ്യശതവ
ത്സരം കിമപിനൈവസന്ദൃഷ്ടവാൻ നിവൃത്യകമലൊദരെ
സുഖനിഷണ്ണ എകാഗ്രധീസ്സമാധി ബലമാദധെ ഭവദനുഗ്ര [ 29 ] ഹൈകാഗ്രഹീ || ൪ || ശതെനപരി വത്സരൈൎദ്ദൃഢ സമാ
ധിബദ്ധൊല്ലസൽ പ്രബൊധ വിശദീകൃതസ്സഖലുപത്മി
നീസംഭവഃ അദൃഷ്ടചരമത്ഭുതം തവഹിരൂപ മന്തൎദ്ദൃശാ
വ്യചഷ്ട പരിതുഷ്ടധീൎഭുജ ഗഭൊഗഭാഗാശ്രയം || ൫ || കി
രീട മുകുടൊല്ലസൽ കടകഹാരകെ യൂരയുങ്മണിസ്ഫുരി
തമെഖലം സുപരിവീത പീതാംബരംകളായ കുസുമപ്ര
ഭംഗളതലൊല്ലസൽകൌസ്തുഭം വപുൎസ്തദയിഭാവയെക
മല ജന്മനെദൎശിതം || ൬ || ശ്രുതിപ്രകര ദൎശിതപ്ര ചുര
വൈഭവ ശ്രീപതെ ഹരെജയജയപ്രഭൊ പദമുപൈഷി
ദിഷ്ട്യാദൃശൊഃ കുരുഷ്വധിയ മാശുമെഭുവന നിൎമ്മിതൌക
ൎമ്മഠാമിതിദ്രുഹിണവൎണ്ണിതസ്വഗുണബംഹിമാപാഹിമാം || ൭ ||
ലഭസ്വഭുവനത്ര യീരചനദക്ഷ താമക്ഷതാം ഗൃഹാണമദ
നുഗ്രഹം കുരുതപശ്ചഭൂയൊവി ധെഭവത്വഖില സാധനീ
മയിചഭക്തിരത്യുൽ കടെത്യുദീൎയ‌്യഗിര മാദധാ മുദിതചെ
തസം വെധസം || ൮ || ശതംകൃതതപാസ്തതസ്സഖലുദിവ്യ
സം വത്സരാനവാപ്യ ചതപൊബലമ്മതി ബലഞ്ചപൂ
ൎവാധികം ഉദീക്ഷ്യകിലകമ്പിതം പയസിപം കജം വാ
യുനാഭവൽ ബലവിജൃം ഭിതഃപവനപാഥ സീപീതവാ
ൻ || ൯ || തവൈവകൃപയാപുനസ്സരസിജെനതെ നൈവ
സപ്രകല്പ്യ ഭുവനത്രയീംപ്രവവൃതേ പ്രജാനിൎമ്മിതൌത
ഥാവിധ കൃപാഭരൊഗുരുമരുൽ പുരാധീശ്വരത്വമാശുപരി
പാഹിമാംഗുരുദയൊക്ഷി തൈരീക്ഷിതൈഃ || ൧൦ || ൯ ||

വൈകുണ്ഠവൎദ്ധിത ബലൊഥഭവൽ പ്രസാദാദംഭൊ
ജയൊനിരസൃജൽ കില ജീവദെഹാൻ സ്ഥാസ്സ്യനിഭൂരുഹ [ 30 ] മയാണിതഥാതിരശ്ചാംജാതിൎമ്മനുഷ്യ നിവഹാനപിദെവ
ഭെദാൻ || ൧ || മിഥ്യാഗ്രഹാസ്മി മതിരാഗവികൊപഭീതി
രജ്ഞാനവൃത്തിമിതിപഞ്ചവിധാം സസൃഷ്ട്വാഉദ്ദാമതാമ
സപദാൎത്ഥ വിധ നദൂനസ്തെനെത്വദീയ ചരണസ്മരണം
വിശുദ്ധ്യൈ || ൨ || താവത്സസൎജ്ജ മനസാസനകം സനന്ദം
ഭൂയസ്സനാതന മുനിഞ്ചസനൽ കുമാരംതെസൃഷ്ടികൎമ്മണി
തുതെനനിയുജ്യമാനാസ്ത്വൽ പാദഭക്തിരസികാജഗൃഹുൎന്ന
വാണീം || ൩ || താവൽപ്രകൊപമുദിതംപ്രതിരുന്ധതൊസ്യ
ഭ്രൂമദ്ധ്യതൊജ നിമൃഡൊഭവദെകദെശഃ നാമാനിമെകുരു
പദാനിചഹാ വിരിഞ്ചെത്യാദൌരുരൊദ കിലതെനസരു
ദ്രനാമാ || ൪ || എകാദശാഹ്വയതയാ ചവിഭിന്ന രൂപം
രുദ്രംവിധായദയിതാവനിതാശ്ച ദത്വാതാവന്ത്യദത്തചപ
ദാനിഭവൽ പ്രണുന്നഃപ്രാഹപ്രജാവിരചനായ ചസാദ
രന്തം || ൫ || രുദ്രാഭിസൃഷ്ടഭയദാകൃതി രുദ്രസംഘസംപൂ
ൎയ‌്യമാണഭുവനത്രയ ഭീതചെതാഃ മാമാപ്രജാസ്സൃജതപ
ശ്ചരമംഗലായെത്യാചഷ്ടതം കമലഭൂൎഭവദീരിതാത്മാ || ൬ ||
തസ്യാഥസൎഗ്ഗരസികസ്യ മരീചിര ത്രിസ്തത്രാംഗിരാഃ ക്രതുമു
നിഃ പുലഹഃ പുലസ്ത്യഃ അംഗാദജായത ഭൃഗുശ്ചവസിഷ്ഠ
ദക്ഷൗ ശ്രീനാരദശ്ചഭഗവൻ ഭവദംഘ്രിദാസഃ || ൭ ||
ധൎമ്മാദികാന ഭിസൃജന്നഥകൎദ്ദമഞ്ച വാണീം വിധായവി
ധിരംഗജസം‌കുലൊഭൂൽ ത്വൽബൊധി തൈസ്സനകദക്ഷ
മുഖൈസ്തനൂജൈരുൽ ബൊധിതശ്ചവിരരാമ തപൊവി
മുഞ്ചൻ || ൮ || വെദാൻപുരാണ നിവഹാന പിസൎവവി
ദ്യാഃ കുൎവന്നിജാനനഗണാച്ചതുരാനനൊസൌപുത്രെഷു [ 31 ] തെഷുവിനിധായ സസൎഗ്ഗവൃദ്ധിമപ്രാപ്നുവംസ്തവ പദാം
ബുജമാശ്രിതൊഭൂൽ || ൯ || ജാനന്നുപായമഥദെഹമജൊ
വിഭജ്യസ്ത്രീപുംസഭാവമഭജന്മനുതദ്വധൂ ഭ്യാം താഭ്യാഞ്ച
മാനുഷകുലാനിവിവൎദ്ധയംസ്ത്വം ഗോവിന്ദമാരുത പുരെ
ശനിരുന്ധിരൊഗാൻ || ൧൦ || ൧൦ ||

ക്രമെണസൎഗ്ഗെ പരിവൎദ്ധമാനെ കദാപിദിവ്യാസ്സന
കാദയസ്തെ ഭവദ്വിലൊകായവികുണ്ഠലൊകം പ്രപെ
ദിരെമാരുത മന്ദിരെശ || ൧ || മനൊജ്ഞനൈ ശ്രെയ
സകാനനാ ദ്യൈരനെകവാ പീമണിമന്ദിരൈശ്ച അനൊ
പമന്തം ഭവതൊനിതെതം മുനീശ്വരാഃ പ്രാപുരതീതക
ക്ഷ്യാഃ || ൨ || ഭവദ്ദിദൃക്ഷൂൻ ഭവനം വിവിക്ഷൂൻദ്വാ
സ്ഥൌജയസ്താന്വിജയൊ പ്യരുന്ധാം തെഷാഞ്ചചിത്തെ
പദമാപകൊപസ്സൎവംഭവൽ പ്രെരണയൈവഭൂമൻ || ൩ ||
വൈകുണ്ഠ ലോകാനു ചിതപ്രചെഷ്ടൌ കഷ്ടൌ യുവാ
ന്ദൈത്യഗതിംഭജെതം ഇതിപ്രശപ്തൌ ഭവദാ ശ്രയൌ
തൌ ഹരിസ്മൃതിൎന്നൊസ്ത്വിതിനെമതുസ്താൻ || ൪ || തദെകദ
ജ്ഞായ ഭവാനവാപ്തസ്സഹൈ വലക്ഷ്മ്യാബഹിരം ബുജാ
ക്ഷഖഗെശ്വരാംസാൎപ്പിതചാരുബാഹുരാനന്ദയംസ്താനഭി
രാമമൂൎത്ത്യാ || ൫ || പ്രസാദ്യഗീൎഭിസ്തുവതൊമുനീന്ദ്രാനനന്യ
നാഥാ വഥപാൎഷദൌതൌസംരംഭയൊഗെനഭവൈസ്ത്രി
ഭിൎമ്മാമുപെതമിത്യാത്തകൃപന്ന്യഗാദീഃ || ൬ || ത്വദീയഭൃത്യാ
വഥകാശ്യപാത്തൌസുരാരിവീരാവുദിതൌദിതൌദ്വൌസ
ന്ധ്യാസമുൽപാദനകഷ്ടചെഷ്ടൌയമൌ ചലൊകസ്യയമാ
വിവാന്യൌ || ൭ || ഹിരണ്യപൂൎവഃകശിപുഃകിലൈകഃ പ [ 32 ] രൊഹിരണ്യാക്ഷഇതിപ്രതീതഃഉഭൌ ഭവന്നാഥമശെ ഷ
ലൊകം രുഷാന്യരുന്ധാ നിജവാസനാന്ധൌ || ൮ || ത
യൊൎഹിരണ്യാക്ഷമഹാ സുരെന്ദ്രാരണായ ധാവന്നനവാ
പ്തവൈരീഭവൽപ്രിയാംക്ഷ്മാം സലിലെനിമജ്യചചാര
ഗൎവാദ്വിനദൻ ഗദാവാൻ || ൯ || തതൊജലെശാത്സദൃ
ശംഭവന്തം നിശമ്യബഭ്രാമഗവെഷയം സ്ത്വാംഭക്തൈക
ദൃശ്യസ്സകൃപാ നിധെത്വന്നി രുന്ധിരൊഗാന്മരുദാലയെശ
|| ൧൦ || ൧൧ ||

സ്വായംഭുവൊമനുരഥൊജനസൎഗ്ഗശീലൊദൃഷ്ട്വാമഹീ
മസമയെ സലിലെനിമഗ്നാം സ്രഷ്ടാരമാപശരണം ഭവ
ദംഘ്രിസെ വാതുഷ്ടാശയം മുനിജനൈ സ്സഹസത്യലൊ
കെ || ൧ || കഷ്ടംപ്രജാസ്സൃജതിമയ‌്യവനിൎന്നിമഗ്നാ സ്ഥാ
നംസരൊജഭവകല്പയതൽ പ്രജാനാം ഇത്യൊവമെഷക
ഥിതൊമനുനാസ്വയം ഭൂരംഭൊരുഹാക്ഷത വപാദയുഗം
വ്യചിന്തീൽ || ൨ || ഹാഹാവിഭൊജലമഹന്ന്യപിബം പുര
സ്താദദ്യാപിമജ്ജതിമഹീകിമഹം കരൊമിഇത്ഥം ത്വദം
ഘ്രിയുഗളംശരണം യതൊസ്യനാസാപുടാത്സമഭവശ്ശി
ശുകൊലരൂപീ ||൩ || അംഗുഷ്ഠമാത്രവപുരുൽ പതിതഃപു
രസ്താൽഭൂയൊഥകുംഭിസദൃശസ്സമജൃംഭഥാസ്ത്വം അഭ്രെത
ഥാവിധമുദീക്ഷ്യഭവന്ത മുച്ചൈൎവ്വിസ്മെരതാംവിധിരഗാ
ൽസഹസൂനുഭിസ്സ്വൈഃ || ൪ || കൊസാ വചിന്ത്യമഹിമാകി
ടിരുത്ഥിതൊമെഘൊണാപുടാൽ കിമുഭവെദജി തസ്യമാ
യാഇത്ഥം വിചിന്തയതിധാ തരിശൈലമാത്രസ്സദ്യൊഭവ
ൻകിലജഗൎജ്ജിഥഘൊരഘൊരം || ൫ || തന്തെനിനാദമു [ 33 ] പകൎണ്ണ്യജനസ്തപസ്ഥാ സ്സത്യസ്ഥിതാശ്ചമുനയൊനു നുവുൎഭ
വന്തംതൽസ്തൊത്ര ഹൎഷുലമനാഃ പരിണദ്യ ഭൂയസ്തൊ
യാശയംവിപുലമൂൎത്തിരവാതരസ്ത്വം || ൬ || ഊൎദ്ധ്വപ്രസാ
രിപരിധൂമ്രവിധൂതരൊമാപ്രൊൽക്ഷിപ്തബാല ധിരവാ
ങ്മുഖഘൊരഘൊണഃതൂൎണ്ണപ്രദീൎണ്ണജലദഃ പരിഘൂൎണ്ണദ
ക്ഷ്ണാസ്തൊതൃന്മുനീഞ്ഛിശിരയന്നവതെരിഥത്വം || ൭ || അ
ന്തൎജ്ജലന്ത ദനുസംകുലനക്രചക്രംഭ്രാമ്യത്തിമിംഗില കുലം
കലുഷൊൎമ്മിമാലം ആവിശ്യ ഭീഷണ രവെണരസാ തല
സ്ഥാനാകമ്പയൻവസുമതീമഗവെഷയസ്ത്വം || ൮ || ദൃഷ്ട്വാ
ഥദൈത്യഹതകെന രസാതലാന്തെസംവെശിതാം ഝടി
തികൂടകിടിൎവിഭൊത്വം ആപാതുകാനവിഗണയ‌്യ സുരാരി
ഖെടാന്മംഷ്ട്രാം കുരെണവസുധാ മദധാസ്സലീലം || ൯ ||
അഭ്യുദ്ധരന്നഥധരാം ദശനാഗ്രലഗ്നമുസ്താം കുരാംകിതഇ
വാധികപീവരാത്മാ ഉദ്ധൂതഘൊര സലിലാജ്ജലധെ
രു ദഞ്ചൻ ക്രീഡാ വരാഹവ പുരീശ്വര പാഹിരൊഗാ
ൽ || ൧൦ || ൧൨ ||

ഹിരണ്യാക്ഷന്താവദ്വരദഭവദന്വെഷണപരഞ്ച രന്തം
സാംവൎത്തെപയസിനിജജംഘാപരിമിതെഭവൽ ഭക്തൊ
ഗത്വാകപട പടുധീൎന്നാരദ മുനിശ്ശനൈരൂചെനന്ദ ന്ദനുജമ
പിനിന്ദം സ്തവബലം || ൧ || സമായാവീവിഷ്ണു ൎഹരതിഭവ
ദീയാംവസുമതീം പ്രഭൊകഷ്ടം കഷ്ടംകിമിദ മിതിതെനാ
ഭിഗദിതഃ നദൻക്വാസൌക്വാ സാവിതിസമുനിനാദൎശിത
പഥൊഭവന്തംസംപ്രാപദ്ധരണിധരമുദ്യന്ത മുദകാൽ || ൮ ||
അഹൊആരണ്യൊയം മൃഗഇതിഹസന്തം ബഹുതരൈൎദ്ദു [ 34 ] രുക്തൈൎവിദ്ധ്യന്തം ദിതിസുതമവജ്ഞായ ഭഗവൻമഹീ
ന്ദൃഷ്ട്വാദംഷ്ട്രാശിരസിചകിതാം സ്വെന മഹസാപയൊ
ധാ വാധായപ്രസഭമുദ യുങ്‌കഥാമൃധവിധൌ || ൩ || ഗദാ
പാണൌ ദൈത്യെത്വമപിഹിഗൃഹീതൊന്നതഗദൊ നിയു
ദ്ധെനക്രീഡൻ ഘടഘടരവൊൽ ഘുഷ്ടവിയതാ രണാ
ലൊകൌത്സുക്യാന്മിളതിസുരസംഘെ ദ്രുതമമുൎന്നിരുന്ധ്യാ
സ്സന്ധ്യാതഃ പ്രഥമമിതിധാത്രാജഗദിഷെ || ൪ || ഗദൊന്മ
ൎദ്ദെതസ്മിം സ്തവഖലു ഗദാ യാന്ദിതിഭുവൊ ഗദാഘാതാ
ൽ ഭൂമൌ ഝടിതി പതിതായാ മഹഹഭൊഃ മൃദുസ്മെരാ
സ്യസ്ത്വന്ദനുജകുലനിൎമ്മൂലന ചണമ്മഹാചക്രം സ്മൃത്വാകര
ഭുവിദധാനൊ രുരുചിഷെ || ൫ || തതശ്ശൂലംകാലപ്രതി
മരുഷിദൈത്യെ വിസൃജതിത്വയിച്ശിന്ദ ത്യെനൽകരക
ലിതചക്രപ്രഹരണാൽ സമാരുഷ്ടൊമുഷ്ട്യാ സഖലുവിതുദം
സ്ത്വാംസമതനൊൽഗളന്മായെമായാസ്ത്വയികിലജഗന്മൊ
ഹനകരീഃ || ൬ || ഭവച്ചക്ര ജ്യൊതിഷ്കണ ലവനിപാ
തെനവിധുതെതതൊ മായാചക്രെവിതത ഘനരൊഷാ
ന്ധമനസംഗരിഷ്ഠാഭിൎമ്മുഷ്ടി പ്രഹൃതിഭിരഭിഘ്നന്തമസുരം
സ്വപാദാംഗുഷ്ഠെന ശ്രവണപദമൂലെ നിരവധീഃ || ൭ ||
മഹാകായസ്സൊയം തവചരണപാകപ്രമഥി തൊഗള ദ്ര
ക്തൊവക്ത്രാദപതദൃഷിഭിശ്ലാഘിതഹതിഃ തദാത്വാമുദ്ദാ
മപ്രമദഭരവിദ്യൊതി ഹൃദയാമുനീന്ദ്രാസ്സാന്ദ്രാ ഭിസ്തുതിഭി
രനുവന്നധ്വരതനും || ൮ || ത്വചിഛ്ശന്ദൊരൊമ സ്വപികു
ശഗണശ്ചക്ഷുഷിഘൃതഞ്ച തുൎഹൊതാരൊം ഘ്രൌസ്രു
ഗപിവദനെചൊദര ഇഡാഗ്രഹാജിഹ്വായാന്തെ പരപു [ 35 ] രുഷകൎണ്ണെചചമസാവിഭൊസൊമൊവീൎയ‌്യംവരദഗളദെ
ശെപ്യുപസദഃ || ൯ || മുനീന്ദ്രൈരിത്യാദിസ്തവന മുഖരൈ
ൎമ്മൊദിതമനാമഹീയസ്യാ മൂൎത്യാവിമലതരകീൎത്ത്യാ ചവില
സൻസ്വധിഷ്ണ്യംസംപ്രാപ്തസ്സുഖരസവിഹാരീ മധുരിപൊ
നിരുന്ധ്യാരൊഗമ്മെ സകലമപിവാതാലയപതെ || ൧൦ || ൧൩ ||


സമനുസ്മൃതതാവകാം ഘ്രിയുഗ്മസ്സമനുഃ പംകജസംഭ
വാം കജന്മാനി ജമന്തരമന്തരായ ഹീനഞ്ചരിതന്തെകഥ
യൻസുഖന്നിനായ || ൧ || സമയെഖ ലുത ത്രകൎദ്ദമാഖ്യൊദ്രു
ഹിണച്ശായഭവസ്ത ദീയവാചാധൃത സൎഗ്ഗരസൊനി സൎഗ്ഗ
രമ്യംഭഗവം സ്ത്വാമയുതം സമാസ്സിഷെവെ || ൨ || ഗരു
ഡൊപരികാളമെഘകമ്രം വിലസൽ കെളിസരൊജപാ
ണിപത്മം ഹസിതൊല്ലസിതാനനം വിഭൊത്വം വപുരാ
വിഷ്കുരുഷെസ്മകൎദ്ദമായ || ൩ || സ്തുവതെ പുളകാവൃ
തായതസ്മൈമനുപുത്രീന്ദയിതാംനവാപിപുത്രീഃ കപി
ലഞ്ചസുതംസ്വമെവ പശ്ചാൽ സ്വഗതിഞ്ചാപ്യനുഗൃഹ്യ
നിൎഗ്ഗതൊഭൂഃ || ൪ || സമനുശ്ശതരൂപയാമഹിഷ്യാഗുണവ
ത്യാസുത യാചദെവഹൂത്യാഭവദീരിത നാരദൊപദിഷ്ട
സ്സമഗാൽകൎദ്ദമ മാഗതിപ്രതീക്ഷം || ൫ || മനുനൊപഹൃ
താഞ്ചദെവഹൂതിം തരുണീരത്നമവാപ്യകൎദ്ദമൊസൌഭവ
ദൎച്ചന നിൎവൃതൊപിതസ്യാ ന്ദൃഢശുശ്രൂഷണയാദധൌ
പ്രസാദം || ൬ || സപുനസ്ത്വദുപാസനപ്രഭാവാദ്ദയിതാ
കാമകൃതെകൃതെ വിമാനെവനിതാകുലസം കുലൊനവാ
ത്മാവ്യഹരദ്ദെവപഥെഷുദെവഹൂത്യാ || ൭ || ശതവൎഷ [ 36 ] മഥവ്യതീത്യസൊയന്നവകന്യാസ്സ മവാപ്യധന്യരൂപാഃ വ
നയാനസമുദ്യതൊ പികാന്താഹിത കൃത്ത്വജ്ജനനൊത്സു
കൊന്യവാത്സീൽ || ൮ || നിജഭൎത്തൃഗിരാഭ വന്നിഷെവാ
നിരതായാമഥ ദെവദെവഹൂത്യാം കപിലസ്ത്വമജായഥാ
ജനാനാം പ്രഥയിഷ്യൻ പരമാത്മതത്വവിദ്യാം || ൯ || വ
നമെയുഷികൎദ്ദമെ പ്രസന്നെമത സൎവസ്വമുപാദിശഞ്ജന
ന്യൈക പിലാത്മകവായുമന്ദിരെശത്വരിതന്ത്വം പരിപാ
ഹിമാംഗദൌഘാൽ || ൧൦ || ൧൪ ||

മതിരിഹഗുണസക്താ ബന്ധകൃത്തെഷ്വസക്താത്വമൃതകൃ
ദുപരുന്ധെ ഭക്തിയൊഗസ്തുസക്തിം മഹദനുഗമലഭ്യാഭ
ക്തിരെവാത്ര സാദ്ധ്യാകപിലതനുരിതിത്വന്ദെവഹൂത്യൈ
ന്യഗാദീഃ || ൧ || പ്രകൃതിമഹദഹം കാരാശ്ചമാത്രാശ്ചഭൂ
താന്യപിഹൃദപിദശാക്ഷീപൂരുഷഃ പഞ്ചവിംശഃ ഇതിവി
ദിത വിഭാഗൊമുച്യതെസൌ പ്രകൃത്യാകപിലതനു രിതി
ത്വന്ദെവഹൂത്യൈന്യഗാദീഃ || ൨ || പ്രകൃതിഗതഗുണൌ
ഘൈൎന്നാജ്യതെപൂരുഷൊയം യദിതുസജതിതസ്യാന്തൽ
ഗുണാസ്തംഭജെരൻ മദനുഭജന തത്വാലൊചനൈസ്സാപ്യ
പെയാൽ കപിലതനുരിതിത്വന്ദെവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ
|| ൩ || വിമലമതിരുപാത്തൈരാസനാ ദ്യൈൎമ്മദംഗംഗരുഡ
സമധിരൂഢം ദിവ്യഭൂഷായുധാംകം രുചിതുലിതതമാലംശീ
ലയെതാനുവെലം കപിലതനുരിതിത്വന്ദെവഹൂത്യൈന്യ
ഗാദീഃ || ൪ || മമഗുണഗണലീലാകൎണ്ണനൈഃ കീൎത്തനാദ്യൈ
ൎമ്മയിസുരസരിദൊഘപ്രഖ്യചിത്താനുവൃത്തിഃ ഭവതിപരമ
ഭക്തിസ്സാഹിമൃത്യൊ ൎവ്വിജെത്രീക പിലതനുരിതിത്വന്ദെവ [ 37 ] ഹൂത്യൈന്യഗാദീഃ || ൫ || ഹഹഹബഹുലഹിം സാസഞ്ചി
താൎത്ഥൈഃ കുഡുംബംപ്രതിദിന മനുപുഷ്ണൻ സ്ത്രീജിതൊ
ബാലലാളീവിശതിഹിഗൃഹസക്തൊയാതനാമ്മയ‌്യഭക്തഃ
കപിലതനുരിതിത്വന്ദെവഹൂത്യൈന്യഗാദീഃ || ൬ || യുവതി
ജഠരഖിന്നൊജാത ബൊധൊപ്യകാണ്ഡെ പ്രസവഗളിത
ബൊധഃ പീഡയൊല്ലം ഘ്യബാല്യംപുനരപിബത മുഹ്യ
ത്യെവതാരുണ്യകാലെക പിലതനുരിതിത്വന്ദെവഹൂത്യൈ
ന്യഗാദീഃ || ൭ || പിതൃസുരഗണയാജീധാൎമ്മികൊയൊഗൃഹ
സ്ഥസ്സചനിപത തികാലെ ദക്ഷിണാദ്ധ്വൊപഗാമീ മയി
നിഹിതമകാമം കൎമ്മതൂദൽപഥാൎത്ഥം കപിലതനുരിതിത്വ
ന്ദെവഹൂത്യൈന്യഗാദീഃ || ൮ || ഇതിസുവിദിതവെദ്യാംദെ
വഹെദെവഹൂതിംകൃതനുതിമനുഗൃഹ്യത്വം ഗതൊയൊഗി
സംഘൈഃ വിമലമതിരഥാസൌഭക്തിയൊഗെനമുക്താത്വ
മപി ജനഹിതാൎത്ഥം വൎത്തസെപ്രാഗുദീച്യാം || ൯ || പരമ
കിമുബഹൂക്ത്യാത്വൽപദാം ഭൊജഭക്തിം സകലഭയവി
നെത്രീം സൎവകാമൊപനെത്രീം വദസിഖലു ദൃഢന്ത്വന്ത
ദ്വിധൂയാമയാ ന്മെഗുരുപവനപുരെശത്വയ‌്യുപാധത്സ്വ
ഭക്തിം || ൧൦ || ൧൫ || തൃതീയസ്കന്ധകഥാസമാപ്താ

ദക്ഷൊവിരിഞ്ചതനയൊഥമനൊസ്തനൂജാംലബ്ധ്വാ
പ്രസൂതിമിഹഷൊഡശചാപകന്യാഃ ധൎമ്മെ ത്രയൊദശദ
ദൌ പിതൃഷുസ്വധാഞ്ചസ്വാഹാം ഹവിൎഭുജിസതീം ഗിരി
ശെത്വദംശെ || ൧ || മൂൎത്തിൎഹിധൎമ്മഗൃഹിണീസുഷുവെഭ
വന്തം നാരായണന്നര സഖം മഹിതാനുഭാവം യജ്ജന്മ
നിപ്രമുദിതാഃ കൃതതുൎയ‌്യഘൊഷഃ പുഷ്പൊൽ കരാൻ [ 38 ] പ്രവവൃഷുൎന്നുനു വുസ്സുരൌഘാഃ || ൨ || ദൈത്യം സഹസ്ര
കവചം കവചൈഃപരീതംസാഹസ്രവത്സരതപസ്സമരാഭി
ലവ്യൈഃപൎയ‌്യായനീൎമ്മിതതപസ്സമരൌഭവന്തൌശിഷ്ടൈ
കകം കടമമുംന്യഹതാം സലീലം || ൩ || അന്വാചരന്നുപദി
ശന്നപിമൊക്ഷധൎമ്മംത്വംഭ്രാതൃമാൻബദരികാ ശ്രമമദ്ധ്യ
വാത്സീഃ ശക്രൊഥതെ ശമതപൊബല നിസ്സഹാത്മാദി
വ്യാംഗനാപരിവൃതം പ്രജിഘായമാരം || ൪ || കാമൊ
വസന്ത മലയാനില ബന്ധുശാലീകാന്താകടാക്ഷ വിശി
ഖൈൎവ്വികസദ്വിലാസൈഃ വിദ്ധ്യന്മുഹുൎമ്മുഹു രകമ്പമു
ദീക്ഷ്യ ചത്വാം ഭീതസ്ത്വയാഥ ജഗദെമൃദു ഹാസഭാജാ
|| ൫ || ഭീത്യാലമംഗജ വസന്തസുരാംഗനാവൊ മന്മാനസ
ന്ത്വിഹജുഷദ്ധ്വമിതിബ്രു വാണഃത്വം വിസ്മയെനപരി
തസ്തുവതാമഥൈഷാം പ്രാദൎശയസ്വപരിചാരകകാതരാ
ക്ഷീഃ || ൬ || സമ്മൊഹനായമിളിതാമദനാദയസ്തെത്വദ്ദാ
സികാപരിമളൈഃ കിലമൊഹമാപൻദത്താന്ത്വയാചജഗൃ
ഹുസ്ത്രപയൈവ സൎവസ്വൎവാ സിഗൎവശമനീംപുനരുൎവ
ശീന്താം || ൭ || ദൃഷ്ട്വൊൎവശീന്ത വകഥാഞ്ചനിശമ്യശക്രഃ
പൎയ‌്യകുലൊജനി ഭവന്മഹിമാവമൎശാൽ എവം പ്രശാ
ന്തരമണീയ തരാവതാരാത്ത്വത്തൊധികൊ വരദകൃഷ്ണത
നുസ്ത്വമെവ || ൮ || ദക്ഷസ്തുധാതു രതിലാള നയാരജൊ
ന്ധൊ നാത്യാദൃതസ്ത്വയിചകഷ്ട മശാന്തിരാസീൽ യെന
വ്യരുന്ധ സഭവത്തനുമെവശൎവം യജ്ഞെ ചവൈരപി
ശുനെസ്വസുതാം വ്യമാനീൽ || ൯ || ക്രുദ്ധെശമൎദ്ദിതമഖസ്സ
തുകൃത്ത ശീൎഷൊദെവ പ്രസാദിതഹരാദഥ ലബ്ധജീവഃ [ 39 ] ത്വൽപൂരിത ക്രതുവരഃ പുനരാപശാന്തിം സത്വംപ്രശാ
ന്തികരപാഹിമരുൽ പുരെശ || ൧൦ || ൧൬ ||

ഉത്താനപാദ നൃപതെൎമ്മനു നന്ദനസ്യജായാബഭൂവ
സുരുചിൎന്നിതരാമ ഭീഷ്ടാഅന്യാസുനീതിരിതി ഭൎത്തുരനാദൃ
താസാത്വാമെവനിത്യ മഗതിശ്ശരണം ഗതാഭൂൽ || ൧ || അം
കെപിതുസ്സുരുചിപുത്രകമുത്തമന്തന്ദൃഷ്ട്വാധ്രുവഃ കിലസു
നീതിസുതൊധിരൊക്ഷ്യൻ ആചിക്ഷിപെകില ശിശുസ്സുത
രാംസുരുച്യാ ദുസ്സന്ത്യജാഖലു ഭവദ്വിമുഖൈരസൂയാ || ൨ ||
ത്വന്മൊഹിതെ പിതരിപശ്യതി ദാരവശ്യെ ദൂരന്ദുരുക്തി
നിഹതസ്സഗതൊ നിജാംബാംസാപിസ്വ കൎമ്മഗതിസന്തര
ണായപുംസാംത്വൽ പാദമെവശരണം ശിശവെശശം
സ || ൩ || ആകൎണ്യസൊപി ഭവദൎച്ചന നിശ്ചിതാത്മാമാനീ
നിരെത്യനഗരാൽ കിലപഞ്ചവൎഷഃ സന്ദൃഷ്ടനാരദ നി
വെദിതമന്ത്രമാൎഗ്ഗസ്ത്വാമാരരാധതപസാമധുകാനനാന്തെ
|| ൪ || താതെവിഷണ്ണ ഹൃദയെനഗരീംഗതെന ശ്രീ
നാരദെനപരിസാന്ത്വിത ചിത്തവൃത്തൌ ബാലസ്ത്വദൎപ്പിത
മനാഃ ക്രമവൎദ്ധിതെന നിന്യെകഠൊരത പസാകിലപഞ്ച
മാസാൻ || ൫ || താവത്തപൊബല നിരുച്ശ്വസിതെദിഗന്തെ
ദെവാൎത്ഥിതസ്ത്വമുദയൽ കരുണാൎദ്രചെതാഃ ത്വദ്രൂപചി
ദ്രസനിലീനമതെഃ പുരസ്താദാവിൎബ ഭൂവിഥവിഭൊഗരു
ഡാധിരൂഢഃ || ൬ || ത്വദ്ദൎശനപ്രമദ ഭാരതരംഗിതന്തന്ദൃ
ഗ്ഭ്യാന്നിമഗ്നമിവരൂപ രസായനെതെ തുഷ്ടൂഷമാണ മുപ
ഗമ്യകപൊല ദെശെസംസ്പൃഷ്ട വാനസിദരെണ തഥാദ
രെണ || ൭ || താവദ്വിബൊധ വിമലംപ്രണു വന്തമെന [ 40 ] മാഭാഷഥാസ്ത്വമവഗമ്യതദീയഭാവംരാജ്യഞ്ചിരംസമനുഭൂ
യഭജസ്വഭൂയസ്സൎവൊത്തരം ധ്രുവപദം വിനിവൃത്തിഹീ
നം || ൮ || ഇത്യൂചിഷിത്വയിഗതെ നൃപനന്ദനൊസാവാന
ന്ദിതാ ഖിലജനൊനഗരീമുപെതഃരെമെചിരംഭവദനുഗ്രഹ
പൂൎണ്ണകാമസ്താതെ ഗതെചവനമാദൃത രാജ്യഭാരഃ || ൯ ||
യക്ഷെണദെവ നിഹതെപുനരുത്തമെസ്മിൻ യക്ഷൈ
സ്സയുദ്ധനിരതൊ വിരതൊ മനൂക്ത്യാശാന്ത്യാ പ്രസന്ന
ഹൃദയാദ്ധനദാദുപെതാത്ത്വൽ ഭക്തിമെവസുദൃഢാമ വൃ
ണൊന്മഹാത്മാ || ൧൦ || അന്തെഭവൽ പുരുഷനീതവി
മാനയാതൊ മാത്രാസമംധ്രുവപദെ മുദിതൊയമാസ്തെ
എവം സ്വഭൃത്യജനപാലനലൊലധീസ്ത്വം വാതാലയാധി
പനിരുന്ധി മമാമയൌഘാൻ || ൧൧ || ൧൭ ||

ജാതസ്യധ്രുവകുല എവതുംഗകീൎത്തെരംഗസ്യവ്യജ നി
സുതസ്സവെനനാമാതദ്ദൊഷവ്യഥിതമതിസ്സരാജ വൎയ‌്യസ്ത്വ
ൽപാദെവിഹിതമനാവനംഗതൊഭൂൽ || ൧ || പാപൊപി
ക്ഷിതി തലപാലനായവെനഃപൌ രാദ്യൈരുപനിഹിതഃ
കഠൊരവീൎയ‌്യഃ സൎവെഭ്യൊനിജബലമെവസം പ്രശംസൻ
ഭൂചക്രെതവയജനാന്യയം ന്യരൌത്സീൽ || ൨ || സംപ്രാ
പ്തെഹിത കഥനായതാപസൌ ഘെമത്തൊന്യൊഭുവന
പതിൎന്നകശ്ചനെതിത്വ ന്നിന്ദാവചനപരൊ മുനീശ്വരൈ
സ്തൈശ്ശാപാഗ്നൌ ശലഭദശാമനായിവെനഃ || ൩ || തന്നാ
ശാൽ ഖലജനഭീരുകൈൎമ്മുനീ ന്ദ്രൈസ്തന്മാത്രാചിരപരി
രക്ഷിതെതദം ഗെത്യക്താ ഘെപരിമഥിതാ ദഥൊരുദ
ണ്ഡാദ്ദൊൎദ്ദണ്ഡെപരിമഥിതെത്വമാവിരാസീഃ || ൪ || വിഖ്യാ [ 41 ] തഃപൃഥുരിതിതാപസൊപദിഷ്ടൈസ്സൂതാദ്യൈഃ പരിണു
തഭാവിഭൂരിവീൎയ‌്യഃവെനാൎത്ത്യാകബളിതസംപദം ധരിത്രീ
മാക്രാന്താന്നിജ ധനുഷാസമാ മകാൎഷീഃ || ൫ || ഭൂയസ്താ
ന്നിജകുലമുഖ്യവത്സയുക്തൈ ൎദ്ദെവാദ്യൈഃ സ്സമുചിതചാ
രുഭാജനെഷു അന്നാദീന്യഭിലഷിതാനിയാനിതാനിസ്വച്ശ
ന്ദം സുരഭിതനൂമദൂ ദുഹസ്ത്വം || ൬ || ആത്മാനംയജതിമ
ഖൈസ്ത്വയിത്രിധാമന്നാരബ്ധെശതതമവാജിമെധയാഗെ
സ്പൎദ്ധാലുശ്ശതമഖഎത്യനീചവെഷൊഹൃത്വാശ്വം തവ
തനയാൽ പരാജിതൊഭൂൽ || ൭ || ദെവെന്ദ്രം മുഹുരിതി
വാജിനംഹരന്തംവഹ്നൌതംമുനിവരമണ്ഡലെജുഹൂഷൌ
രുന്ധാനെകമലഭവെക്രതൊ സ്സമാപ്തൌ സാക്ഷാത്ത്വമ്മ
ധുരി പുമൈക്ഷഥാസ്സ്വയംസ്വം || ൮ || തദ്ദത്തം വരമുപലഭ്യ
ഭക്തിമെകാംഗംഗാന്തെവിഹിതപദഃ കദാപി ദെവസത്ര
സ്ഥം മുനിനിവഹംഹിതാനിശം സന്നൈക്ഷിഷ്ഠാസ്സനകമു
ഖാൻമുനീൻപുരസ്താൽ || ൯ || വിജ്ഞാനംസനകമുഖൊദി
തം ദധാനസ്സ്വാത്മാനം സ്വയമഗമൊവനാന്തസെവീ ത
ത്താദൃൽ പൃഥുവപുരീശസത്വരമ്മെരൊഗൌഘം പ്രശമ
യവാതഗെഹവാസിൻ || ൧൦ || ൧൮ ||

പൃഥൊസ്തുനപ്താപൃഥുധൎമ്മകൎമ്മഠഃ പ്രാചീനബൎഹിൎയ‌്യു
വതൌശതദ്രുതൌ പ്രചെതസൊ നാമ സുചെതസസ്സുതാന
ജീജനത്ത്വൽകരുണാംകുരാനിവ || ൧ || പിതുസ്സിസൃക്ഷാനി
രതസ്യ ശാസനാൽ ഭവത്തപസ്യാ ഭിരതാദശാപിതെപ
യൊനിധിം പശ്ചിമ മെത്യതത്തടെസരൊവരം സന്ദദൃശു
ൎമ്മനൊഹരം || ൨ || തദാഭവത്തീൎത്ഥമിദം സമാഗതൊഭവൊ [ 42 ] ഭവത്സെവകദൎശ്ശനാദൃതഃ പ്രകാശമാസാദ്യപുരഃപ്രചെ
തസാമുപാദിശൽ ഭക്തതമസ്ത വസ്തവം || ൩ || സ്തവഞ്ജ
പന്തസ്തമമീജലാന്തരെ ഭവന്തമാസെവിഷതായുതംസമാഃ
ഭവത്സുഖാസ്വാദരസാദമീഷ്വിയാൻബഭൂവകാലൊ ധ്രു
വവന്നശീഘ്രതാ || ൪ || തപൊഭിരെഷാമതി മാത്രവൎദ്ധി
ഭി സ്സയജ്ഞഹിം സാനിരതൊപിപാവിതഃ പിതാപിതെ
ഷാംഗൃഹയാത നാരദപ്രദൎശ്ശിതാത്മാ ഭവദാത്മതാംയ
യൌ || ൫ || കൃപാബലെനൈവ പുരഃ പ്രചെതസാംപ്ര
കാശമാഗാഃ പതഗെന്ദ്രവാഹനഃ വിരാജിചക്രാദിവരായു
ധാംശുഭിൎഭുജാഭിരഷ്ടാഭിരുദഞ്ചിതദ്യുതിഃ || ൬ || പ്രചെതസാ
ന്താവദയാചതാമപിത്വമെവകാരുണ്യഭരാദ്വാരാനദാഃ ഭവ
ദ്വിചിന്താപിശിവായദെഹിനാംഭവത്വസൌരുദ്രനുതിശ്ച
കാമദാ || ൭ || അവാപ്യകാന്താം തനയാം മഹീരുഹാന്ത
യാരമദ്ധ്വം ദശലക്ഷവത്സരീം സുതൊസ്തുദക്ഷൊനനു
തൽക്ഷണാച്ചമാം പ്രയാസ്യഥെതിന്യഗദൊമുദൈവതാ
ൻ || ൮ || തതശ്ചതെഭൂതലരൊധിനസ്തരൂൻ ക്രുധാദ ഹ
ന്തൊദ്രുഹിണെനവാരിതാഃ ദ്രുമൈശ്ചദത്താം തനയാമവാ
പ്യതാന്ത്വദുക്തകാലം സുഖിനൊഭിരെമിരെ || ൯ || അ
വാപ്യദക്ഷഞ്ചസുതം കൃതാദ്ധ്വരാഃ പ്രചെതസൊ നാരദ
ലബ്ധയാധിയാഅവാപുരാനന്ദ പദന്തഥാവിധസ്ത്വമീശ
വാതാലയനാഥപാഹിമാം || ൧൦ || || ൧൯ || ഇതിചതുൎത്ഥ
സ്കന്ധകഥാസമാപ്താ ||

പ്രിയവ്രതസ്യ പ്രിയപുത്ര ഭൂതാദാഗ്നീദ്ധ്ര രാജാദു
ദിതൊഹിനാഭിഃത്വാന്ദൃഷ്ടവാനിഷ്ടദമിഷ്ടമദ്ധ്യെതവൈ [ 43 ] തുഷ്ട്യൈകൃതയജ്ഞകൎമ്മാ || ൧ || അഭിഷ്ടുതസ്തത്രമുനീ
ശ്വരൈസ്ത്വംരാജ്ഞസ്വതുല്യം സുതമൎത്ഥ്യമാനഃ സ്വയഞ്ജ
നിഷ്യെഹമിതി ബ്രുവാണസ്തിരൊദ ധാബൎഹിഷിവിശ്വമൂ
ൎത്തെ || ൨ || നാഭിപ്രിയായാമഥമെരുദെവ്യാം ത്വമംശതൊഭൂ
രൃഷഭാഭിധാനഃ അലൊകസാമാന്യഗുണ പ്രഭാവപ്രഭാവി
താശെഷജനപ്രമൊദഃ ||൩ || ത്വയിത്രിലൊകീഭൃതിരാജ്യഭാ
രന്നിധായനാഭിസ്സഹമെരുദെവ്യാതപൊവനം പ്രാപ്യഭവ
ന്നിഷെവീഗതഃ കിലാനന്ദപദംപദന്തെ || ൪ || ഇന്ദ്രസ്ത്വ
ദുൽകൎഷകൃതാദ മൎഷാദ്വവൎഷ നാസ്മിന്നജനാഭവൎഷെ
യദാതദാത്വന്നിജയൊഗ ശക്ത്യാസ്വവൎഷമെനദ്വ്യാദധാ
സ്സുവൎഷം || ൫ || ജിതെന്ദ്രദത്താം കമനീഞ്ജയന്തീമഥൊ
ദ്വഹന്നാത്മരതാശയൊപി അജീജനസ്തത്രശതന്മാ നൂജാ
ന്യെഷാംക്ഷിതീശൊഭരതൊഗ്രജന്മാ || ൬ || നവാഭവ
ന്യൊഗിവരാനവാന്യെത്വപാലയൻ ഭാരതവൎഷഖണ്ഡാൻ
സൈകാത്വശീതിസ്തവശെഷ പുത്രാസ്തപൊബലാൽഭൂസു
രഭൂയമീയുഃ || ൭ || ഉക്ത്വാസുതെഭ്യൊഥമുനീന്ദ്രമദ്ധ്യെവി
രക്തിഭക്ത്യന്ന്വിതമുക്തിമാൎഗ്ഗം സ്വയംഗതഃ പാരമഹംസ്യ
വൃത്തിമധാജഡൊന്മത്ത പിശാചചൎയ‌്യാം || ൮ || പരാത്മഭൂ
തൊപിപരൊപദെശം കുൎവൻഭവൻ സൎവനിരസ്യമാനഃ
വികാരഹീനൊവിചചാര കൃത്സ്നാമ്മഹീമഹീനാത്മരസാഭി
ലീനഃ || ൯ || ശയുവ്രതംഗൊമൃഗ കാകചൎയ‌്യാഞ്ചിരഞ്ചരന്നാ
പ്യപരംസ്വരൂപംദവാഹൃതാംഗഃ കുടചാചലെത്വംതാപാ
ന്മമാപാകുരുവാതനാഥ || ൧൦ || ൨൦ ||

മദ്ധ്യൊത്ഭവെഭുവ ഇളാവൃതനാമ്നിവൎഷെഗൗരീപ്ര [ 44 ] ധാനവനിതാജന മാത്രഭാജി ശൎവെണമന്ത്രനുതിഭിസ്സമു
പാസ്യമാനം സംകൎഷണാത്മകമധീശ്വര സംശ്രയെത്വാം
|| ൧ || ഭദ്രാശ്വനാമക ഇളാവൃതപൂൎവ വൎഷെഭദ്ര ശ്ര
വൊഭിരൃഷിഭിഃ പരിണൂയമാനം കല്പാന്തഗൂഢനിഗ
മൊദ്ധരണപ്രവീണം ധ്യായാമിദെവഹയ ശീൎഷതനുംഭ
വന്തം || ൨ || ധ്യായാമിദക്ഷിണഗതെഹരി വൎഷവൎഷെ
പ്രഹ്ലാദമുഖ്യപുരുഷൈഃ പരിഷെവ്യമാണം ഉത്തുംഗ
ശാന്ത ധവളാകൃതിമെകശുദ്ധജ്ഞാനപ്രദം നരഹരിംഭ
ഗവൻ ഭവന്തം || ൩ || വൎഷെപ്രതീചിലളിതാത്മനികെ
തുമാലെ ലീലാവിശെഷ ലളിതസ്മിതശൊഭനാംഗം ല
ക്ഷ്മ്യാപ്രജാപതിസുതൈശ്ച നിഷെവ്യമാണംതസ്യാഃ പ്രി
യായകൃതകാമതനുംഭജെത്വാം || ൪ || രമ്യെഹ്യുദീചിഖലു
രമ്യകനാമ്നിവൎഷെ തദ്വൎഷനാഥമനുവൎയ‌്യ സപൎയ‌്യമാണം
ഭക്തൈകവത്സല മമത്സരഹൃത്സുഭാന്തം മത്സ്യാകൃതിം
ഭുവനനാഥഭജെഭവന്തം || ൫ || വൎഷം ഹിരണ്മയസമാ
ഹ്വയമൌത്തരാഹ മാസീനമദ്രിധൃതികൎമ്മഠകാമഠാംഗംസം
സെവതെ പിതൃഗണപ്രവരൊൎയ‌്യമായം തന്ത്വാംഭജാമി
ഭഗവൻ പരചിന്മയാത്മൻ || ൬ || കിഞ്ചൊത്തരെഷുകു
രുഷുപ്രിയയാ ധരണ്യാസംസെവിതൊ മഹിതമന്ത്രനുതി
പ്രഭെദൈഃദംഷ്ട്രാഗ്രഘൃഷ്ടഘനപൃഷ്ഠഗരിഷ്ഠവൎഷ്മാ
ത്വംപാഹിവിജ്ഞനുതയജ്ഞ വരാഹമൂൎത്തെ || ൭ || യാ
മ്യാന്ദീശംഭജതി കിംപുരുഷാഖ്യ വൎഷെസംസെവിതൊ
ഹനുമതാദൃഢഭക്തി ഭാജാസീതാഭിരാമ പരമാത്ഭുതരൂപ
ശാലീ രാമാത്മകഃ പരിലസൻപരിപാഹിവിഷ്ണൊ || ൮ || [ 45 ] ശ്രീനാരദെന സഹഭാരതഖണ്ഡമുഖ്യൈസ്ത്വം സാംഖ്യയൊ
ഗനുതിഭിസ്സ മുപാസ്യമാനഃ ആകല്പകാലമിഹസാധു ജനാ
ഭിരക്ഷീ നാരായണൊനരസഖഃ പരിപാഹിഭൂമൻ || ൯ ||
പ്ലാക്ഷെൎകരൂപമയിശാല്മല ഇന്ദുരൂപംദ്വീപെഭജന്തി
കുശനാമനിവഹ്നിരൂപംക്രൌഞ്ചെംബുരൂപമഥ വായുമ
യഞ്ചശാകെത്വാം ബ്രഹ്മരൂപമയിപുഷ്കരനാമ്നിലൊകാഃ
|| ൧൦ || സൎവൈൎദ്ധ്രുവാദിഭിരുഡു പ്രകരൈൎഗ്ഗ്രഹൈശ്ച
പുച്ശാദികെഷ്വ വയവെഷ്വഭികല്പ്യമാനൈഃ ത്വംശിം
ശുമാരവപുഷാമഹതാ മുപാസ്യസ്സന്ധ്യാ സുരുന്ധിനരകമ്മ
മസിന്ധുശായിൻ || ൧൧ || പാതാളമൂല ഭുവിശെഷതനും
ഭവന്തംലൊലൈക കുണ്ഡലവിരാജിസഹസ്രശീൎഷംനീലാം
ബരന്ധൃതഹലം ഭുജഗാംഗനാഭിൎജ്ജുഷ്ടം ഭജെഹരഗദാൻ
ഗുരുഗെഹനാഥ || ൧൨ || || ൨൧ || പഞ്ചമസ്കന്ധകഥാ
സമാപ്താ

അജാമിളൊനാമ മഹീസുരഃ പുരാചരൻ വിഭൊധൎമ്മ
പഥാൻ ഗൃഹാശ്രമീഗുരൊൎഗ്ഗിരാകാന നമെത്യദൃഷ്ടവാൻ
സുധൃഷ്ടശീലാം കുലടാമ്മദാകുലാം || ൧ || സ്വതഃ പ്രശാ
ന്തൊപിതദാഹൃതാശയസ്സ്വധൎമ്മമുത്സൃജ്യതയാസമാരമൻ
അധൎമ്മകാരീ ദശമീഭവൻപുനൎദ്ദധൌഭവന്നാമയുതെ സു
തെരതിം || ൨ || സമൃത്യുകാലെയമരാജകിംകരാൻ ഭയംക
രാംസ്ത്രീനഭിലക്ഷയൻ ഭിയാപുരാമനാൽത്വത്സ്മൃതിവാസ
നാബലാജ്ജുഹാവനാരായണനാമകം സുതം || ൩ || ദുരാശ
യസ്യാപിതദാ ത്വനിൎഗ്ഗതത്വദീയനാമാക്ഷര മാത്രവൈഭ
വാൽ പുരൊഭിപെതുൎഭവദീയപാൎഷദാശ്ചതുൎഭുജാഃ പീത [ 46 ] പടാമനൊരമാഃ || ൪ || അമുഞ്ചസമ്പാശ്യവികൎഷതൊഭ
ടാൻവിമുഞ്ചതെ ത്യാരുരുധുൎബലാദമീനി വാരിതാസ്തെ ച
ഭവജ്ജനൈസ്തദാതദീയപാപന്നിനിഖിലന്ന്യവെദയൻ || ൫ ||
ഭവന്തുപാ പാനികഥന്തുനിഷ്കൃതെകൃതെപിഭൊ ദണ്ഡനമ
സ്തിപണ്ഡിതാഃ നനിഷ്കൃതിഃ കിംവിദിതാ ഭവാദൃശാ മിതി
പ്രഭൊത്വൽ പുരുഷാബഭാഷിരെ || ൬ || ശ്രുതിസ്മൃതി
ഭ്യാംവിഹിതാവ്രതാദയഃ പുനന്തിപാപന്നലുനന്തിവാസ
നാം അനന്ത സെവാതുനികൃന്തതിദ്വയീമിതിപ്രഭൊത്വൽ
പുരുഷാ ബഭാഷിരെ || ൭ || അനെനഭൊജന്മസഹസ്ര
കൊടിഭിഃകൃതെഷു പാപെഷ്വപിനിഷ്കൃതിഃ കൃതായദ
ഗ്രഹീന്നാമഭയാ കുലൊഹരെരിതിപ്രഭൊത്വൽ പുരുഷാ
ബഭാഷിരെ || ൮ || നൃണാമ ബുദ്ധ്യാപിമുകുന്ദകീൎത്തനം ദ
ഹത്യഘൌഘാൻ മഹിമാസ്യതാദൃശഃ യഥാഗ്നിരെധാംസി
യഥൌഷധം ഗദാനിതിപ്രഭൊത്വൽ പുരുഷാബഭാഷി
രെ || ൯ || ഇതീരിതൈൎയ‌്യാമ്യ ഭടൈരപാസൃതെ ഭവത്ഭ
ടാനാഞ്ചഗണെതിരൊഹിതെഭവൽ സ്മൃതിം കഞ്ചനകാല
മാചരൻ ഭവൽ പദംപ്രാപിഭവൽ ഭടൈരസൌ || ൧൦ || സ്വകിംകരാവെദനശംകിതൊയ മസ്ത്വദംഘ്രിഭക്തെഷു
നഗമ്യതാമിതിസ്വകീയ ഭൃത്യാനശിശിക്ഷ ദുച്ചകൈസ്സദെ
വവാതാലയപാഹിമാം || ൧൧ || || ൨൨ ||

പ്രാചെതസ്തുഭഗവന്ന പരൊഹിദക്ഷ സ്ത്വൽസെവനം
വ്യധിതസൎഗ്ഗവിവൃദ്ധികാമഃ ആവിൎബഭൂവിഥതദാല സദ
ഷ്ട ബാഹു സ്തസ്മൈവരന്ദദിഥതാഞ്ചവധൂമസിക്നീം || ൧ || തസ്യാത്മജാസ്ത്വയുതമീശപുനസ്സഹസ്രം ശ്രീനാരദസ്യ വച [ 47 ] സാതവമാൎഗ്ഗമാപുഃ നൈകത്രവാസമൃഷയെസമുമൊചശാ
പം ഭക്തൊത്തമസ്ത്വൃഷിരനുഗ്രഹമെവമെനെ || ൨ || ഷ
ഷ്ട്യാതതൊദുഹിതൃഭിസ്സൃജതഃകുലൌ ഘാന്ദെഹിത്രസൂനു
രഥതസ്യസവിശ്വരൂപഃത്വൽസ്തൊത്രവൎമ്മിതമജാപയദി
ന്ദ്രമാജൌ ദെവത്വദീയമഹി മാഖലുസൎവജൈത്രഃ || ൩ ||
പ്രാൽ ശൂരസെനവിഷയെകിലചിത്രകെതുഃ പുത്രാഗ്രഹീ
നൃപതിരംഗിരസഃപ്രഭാവാൽ ലബ്ധ്വൈകപുത്രമഥതത്ര
ഹതെസപത്നീസം ഘൈരമുഹ്യദവശസ്തവമായ യാസൌ
|| ൪ || തന്നാരദസ്തുസമമം ഗിരസാദയാലുസ്സം പ്രാപ്യതാ
വദുപദൎശ്യസുതസ്യ ജീവംകസ്യാസ്മിപുത്രഇതിതസ്യഗിരാ
വിമൊച്യമൊഹന്ത്വദൎച്ചനവിധൌനൃപതിംന്യയുങ്‌ക്ത
|| ൫ || സ്തൊത്രഞ്ച മന്ത്രമപിനാരദതൊ ഥലബ്ധ്വാതൊ
ഷായശെഷവ പുഷൊനനുതെ തപസ്യൻ വിദ്യാധരാധി
പതിതാംസഹിസപ്ത രാത്രെലബ്ധ്വാപ്യകുണ്ഠമതിരന്വഭജ
ൽ ഭവന്തം || ൬ || തസ്മൈമൃണാളധവളെന സഹസ്രശീ
ൎഷ്ണാരൂപെണബദ്ധനുതി സിദ്ധഗണാവൃതെന പ്രാദുൎഭവ
ന്നചിരതൊനുതിഭിഃ പ്രസന്നൊദത്വാത്മതത്വമനു ഗൃഹ്യ
തിരൊദധാഥ || ൭ || ത്വൽഭക്തമൌലിരഥ സൊപിചല
ക്ഷലക്ഷം വൎഷാണിഹൎഷുലമനാഭു വനെഷുകാമം സം
ഗാപയൻ ഗുണഗണന്തവസുന്ദരീഭിസ്സം ഗാതിരെകരഹി
തൊലളിതഞ്ചചാര || ൮ || അത്യന്തസംഗവിലയായഭവ
ൽപ്രണുന്നൊനൂനം സരൂപ്യഗിരിമാപ്യമഹൽ സമാജെ
നിശ്ശം കമംകകൃതവല്ലഭമംഗജാരിന്തംശംകരം പരിഹസ
നാമയാഭിശെപെ || ൯ || നിസ്സംഭ്രമസ്ത്വയമയാചിതശാപ [ 48 ] മൊക്ഷൊ വൃത്രാസുരത്വമുപഗമ്യ സുരെന്ദ്രയൊധീഭക്ത്യാ
ത്മതത്വകഥനൈസ്സ മരെവിചിത്രം ശത്രൊരപിഭ്രമമപാ
സ്സ്യഗതഃ പദന്തെ || ൧൦ || ത്വത്സെവനെനദിതിരിന്ദ്രവ
ധൊദ്യതാപിതാൻ പ്രത്യുതെന്ദ്രസുഹൃദൊ മരുതൊഭിലെ
ഭെദുഷ്ടാശയെപിശുഭദൈവ ഭവന്നിഷെവാത ത്താദൃശ
സ്ത്വമവമാംപവനാലയെശ || ൧൧ || || ൨൩ || ഷഷ്ഠസ്ക
ന്ധകഥാസമാപ്താ

ഹിരണ്യാക്ഷെപൊത്രീ പ്രവരവപുഷാദെവ ഭവതാഹ
തെശൊകക്രൊധഗ്ലപിതധൃതിരെതസ്യസഹജഃ ഹിരണ്യ
പ്രാരംഭഃ കശിപുരമരാരാതി സദസിപ്രതിജ്ഞാ മാതെ
നെതവകിലവധാൎത്ഥം മുരരിപൊ || ൧ || വിധാതാരം ഘൊ
രം സഖലുതപസിത്വാന ചിരതഃ പുരസ്സാക്ഷാൽ കുൎവൻ
സുരനരമൃഗാദ്യൈര നിധനംവരം ലബ്ധ്വാദൃപ്തൊജഗദി
ഹഭവന്നായകമിദം പരിക്ഷുന്ദന്നിന്ദ്രാദഹര തദിവന്ത്വാ
മഗണയൻ || ൨ || നിഹന്തുന്ത്വാംഭൂയസ്തവ പദമവാപ്ത
സ്യചരിപൊൎബഹിൎദ്ദുഷ്ടെരന്തൎദ്ദധിഥഹൃദയെ സൂക്ഷ്മവ
പുഷാനദന്നുച്ചൈസ്ത ത്രാപ്യഖിലഭുവനാന്തെ ചമൃഗയ
ൻ ഭിയായാതമ്മത്വാ സഖലുജിതകാശീനിവവൃതെ || ൩ ||
തതൊസ്യപ്രഹ്ലാദ സ്സമജനിസുതൊ ഗൎഭവസതൌ മുനെ
ൎവ്വീണാപാണെ രധിഗതഭവൽ ഭക്തിമഹിമാസ വൈജാ
ത്യാദൈത്യശ്ശിശുര പിസമെത്യത്വയിര തിംഗതസ്വൽ ഭ
ക്താനാംവരദപരമൊദാഹരണതാം || ൪ || സുരാരീണാം
ഹാസ്യംതവ ചരണദാസ്യന്നിജ സുതെസദൃഷ്ട്വാദുഷ്ടാത്മാ
ഗുരുഭിരശിശിക്ഷച്ചിര മമുംഗുരുപ്രൊക്തഞ്ചാസാവിദമി [ 49 ] ദമഭദ്രായദൃഢമിത്യപാകുൎവൻ സൎവന്തവചരണഭക്ത്യൈ
വവവൃധെ || ൫ || അധീതെഷുശ്രെഷ്ഠം കിമിതിപരിപൃ
ഷ്ടെഥ തനയെഭവൽ ഭക്തിം വൎയ‌്യാമഭിഗദതിപൎയ‌്യാകു
ലധൃതിഃ ഗുരുഭ്യൊരൊഷിത്വാ സഹജമതിരസ്യെത്യഭിവിദ
ന്വധൊപായാനസ്മിൻ വ്യതതനുതഭവൽ പാദശരണെ || ൬ ||
സ ശൂലൈരാവിദ്ധ സ്സുബഹുമഥിതൊ ദിഗ്ഗജഗണൈൎമ്മ
ഹാസൎപ്പൈൎദ്ദഷ്ടൊപ്യനശനഗരാഹാരവിധുതഃഗിരീന്ദ്രാവ
ക്ഷിപ്തൊപ്യഹഹ പരമാത്മന്നയി വിഭൊത്വയിന്യസ്താ
ത്മത്വാൽകിമപിന നിപീഡാമഭജത || ൭ || തതശ്ശംകാവി
ഷ്ടസ്സപുനരതിദുഷ്ടൊസ്യജനതൊഗുരൂക്ത്യാതൽ ഗെഹെകി
ലവരുണപാശൈസ്തമരുണൽ ഗുരൊശ്ചാ സാന്നിദ്ധ്യെസ
പുനരനുഗാന്ദൈത്യ തനയാൻഭവൽ ഭക്തെസ്തത്വം പ
രമപിവിജ്ഞാനമശിഷൽ || ൮ || പിതാശൃണ്വൻ ബാല
പ്രകരമഖിലന്ത്വൽ സ്തുതിപരംരുഷാന്ധഃ പ്രാഹൈനംകു
ലഹതക കസ്തെബലമിതിബലമ്മെ വൈകുണ്ഠ സ്തവചജഗ
താഞ്ചാപിസബലംസ എവത്രൈലൊക്യം സകലമിതിധീ
രൊയമഗദീൽ || ൯ || അരെക്വാസൌക്വാസൌസകലജഗ
ദാത്മാ ഹരിരിതിപ്രഭിന്തെസ്മസ്തംഭംചലിത കരവാളൊ
ദിതിസുതഃഅതഃ പശ്ചാദ്വിഷ്ണൊ നഹിവദിതുമീശൊസ്മി
സഹസാ കൃപാത്മൻ വിശ്വാത്മൻ പവനപുരവാസിൻ
മൃഡയമാം || ൧൦ || ൨൪ ||

സ്തംഭെഘട്ടയതൊഹിരണ്യക ശിപൊഃ കൎണ്ണൌസമാ
ചൂൎണ്ണയന്നാഘൂൎണ്ണജ്ജഗദണ്ഡകുണ്ഡകുഹരൊ ഘൊരസ്ത
വാഭൂദ്രവഃ ശ്രുത്വായംകില ദൈത്യരാജഹൃദയെ പൂ [ 50 ] ൎവം കദാപ്യശ്രുതംകംപഃ കശ്ചനസംപ പാതചലിതൊ
പ്യം ഭൊജഭൂൎവിഷ്ടരാൽ || ൧ || ദൈത്യെദിക്ഷുവിസൃ
ഷ്ട ചക്ഷുഷിമഹാസംരംഭിണീസ്തം ഭതസ്സംഭൂതന്നമൃഗാത്മ
കന്നാമനുജാകാരം വപുസ്തെവിഭൊകിംകിംഭീഷണമെതദ
ത്ഭുതമിതിവ്യുൽ ഭ്രാന്തചിത്തെസുരെവിഷ്ഫൂൎജ്ജദ്ധവളൊ
ഗ്രരൊമവികസദ്വൎഷ്മാ സമാജൃംഭഥാഃ || ൨ || തപ്തസ്വ
ൎണ്ണസവൎണ്ണ ഘൂൎണ്ണ ദതിരൂക്ഷാക്ഷം സടാകെസരപ്രൊൽ
കംപപ്രനികുംബിതാംബര മഹൊജീയാത്തവെദം വപുഃ
വ്യാത്തവ്യാപ്തമഹാദരീസഖമുഖം ഖഡ്ഗൊഗ്രവല്ഗന്മഹാ
ജിഹ്വാനിൎഗ്ഗമദൃശ്യമാനസുമഹാദംഷ്ട്രായുഗൊഡ്ഡാമരം || ൩ ||
ഉത്സൎപ്പ ദ്വലിഭം ഗഭീഷണഹനു ഹ്രസ്വസ്ഥ വീയസ്തര
ഗ്രീവം പീവരദൊശ്ശതൊൽ ഗതനഖക്രൂരാംശു ദൂരൊൽ
ബണംവ്യൊമൊല്ലംഘിഘനാ ഘനൊപമഘനപ്രദ്ധ്വാ
നനിൎദ്ധാവിതസ്പൎദ്ധാലു പ്രകരന്നമാമി ഭവതസ്തന്നാര
സിംഹംവപുഃ || ൪ || നൂനംവിഷ്ണുരയന്നിഹന്മ്യമുമിതിഭ്രാ
മ്യൽഗദാഭീഷണന്ദൈത്യെന്ദ്രം സമുപാദ്രവന്തമധൃഥാദൊ
ൎഭ്യാംപൃഥുഭ്യാമമുംവീരൊനിൎഗ്ഗളിതൊഥ ഖഡ്ഗഫലകൌ
ഗൃഹ്ണന്വിചിത്രശ്രമാന്വ്യാവൃണ്വൻ പുനരാപപാതഭുവ
നഗ്രാസൊദ്യതന്ത്വാമഹൊ || ൫ || ഭ്രാമ്യന്തന്ദിതിജാധമംപു
നരപിപ്രൊൽ ഗൃഹ്യദൊൎഭ്യാഞ്ജവാദ്ദ്വാ രെഥൊരുയുഗെ
നിപാത്യനഖരാന്വ്യുൽ ഖായവക്ഷൊഭുവിനിൎഭിന്ദന്നധി
ഗൎഭനിൎഭരഗളദ്രക്താം ബുബദ്ധൊത്സവഃ പായംപായമു
ദൈരയൊബഹു ജഗത്സംഹാരിസിം ഹാരവാൻ || ൬ ||
ത്യക്ത്വാതം ഹതമാശുരക്തലഹരീസി ക്തൊന്നമദ്വൎഷ്മണി [ 51 ] പ്രത്യുൽപ്രത്യസമസ്തദൈത്യപടലീഞ്ചാഖാദ്യമാനെത്വയി
ഭ്രാമ്യൽ ഭൂമിവികംപിതാം ബുധികുലംവ്യാലൊല ശൈ
ലൊൽകരം പ്രൊത്സൎപ്പൽ ഖചരഞ്ചരാചരമഹൊദുസ്ഥാ
മവസ്ഥാന്ദധൌ || ൭ || താവന്മാം സവപാകരാള വ പു
ഷംഘൊരാന്ത്രമാലാധരം ത്വാമ്മദ്ധ്യെസഭമിദ്ധ കൊപ
മുഷിതംദുൎവാരഗുൎവാരവം അഭ്യെതുംനശശാക കൊപിഭു
വനെദൂരെസ്ഥി താഭീരവസ്സൎവെശൎവ വിരിഞ്ച വാസവ
മുഖാഃ പ്രത്യെകമസ്തൌഷത || ൮ || ഭൂയൊപ്യക്ഷ തരൊ
ഷധാമ്നിഭവതി ബ്രഹ്മാജ്ഞയാബാലകെ പ്രഹ്ലാദെപദ
യൊൎന്നമൎത്ത്യപഭയെ കാരുണ്യഭാരാകുലഃ ശാന്തസ്ത്വംകര
മസ്യമൂൎദ്ധ്നിസമധാസ്തൊ ത്രൈരഥൊൽ ഗായതസ്തസ്യാ കാ
മധിയൊപിതെനിഥവരം ലൊകായചാനുഗ്രഹം || ൯ ||
ഏവന്നാടിതരൌദ്ര ചെഷ്ടിതവിഭൊ ശ്രീതാപനീയാഭിധ
ശ്രുത്യന്തസ്ഫുടഗീ തസൎവമഹിമന്നത്യന്ത ശുദ്ധാകൃതെ ത
ത്താദൃങ്നിഖിലൊത്തരം പുനരഹൊകസ്ത്വാം പരൊലം ഘ
യെൽപ്രഹ്ലാദപ്രിയഹെമരുൽ പുരപതെസൎവാമയാൽ
പാഹിമാം || ൧൦ || || ൨൫ || സപ്തമസ്കന്ധകഥാ സമം
പ്താ

ഇന്ദ്രദ്യുമ്നഃ പാണ്ഡ്യഖണ്ഡാധിരാജസ്ത്വൽ ഭക്താത്മാച
ന്ദനാദ്രൌകദാചിൽ ത്വത്സെ വായാമ്മഗ്നധീരാലു ലൊ
കെ നൈവാഗസ്ത്യം പ്രാപ്തമാതിത്ഥ്യകാമം || ൧ || കും
ഭൊത്ഭൂതിസ്സം ഭൃതക്രൊധഭാരസ്തബ്ധാത്മാത്വം ഹസ്തിഭൂ
യം ഭജെതിശപ്ത്വാഥൈനം പ്രത്യഗാൽ സൊപിലെഭെ
ഹസ്തീന്ദ്രത്വം ത്വൽസ്മൃതിവ്യക്തിധന്യം || ൨ || ദുഗ്ദ്ധാം [ 52 ] ഭൊധെൎമ്മദ്ധ്യഭാജിത്രികൂടെ ക്രീഡഞ്ഛൈലെയൂഥപൊ
യംവശാഭിഃ സൎവാഞ്ജന്തൂനത്യവൎത്തിഷ്ട ശക്ത്യാത്വത്ഭ
ക്താനാം കുത്രനൊൽകൎഷലാഭഃ || ൩ || സ്വെനസ്ഥെമ്നാ
ദിവ്യദെശത്വ ശക്ത്യാസൊയം ഖെദാനപ്രജാനൻ കദാ
ചിൽശൈലപ്രാന്തെ ഘൎമ്മതാന്തസ്സരസ്യാം യൂഥൈസ്സാ
ൎദ്ധംത്വൽ പ്രണുന്നൊഭിരെമെ || ൪ || ഹൂഹൂസ്താവദ്ദെവ
ലസ്യാഭിശാപാൽ ഗ്രാഹീഭൂതസ്തജ്ജലെവൎത്തമാനഃജഗ്രാ
ഹൈനം ഹസ്തിനംപാദദെശെ ശാന്ത്യൎത്ഥം ഹി ശ്രാന്തി
ദൊസിസ്വകാനാം || ൫ || ത്വത്സെവായാവൈഭവാദ്ദുൎന്നി
രൊധംയുദ്ധ്യന്തന്തം വത്സരാണാം സഹസ്രംപ്രാപ്തെകാ
ലെത്വൽപദൈകാഗ്ര സിദ്ധ്യൈനക്രാക്രാന്തം ഹസ്തിവ
ൎയ‌്യംവ്യധാസ്ത്വം || ൬ || ആൎത്തിവ്യക്തപ്രാക്തനജ്ഞാനഭ
ക്തിശ്ശുണ്ഡൊൽ ക്ഷിപ്തൈഃ പുണ്ഡരീകൈസ്സ മൎച്ചൻപൂ
ൎവാഭ്യസ്തന്നിൎവ്വിശെഷാത്മനിഷ്ഠം സ്തൊത്രശ്രെഷ്ഠംസൊ
ന്ന്വഗാദീൽ പരാത്മൻ || ൭ || ശ്രുത്വാസ്തൊത്രംനിൎഗ്ഗുണ
സ്ഥംസമസ്തംബ്രഹ്മെ ശാദ്യൈൎന്നാഹമിത്യപ്രയാതെസൎവാ
ത്മാത്വംഭൂരികാരുണ്യ വെഗാത്താൎക്ഷ്യാരൂഢഃ പ്രെക്ഷി
തൊഭൂഃ പുരസ്താൽ || ൮ || ഹസ്തീന്ദ്രന്തംഹസ്തപത്മെനധൃ
ത്വാചക്രെണത്വം നക്രവൎയ‌്യംവ്യദാരീഃ ഗന്ധൎവെസ്മിന്മു
ക്തശാപെ സഹസ്തീത്വത്സാരൂപ്യം പ്രാപ്യദെദീപ്യതെ
സ്മ || ൯ || ഏതദ്വൃത്തന്ത്വാഞ്ചമാഞ്ച പ്രഗെയൊഗായെ
ത്സൊയം ഭൂയസെശ്രെയസെസ്യാൽ ഇത്യുക്ത്വൈനം
തൌസാൎദ്ധം ഗതസ്ത്വംധിഷ്ണ്യം വിഷ്ണൊപാഹിവാതാല
യെശ || ൧൦ || || ൨൬ || [ 53 ] ദുൎവാസാസ്സുരവനിതാപ്തദിവ്യമാല്യം ശക്രായസ്വയമുപദാ
യതത്രഭൂയഃനാഗെന്ദ്രപ്രതിമൃദിതെശശാപശക്രംകാക്ഷാ
ന്തിസ്ത്വദിതരദെവതാം ശജാനാം || ൧ || ശാപെനപ്ര
ഥിതജരെഥനിൎജ്ജരെന്ദ്രെദെവെഷ്വപ്യസുരജിതെഷുനി
ഷ്പ്രഭെഷുശൎവാദ്യാഃ കമലജമെത്യസൎവദെവാ നിൎവാണ
പ്രഭവ സമംഭവന്തമാപുഃ || ൨ || ബ്രഹ്മാദ്യൈസ്തുതമഹി
മാചിരന്തദാനീംപ്രാദുഷ്ഷൻ വരദപുരഃ പരെണധാമ്നാ
ഹെദെവാ ദിതിജകുലൈ ൎവിധായസന്ധിം പീയൂഷംപ
രിമഥ തെതിപൎയ‌്യ ശാസ്ത്വം || ൩ || സന്ധാനംകൃതവതി
ദാനവൈസ്സുരൌഘെമന്ഥാനന്നയതിമദെനമന്ദരാദ്രിംഭ്ര
ഷ്ടെസ്മിൻ ബദരമിവൊദ്വഹൻ ഖഗെന്ദ്രെസദ്യ സ്ത്വംവി
നിഹിതവാൻപയഃ പയൊധൌ || ൪ || ആധായദ്രുതമഥ
വാസുകിം വരത്രാംപാഥൊധൌ വിനിഹിതസൎവബീജജാ
ലെപ്രാരബ്ധെമഥനവിധൗ സുരാസുരൈ സ്തൈൎവ്യാജാ
ത്ത്വംഭുജഗമുഖെകരൊസ്സുരാരീൻ || ൫ || ക്ഷുബ്ധാദ്രൌക്ഷു
ഭിതജലൊദരെതദാനീം ദുഗ്ദ്ധാബ്ധൌഗുരുതരഭാരതൊനി
മഗ്നെവെദെഷു വ്യഥിതതമെഷുതൽ പ്രിയൈഷീപ്രാ
ണൈഷീഃകമഠതനുംകഠൊരപൃഷ്ഠാം || ൬ || വജ്രാതിസ്ഥി
രതരകൎപരെണവിഷ്ണൊവിസ്താരാൽ പരിഗതലക്ഷയൊ
ജനെനഅംഭൊധെഃ കുഹരഗതെനവൎഷ്മണാത്വം നിൎമ്മ
ഗ്നംക്ഷിതിധരനാഥമുന്നിനെഥ || ൭ || ഉന്മഗ്നെഝടിതിത
ദാധരാധരെന്ദ്രെനിൎമ്മെഥുൎദൃഢമി ഹസമ്മദെനസൎവെ ആ
വിശ്യദ്വിതയഗണെപിസൎപ്പ രാജെവൈവശ്യം പരിശമ
യന്നവീവൃധസ്താൻ || ൮ || ഉദ്ദാമഭ്രമണജവൊന്നമൽഗിരീ [ 54 ] ന്ദ്രന്യസ്തൈകസ്ഥിരതര ഹസ്തപംകജന്ത്വാം അഭ്രാന്തെവി
ധിഗിരിശാദയഃ പ്രമൊദാദുത്ഭ്രാന്താനുനുവു രുപാത്തപു
ഷ്പവൎഷാഃ || ൯ || ദൈത്യാഘെഭുജഗമുഖാ നിലെന
തപ്തെതെ നൈവത്രിദശകുലെപി കിഞ്ചിദാൎത്തെ കാരു
ണ്യാത്തവകിലദെ വവാരിവാഹാഃ പ്രാവൎഷന്നമരഗണാ
ന്നദൈത്യസംഘാൻ || ൧൦ || ഉൽഭ്രാമ്യൽബഹുതിമിനക്ര
ചക്രവാളെ തത്രാ ബ്ധൌചിരമഥിതെ പിനിൎവികാരെഎ
കസ്ത്വം കരയുഗകൃഷ്ടസൎപ്പരാജസ്സം രാജൻപവനപുരെ
ശപാഹിരൊഗാൽ || ൧൧ || || ൨൭ ||

ഗരളന്തരളാനലം പുരസ്താജ്ജലധെ രുദ്വിജഗാള
കാളകൂടം അമരസ്തുതിവാദമൊദനിഘ്നൊ ഗിരിശസ്ത
ന്നിപപൌ ഭവൽപ്രിയാൎത്ഥം || ൧ || വിമഥത്സുസുരാസു
രെഷുജാതാസുരഭിസ്താമൃഷിഷുന്യധാസ്ത്രിധാമൻ ഹയരത്ന
മഭൂദഥെഭരത്നം ദ്യൂതരുശ്ചാപ്സരസസ്സുരെഷുതാനി || ൨ ||
ജഗദീശഭവൽ പരാതദാനീംകമനീയാ കമലാബഭൂവദെ
വീഅമലാമവലൊക്യയാം വിലൊലസ്സകലൊ പിസ്പൃഹ
യാംബഭൂവലൊകഃ || ൩ || ത്വയിദത്തഹൃദെതദൈവദെ
വ്യൈ ത്രിദശെന്ദ്രൊ മണിപീഠികാം വ്യതാരീൽ സകലൊ
പഹൃതാഭിഷെ ചനീയൈരൃഷയസ്താം ശ്രുതിഗീൎഭിരഭ്യ
ഷിഞ്ചൻ || ൪ || അഭിഷെകജലാനുപാതിമുഗ്ദ്ധത്വദപാം
ഗൈരവഭൂഷിതാംഗവല്ലീം മണികുണ്ഡല പീതചെലഹാര
പ്രമുഖൈസ്താമമരാദയൊന്വഭൂഷൻ || ൫ || വരണസ്രജമാ
ത്തഭൃംഗനാദാം ദധതീസാകുചകുംഭമന്ദയാനാപദശിഞ്ജി
തമഞ്ജുനൂപുരാത്വാംകലിതവ്രീളവിലാസമാസസാദ || ൬ || [ 55 ] ഗിരിശദ്രുഹിണാദിസൎവദെവാൻ ഗുണഭാജൊപ്യവിമുക്ത
ദൊഷലെശാൻ അവമൃശ്യസദൈവസൎവരമ്യെ നിഹിതാ
ത്വന്യനയാ പിദിവ്യമാലാ || ൭ || ഉരസാതരസാമമാനി
ഥൈനാം ഭുവനാനാം ജനനീമനന്യഭാവാം ത്വദുരൊവി
ലസത്തദീക്ഷണ ശ്രീപരിവൃഷ്ട്യാ പരിപുഷ്ടമാസവിശ്വം
|| ൮ || അതിമൊഹനവിഭ്രമാതദാനീം മദയന്തീ ഖലുവാ
രുണീനിരാഗാൽതമസഃ പദവീമദാസ്ത്വമെനാമതി സമ്മാ
നനയാ മഹാസുരെഭ്യഃ || ൯ || തരുണാം ബുദസുന്ദരസ്തദാ
ത്വം നനുധന്വന്തരിരുത്ഥിതൊം ബുരാശെഃ അമൃതംകല
ശെവഹൻ കരാഭ്യാമഖിലാൎത്തിംഹരമാരുതാലയെശ || ൧൦ ||
|| ൨൮ ||

ഉൽഗച്ഛതസ്തവകരാദമൃതം ഹരത്സുദൈത്യെഷുതാ
നശരണാനനു നീയദെവാൻ സദ്യസ്തിരൊദ ധിഥദെവഭ
വൽപ്രഭാവാദുദ്യത്സ്വയൂത്ഥ്യകലഹാദിതിജാബഭൂവുഃ || ൧ ||
ശ്യാമാം രുചാപിവയ സാപിതനുന്തദാനീം പ്രാപ്തൊസി
തുംഗ കുചമണ്ഡലഭം ഗുരാന്ത്വംപീയുഷകുംഭകലഹം പരി
മുച്യസൎവെ തൃഷ്ണാകുലാഃ പ്രതിയയുസ്ത്വ ദുരൊജകുംഭെ
|| ൨ || കാത്വംമൃഗാക്ഷിവിഭജസ്വ സുധാമിമാമിത്യാരൂഢ
രാഗവിവശാന ഭിയാചതൊമൂൻ വിശ്വസ്യതെമയി കഥം
കുലടാസ്മിദൈത്യാ ഇത്യാ ലപന്നപിസുവിശ്വസി താനതാ
നീഃ || ൩ || മൊദാൽസുധാ കലശമെഷുദ ദത്സുസാത്വം
ദുശ്ചെഷ്ടിതമ്മ മസഹദ്ധ്വമിതിബ്രുവാണാപങ‌്ക്തിപ്രഭെ
ദവിനി വെശിതദെവ ദൈത്യാലീലാവിലാസഗതിഭിസ്സമ
ദാസ്സുധാന്താം || ൪ || അസ്മാസ്വിയം പ്രണയിനീത്യസുരെഷു [ 56 ] തെഷു ജൊഷം സ്ഥിതെഷ്വഥസമാപ്യസുധാം സുരെഷു
ത്വം ഭക്തലൊകവശഗൊനിജരൂപമെത്യസ്വൎഭാനു മൎദ്ധ
പരിപീതസുധംവ്യലാവീഃ || ൫ || ത്വത്തസ്സുധാ ഹരണ
യൊഗ്യഫലം പരെഷുദത്വാ ഗതെത്വയി സുരൈഃ ഖലു
തെവ്യഗൃഹ്ണൻഘൊരെഥമൂൎച്ശതിരണെബലിദൈത്യമാ
യാവ്യാമൊഹിതെ സുരഗണെത്വമിഹാവിരാസീഃ || ൬ || ത്വം
കാലനെമി മഥമാലിമു ഖാഞ്ജഘന്ഥ ശക്രൊജഘാനബ
ലിജംഭവലാൻ സപാകാൻ ശുഷ്കാൎദ്രദുഷ്കരവധൌനമുചൌ
ചലൂനെ ഫെനെന നാരദഗിരാന്യരുണൊരണന്തം || ൭ ||
യൊഷാവ പുൎദ്ദനുജമൊഹന മാഹിതന്തെ ശ്രുത്വാ വി
ലൊകനകുതൂഹലവാന്മഹെശഃ ഭൂതൈസ്സമം ഗിരിജയാ
ചഗതഃ പദന്തെസ്തുത്വാ ബ്രവീദഭിമതന്ത്വമഥൊതിരൊ
ധാഃ || ൮ || ആരാമസീമനിചകന്ദു കഘാതലീലാ ലൊലാ
യമാനനയനാം കമനീമ്മനൊജ്ഞാം ത്വാമെഷ വീക്ഷ്യ
വിഗളദ്വസനാം മനൊഭൂവെഗാദനം ഗരിപുരം ഗസമാ
ലിലിംഗ || ൯ || ഭൂയൊപിവിദ്രുതവതീമുപധാവ്യദെ
വൊവീൎയ‌്യ പ്രമൊക്ഷവികസൽ പരമാൎത്ഥ ബൊധഃ ത്വ
ന്മാനിതസ്തവമഹത്വ മുവാചദെവ്യൈതത്താ ദൃശസ്ത്വമവ
വാതനികെതനാഥ || ൧൦ || || ൨൯ ||


ശക്രെണസംയതി ഹതൊപിബലിൎമ്മഹാത്മാശുക്രെണ
ജീവിതതനുഃ ക്രതുവൎദ്ധിതൊഷ്മാവിക്രാന്തിമാൻ ഭയനി
ൎലീനസുരാന്ത്രിലൊകീഞ്ചക്രെവശെസ തവചക്രമുഖാദഭീ
തഃ || ൧ || പുത്രാൎത്തിദൎശന വശാദദിതിൎവിഷണ്ണാ തംകാ
ശ്യപന്നിജപതിം ശരണംപ്രപന്നാത്വൽ പൂജനന്തദുദിതം [ 57 ] ഹിപയൊവ്രതാഖ്യം സാദ്വാദശാഹമചരത്ത്വയിഭക്തിപൂ
ൎണ്ണാ || ൨ || തസ്സ്യാവധൌത്വയിനി ലീനമതെരമുഷ്യാശ്ശ്യാമ
ശ്ചതുൎഭുജവപുസ്സ്വയമാവിരാസീഃ നമ്രാഞ്ചതാമിഹഭവത്ത
നയൊഭവെയം ഗോപ്യമ്മദീക്ഷണ മിതിപ്രലപന്നയാ
സീഃ || ൩ || ത്വംകാശ്യപെതപ സിസന്നിദധത്തദാനീം പ്രാ
പ്തൊസിഗൎഭമദിതെഃ പ്രണുതൊവിധാത്രാ പ്രാസൂതച
പ്രകടവൈഷ്ണവദിവ്യരൂപം സാദ്വാദശീ ശ്രവണപുണ്യ
ദിനെഭവന്തം || ൪ || പുണ്യാശ്രമന്ത മഭിവൎഷതിപുഷ്പ
വൎഷൈൎഹൎഷാകുലെ സുരഗുണെകൃതതൂൎയ‌്യ ഘൊഷെബ
ദ്ധ്വാഞ്ജലിം ജയജയെതിതനുഃ പിതൃഭ്യാം ത്വംതൽക്ഷ
ണെപടുതമം വടുരൂപമാധാഃ || ൫ || താവൽപ്രജാപതിമു
ഖൈരുപനീയമൌ ഞ്ജീദണ്ഡാജിനാക്ഷവലയാ ദിഭിര
ൎച്ച്യമാനഃ ദെദിപ്യമാനവപുരീശകൃതാഗ്നി കാൎയ‌്യസ്ത്വം
പ്രാസ്ഥിഥാബലിഗൃഹം പ്രകൃതാശ്വമെധം || ൬ || ഗാത്രെ
ണഭാവിമഹിമൊ ചിതഗൗരവം പ്രാഗ്‌വ്യാവൃണ്വതെവധ
രണീഞ്ചലയന്നയാസീഃ ഛ്ശത്രം പരൊഷ്മതിരണാൎത്ഥമിവാ
ദധാനൊദണ്ഡഞ്ച ദാനവജനെഷ്വി വസന്നിധാതും || ൭ ||
താന്നൎമ്മദൊത്തരതടെ ഹയമെധശാലാമാസെ ദുഷിത്വയി
രുചാതവരുദ്ധനെത്രൈഃ ഭാസ്വാൻകിമെഷദഹനൊനുസ
സനൽകുമാരൊയൊഗീനുകൊയമിതി ശുക്രമുഖൈശ്ശശം‌കെ
|| ൮ || ആനീതമാശുഭൃഗുഭിൎമ്മഹസാഭിഭൂതൈസ്ത്വാംരമ്യരൂപ
മസുരഃ പുളകാവൃതാംഗഃ ഭക്ത്യാസമെത്യസുകൃതീപരിണി
ജ്യപാദൌ തത്തൊയമന്വധൃതമൂൎദ്ധനിതീൎത്ഥതീൎത്ഥം || ൯ ||
പ്രഹ്ലാദവംശജത യാക്രതുഭിൎദ്വിജെ ഷുവിശ്വാസതൊ [ 58 ] നുതദിദം ദിതിജൊപിലെഭെയത്തെപദാംബു ഗിരിശസ്യ
ശിരൊഭിലാല്യം സത്വംവിഭൊ ഗുരുപുരാലയ പാലയെ
ഥാഃ || ൧൦ || || ൩൦ ||

പ്രീത്യാ ദൈത്യസ്തവതനുമഹഃ പ്രെക്ഷണാൽ സൎവ
ഥാപിത്വാ മാരാദ്ധ്യന്നജിതരചയന്നഞ്ജലിം സഞ്ജഗാദ
മത്തഃ കിന്തെസമഭിലഷിതം വിപ്രസൂനൊവദത്വം വി
ത്തംഭക്തം ഭവനമവനീം വാപിസൎവം പ്രദാസ്യെ || ൧ ||
താമക്ഷീണാം ബലിഗിരമുപാ കൎണ്ണ്യകാരുണ്യപൂൎണ്ണൊപ്യ
സ്യൊത്സെകം ശമയിതുമനാ ദൈത്യവംശം പ്രശംസൻ
ഭൂമിംപാദത്രയപരിമിതാം പ്രാൎത്ഥയാമാസിഥത്വംസൎവം
ദെഹീതിതുനിഗദിതെ കസ്യഹാസ്യന്നവാസ്യാൽ || ൨ || വി
ശ്വെശമ്മാം ത്രിപദമിഹകിം യാചസെബാലിശസ്ത്വം സ
ൎവാംഭൂമിം വൃണുകിമമുനെത്യാലപത്ത്വാംസദൃപ്യൻ യ
സ്മാദ്ദൎപ്പാത്ത്രിപദപരിപൂൎത്ത്യക്ഷമഃ ക്ഷെപവാദാൻബ
ന്ധഞ്ചാസാവഗമദതദൎഹൊപി ഗാഢൊപശാന്ത്യൈ || ൩ ||
പാദത്രയ‌്യായ ദിനമുദിതൊ വിഷ്ടപൈൎന്നാപി തുഷ്യെദി
ത്യുക്തെസ്മിൻ വരദഭവതെദാതുകാമെഥതൊയം ദൈ
ത്യാചാ ൎയ‌്യസ്തവഖലു പരീക്ഷാൎത്ഥിനഃ പ്രെരണാത്തമ്മാ
മാദെയം ഹരിരയമിതിവ്യക്തമെവാ ബഭാഷെ || ൪ || യാ
ചത്യെവംയദിസഭഗവാൻ പൂൎണ്ണകാമൊസ്മിസൊഹന്ദാ
സ്യാമ്യെവസ്ഥിരമിതിവദൻ കാവ്യശപ്തൊപി ദൈത്യഃ
വിന്ധ്യാവല്യാനിജദയിതയാ ദത്തപാഭ്യായതുഭ്യം ചിത്ര
ഞ്ചിത്രം സകലമപിസപ്രാൎപ്പയത്തൊയപൂൎവം || ൫ || നി
സ്സന്ദെഹന്ദിതി കുലപതൌ ത്വയ‌്യശെഷാൎപ്പണന്തദ്വ്യാത [ 59 ] ന്വാനെമുമുചുരൃഷയസ്സാമരാഃ പുഷ്പവൎഷം ദിവ്യം രൂപ
ന്ത വചതദിദം പശ്യതാം വിശ്വഭാജാ മുച്ചൈ രുച്ചൈ
രവൃധദവധീകൃത്യവിശ്വാണ്ഡഭാണ്ഡം || ൬ || ത്വൽ പാദാ
ഗ്രന്നിജപദഗതം പുണ്ഡരീകൊൽഭവൊസൌ കുണ്ഡീതൊ
യൈരസിചദപുനാദ്യജ്ജലം വിശ്വലൊകാൻഹൎഷൊൽ
കൎഷാൽസുബഹുനനൃതെഖെചരൈരുത്സവെസ്മിൻഭെ
രീന്നിഘ്നൻഭുവനമചരജ്ജാംബവാൻഭക്തിശാലീ || ൭ ||
താവദ്ദൈത്യാസ്ത്വനുമതിമൃതെഭൎത്തുരാരബ്ധ യുദ്ധാദെവൊ
പെതൈൎഭവദനുചരൈ സ്സംഗതാഭംഗമാപൻ കാലാത്മാ
യം വസതിപുരതൊയദ്വശാൽ പ്രാഗ്ജിതാസ്മഃകിംവൊ
യുദ്ധൈരിതിബലിഗിരാതെഥപാതാളമാപുഃ || ൮ || പാ
ശൈൎബദ്ധംപതഗപതിനാദൈത്യമുച്ചൈരവാദീസ്താൎത്തീ
യീകന്ദിശമമപദം കിന്നവിശ്വെശ്വരൊ സിപാദമ്മൂൎദ്ധ്നി
പ്രണയ ഭഗവന്നിത്യകമ്പംവദന്തം പ്രഹ്ലാദസ്തം സ്വയമു
പഗതൊമാനയന്നസ്തവീത്ത്വാം || ൯ || ദൎപ്പൊച്ശിത്ത്യൈവി
ഹിതമഖിലം ദൈത്യസിദ്ധൊസിപുണ്യൈൎല്ലൊകസ്തെസ്തു
ത്രിദിവ വിജയീവാസവത്വഞ്ച പശ്ചാൽ മൽസായുജ്യം ഭ
ജചപുനരിത്യന്വഗൃഹ്ണാബലിന്തംവിപ്രൈസ്സന്താനിതമ
ഖവരഃ പാഹിവാതാലയെശ || ൧൦ || ൩൧ ||

പുരാഹയഗ്രീവമഹാസുരെണ ഷഷ്ഠാന്തരാന്തൊദ്യദകാ
ണ്ഡകല്പെനിദ്രൊന്മുഖ ബ്രഹ്മമുഖാദ്ധൃതെഷു വെദെഷ്വ
ധിത്സഃകിലമത്സ്യരൂപം || ൧ || സത്യവ്രതസ്യ ദ്രമിളാധിഭ
ൎത്തുൎന്നദീജലെ തൎപ്പയതസ്തദാനീംകരാഞ്ജലൌസഞ്ജ്വലി
താകൃതിസ്ത്വമദൃശ്യഥാഃ കശ്ചനബാലമീനഃ || ൨ || ക്ഷിപ്തം [ 60 ] ജലെത്വാം ചകിതംവിലൊക്യനിന്യെം ബുപാത്രെണമുനി
സ്സ്വഗെഹംസ്വല്പൈരഹൊഭിഃ കലശീഞ്ചകൂപം വാപീം
സരശ്ചാനശിഷെവിഭൊത്വം || ൩ || യൊഗപ്രഭാവാൽ
ഭവദാജ്ഞയൈവനീതസ്ത തസ്ത്വമ്മുനിനാപയൊധിം പൃ
ഷ്ടൊ മുനാകല്പദി ദൃക്ഷുമെനം സപ്താഹമാസ്വെതി വദ
ന്നയാസീഃ || ൪ || പ്രാപ്തെത്വദുക്തെഹനിവാരിധാരാപ
രിപ്ലുതെ ഭൂമിതലെമുനീന്ദ്രഃ സപ്തൎഷിഭിസ്സാൎദ്ധമ പാര
വാരിണ്യുൽഘൂൎണ്ണമാനശ്ശരണം യയൌത്വാം || ൫ || ധരാ
ന്ത്വദാദെശകരീമവാപ്താന്നൌരൂപിണീ മാരുരുഹുസ്തദാ
തെതൽകമ്പകം പ്രെഷുചതെഷു ഭൂയസ്ത്വമം ബുധെരാ
വിരഭൂൎമ്മഹീയാൻ || ൬ || ഝഷാകൃതിം യൊജനലക്ഷ
ദീൎഗ്ഘാം ദധാനമുച്ചൈസ്തരതെജസന്ത്വാംനിരീക്ഷ്യതുഷ്ടാ
മുനയസ്ത്വദുക്ത്യാത്വത്തുംഗശൃംഗെതരണിംബബന്ധുഃ || ൭ ||
ആകൃഷ്ടനൌ കൊമുനിമണ്ഡലായ പ്രദൎശയന്വിശ്വ ജഗ
ദ്വിഭാഗാൻസംസ്തൂയമാനൊനൃവരെണതെ നജ്ഞാനം
പരഞ്ചൊപദിശന്നചാരീഃ || ൮ || കല്പാവധൌസപ്തമുനീൻ
പുരൊവൽപ്രസ്ഥാപ്യസത്യവ്രതഭൂമിപന്തം വൈവസ്വ
താഖ്യംമനുമാദധാനഃ ക്രൊധാദ്ധയഗ്രീവമ ഭിദ്രുതൊഭൂഃ
|| ൯ || സ്വതുംഗശൃ ഗക്ഷതവക്ഷസന്തം നിപാത്യദൈ
ത്യന്നിഗമാൻ ഗൃഹീത്വാവിരിഞ്ചയെ പ്രീതഹൃദെദദാനഃ
പ്രഭഞ്ജനാഗാരപതെ പ്രപായാഃ || ൧൦ || || ൩൨ || അ
ഷ്ടമസ്കന്ധകഥാസമാപ്താ

വൈവസ്വതാഖ്യമനുപുത്ര നഭാഗജാതനാഭാഗനാമക
നരെന്ദ്രസുതൊംബരീഷഃ സപ്താൎണ്ണവാ വൃതമഹീദയിതൊ [ 61 ] പിരെമെത്വത്സം ഗിഷുത്വയിചമഗ്നമനാസ്സദൈവ || ൧ ||
ത്വൽ പ്രീതയെ സകലമെവ വിതന്വതൊസ്യഭക്ത്യൈവ
ദെവനചിരാദഭൃഥാഃ പ്രസാദംയെനാസ്യയാചനമൃതെപ്യ
ഭിരക്ഷണാൎത്ഥം ചക്രംഭവാൻ പ്രവിതതാരസഹസ്രധാ
രം || ൨ || സദ്വാദശീവ്രതമഥൊഭവദൎച്ചനാൎത്ഥം വൎഷന്ദ
ധൌ മധുവനെയമുനൊപകണ്ഠെ പത്ന്യാസമംസമനസാ
മഹതീം വിതന്വൻ പൂജാംദ്വിജെഷുവിസൃജൻ പശുഷ
ഷ്ടികൊടിം || ൩ || തത്രാഥപാരണദിനെഭവദൎച്ചനാന്തെദു
ൎവാസസാസ്യമുനിനാഭവനം പ്രപെദെഭൊക്തും വൃതശ്ചസ
നൃപെണപരാൎത്തിശീലൊമന്ദഞ്ജഗാമയമുനാം നിയമാന്വി
ധാസ്യൻ || ൪ || രാജ്ഞാഥപാരണമുഹൂൎത്തസമാപ്തിഖെദാദ്വാ
രൈവപാരണ മകാരിഭവൽ പരെണപ്രാപ്തൊ മുനിസ്ത
ദഥദിവ്യദൃശാവിജാനൻ ക്ഷിപ്യൻ ക്രുധൊദ്ധൃതജടൊ
വിതതാനകൃത്യാം || ൫ || കൃത്യാഞ്ചതാമസിധരാംഭുവനന്ദ
ഹന്തീമഗ്രെഭിവീക്ഷ്യ നൃപതിൎന്നപദാച്ചകമ്പെത്വൽ ഭ
ക്തബാധമഭിവീക്ഷ്യ സുദൎശനസ്തെകൃത്യാനലംശലഭയന്മു
നിമന്വധാവീൽ || ൬ || ധാവന്നശെഷഭുവനെഷു ഭിയാ
സപശ്യൻ വിശ്വത്രചക്രമപിതെഗതവാൻ വിരിഞ്ചംകഃ
കാലചക്രമതിലംഘയതീത്യപാസ്തശ്ശൎവം യയൌസചഭ
വന്തമവന്ദതൈവ || ൭ || ഭൂയൊഭവന്നിലയ മെത്യമുനി
ന്നമന്തം പ്രൊചെഭവാനഹമൃഷെ നനുഭക്തദാസഃ ജ്ഞാ
നന്തപശ്ചവിനയാന്വിതമെവമാന്യം യാഹ്യം ബരീഷ
പദമെവഭജെതിഭൂമൻ || ൮ || താവത്സമെത്യമുനിനാസ
ഗൃഹീതപാദൊരാജാപസൃത്യഭവദസ്ത്രമസാവനൌഷീൽ [ 62 ] ചക്രെഗതെമുനി രദാദഖിലാശിഷൊസ്മൈ ത്വൽഭക്തി
മാഗസികൃതെ പികൃപാഞ്ചശംസൻ || ൯ || രാജാപ്രതീ
ക്ഷ്യമുനിമെക സമാമനാശ്വാൻ സംഭൊജ്യസാധുതമൃഷിം
വിസൃജൻ പ്രസന്നം ഭുക്ത്വാസ്വയം ത്വയിതതൊപിദൃ
ഢം രതൊഭൂൽ സായുജ്യമാപ ചസമാംപവനെശപാ
യാഃ || ൧൦ || || ൩൩ ||

ഗീൎവാണൈ രൎത്ഥ്യമാനൊ ദശമുഖനിധനം കൊസലെ
ഷ്വൃശ്യശൃംഗെ പുത്രീയാമിഷ്ടി മിഷ്ട്വാ ദദുഷിദശരഥ
ക്ഷ്മാഭൃതെപായസാഗ്ര്യം തൽഭുക്ത്യാതൽ പുരന്ധ്രീ
ഷ്വപിതിസൃഷു സമഞ്ജാതഗൎഭാസു ജാതൊരാമസ്ത്വംല
ക്ഷ്മണെനസ്വയമഥ ഭരതെനാപിശത്രുഘ്നനാംനാ || ൧ ||
കൊദണ്ഡീകൌശികസ്യ ക്രതുവരമവിതും ലക്ഷ്മണെനാനു
യാതൊയാതൊ ഭൂസ്താതവാചാ മുനികഥിതമനുദ്വന്ദ്വശാ
ന്താദ്ധ്വഖെദഃ നൃണാന്ത്രാണായബാണൈൎമ്മുനിവചനബ
ലാത്താടകാം പാടയിത്വാലബ്ധ്വാസ്മാദസ്ത്രജാലംമുനിവന
മഗമൊദെവസിദ്ധാശ്രമാഖ്യം || ൨ || മാരീചന്ദ്രാവയിത്വാ
മഖശിരസി ശരൈരന്യരക്ഷാം സിനിഘ്നൻ കല്യാംകുൎവ
ന്നഹല്യാം പഥിപദരജസാപ്രാപ്യവൈദെഹ ഗെഹംഭി
ന്ദാനശ്ചാന്ദ്ര ചൂഡന്ധനു രവനിസുതാ മിന്ദിരാ മെവല
ബ്ധ്വാരാജ്യം പ്രാതിഷ്ഠഥാസ്ത്വം ത്രിഭിരപിചസമം ഭ്രാതൃ
വീരൈസ്സദാരൈഃ || ൩ || ആരുന്ധാനെ രുഷാന്ധെകില
ഭൃഗുതിലകെസം ക്രമയ‌്യസ്വതെ ജൊയാതെ യാതൊസ്യ
യൊദ്ധ്യാം സുഖമിഹനിവസൻ കാന്തയാകാന്ത മൂൎത്തെശ
ത്രുഘ്നെനൈക ദാഥൊഗതവതിഭരതെമാതുലസ്യാധിവാ [ 63 ] സംതാതാരബ്ധൊഭിഷെകസ്തവകിലവിഹതഃ കെകയാധീ
ശപുത്ര്യാ || ൪ || താതൊക്ത്യാ യാതുകാമൊവനമനുജവ
ധൂസം യുതശ്ചാപധാരഃപൌരാനാരൂദ്ധ്യമാൎഗ്ഗെ ഗുഹനില
യഗതസ്ത്വഞ്ജടാ ചീര ധാരീനാ വാസന്തീൎയ‌്യഗം ഗാമധി
പദവിപുനസ്തംഭരദ്വാജമാരാന്നത്വാതദ്വാക്യഹെതൊരതി
സുഖമവസശ്ചിത്രകൂടെഗിരീന്ദ്രെ || ൫ || ശ്രുത്വാപുത്രാ
ൎത്തിഖിന്നം ഖലുഭരതമുഖാൽ സ്വൎഗ്ഗയാതം സ്വതാതംത
പ്തൊദത്വാം ബുതസ്മൈനിദധിഥഭരതെപാദുകാമ്മെദി
നീഞ്ചഅത്രിനത്വാഥഗത്വാവനമതിവിപുലം ദണ്ഡകഞ്ച
ണ്ഡകായംഹത്വാദൈത്യം വിരാധം സുഗതിമകലയശ്ചാരു
ഭൊശ്ശാരഭംഗീം || ൬ || നത്വാഗസ്ത്യം സമസ്താശരനിക
രസപത്രാ കൃതിന്താപസെഭ്യഃ പ്രത്യശ്രൌഷീഃ പ്രിയൈ
ഷീതദനുചമുനിനാവൈഷ്ണവെദിവ്യചാപെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രെ
ചാപിദത്തെപഥിപിതൃസുഹൃദം വീക്ഷ്യഭൂയൊജടായും
മൊദാൽ ഗൊദാതടാന്തെപരിരമസിപുരാപഞ്ചവട്യാംവ
ധൂട്യാ || ൭ || പ്രാപ്തായാശ്ശൂൎപ്പനഖ്യാമദനചലധൃതെ
രൎത്ഥനൈൎന്നിസ്സഹാത്മാതാം സൌമിത്രൌ വിസൃജ്യപ്ര
ബലതമരുഷാതെന നിൎല്ലൂനനാസാം ദൃഷ്ട്വൈനാംരുഷ്ട
ചിത്തംഖരമഭിപതിതം ദൂഷണഞ്ചത്രിമൂൎദ്ധംവ്യാഹിംസീ
രാശരാന പ്യയുതസമധികാംസ്തൽക്ഷണാദക്ഷതൊഷ്മാ
|| ൮ || സൊദൎയ‌്യാപ്രൊക്തവാൎത്താവിവശദശമുഖാദിഷ്ടമാ
രീചമായാസാരംഗം സാരസാക്ഷ്യാസ്പൃഹിത മനുഗതഃപ്രാ
വധീൎബാണഘാതം തന്മായാക്രന്ദനിൎയ‌്യാ പിതഭവദനു
ജാം രാവണസ്താമഹാൎഷീ ത്തെനാൎത്തൊപിത്വമന്തഃ കിമ
പിമുദമധാസ്തദ്വധൊപായലാഭാൽ || ൯ || ഭൂയസ്തന്വീം [ 64 ] വിചിന്വന്നഹൃത ദശമുഖസ്ത്വദ്വധൂമ്മദ്വധെനെത്യുക്ത്വാ
യാതെജടായൌ ദിവമഥസുഹൃദഃ പ്രാതനൊഃ പ്രെതകാ
ൎയ‌്യം ഗൃഹ്ണാനന്തം കബന്ധംജഘനിഥശബരീം പ്രെക്ഷ്യ
പംപാതടെത്വംസംപ്രാപ്തൊവാതസൂനും ഭൃശമുദിതമനാഃ
പാഹിവാതാലയെശ || ൧൦ || || ൩൪ ||

നീതസ്സുഗ്രീവമൈ ത്രീന്തദനു ഹനുമതാദുന്ദുഭെഃ കായ
മുച്ചൈഃ ക്ഷിപ്ത്വാം ഗുഷ്ഠെനഭൂയൊലുലവിഥയുഗപൽ
പത്രിണാസപ്തസാലാൻ ഹത്വാസുഗ്രീവഘാ തൊദ്യതമ
തുലബലം ബാലിനംവ്യാജവൃത്യാവൎഷാവെലാമനൈ ഷീ
ൎവിരഹതരളിതസ്ത്വ മത ഗാ ശ്രമാന്തെ || ൧ || സുഗ്രീ
വെണാനുജൊക്ത്യാ സഭയമഭിയതാവ്യൂഹിതാം വാഹിനീ
ന്താമൃക്ഷാണാം വീക്ഷ്യദിക്ഷുദ്രുതമഥ ദയിതാമാൎഗ്ഗണാ
യാവനമ്രാം സന്ദെശഞ്ചാംഗുലീയം പവനസുതകരെപ്രാ
ദിശൊമൊദശാലീമാൎഗ്ഗെമാൎഗ്ഗെമമാൎഗ്ഗെ കപിഭിരപിതദാ
ത്വൽപ്രിയാസപ്രയാസൈഃ || ൨ || ത്വദ്വാൎത്താകൎണ്ണനൊ
ദ്യൽ ഗരുദുരുജവസമ്പാതിസമ്പാതിവാക്യപ്രൊത്തീൎണ്ണാ
ൎണ്ണൊധിരന്തൎന്നഗരി ജനകജാം വീക്ഷ്യദത്വാം ഗുലീയംപ്ര
ക്ഷുദ്യൊദ്യാനമക്ഷക്ഷപണചണരണസ്സൊഢബന്ധൊദ
ശാസ്യം ദൃഷ്ട്വാപ്ലുഷ്ട്വാചലംകാം ഝടിതിസഹനുമാന്മൌ
ലിരത്നന്ദദൌതെ || ൩ || ത്വംസുഗ്രീവാം ഗദാദിപ്രബല
കപിചമൂചക്രവിക്രാന്തഭൂമീ ചക്രൊഭിക്രമ്യപാരെ ജല
ധിനിശി ചരെന്ദ്രാനുജാ ശ്രീയമാണഃ തൽപ്രൊക്താം ശ
ത്രുവാൎത്താം രഹസിനിശമയൻ പ്രാൎത്ഥനാ പാൎത്ഥ്യരൊ
ഷപ്രാസ്താഗ്നെയാസ്ത്രതെജസ്ത്രസദുദധിഗിരാലബ്ധവാന്മ [ 65 ] ദ്ധ്യമാൎഗ്ഗം || ൪ || കീശൈരാശാന്തരൊ പാഹൃത ഗിരിനിക
രൈസ്സെതു മാധാപ്യയാതൊ യാതൂന്യാമൎദ്ദ്യദംഷ്ട്രാ നഖ
ശിഖരിശിലാ സാലശസ്ത്രൈ സ്വസൈന്യൈഃ വ്യാകുൎവൻ
സാനുജസ്ത്വം സമരഭുവിപരം വിക്രമം ശക്രജെത്രാവെ
ഗാന്നാഗാസ്ത്രബദ്ധഃ പതഗപതിഗരുന്മാരുതൈൎമ്മൊചി
തൊഭൂഃ || ൫ || സൗമിത്രിസ്ത്വത്രശക്തിപ്രഹൃതി ഗളദസു
ൎവാതജാനീതശൈലഘ്രാണാൽ പ്രണാനുപെതൊവ്യകൃ
ണുതകുസൃതിശ്ലാഘിനംമെഘനാദംമായാക്ഷൊഭെഷു
വൈഭീഷണവചനഹൃതസ്തംഭനഃ കുംഭകൎണ്ണം സംപ്രാപ്തം
കം പിതൊൎവീതലമഖിലചമൂഭക്ഷിണംവ്യക്ഷിണൊസ്ത്വം
|| ൬ || ഗൃഹ്ണൻജംഭാരിസംപ്രെഷിതരഥകവചൌരാവണെ
നാഭിയുദ്ധ്യൻബ്രഹ്മാസ്ത്രെണാസ്യ ഭിന്ദൻഗളതതിമബലാമ
ഗ്നിശുദ്ധാംപ്രഗൃഹ്ണൻ ദെവശ്രെണീവരൊജ്ജീവിതസമ
രമൃതൈരക്ഷതൈരൃക്ഷസംഘൈൎല്ലംകാഭൎത്ത്രാചസാകം
നിജനഗര മഗ സ്സപ്രിയഃ പുഷ്പകെണ || ൭ || പ്രീതൊദി
വ്യാഭിഷെ കൈരയുതസമധികാൻ വത്സരാൻ പൎയ‌്യരം
സീൎമ്മൈഥില്യാം പാപവാചാശിവശിവ കിലതാംഗൎഭിണീ
മഭ്യഹാസീഃ ശത്രുഘ്നെനാൎദ്ദയിത്വാലവണനിശിചരം പ്രാ
ൎദ്ദയശ്ശൂദ്രപാശംതാവദ്വാന്മീകിഗെഹെകൃതവസതിരുപാ
സൂതസീതാസുതൌതെ || ൮ || വാന്മിതെസ്ത്വൽ സുതൊൽ
ഗാപിതമധുരകൃതെ രാജ്ഞയായജ്ഞവാടെ സീതാന്ത്വ
യ‌്യാപ്തുകാമെക്ഷിതിമവിശദസൌത്വഞ്ചകാ ലാൎത്ഥിതൊ
ഭൂഃ ഹെതൊ സ്സൌമിത്രി ഘാതീ സ്വയമഥ സരയൂമഗ്നനി
ശ്ശെഷഭൃത്യൈസ്സാകം നാകം പ്രയാതൊനിജപദമഗമൊ [ 66 ] ദെവവൈകുണ്ഠമാദ്യം || ൯ || സൊയമ്മൎത്ത്യാവതാരസ്തവ
ഖലുനിയതം മൎത്ത്യശിക്ഷാൎത്ഥമെവം വിശ്ലെക്ഷാൎത്തിൎന്നി
രാഗസ്ത്യജനമപിഭവെൽ കാമധൎമ്മാതി സക്ത്യാനൊചെ
ൽ സ്വാത്മാനുഭൂതെ ക്വനുതവമനസൊവി ക്രിയാചക്ര
പാണെസത്വം സത്വൈകമൂൎത്തെ പവനപുരപതെ വ്യാ
ധുനുവ്യാധിതാപാൻ || ൧൦ || || ൩൫ ||

അത്രെഃ പുത്രതയാപുരാത്വ മനസൂയായാം ഹിദത്താഭി
ധൊജാതശ്ശിഷ്യ നിബന്ധതന്ദ്രിതമനാസ്സ്വസ്ഥശ്ചരൻ കാ
ന്തയാദൃഷ്ടൊഭക്ത തമെനഹെഹയ മഹീപാലെനത ൈ
സ്മവരാനഷ്ടൈശ്വൎയ‌്യമുഖാൻ പ്രദായദദിഥസ്വെനൈ
വചാന്തെവധം || ൧ || സത്യംകൎത്തുമഥാൎജ്ജുനസ്യചവരം
തച്ശക്തിമാത്രാനതം ബ്രഹ്മദ്വെഷിതദാഖിലന്നൃപകുലം
ഹന്തുഞ്ചഭൂമെൎഭരം സഞ്ജാതൊജമദഗ്നി തൊഭൃഗുകുലെ
ത്വംരെണുകായാം ഹരെരാമൊനാമ തദാത്മജെഷ്വവര
ജഃ പിത്രൊരധാ സ്സമ്മദം || ൨ || ലബ്ധാമ്നായഗണശ്ചതുൎദ്ദ
ശവയാഗന്ധൎവ രാജെമനാഗാസക്താം കിലമാതരം പ്ര
തിപിതുഃ ക്രൊധാകുലസ്യാജ്ഞയാ താതാജ്ഞാതിഗസൊ
ദരൈസ്സമമിമാഞ്ഛിത്വാഥശാന്താൽ പിതുസ്തെഷാഞ്ജീ
വനയൊഗമാപിഥവരംമാതാചതെദാദ്വരാൻ || ൩ || പി
ത്രാമാതൃമുദെസ്തവാ ഹൃതവിയദ്ധെനൊൎന്നിജാ ദാശ്രമാ
ൽപ്രസ്ഥായാഥ ഭൃഗൊൎഗ്ഗിരാഹി മഗിരാവാരാദ്ധ്യഗൌരീ
പതിംലബ്ധ്വാതൽ പരശുംതദുക്തദനു ജച്ശെദീമഹാസ്ത്രാ
ദികംപ്രാപ്തൊമിത്ര മഥാകൃതവ്രണമുനിം പ്രാപ്യാഗമ
സ്സ്വാശ്രമം || ൪ || ആഖെടൊപഗതൊൎജ്ജുന സ്സുരഗവീസം [ 67 ] പ്രാപ്തസംപൽ ഗണൈസ്ത്വൽ പിത്രാപരിപൂജിതഃ പു
രഗതൊദുൎമ്മന്ത്രിവാചാപുനഃ ഗാംക്രെതും സചിവന്ന്യയു
ങ്‌ക്ത കുധിയാ തെനാ പിരുന്ധന്മുനി പ്രാണക്ഷെപസ
രൊഷ ഗൊഹതചമൂചക്രെണവത്സൊഹൃതഃ || ൫ || ശു
ക്രൊജ്ജീവിതതാതവാക്യ ചലിതക്രൊധൊഥസഖ്യാസമം
ബിഭ്രദ്ധ്യാതമഹൊ ദരൊപ നിഹിതഞ്ചാപം കുഠാരംശ
രാൻ ആരൂഢ സ്സഹവാഹയ ന്തൃകരഥമ്മാഹിഷ്മ തീമാ
വിശൻവാഗ്ഭിൎവത്സമദാശുഷിക്ഷിതിപതൌ സംപ്രാസ്തു
ഥാസ്സംഗരം || ൬ || പുത്രാണാ മയുതെനസപ്തദശഭിശ്ചാ
ക്ഷൌ ഹിണീഭിൎമ്മഹാസെനാനീ ഭിരനെകമിത്രനിവഹൈ
ൎവ്യാജൃംഭിതായൊധനഃസദ്യസ്ത്വൽ കകുഠാരബാണവിദള
ന്നിശ്ശെഷസൈന്യൊൽകരൊഭീതിപ്രദ്രുതനഷ്ടശിഷ്ട തന
യസ്ത്വാമാപത ദ്ധെഹയഃ || ൭ || ലീലാവാരിത നൎമ്മദാ
ജലവലല്ലംകെശഗൎവാപഹ ശ്രീമൽ ബാഹുസഹസ്രമുക്ത
ബഹുശസ്ത്രാ സ്ത്രന്നിരുന്ധന്നമും ചക്രെത്വയ്യഥ വൈഷ്ണ
വെപിവിഫലെ ബുദ്ധ്വാഹരിന്ത്വാമ്മുദാ ധ്യായന്തഞ്ഛി
തസൎവദൊഷ മവധീസ്സൊഗാൽ പരന്തെപദം || ൮ ||
ഭൂയൊമൎഷി തഹെഹയാത്മ ജഗണൈസ്താ തെഹതെരെ
ണുകാ മാഘ്നാനാം ഹൃദയന്നിരീക്ഷ്യ ബഹുശൊ ഘൊ
രാംപ്രതിജ്ഞാംവഹൻ ധ്യാനാനീതരഥാ യുധസ്ത്വ മകൃഥാ
വിപ്രദ്രുഹഃ ക്ഷത്രിയാൻ ദിൿചക്രെഷു കുഠാരയൻ വി
ശിഖയൻ നിക്ഷത്രിയാമ്മെദിനീം || ൯ || താതൊജ്ജീവ
നകൃന്നൃപാലകകുലന്ത്രിസ്സപ്ത കൃത്വൊജയൻ സന്തൎപ്പ്യാ
ഥസമന്തപഞ്ചക മഹാരക്തഹ്രദൌഘെപിതൃൻ യജ്ഞെ [ 68 ] ക്ഷ്മാമപികാശ്യപാദിഷുദിശൻ സാല‌്വെനയുദ്ധ്യൻ പു
നഃകൃഷ്ണൊമുന്നിഹനി ഷ്യതീതിശമിതൊ യുദ്ധാൽ കുമാ
രൈൎഭവാൻ || ൧൦ || ന്യസ്യാസ്ത്രാണിമഹെന്ദ്ര ഭൂഭൃതിതപ
സ്തന്വൻപുനൎമ്മജ്ജിതാം ഗൊകൎണ്ണാവധിസാഗരെണധര
ണീന്ദൃഷ്ട്വാൎത്ഥി തസ്താപസൈഃ ധ്യാതെഷ്വാസധൃതാനലാ
സ്ത്രചകിതംസിന്ധും സ്രുവക്ഷെപണാ ദുത്സാൎയ‌്യൊദ്ധൃ
തകെരളൊ ഭൃഗുപതെവാതെശസംരക്ഷമാം || ൧൧ || ൩൬
നവമസ്കന്ധസമാപ്താ

സാന്ദ്രാനനന്ദതനൊ ഹരെനനുപുരാദൈവാസുരെസംഗ
രെത്വൽ കൃത്താഅപികൎമ്മശെഷവശതൊ യെതെനയാ
താഗതിംതെഷാം ഭൂതലജന്മനാ ന്ദിതിഭുവാം ഭാരെണദൂ
രാൎദ്ദിതാഭൂമിഃ പ്രാപവിരിഞ്ചമാശ്രിതപദം ദെവൈഃപു
രൈവാഗതൈഃ || ൧ || ഹാഹാദുൎജ്ജനഭൂരിഭാര മഥിതാം
പാഥൊനിധൌപാതുകാമെതാം പാലയഹന്തമെ വിവശ
താം സംപൃച്ശദെവാനിമാൻ ഇത്യാദിപ്രചുര പ്രലാപവി
വശാമാലൊക്യ ധാതാമഹീന്ദെവാനാം വദനാനിവീക്ഷ്യ
പരിതൊദദ്ധ്യൌഭവന്തം ഹരെ || ൨ || ഊചെചാം ബുജ
ഭൂരമൂനയിസുരാ സ്സത്യന്ധരിത്ര്യാ വചൊനന്വസ്യാഭവതാ
ഞ്ചരക്ഷണവിധൌ ദക്ഷൊഹിലക്ഷ്മീപതിഃ സൎവെശൎവ
പുരസ്സരാവയമിതൊ ഗത്വാപയൊ വാരിധിന്നത്വാതം
സ്തുമഹെജവാദിതിയയുസ്സാകന്തവാകെതനം || ൩ || തെ
മുഗ്ദ്ധാനില ശാലിദുഗ്ദ്ധജലധെസ്തീരം ഗതാസ്സംഗതായാ
വത്ത്വൽപദ ചിന്തനൈകമനസസ്താവത്സപാഥൊജഭൂഃ
ത്വദ്വാചം ഹൃദയെനിശമ്യ സകലാനാനന്ദയന്നൂ ചിവാ [ 69 ] നാഖ്യാതഃ പരമാത്മനാസ്വയമഹംവാക്യ ന്തദാകൎണ്യതാം
|| ൪ || ജാനെദീന ദശാമഹന്ദിവിഷദാം ഭൂമെശ്ചഭീമൈ
ൎന്നൃപൈസ്തൽ ക്ഷെപായഭവാമിയാദവകുലെ സൊഹം
സമഗ്രാത്മനാദെവാവൃഷ്ണികുലെഭവന്തു കലയാദെവാം
ഗനാശ്ചാവനൌമത്സെവാൎത്ഥ മിതിത്വദീയ വചനംപാ
ഥൊജഭൂരൂചിവാൻ || ൫ || ശ്രുത്വാകൎണ്ണ രസായനന്ത
വവചസ്സൎവെഷു നിൎവാപിതസ്വാന്തെ ഷ്വീശഗതെഷു
താവക കൃപാ പീയൂഷതൃപ്താത്മ സുവിഖ്യാതെമധുരാ
പുരെ കിലഭവത്സാന്നിദ്ധ്യപുണ്യൊത്തരെ ധന്യാന്ദെവക
നന്ദനാ മുദവഹദ്രാജാസ ശൂരാത്മജഃ || ൬ || ഉദ്വാഹാ
വസിതൌ തദീയസഹജഃ കംസൊഥസമ്മാനയന്നെതൌ
സൂതതയാഗതഃ പഥിരഥെവ്യൊ മൊത്ഥയാത്വൽ ഗിരാ
അസ്യാ സ്ത്വാമതിദുഷ്ട മഷ്ടമസുതൊഹന്തെ തിഹന്തെരിത
സ്സന്ത്രാസാത്സതുഹന്തു മന്തികഗതാന്തന്വീം കൃപാണീമ
ധാൽ || ൭ || ഗൃഹ്ണാനശ്ചികുരെഷുതാംഖലമതിശ്ശൌ
രെശ്ചിരം സാന്ത്വനൈൎന്നെമുഞ്ചൻ പുനരാത്മജാൎപ്പണ
ഗിരാപ്രീതൊഥയാ തൊഗൃഹാൻ ആദ്യന്ത്വത്സഹജന്ത
ഥാൎപ്പിതമപിസ്നെഹെനനാ ഹന്നസൌ ദുഷ്ടാനാമപിദെ
വപുഷ്ടകരുണാ ദൃഷ്ടാഹിധീരെകദാ || ൮ || താവത്ത്വ
ന്മനസൈവ നാരദമുനിഃ പ്രൊചെസ ഭൊജെശ്വരംയൂ
യന്ന ന്വസുരാസ്സുരാശ്ചയ ദവൊജാനാ സികിന്നപ്രഭൊ
മായാ വീസഹരിൎഭ വദ്വധകൃതെഭാവീ സുരപ്രാൎത്ഥനാദി
ത്യാകൎണ്ണ്യയ ദൂനദൂധുന ദസൌ ശൌരെശ്ച സൂനൂനഹ
ൻ || ൯ || പ്രാപ്തെസപ്തമഗൎഭതാമഹിപതൌത്വൽ പ്രെ [ 70 ] രണാന്മായ യാനീതെമാധവ രൊഹണീന്ത്വ മപിഭൊസ്സ
ച്ചിത്സുഖൈകാത്മകഃ ദെവക്യാജഠരം വിവെ ശിഥവി
ഭൊസംസ്തൂയ മാനസ്സുരൈസ്സത്വം കൃഷ്ണവിധൂയരൊഗ
പടലീം ഭക്തിംപരാന്ദെഹിമെ || ൧൦ || || ൩൭ ||

ആനന്ദരൂപ ഭഗവന്നയിതെവതാരെ പ്രാപ്തെപ്രദീ
പ്തഭവദം ഗനിരീയമാണൈഃ കാന്തിവ്രജൈരിവഘനാ
ഘനമണ്ഡലൈ ൎദ്ദ്യാമാവൃണ്വതീവിരു രുചെകില വൎഷ
വെലാ || ൧ || ആശാസുശീതളതരാ സുപയൊദതൊയൈ
രാശാസിതാപ്തി വിവശെഷു ചസജ്ജനെഷു നൈശാ
കരൊദയവിധൌ നിശിമദ്ധ്യമായാം ക്ലെശാപ ഹസ്ത്രിജഗ
താന്ത്വമിഹാവിരാസീഃ || ൨ || ബാല്യസ്പൃശാപിവപുഷാദ
ധുഷാവിഭൂതീരുദ്യൽ കിരീടകടകാം ഗദഹാരഭാസാശം
ഖാരിവാരിജഗ ദാപരിഭാസിതെന മെഘാസിതെനപരി
ലെസിഥസൂതിഗെഹെ || ൩ || വക്ഷസ്ഥലീസുഖനിലീനവി
ലാസിലക്ഷ്മീമന്ദാക്ഷ ലക്ഷിതകടാക്ഷവി മൊക്ഷഭെ ൈ
ദഃ തന്മന്ദിരസ്യഖലകം സകൃതാമലക്ഷ്മീ മുന്മാൎജ്ജയന്നി
വവിരെജിഥവാസുദെവ || ൪ || ശൌരിസ്തുധീര മുനിമണ്ഡ
ലചെതസൊപിദൂരസ്ഥിതം വപുരുദീക്ഷ്യ നിജെക്ഷണാ
ഭ്യാം ആനന്ദബഷ്പപുള കൊൽ ഗമഗൽഗദാൎദ്രസ്തുഷ്ടാ
വദൃഷ്ടിമകരന്ദരസം ഭവന്തം || ൫ || ദെവപ്രസീദപരപൂ
രുഷതാപ വല്ലീനിൎലൂനദാത്ര സമനെത്രകലാവിലാസിൻ
ഖെദാനപാകുരു കൃപാഗുരുഭിഃ കടാക്ഷൈരി ത്യാദിതെ
നമുദിതെനചിര ന്നുതൊഭൂഃ || ൬ || മാത്രാചനെത്ര സലി
ലാസ്തൃതഗാത്ര വല്യാസ്തൊത്രൈരഭിഷ്ടുതഗുണഃ കരുണാ [ 71 ] ലയസ്ത്വംപ്രാചീനജന്മയുഗളം പ്രതിബൊദ്ധ്യതാഭ്യാംമാ
തുൎഗ്ഗിരാദധിഥമാനുഷബാലവെഷം || ൭ || ത്വൽപ്രെരിത
സ്തദനുനന്ദതനൂജയാതെ വ്യത്യാസമാരചയിതും സഹിശൂ
രസൂനുഃത്വാം ഹസ്തയൊരധിതചിത്തവിധാൎയ‌്യമാൎയ‌്യൈരം
ഭൊരുഹസ്ഥകളഹംസകിശൊരരമ്യം || ൮ || ജാതാതദാപ
ശുപസത്മനിയൊഗ നിദ്രാനിദ്രാ വിമുദ്രിതമഥാകൃതപൌ
രലൊകംത്വൽ പ്രെരണാൽ കിമിഹചിത്രമചെതനൈൎന്യ
ദ്ദ്വാരൈസ്സ്വയം വ്യഘടിസം ഘടിതൈസ്സുഗാഢം || ൯ ||
ശെഷെണ ഭൂരിഫണവാരിതവാ രിണാഥസ്വൈരം പ്ര
ദർശിതപഥൊമണി ദീപിതെനത്വാന്ധാരയൻ സഖലുധ
ന്യതമഃ പ്രതസ്ഥെസൊയന്ത്വമീ ശമമനാ ശയരൊഗവെ
ഗാൻ || ൧൦ || || ൩൮ ||

ഭവന്തമയമുദ്വഹന്ദ്യദുകുലൊദ്വഹൊനിസ്സരന്ദ ദൎശഗഗ
നൊച്ചലജ്ജലഭരാം കളിന്ദാത്മജാം അഹൊസലിലസ
ഞ്ചയ സ്സപുനരൈന്ദ്രജാലൊദിതൊജലൌഘ ഇവതൽ
ക്ഷണാൽപ്രപദമെയതാമായയൌ || ൧ || പ്രസുപ്തപശു
പാലികാംനിഭൃതമാരുദൽ ബാലികാമപാവൃതകവാടികാം
പശുപവാടികാമാവിശൻഭവന്തമയമൎപ്പയൻ പ്രസവതല്പ
കെതൽപദാദ്വഹൻകപടകന്യകാംസ്വപുരമാഗതൊവെഗ
തഃ || ൨ || തതസ്ത്വദനുജാരവക്ഷപിതനിദ്രവെഗദ്രവൽ ഭ
ടൊൽകരനിവെദിതപ്രസവവാൎത്തയൈവാൎത്തിമാൻവിമു
ക്തചികുരൊൽകരസ്ത്വരിതമാപതൻ ഭൊജരാഡതുഷ്ടഇവ
ദൃഷ്ടവാൻ ഭഗിനികാകരെകന്യകാം || ൩ || ധ്രുവംകപട
ശാലിനൊ മധുഹരസ്യമാ യാഭവെദസാ വിതികിശൊരി [ 72 ] കാംഭഗിനികാകരാലിംഗിതാം ദ്വിപൊനളിനികാന്തരാദി
വമൃണാളികാമാക്ഷിപന്നയന്ത്വദനുജാമജാമുപലപട്ടകെ
പിഷ്ടവാൻ || ൪ || തതൊഭവ ദുപാസതൊഝടിതിമൃത്യു
പാശാദിവപ്രമുച്യ തരസൈവസാസമധിരൂഢ രൂപാന്ത
രാ അധസ്തലമജഗ്മുഷീവികസദഷ്ട ബാഹുസ്ഫുരന്മഹായു
ധമഹൊ ഗതാകിലവിഹായ സാദിദ്യുതെ || ൫ || നൃശംസ
തരകം സതെകിമുമയാ വിനിഷ്പിഷ്ടയാബ ഭൂവഭവദന്ത
കഃ ക്വചനചിന്ത്യതാന്തെഹിതം ഇതിത്വദനുജാവിഭൊ ഖ
ലമുദീൎയ‌്യതം ജഗ്മുഷീമരുൽ ഗണപണായിതാ ഭുവിചമ
ന്ദിരാണ്യെയുഷീ || ൬ || പ്രഗെപുനരഗാത്മജാ വചനമീ
രിതാഭൂ ഭുജാപ്രലംബബക പൂതനാപ്രമുഖദാനവാമാനി
നഃഭവന്നിധനകാമ്യയാജഗതിബ ഭ്രമുൎന്നിൎഭയാഃ കുമാരക
വിമാരകാഃ കിമിവദുഷ്കരന്നിഷ്കൃപൈഃ || ൭ || തതഃപശു
പമന്ദിരെത്വയിമുകുന്ദ നന്ദപ്രിയാപ്രസൂതിശയനെശയെ
രുവതികിഞ്ചിദഞ്ചൽ പദെവിബുദ്ധ്യവ നിതാജനൈസ്ത
നയസംഭവെഘൊഷിതെമുദാകിമുവദാമ്യഹൊ സകലമാ
കുലംഗൊകുലം || ൮ || അഹൊഖലു യശൊദയാനവക
ളായചെതൊഹരം ഭവന്തമലമന്തികെ പ്രഥമമാപിബ
ന്ത്യാദൃശാപുന സ്തനഭരന്നിജം സപദിപായ യന്ത്യാ മു
ദാമനൊഹര തനുസ്പൃശാജഗതിപുണ്യവന്തൊജിതാഃ || ൯ ||
ഭവൽ കുശലകാമ്യയാസ ഖലുനന്ദഗൊപസ്തദാ പ്രമൊദ ഭ
രംകുലൊ ദ്വിജകുലായകിന്നാദദാൽ തഥൈവപശുപാ
ലകാഃ കിമുനമംഗലന്ത നിരെജഗത്രിതയമംഗല ത്വമിഹ
പാഹിമാമാമയാൽ || ൧൦ || ൩൯ || [ 73 ] തദനുനന്ദമ മന്ദശുഭാസ്പദന്നൃപപുരീം കരദാനകൃതെഗ
തംസമവലൊക്യ ജഗാദഭവൽ പിതാവിദിതകം സസഹാ
യജനൊദ്യമഃ || ൧ || അയിസഖെതവബാലക ജന്മമാം
സുഖയതെദ്യനിജാത്മജജന്മവൽ ഇതിഭവൽ പിതൃതാം
വ്രജനായകെസമധിരൊ പ്യശശം സതമാദരാൽ || ൨ || ഇഹചസന്ത്യനിമിത്തശതാനിതെകടകസീമ്നി തതൊലഘു
ഗമ്യതാം ഇതിചതദ്വചസാവ്രജനായകൊ ഭവദപായഭി
യാദ്രുതമായയൌ || ൩ || അവസരെഖലുതത്ര ചകാചന
വ്രജപദെമധുരാകൃതിരംഗനാതരള ഷൾപ്പദലാളിതകു
ന്തളാകപടപൊതകതെനികടംഗതാ || ൪ || സപദിസാഹൃ
തബാലകചെതനാനിശിചരാന്വയജാകിലപൂതനാവ്രജ
വധൂഷ്വി ഹകെ യമിതി ക്ഷണം വിമൃശതീ ഷു ഭവന്തമു
പാദദെ || ൫ || ലളിതഭാവവിലാസഹൃ താത്മഭി ൎയ‌്യുവതി
ഭിഃ പ്രതിരൊദ്ധുമപാരിതാ സ്തനമസൌ ഭവനാന്തനിഷെ
ദുഷീ പ്രദദുഷീ ഭവതെകപടാത്മനെ || ൬ || സമധിരുഹ്യ
തദം കമശിം കതസ്ത്വമഥ ബാലകലൊപനരൊ ഷിതഃ മ
ഹദിവാമ്രഫലം കുചമണ്ഡലം പ്രതിചുചൂഷിഥദുൎവിഷദൂ
ഷിതം || ൭ || അസുഭിരെവസമന്ധയതിത്വയി സ്തനമസൌ
സ്തനിതൊപമനി സ്വനാനിരപതൽ ഭയദാ യിനിജം വ
പുഃ പ്രതിഗ താപ്രവി സാൎയ‌്യ ഭുജാവു ഭൌ || ൮ || ഭയദ
ഘൊഷണഭീഷണവിഗ്രഹശ്രവണദൎശനമൊഹിതവല്ല
വെവ്രജപ ദെതദുരസ്ഥലഖെല നന്നനുഭവന്ത മഗൃഹ്ണ
തഗൊപികാഃ || ൯ || ഭുവനമംഗലനാമഭിരെ വതെയുവ
തിഭിൎബഹു ധാകൃതരക്ഷണഃ ത്വമയിവാനികെതന [ 74 ] നാഥമാമഗദയൻ കുരുതാവകസെവകം || ൧൦ || || ൪൦ ||

വ്രജെശ്വരശ്ശൌരിവ ചൊനിശമ്യസമാവ്രജന്നദ്ധ്വനി
ഭീതചെതാഃ നിഷ്പിഷ്ടനിശ്ശെഷത രുന്നിരീക്ഷ്യകഞ്ചിൽ
പദാൎത്ഥംശരണം ഗതസ്ത്വാം || ൧ || നിശമ്യഗൊപീവച
നാദുദന്തംസൎവെപി ഗൊപാഭയ വിസ്മയാന്ധാഃ ത്വൽ
പാതിതംഘൊര പിശാചദെഹന്ദെഹുൎവി ദൂരെഥകുഠാര
കൃത്തം || ൨ || ത്വൽപീതപൂതസ്തന തച്ശരീരാൽസമുച്ചല
ന്നുച്ചതരൊഹിധൂമഃ ശംകാമധാദാഗരവഃ കിമെഷ കി
ഞ്ചാന്ദനൊഗൌൽ ഗുലവൊഥവെതി || ൩ || മദംഗസംഗ
സ്യഫലന്നദൂരെക്ഷണെനതാവൽ ഭവതാമപിസ്യാൽഇത്യു
ല്ലപന്വല്ലവതല്ലജെഭ്യസ്ത്വം പൂതനാമാതനുഥാസ്സുഗന്ധിം
|| ൪ || ചിത്രംപിശാച്യാനഹതഃ കുമാരശ്ചിത്രം പുരൈ
വാകഥിശൌരിണെദം ഇതിപ്രശംസൻ കിലഗൊപലൊ
കൊഭവന്മുഖാലൊകര സെന്യമാങ്‌ക്ഷീൽ || ൫ || ദിനെ
ദിനെഥപ്രതി വൃദ്ധലക്ഷ്മീ രക്ഷീണമംഗല്യ ശതൊവ്ര
ജൊയംഭവന്നിവാസാ ദയിവാസുദെവ പ്രമൊദസാന്ദ്രഃ
പരിതൊവിരെജെ || ൬ || ഗൃഹെഷുതെകൊമളരൂപഹാ
സമിഥഃ കഥാസംകുലിതാഃ കമന്യഃ വൃത്തെഷുകൃത്യെഷു
ഭവന്നിരീക്ഷാസമാഗതാഃ പ്രത്യഹമത്യനന്ദൻ || ൭ || അ
ഹൊകുമാരൊമയി ദത്തദൃഷ്ടിസ്മിതം കൃതംമാംപ്രതിവ
ത്സകെനഎഹ്യെ ഹിമാമിത്യുപസാൎയ‌്യപാണി ത്വയീശകിം
കിന്നകൃതംവധൂഭിഃ || ൮ || ഭവദ്വപുസ്പൎശന കൌതുകെ
നകരാൽകരം ഗൊപവധൂജനെന നീതസ്ത്വ മാതാമ്രസ
രൊജമാലാവ്യാലം ബിലൊലം ബതുലാമലാസീഃ || ൯ || [ 75 ] നിപായയന്തീസ്തനമം കഗന്ത്വാം വിലൊകയന്തീവദനം
ഹസന്തീദശാം യശൊദാകതമാന്ന ഭെജെസതാദൃശഃ പാ
ഹിഹരെഗദാന്മാം || ൧൦ || || ൪൧ ||

കദാപി ജന്മൎക്ഷദിനെതവപ്രഭൊ നിമന്ത്രിതജ്ഞാതി
വധൂമഹീസുരാമഹാന സസ്ത്വാം സവിധെനിധായസാ മഹാ
നസാദൌ വവൃതെവ്രജെശ്വരീ || ൧ || തതൊഭവത്ത്രാണനി
യുക്തബാലക പ്രഭീതിസംക്രന്ദന സംകുലാരവൈഃ വിമി
ശ്രമശ്രാവിഭവത്സമീപതഃ പരിസ്ഫുടദ്ദാരുചടച്ചടാരവഃ
|| ൨ || തതസ്തദാകൎണ്ണനസംഭ്രമശ്രമപ്രകമ്പിവക്ഷൊജഭരാ
വ്രജാംഗനാഃ ഭവന്തമന്തൎദ്ദദൃശുസ്സമന്തതൊവിനിഷ്പതദ്ദാ
രുണദാരുമദ്ധ്യഗം || ൩ || ശിശൊരഹൊകിം കിമ ഭൂദിതി
ദ്രുതം പ്രധാവ്യനന്ദഃ പശുപാശ്ചഭൂസുരാഃ ഭവന്തമാലൊക്യ
യശൊദയാധൃതംസമാശ്വസന്നശ്രുജലാൎദ്രലൊചനാഃ || ൪ ||
കസ്തൊനുകൊനുകൌതസ്കുതഎഷവിസ്മയൊ വിശംകടം യ
ച്ശകടം വിപാടിതം നകാരണം കിഞ്ചിദിഹെതിതെ സ്ഥി
താസ്സ്വനാ സികാദത്തകരാ സ്ത്വദീക്ഷകാഃ || ൫ || കുമാ
രകസ്യാസ്യപയൊ ധരാൎത്ഥിനഃ പ്രരൊദനെലൊലപദാം
ബുജാഹതം മയാമയാ ദൃഷ്ടമനൊവിപൎയ‌്യഗാദി തീശതെ
പാലക ബാലകാജഗുഃ || ൬ || ഭിയാതദാ കിഞ്ചിദജാന
താമിദം കുമാരകാണാ മതിദുൎഗ്ഘടംവചഃ ഭവൽപ്രഭാവാ
വിദുരൈരിതീരിതം മനാഗിവാശം ക്യതദൃഷ്ടപൂതനൈഃ
|| ൭ || പ്രവാളതാമ്രം കിമിദംപദംക്ഷതം സരൊജരമ്യൌ
നുകരൌ വിരൊജിതൌ ഇതിപ്രസൎപ്പൽ കരുണാതരംഗി
താസ്ത്വദം ഗമാപസ്പൃശുരംഗനാജനാഃ || ൮ || അയെസുത [ 76 ] ന്ദെഹിജഗൽ പതെഃകൃപാതരംഗപാതാൽ പരിപാതമദ്യ
മെഇതിസ്മസംഗൃഹ്യപിതാത്വദംഗകം മുഹുൎമ്മുഹുശ്ലിഷ്യ
തിജാതകണ്ടകഃ || ൯ || അനൊനിലീനഃ കിലഹന്തുമാഗതസ്സു
രാരിരെവംഭവതാവിഹിംസിതഃരജൊപിനൊദൃഷ്ടമമുഷ്യ
തൽകഥം സശുദ്ധ സത്വെത്വയിലീനവാന്ധ്രുവം || ൧൦
പ്രപൂജിതൈസ്തത്രതതൊദ്വിജാതിഭിഃ വിശെഷതൊലം
ഭിതമംഗലാശിഷഃ വ്രജന്നിജൈൎബാല്യരസൈൎവിമൊഹ
യന്മരുൽപുരാധീശരുജാംജഹീഹിമെ || ൧൧ || || ൪൨ ||

ത്വമെകദാഗുരു മരുൽ പുരനാഥവൊ ഢുംഗാഢാധി
രൂഢഗരിമാണമപാരയന്തീ മാതാനിധായശയനെകിമിദം
ബതെതിധ്യായ ന്ത്യചെഷ്ടത ഗൃഹെഷുനിവിഷ്ട ശംകാ
|| ൧ || താവദ്വിദൂരമുപ കൎണ്ണിതഘൊര ഘൊഷവ്യാജൃം
ഭിപാംസുപടലീപരിപൂരിതാശഃ വാത്യാവപുസ്സകിലദൈ
ത്യവര സ്തൃണാവൎത്താഖ്യൊ ജഹാരജനമാന സഹാരിണ
ന്ത്വാം || ൨ || ഉദ്ദാമപാം സുതിമിരാഹത ദൃഷ്ടിപാതെദ്ര
ഷ്ടുംകിമപ്യകുശലെ പശുപാലലൊകെഹാബാല കസ്യകി
മിതിത്വദുപാന്തമാപ്താ മാതാഭവന്തമ വിലൊക്യഭൃശംരു
രൊദ || ൩ || താവത്സദാനവവരൊപിചദീന മൂൎത്തിൎഭാവ
ൽകഭാരപരിധാരണ ലൂനവെഗഃ സംകൊചമാപ തദനു
ക്ഷതപാംസുഘൊഷെ ഘൊഷെവ്യതായത ഭവജ്ജന
നീനിനാദഃ || ൪ || രൊദൊപകൎണ്ണ നവശാദുപഗമ്യഗെ
ഹംക്രന്ദത്സുനന്ദ മുഖഗൊപകുലെഷു ദീനംത്വാന്ദാനവ
സ്ത്വഖിലമുക്തികരം മുമുക്ഷുസ്ത്വയ‌്യ പ്രമുഞ്ചതിപപാത
വിയൽ പ്രദെശാൽ || ൫ || രൊദാകുലാസ്തദനു ഗൊപഗ [ 77 ] ണാബഹിഷ്ഠപാഷാണ പൃഷ്ഠഭുവിദെഹമതിസ്ഥ വിഷ്ഠം
പ്രൈക്ഷന്തഹന്തനിപതന്ത മമുഷ്യവക്ഷസ്യക്ഷീണമെവ
ചഭവന്തമലം ഹസന്തം || ൬ || ഗ്രാവപ്രപാതപരി പിഷ്ട
ഗരിഷ്ഠദെഹഭ്രഷ്ടാ സുദുഷ്ടദനുജൊ പരിധൃഷ്ടഹാസം ആ
ഘ്നാനമംബുജകരെണഭവന്തമെത്യഗൊപാദധുൎഗ്ഗിരിവരാ
ദിവനീലരത്നം || ൭ || എകൈകമാശുപരിഗൃഹ്യനികാമന
ന്ദന്നന്ദാദിഗൊപപരിരബ്ധവിചും ബിതാംഗം ആദാതുകാ
മപരിശംകിതഗൊപനാരീഹസ്താംബുജപ്രപതിതം പ്രണു
മൊഭവന്തം || ൮ || ഭൂയൊപികിന്നുകൃണുമഃ പ്രണതാൎത്തിഹാ
രീഗൊവിന്ദ എവപരിപാലയതാൽ സുതന്നഃ ഇത്യാദിമാത
രപിതൃപ്രമുഖൈസ്തദാനീം സംപ്രാൎത്ഥി തസ്ത്വ ദവനായ
വിഭൊത്വമെവ || ൯ || വാതാത്മ കന്ദനുജ മെവമയിപ്ര
ധൂന്വന്വാതൊൽഭവാന്മമഗദാൻകിമുനൊധുനൊഷികിം
വാകരൊമി പുനരപ്യനിലാലയെ ശനിശ്ശെഷരൊഗശമ
നം മുഹുരൎത്ഥയെത്വാം || ൧൦ || || ൪൩ ||

ഗൂഢംവസുദെവഗിരാകൎത്തുന്തെനിഷ്ക്രിയസ്യസം സ്കാ
രാൻ ഹൃൽ ഗതഹൊരാതത്വൊഗൎഗ്ഗമുനിസ്ത്വൽ ഗൃഹം വി
ഭൊഗതവാൻ || ൧ || നന്ദൊഥനന്ദിതാത്മാവൃന്ദിഷ്ഠംമാനയ
ന്നമുംയമിനാംമന്ദസ്മിതാൎദ്രമൂചെത്വത്സംസ്കാരാൻ വിധാ
തുമുത്സുകധീഃ || ൨ || യദുവം ശാചാൎയ‌്യത്വാ ത്സുനിഭൃതമിദ
മാൎയ‌്യകാൎയ‌്യയമിതികഥയൻ ഗൎഗ്ഗൊനിൎഗ്ഗ തപുളകശ്ചക്രെത
വസാഗ്രജസ്യനാമാനി || ൩ || കഥമസ്യനാമകുൎവെസഹസ്ര
നാമ്നൊഹ്യനന്തനാമ്നൊവാ ഇതിനൂനംഗൎഗ്ഗമുനിശ്ചക്രെത
വനാമനാമരഹസിവിഭൊ || ൪ || കൃഷിധാ തുണകാരാഭ്യാം [ 78 ] സത്താനന്ദാത്മതാം കിലാഭിലപൽ ജഗദഘകൎഷിത്വംവാ
കഥയദൃഷിഃ കൃഷ്ണനാമതെവ്യതനൊൽ || ൫ || അന്യാം
ശ്ചനാമ ഭെദാന്വ്യാകുൎവന്നഗ്രജെച രാമാദീൻ അതിമാ
നുഷാനുഭാവം ന്യഗദത്ത്വാമപ്രകാശയൻ പിത്രെ || ൬ ||
സ്നിഹ്യതിയസ്തവ പുത്രെമുഹ്യതി സനമായികൈഃപുന
ശ്ശൊകൈഃ ദ്രുഹ്യതിയസ്സതുനശ്യെദി ത്യവദത്തെ മഹത്വമൃ
ഷിവൎയ‌്യഃ || ൭ || ജെഷ്യതിബഹു തരദൈത്യാന്നെഷ്യതി
നിജബന്ധുലൊക മമലപദം ശ്രൊഷ്യസിസുവിമലകീൎത്തീ
രസ്യെതിഭവദ്വി ഭൂതിമൃഷിരൂചെ || ൮ || അമുനൈവസ
ൎവദുൎഗ്ഗന്തരിതാസ്ഥ കൃതാസ്ഥമത്രതിഷ്ഠദ്ധ്വം ഹരിരെവെ
ത്യനഭിലപന്നിത്യാദിത്വാമവൎണ്ണയത്സമുനിഃ || ൯ || ഗൎഗ്ഗെ
ഥനിൎഗ്ഗതെസ്മിൻ നന്ദിതനന്ദാദിനന്ദ്യമാനസ്ത്വംമൽ ഗദ
മുൽഗതകരുണൊ നിൎഗ്ഗമയ ശ്രീ മരുൽപുരാധീശ || ൧൦ ||
൪൪

അയിസബലമുരാരെ പാണിജാനുപ്രചാരൈഃ കിമപി
ഭവനഭാഗാൻ ഭൂഷയന്തൌ ഭവന്തൌ ചലിത ചരണ ക
ഞ്ജൌമഞ്ജുമഞ്ജീര ശിഞ്ജാ ശ്രവണകുതുകഭാജൌ ചെര
തുശ്ചാരുവെഗാൽ || ൧ || മൃദുമൃദുവിഹസന്താവുന്മിഷ ദ്ദന്ത
വന്തൌവദന പതിതകെശൌ ദൃശ്യപാദാബ്ജദെശൌഭു
ജഗളിത കരാന്തവ്യാലഗൽ കംകണാംകൌ മതിമഹരതമു
ച്ചൈഃ പശ്യതാംവിശ്വനൃണാം || ൨ || അനുസരതിജനൌ
ഘെകൌതുകവ്യാ കുലാക്ഷെ കിമപികൃതനിനാദം വ്യാ
ഹസന്തൌ ദ്രവന്തൌ വലിതവദനപത്മം പൃഷ്ഠ തൊദ
ത്തദൃഷ്ടീകിമിവനവിദധാഥെകൌതുകം വാസുദെവ || ൩ || [ 79 ] ദ്രുതഗതിഷു പതന്താവുത്ഥിതൌ ലിപ്തപം കൌദിവിമു
നിഭിരപം കൈസ്സസ്മിതം വന്ദ്യമാനൌ ദ്രുതമഥജനനീ
ഭ്യാം സാനുകംപം ഗൃഹീതൌമുഹുരപിപരിരബ്ധൌ ദ്രാ
ഗ്യുവാഞ്ചും ബീതൌച || ൪ || സ്നുതകുചഭരമം കെധാര
യന്തീഭവന്തന്തരള മതിയശൊദാ സ്തന്യദാധന്യ ധന്യാക
പടപശുപമദ്ധ്യെ മുഗ്ദ്ധഹാസാം കുരന്തെദശനമുകുള ഹൃ
ദ്യം വീക്ഷ്യവക്ത്രംജഹൎഷ || ൫ || തദനുചരണചാരീ ദാ
രകൈസ്സാകമാരാ ന്നിലയതതിഷുഖെലൻ ബാലചാപല്യ
ശാലീഭവനശുക വിലാളാന്വത്സകാം ശ്ചാനുധാവൻ ക
ഥമപികൃതഹാ സൈൎഗ്ഗൊപകൈൎവാ രിതൊഭൂഃ || ൬ ||
ഹലധരസഹിതസ്ത്വം യത്രയത്രൊപയാതൊ വിവശപതി
തനെത്രാസ്തത്രതത്രൈ വഗൊപ്യഃ വിഗളിത ഗൃഹകൃ
ത്യാവിസ്മൃതാ പത്യഭൃത്യാ മുരഹരമുഹുരത്യ ന്താകുലാനി
ത്യമാസൻ || ൭ || പ്രതിനവനവനീതം ഗൊപികാദത്ത
മിച്ശൻ കളപദമുപഗായൻ കൊമളം ക്വാപിനൃത്യൻ
സദയയുവതിലൊകൈരൎപ്പിതം സൎപ്പിരശ്നൻ ക്വചനന
വവിപക്വംദുഗ്ദ്ധമത്യാപിബസ്ത്വം || ൮ || മമഖലുബലിഗെ
ഹെയാചനഞ്ജാ തമാസ്താ മിഹപുനരബലാ നാമഗ്രതൊ
നൈവകുൎവെ ഇതിവിഹിതമതിഃ കിം ദെവസന്ത്യജ്യയാ
ച്ഞാന്ദധി ഘൃതമഹരസ്ത്വം ചാരുണാചൊരണെന || ൯ ||
തവദധിഘൃതമൊഷെ ഘൊഷയൊ ഷാജനാനാമ ഭജ
തഹൃദിരൊഷൊ നാവകാശന്നശൊകഃ ഹൃദയമപിമുഷി
ത്വാഹൎഷസിന്ധൌ ന്യധാസ്ത്വം സമമശമയരൊഗാൻ വാ
തഗെഹാധിനാഥ || ൧൦ || || ൪൫ || [ 80 ] അയിദെവപുരാ കിലത്വയിസ്വയ മുത്താനശയെസ്ത
നന്ധയെപരിജൃം ഭണതൊവ്യപാ വൃതെവദനെവിശ്വ
മചഷ്ടവല്ലവീ || ൧ || പുനരപ്യഥബാ ലകൈസ്സമം ത്വ
യിലീലാ നിരതെജഗൽ പതെഫലസഞ്ചയവഞ്ചന ക്രു
ധാതവമൃൽ ഭൊജനമൂചുരൎഭകാഃ || ൨ || അയിതെപ്രള
യാവധൌ വിഭൊക്ഷിതി തൊയാദിസമസ്ത ഭക്ഷിണഃ
മൃദുപാശനതൊ രുജാഭവെദിതിഭീ താജനനീ ചുകൊപ
സാ || ൩ || അയിദുൎവിനയാ ത്മകത്വയാ കിമുമൃത്സാബ
തവത്സഭക്ഷിതാ ഇതിമാതൃഗിരം ചിരം വിഭൊവിതഥാ
ന്ത്വം പ്രതിജജ്ഞിഷെഹസൻ || ൪ || അയിതെസക
ലൈൎവ്വിനിശ്ചിതെ വിമതിശ്ചെദ്വദനം വിദാൎയ‌്യതാം ഇ
തിമാതൃ വിഭത്സിതൊമുഖം വികസൽ പത്മനിഭംവ്യദാ
രയഃ || ൫ || അപിമൃല്ലവദൎശനൊത്സുകാം ജനനീന്താം
ബഹുതൎപ്പയന്നി വപൃഥിവീംനിഖിലാന്ന കെവലംഭുവ
നാന്യപ്യഖിലാന്യദീദൃശഃ || ൬ || കുഹചിദ്വനമം ബുധിഃ
ക്വചിൽ ക്വചിദഭ്രം കുഹചിദ്രസാതലം മനുജാദനുജാഃ
ക്വചിത്സുരാ ദദൃശെകിന്നതദാ ത്വദാനനെ || ൭ || കല
ശാം ബുധിശായിനം പുനഃ പരവൈ കുണ്ഠപദാ ധി
വാസിനം സ്വപുരശ്ചനിജാ ൎഭകാത്മകം കതിധാത്വാന്ന
ദദൎശസാ മുഖെ || ൮ || വികസൽ ഭുവനെമുഖൊ ദരെ
നനുഭൂയൊ പിതഥാവിധാനനഃ അനയാസ്ഫുട മീക്ഷി
തൊഭവാനനവസ്ഥാം ജഗതാംബതാതനൊൽ || ൯ ||
ധൃതതത്വധിയം തദാക്ഷണം ജനനീന്താം പ്രണയെന
മൊഹയൻ സ്തനമം ബദിശെത്യുപാവ്രജൻ ഭഗവന്നത്ഭു [ 81 ] തബാലപാഹിമാം || ൧൦ || || ൪൬ ||

ഏകദാദധി വിമാഥകാരിണീം മാതരം സമുപസെദി
വാൻഭവാൻ സ്തന്യലൊലുപ തയാനിവാര യന്നംകമെ
ത്യപപിവാൻ പയൊധരൌ || ൧ || അൎദ്ധപീതകുചകുഗ്മ
ളെത്വയിസ്നിഗ്ദ്ധഹാസമധുരാനനാം ബുജെദുഗ്ദ്ധമീശ
ദഹനെപരി സ്രുതന്ധൎത്തു മാശുജനനീജഗാമതെ || ൨ ||
സാമിപീതരസഭംഗ സംഗതക്രൊധഭാരപരിഭൂതചെതസാ
മന്ഥദണ്ഡമുപ ഗൃഹ്യപാടിതംഹന്തദെവദധി ഭാജനന്ത്വ
യാ || ൩ || ഉച്ചലദ്ധ്വനിത മുച്ചകൈസ്ത ദാസന്നിശമ്യജ
നനീസമാദ്രുതാത്വ ദ്യശൊവിസരവദ്ദ ദൎശസാസദ്യഎവ
ദധിവിസ്തൃതംക്ഷിതൌ || ൪ || വെദമാൎഗ്ഗപരി മാൎഗ്ഗിതം
രുഷാത്വാമവീക്ഷ്യ പരിമാൎഗ്ഗയന്ത്യസൌസന്ദ ദൎശസുകൃ
തിന്യുലൂഖലെ ദീയമാനനവനീത മൊതവെ || ൫ || ത്വാം
പ്രഗൃഹ്യബതഭീതി ഭാവനാഭാസുരാനന സരൊജമാശുസാ
രൊഷരൂഷിതമുഖീ സഖീപുരൊബന്ധനായരശനാമുപാ
ദദെ || ൬ || ബന്ധുമിച്ശതിയമെവ സജ്ജനസ്തംഭവന്തമ
യിബന്ധു മിച്ശതിസാനി യുജ്യരശനാഗുണാൻ ബഹൂൻ
ദ്വ‌്യംഗുലൊനമഖിലം കിലൈക്ഷത || ൭ || വിസ്മിതൊൽ
സ്മിതസഖീജനെക്ഷിതാം സ്വിന്നസന്നവപുഷംനിരീക്ഷ്യ
താംനിത്യമുക്തവ പുരപ്യഹൊഹരെബന്ധമെവകൃപയാ
ന്വമന്യഥാഃ || ൮ || സ്ഥീയതാംചിരമുലൂഖലെഖലെത്യാഗതാ
ഭവനമെവസായദാപ്രാഗുലൂഖലവിലാന്തരെതദാസൎപ്പിര
ൎപ്പിതമദന്നവാസ്ഥിഥാഃ || ൯ || യദ്യപാശ സുഗമൊവി െ
ഭാഭവാൻ സംയതഃകിലസപാശയാനയാ എവമാദിദിവി [ 82 ] ജൈരഭിഷ്ടുതൊവാതനാഥപരിപാഹിമാംഗദാൽ || ൧൦ ||
|| ൪൭ ||

മുദാസുരൌഘൈ സ്ത്വമുദാരസമ്മ ദൈരുദീൎയ‌്യദാ മൊദ
രഇത്യഭിഷ്ടുതഃ മൃദൂ ദരസ്സ്വൈരമുലൂഖലെലഗ ന്നദൂരതൊ
ദ്വൌ കകുഭാവുദൈക്ഷഥാഃ || ൧ || കുബെരസൂനുൎന്നള
കൂബരാ ഭിധഃ പരൊമണിഗ്രീവ ഇതി പ്രഥാം ഗതഃ മ
ഹെശസെവാധിഗത ശ്രി യൊന്മദൌചിരം കിലത്വദ്വിമു
ഖാവഖെലതാം || ൨ || സുരാപഗായാംകിലതൌ മദൊൽ
കടൌസുരാപഗായൽ ബഹുയൌവതാ വൃതൌവിവാസ
സൌകെളിപരൌ സനാരദൊഭവൽ പദൈകപ്രവണൊ
നിരൈക്ഷത || ൩ || ഭിയാപ്രിയാലൊകമുപാത്തവാസസം
പുരൊനിരീക്ഷ്യാപിമദാന്ധചെതസൌ ഇമൊഭവൽ ഭ
ക്ത്യുപശാന്തി സിദ്ധയെമുനിൎജ്ജഗൌശാന്തിമൃതെ കുത
സ്സുഖം || ൪ || യുവാമവാപ്തൌകകുഭാത്മതാഞ്ചിരംഹരി
ന്നിരീക്ഷ്യാഥപദംസ്വമാപ്നുതംഇതീരിതൌതൌഭവദീക്ഷ
ണസ്പൃഹാംഗതൌവ്രജാന്തെകകുഭൌബഭൂവതുഃ || ൫ ||
അതന്ദ്രമിന്ദ്രദ്രുയുഗം തഥാവിധം സമെയുഷാമന്ഥരഗാമി
നാത്വയാതിരായിതൊലൂഖലരൊധനിൎദ്ധുതൌചിരായജീ
ൎണൌ പരിപാതിതൌതരൂ || ൬ || അഭാജിശാഖിദ്വിതയം
യദാ ത്വയാതദൈവതൽ ഗൎഭതലാന്നിരെയുഷാമഹാത്വി
ഷായക്ഷയുഗെനതൽ ക്ഷണാദഭാ ജിഗൊവിന്ദഭവാന
പിസ്തവൈഃ || ൭ || ഇഹാന്യഭക്തൊപിസമെഷ്യതിക്രമാൽ
ഭവന്തമെതൌഖലുരുദ്രസെവകൌമുനിപ്രസാദാൽഭവദം
ഘ്രിമാഗതൌഗതൌ വൃണാനൌഖലുഭക്തിമുത്തമാം || ൮ || [ 83 ] തതസ്തരൂദ്ദാരണ ദാരുണാരവപ്രകം പിസംപാതി നി
ഗൊപമണ്ഡലെ വിലജ്ജിതത്വജ്ജനനീ മുഖെക്ഷിണാ
വ്യമൊക്ഷിനന്ദനെ ഭവാന്വിമൊക്ഷദഃ || ൯ || മഹീരു
ഹൊൎമ്മദ്ധ്യഗതൊ ബതാൎഭകൊഹരെഃപ്രഭാവാദപരിക്ഷ
തൊധുനാ ഇതിബ്രവാണൈൎഗ്ഗമിതൊഗൃഹം ഭവാന്മരു
ൽപുരാധീശ്വരപാഹിമാം ഗദാൽ || ൧൦ || ൪൮

ഭവൽപ്രഭാവാവി ദുരാഹിഗൊപാസ്തരുപ്ര പാതാദിക
മത്രഗൊഷ്ഠെ അഹെതുമുൽ പാതഗണം വിശംക്യപ്രയാ
തുമന്യത്രമനൊവിതെനുഃ || ൧ || തത്രൊപനന്ദാഭിധഗൊ
പവൎയ‌്യൊൎജഗൌഭവൽ പ്രെരണയൈവനൂനംഇതഃ പ്ര
തീച്യാം വിപിനമ്മനൊജ്ഞം വൃന്ദാവനന്നാ മവിരാജ
തീതി || ൨ || ബൃഹദ്വനന്തൽ ഖലുനന്ദമുഖ്യാ വിധായ
ഗൌഷ്ഠീനമഥക്ഷണെന ത്വദന്വി തത്വജ്ജനനീ നിവി
ഷ്ടഗരിഷ്ഠ യാനാനുഗതാവിചെലുഃ || ൩ || അനൊമനൊ
ജ്ഞദ്ധ്വനിധെനുപാളീ ഖുരപ്രണാദാന്തരതൊവധൂഭിഃ
ഭവദ്വിനൊ ദാലപിതാക്ഷരാണി പ്രപീയനാജ്ഞായത
മാൎഗ്ഗദൈൎഘ്യം || ൪ || നിരീക്ഷ്യവൃന്ദാവന മീശനന്ദൽ
പ്രസൂന കുന്ദപ്രമുഖ ദ്രുമൌഘം അമൊദഥാ ശ്ശാദ്വല
സാന്ദ്രലക്ഷ്മ്യാ ഹരിന്മണീകുട്ടിമപുഷ്ടശൊഭം || ൫ || ന
വാകനിൎവ്യുഢ നിവാസഭെ ദെഷ്വശെഷഗൊപെഷു സു
ഖാസിതെഷു വനശ്രിയം ഗൊപകിശൊരപാളി വിമി
ശ്രിതഃ പൎയ‌്യവലൊകഥാസ്ത്വം || ൬ || അരാള മാൎഗ്ഗാഗത
നിൎമ്മലാപാമ്മരാളകുജാ കൃതനൎമ്മലാപാം നിരന്തരസ്മെ
രസരൊജവക്ത്രാം കളിന്ദകന്യാംസമലൊകയസ്ത്വം || ൭ || [ 84 ] മയൂരകെകാശതലൊ ഭനീയമ്മയൂഖ മാലാശബളമ്മണീ
നാം വിരിഞ്ചലൊകസ്പൃശമുച്ചശൃംഗൈൎഗ്ഗിരിഞ്ച ഗൊ
വൎദ്ധനമൈക്ഷഥാസ്ത്വം || ൮ || സമന്തതൊഗൊപകുമാര
കൈസ്ത്വംസമന്തതൊയത്രവനാന്തമാഗാഃ തതസ്തതസ്താം
കുടിലാമപശ്യഃ കളിന്ദജാംരാഗവ തീമിവൈകാം || ൯ ||
തഥാവിധെസ്മിന്വിപിനെപ ശവ്യെസമുത്സു കൊവത്സ
ഗണപ്രചാരെചരൻ സരാമൊഥകുമാര കൈസ്ത്വം സമീര
ഗെഹാധിപപാഹിരൊഗാൽ || ൧൦ || || ൪൯ ||

തരളമധുകൃദ്വൃന്ദെ വൃന്ദാവനെഥമനൊഹരെ പശുപശി
ശുഭിസ്സാകംവത്സാനുപാലനലൊലുപഃ ഹലധരസഖൊദെ
വ ശ്രീമന്വിചെരിഥധാരയൻ ഗവലമുരളീവെത്രംനെത്രാ
ഭിരാമതനുദ്യുതിഃ || ൧ || വിഹിതജഗതീരക്ഷം ലക്ഷ്മീക
രാംബുജലാളിതം ദദതിചരണദ്വന്ദ്വം വൃന്ദാവനെത്വയി
പാവനെകിമിവനബഭൌസംപത്സം പൂരിതന്തനുവല്ലരീ
സലിലധരണീ ഗൊത്രക്ഷെത്രാദികം കമലാപതെ || ൨ ||
വിലസദുലപെകാന്താരാന്തെ സമീരണശീതളെ വിപുലയ
മുനാതീരെ ഗൊവൎദ്ധനാചലമൂൎദ്ധസുലളിത മുരളീനാദ
സ്സഞ്ചാരയൻഖലു വാത്സകംക്വചനദിവസെദൈത്യാ വ
ത്സാകൃതിന്ത്വമുദൈക്ഷഥാഃ || ൩ || രഭസവിചലൽപുച്ശം
വിച്ശായതൊസ്യ വിലൊകയൻ കിമപിവലിതസ്കന്ധം
രന്ധ്രപ്രതീക്ഷ മുദീക്ഷിതം തമഥചരണെബിഭ്രദ്വിഭ്രാമ
യൻ മുഹുരുച്ചകൈഃ കുഹചനമഹാവൃക്ഷെചിക്ഷെപിഥ
ക്ഷതജീവിതം || ൪ || നിപതതിമഹാദൈത്യെജാത്യാദുരാ
ത്മനി തൽക്ഷണന്നിനിപതനജവക്ഷുണ്ണക്ഷൊണീരുഹക്ഷ [ 85 ] തകാനനെദിവിപരമിളദ്വൃന്ദാവൃന്ദാരകാഃകുസുമൊൽക
രൈശ്ശിരസിഭവതൊഹൎഷാദ്വൎഷന്തിനാമതദാഹരെ || ൫ ||
സുരഭിലതമാമൂൎദ്ധന്യൂൎദ്ധ്വം കുതഃകുസുമാ വലീനിപതതി
തവെത്യുക്തൊ ബാലൈസ്സഹെ ലമുദൈരയഃ ഝടിതിദ
നുജക്ഷെപെണൊൎദ്ധ്വംഗതസ്ത രുമണ്ഡലാൽകുസുമനിക
രസ്സൊയംനൂനം സമെതിശനൈരിതി || ൬ || ക്വചനദി
വസെഭൂയൊഭൂയ സ്തരെപരുഷാ തപെതപനതനയാപാ
ഥഃ പാതും ഗതാഭവദാദയഃചലിതഗരുതം പ്രെക്ഷാമാസു
ൎബകം ഖലുവിസ്മൃതം ക്ഷിതിധരഗരുച്ശെദെകൈലാസ
ശൈലമിവാപരം || ൭ || പിബതിസലിലം ഗൊപവ്രാതെ
ഭവന്തമഭി ദ്രുതസ്സകിലനിഗിലന്നഗ്നിപ്രഖ്യം പുനൎദ്രുതമു
ദ്വമൻ ദലയിതുമഗാത്ത്രൊ ട്ട്യാഃ കൊട്യാതദാ ശുഭവാ
ന്വിഭൊ ഖലജനഭിദാ ചുഞ്ചുശ്ചഞ്ചൂപ്ര ഗൃഹ്യ ദദാരതം
|| ൮ || സപദിസഹജാം സന്ദ്രഷ്ടും വാമൃതാം ഖലുപൂ
തനാമനുജമഘമപ്യഗ്രെ ഗത്വാപ്രതീക്ഷിതു മെവവാശമ
നനിലയംയാതെതസ്മിൻ ബകെസുമനൊഗണെ കിരതി
സുമനൊവൃന്ദം വൃന്ദാവനാൽഗൃഹമൈയഥാഃ || ൯ || ലളി
തമുരളീനാദം ദൂരാന്നിശമ്യവധൂജ നൈസ്ത്വരിതമുപഗമ്യാ
രാദാരൂഢമൊദമുദീക്ഷിതഃ ജനിതജനനീ നന്ദാനന്ദസ്സമീ
രണമന്ദിര പ്രഥിതവസതെ ശൌരെ ദൂരീകുരുഷ്വ മമാ
മയാൻ || ൧൦ || || ൫൦ ||

കദാചനവ്രജശിശുഭിസ്സമംഭവാന്വനാശനെ വിഹിതമ
തിഃപ്രഗെതരാം സമാവൃതൊ ബഹുതര വത്സമണ്ഡലൈ
സ്സതെമനൈ ൎന്നിരഗമദീശ ജെമനൈഃ || ൧ || വിനിൎയ‌്യ [ 86 ] തസ്തവചരണാം ബുജദ്വയാദുദഞ്ചിതം ത്രിഭുവനപാവ
നംരജഃ മഹൎഷയഃ പുളകധരൈഃ കളെബരൈരു ദൂഹി
രെധൃതഭവ ദീക്ഷണൊത്സവാഃ || ൨ || പ്രചാരയത്യ
വിരള ശാദ്വലെതലെ പശൂന്വിഭൊഭവതിസമം കുമാര
കൈഃ അഘാസുരൊന്യരുണദഘായവ ൎത്തനീംഭയാനക
സ്സപദിശയാനകാകൃതിഃ || ൩ || മഹാചലപ്രതിമതനൊ
ൎഗ്ഗുഹാനിഭപ്രസാരിത പ്രഥിതമുഖസ്യകാനനെ മുഖൊദ
രംവിഹരണകൌതുകാൽ ഗതാഃ കുമാരകാഃ കിമപിവിദൂര
ഗെത്വയി || ൪ || പ്രമാദതഃ പ്രവിശതിപന്നഗൊദരം
ക്വഥത്തനൌ പശുപകുലെസവാത്സകെ വിദന്നിദംത്വമ
പിവിവെശിഥ പ്രഭൊ സുഹൃജ്ജനംവിശരണ മാശുര
ക്ഷിതും || ൫ || ഗളൊദരെവിപുലിത വൎഷ്മണാത്വയാമ
ഹൊരഗെലുഠതിനിരുദ്ധ മാരുതെദ്രുതംഭവാന്വിദലിതക
ണ്ഠമണ്ഡലൊവിമൊചയൻ പശുപപശൂന്വിനിൎയ‌്യയൌ
|| ൬ || ക്ഷണന്ദി വിത്വദുപഗമാൎത്ഥ മാസ്ഥിതൎമ്മഹാസുര
പ്രഭവമഹൊമഹൊമഹൽ വിനിൎഗ്ഗതെത്വയി തുനിലീനമ
ഞ്ജസാനഭസ്തലെനനൃതുരഥൊജഗുസ്സുരാഃ || ൭ || സവി
സ്മയൈഃ കമലഭവാദിഭിസ്സുരൈര നുദ്രുതസ്തദനുഗതഃകു
മാരകൈഃ ദിനെപുനസ്തരുണ ദശാമുപെയുഷിസ്വകൈ
ൎഭവാനതനുതഭൊ ജനൊത്സവം || ൮ || വിഷാണികാമ
പിമുരളീന്നിതം ബകെനിവെശയൻ കബളധരഃ കരാം
ബുജെപ്രഹാസയൻ കളവചനൈഃ കുമാരകാൻ ബുഭൊ
ജിഥത്രിദശ ഗണൈൎമ്മുദാനുതഃ || ൯ || സുഖാശനന്ത്വിഹ
തവഗൊപമണ്ഡലെമഖാശനാൽ പ്രിയമിവദെവമണ്ഡലെ [ 87 ] ഇതിസ്തുതസ്ത്രിദശവരൈൎജ്ജഗൽ പതെമരുൽപുരീനില
യഗദാൽ പ്രപാഹിമാം || ൧൦ || ൫൧ ||

അന്യാവതാരനികരെഷ്വനിരീക്ഷിതന്തെ ഭൂമാതിരെ
കമഭിവീക്ഷ്യതദാഘമൊക്ഷെബ്രഹ്മാ പരീക്ഷിതുമനാസ്സ
പരൊക്ഷഭാവന്നിന്യെഥ വത്സകഗണാൻ പ്രവി തത്യമാ
യാം || ൧ || വത്സാനവീക്ഷ്യവിവശെപശുപൊൽകരെ
താനാനെതുകാമ ഇവധാതൃമതാനു വൎത്തീത്വംസാമിഭുക്ത
കബളൊഗതവാംസ്തദാനീംഭുക്താംസ്തിരൊധിതസരൊജ
ഭവഃ കുമാരാൻ || ൨ || വത്സായിത സ്തദനുഗൊപഗ
ണായിതസ്ത്വം ശിക്യാദിഭാണ്ഡമുരളീഗവലാദിരൂപഃ പ്രാ
ഗ്വദ്വിഹൃത്യവിപി നെഷു ചിരായസായം ത്വംമായയാഥ
ബഹുധാവ്രജമായയാഥ || ൩ || ത്വാമെവശിക്യാഗവലാദി
മയന്ദധാനൊ ഭൂയസ്ത്വമെവപശുവത്സകബാല രൂപഃ
ഗൊരൂപിണീഭിരപിഗൊപവധൂമയീഭിരാസാദി തൊസി
ജനനീഭിരതിപ്രഹൎഷാൽ || ൪ || ജീവംഹികഞ്ചിദഭിമാന
വശാത്സ്വകീയമ്മത്വാതനൂജഇതിരാഗഭരം വഹന്ത്യഃആ
ത്മാനമെവതുഭവന്ത മവാപ്യസൂനും പ്രീതിം യയുൎന്നകിയ
തീം വനിതാശ്ചഗാവഃ || ൫ || ഏവം പ്രതിക്ഷണ വി
ജൃം ഭിതഹൎഷഭാരനിശ്ശെഷഗൊപഗണലാളിത ഭൂരിമൂ
ൎത്തിം ത്വാമഗ്രജൊപിബുബുധെകില വത്സരാന്തെ ബ്രഹ്മാ
ത്മനൊരപിമ ഹാന്യുവയൊൎവിശെഷഃ || ൬ || വൎഷാ
വധൌനവപുരാതനവത്സപാലാന്ദൃഷ്ട്വാവിവെകമസൃ
ണെദ്രുഹിണെവിമൂഢെപ്രാദീദൃശഃപ്രതിനവാന്മകുടാം ഗ
ദാദിഭൂഷാംശ്ചതുൎഭുജയുജസ്സജലാംബുദാഭാൻ || ൭ || പ്രത്യെ [ 88 ] കമെവകമലാപരിലാളിതാംഗാൻ ഭൊഗീന്ദ്ര ഭൊഗശയ
നാന്നയനാഭിരാമാൻ ലീലാ നിമീലിതദൃശ സ്സനകാദിയൊ
ഗിവ്യാസെവിതാൻ കമലഭൂൎഭവതൊദദൎശ || ൮ || നാരായ
ണാകൃതിമസംഖ്യതമാന്നി രീക്ഷ്യസൎവത്രസെവക മപിസ്വ
മവെക്ഷ്യധാതാമായാനിമഗ്നഹൃദയൊ വിമുമൊഹയാ വ
ദെകൊബഭൂവിഥ തദാകബളാൎദ്ധപാണിഃ || ൯ || നശ്യ
ന്മദെതദനുവിശ്വ പതിമ്മുഹുസ്ത്വാന്നത്വാ ചനൂത വതി
ധാതരി ധാമയാതെ പൊതൈസ്സമം പ്രമുദിതൈഃ പ്ര
വിശന്നികെതം വാതാലയാധിപ വിഭൊപരിപാഹിരൊ
ഗാൽ || ൧൦ || || ൫൨ ||

അതീത്യബാല്യംജഗതാം പതെത്വമുപെത്യപൌഗണ്ഡ
വയൊമനൊജ്ഞം ഉപെക്ഷ്യവത്സാവന മുത്സവെന
പ്രാവൎത്തഥാഗൊ ഗണപാലനായാം || ൧ || ഉപക്രമസ്യാ
നുഗുണൈവസെയം മരുൽപുരാധീശതവ പ്രവൃത്തിഃഗൊ
ത്രാപരിത്രാണ കൃതെവതീൎണ്ണസ്ത ദെവദെവാര ഭഥാസ്ത
ദായൽ || ൨ || കദാപിരാമെണ സമംവനാന്തെ വനശ്രി
യംവീക്ഷ്യചരൻ സുഖെന ശ്രീദാമനാമ്ന സ്സ്വസഖസ്യവാ
ചാമൊദാദഗാധെനുകകാനനന്ത്വം || ൩ || ഉത്താളതാ
ളീ നിവഹെത്വദുക്ത്യാബലെന ധൂതെഥബലെന ദൊ
ൎഭ്യാംമൃദുഃഖരശ്ചാഭ്യപതൽ പുരസ്താൽഫലൊൽ കരൊധെ
നുകദാനവൊപി || ൪ || സമുദ്യതൊധൈനുകപാലനെ
ഹംകഥംവധം ധൈനുകമദ്യകുൎവെ ഇതീവമത്വാദ്ധ്രുവ
മഗ്രജെനസുരൌഘരൊദ്ധാരമജീഘനസ്ത്വം || ൫ || തദീ
യഭൃത്യാനപിജംബുക ത്വെനൊ പാഗതാനഗ്രജസംയുത [ 89 ] സ്ത്വംജംബൂഫലാനീവതദാനിരാസ്ഥ സ്താലെഷു ഖെലൻ
ഭഗവന്നിരാസ്ഥഃ - ൬ - വിനിഘ്നതിത്വയ‌്യഥജംബു
കൌഘംസനാമകത്വാദ്വരുണസ്തദാനീം ഭയാ കുലൊജം
ബുകനാമധെയം ശ്രുതിപ്രസിദ്ധംവ്യധിതെതിമന്യെ || ൭ ||
തവാവതാരസ്യഫലമ്മുരാരെ സഞ്ജാ തമദ്യെ തിസുരൈ
ൎന്നുതസ്ത്വം സത്യം ഫലം ജാത മിഹെതി ഹാസീ ബാലൈ
സ്സമം താലഫലാന്യഭുങ്‌കഥാഃ || ൮ || മധുദ്രവസ്രുന്തി ബൃഹ
ന്തിതാനിഫലാനി മെദൊഭരഭൃന്തിഭുക്ത്വാ തൃപ്തൈ ശ്ചദൃ
പ്തൈൎഭവനംഫലൌഘം വഹത്ഭിരാഗാഃ ഖലുബാലകൈ
സ്ത്വം || ൯ || ഹതൊഹതൊ ധെനുകഇത്യുപെത്യഫലാന്യദൽഭി
ൎമ്മധുരാണിലൊ കൈഃ ജയെതിജീവെതിനുതൊവിഭൊ
ത്വം മരുൽ പുരാധീശ്വര പാഹിരൊഗാൽ ൧൦ || ൫൩ ||
ത്വത്സെവൊല്ക സ്സൌഭരിൎന്നാമ പൂൎവം കാളിന്ദ്യന്തൎദ്ദ്വാ
ദശാബ്ദന്തപസ്യൻ മീനവ്രാതെ സ്നെഹവാൻ ഭൊഗലൊ
ലെതാൎക്ഷ്യം സാക്ഷാദൈക്ഷതാഗ്രെ കദാചിൽ || ൧ ||
ത്വദ്വാഹന്തംസക്ഷുധം തൃക്ഷസൂനുംമീനംകഞ്ചിജ്ജക്ഷ
തം ലക്ഷയൻസഃ തപ്തശ്ചിത്തെശപ്ത വാനത്രചെത്ത്വം
ജന്തൂൻഭൊക്താജീവിതഞ്ചാപിമൊക്താ || ൨ || തസ്മി
ൻകാലെകാളിയഃക്ഷ്വെളദൎപ്പാത്സൎപ്പാ രാതെഃകല്പിതം
ഭാഗമശ്നൻ തെനക്രൊധാത്ത്വൽ പദാംഭൊജഭാജാപ
ക്ഷക്ഷിപ്ത സ്തദ്ദുരാപംപയൊഗാൽ || ൩ || ഘൊരെത
സ്മിൻസൂരജാനീരവാസെതീരെവൃക്ഷാവിക്ഷതാഃക്ഷ്വെ
ളവെഗാൽ പക്ഷിവ്രാതാഃ പെതുരഭ്രെ പതന്തഃ കാരു
ണ്യാൎദ്രം ത്വന്മനസ്തെന ജാതം || ൪ || കാലെതസ്മിന്നെ [ 90 ] കദാസീരപാണിമ്മുക്ത്വായാതെയാമുനം കാനനാന്തംത്വ
യ‌്യുദ്ദാമഗ്രീഷ്മ ഭീഷ്മൊഷ്മതപ്താഗൊ ഗൊപാലാവ്യാ
പിബൻ ക്ഷ്വെളതൊയം || ൫ || നശ്യജ്ജീവാന്വിച്ച്യുതാ
ൻ ക്ഷ്മാതലെ താന്വിശ്വാൻ പശ്യന്നച്യുതസ്ത്വ ന്ദയാൎദ്രഃ
പ്രാപ്യൊപാന്തം ജീവയാമാസിഥദ്രാൿ പീയൂഷാം
ഭൊവൎഷിഭിഃ ശ്രീ കടാക്ഷൈഃ || ൬ || കിംകിംജാതൊഹ
ൎഷവൎഷാതിരെകസ്സൎവാം ഗെഷ്വിത്യുത്ഥിതാ ഗൊപ സം
ഘാഃദൃഷ്ട്വാഗ്രെത്വാംത്വൽ കൃതന്തദ്വിദന്തസ്ത്വാമാലിം
ഗന്ദൃഷ്ടനാനാ പ്രഭാവാഃ || ൭ || ഗാവശ്ചൈവംലബ്ധ
ജീവാഃ ക്ഷണെനസ്ഫീതാ നന്ദാസ്ത്വാഞ്ചദൃഷ്ട്വാ പുരസ്താ
ൽദ്രാഗാവവ്രുസ്സൎവതൊ ഹൎഷബാഷ്പം വ്യാമുഞ്ചന്ത്യൊ
മന്ദമുദ്യന്നിനാദാഃ || ൮ || രൊമാഞ്ചൊയം സൎവതൊന
ശ്ശരീരെ ഭൂയസ്യന്തഃ കാചിദാനന്ദമൂൎച്ശാ ആശ്ചൎയ‌്യൊയം
ക്ഷ്വെളവെഗൊമുകുന്ദെത്യുക്തൊഗൊപൈൎന്നന്ദിതൊവ
ന്ദിതൊഭൂഃ || ൯ || ഏവംഭക്താന്മുക്തജീവാനപിത്വമ്മു
ഗ്ദ്ധാപാം ഗൈരസ്ത രൊഗാം സ്തനൊഷിതാ ദൃഗ്ഭൂതസ്ഫീ
തകാരുണ്യഭൂമാരൊഗാൽ പായാവായുഗെഹാധിവാസ ||
൧൦ || ൫൪ ||

അഥവാരിണിഘൊരതരം ഫണിനം പ്രതിവാരയിതും
കൃതധീൎഭഗവൻ ദ്രുതമാരിഥതീ രഗനീപതരും വിഷമാരു
തശൊഷിതപൎണ്ണചയം || ൧ || അധിരുഹ്യപദാംബുരുഹെ
ണചതം നവപല്ലവതുല്ല്യമനൊജ്ഞരുചാഹൃദവാരിണി
ദൂരതരം ന്യപതഃ പരിഘൂൎണ്ണിതഘൊരതരംഗഗണെ || ൨ ||
ഭുവനത്രയഭാരഭൃതൊഭവതൊഗുരുഭാരവികം പിവിജൃം [ 91 ] ഭിജലാപരിമജ്ജയതിസ്മധനുശ്ശതകംതടിനീഝടിതിസ്ഫു
ടഘൊഷവതീ || ൩ || അഥദിക്ഷുവിദിക്ഷുപരിക്ഷുഭിത
ഭ്രമിതൊദരവാരിനിനാദഭരൈഃ ഉദകാദുദഗാദുരഗാധിപ
തിസ്ത്വ ദുപാന്തമശാന്തരുഷാന്ധമനാഃ || ൪ || ഫണശൃം
ഗസഹസ്ര വിനിസ്സൃമരജ്വലദഗ്നികണൊഗ്രവിഷാംബുധ
രംപുരതഃഫണിനം സമലൊകയഥാബഹു ശൃംഗിണമഞ്ജ
നശൈലമിവ || ൫ || ജ്വലദക്ഷിപരിക്ഷര ദുഗ്രവിഷ
ശ്വസ്വനൊഷ്മഭരസ്സമഹാഭുജഗഃ പരിദശ്യഭ വന്തമനന്തം
ബലം സമവെഷ്ടയദസ്ഫുട ചെഷ്ടമഹൊ || ൬ || അവി
ലൊക്യഭവന്തമഥാകുലിതെ തടഗാമിനിബാല കധെനുഗ
ണെ വ്രജഗെഹതലെപ്യ നിമിത്തശതം സമുദീക്ഷ്യഗതാ
യമുനാം പശുപാഃ || ൭ || അഖിലെഷുവിഭൊ ഭവദീ
യദശാമവലൊക്യ ജിഹാസുഷു ജീവഭരം ഫണിബന്ധ
നമാശുവിമുച്യജവാ ദുദഗമ്യതഹാസജുഷാഭവതാ || ൮ ||
അധിരുഹ്യതതഃ ഫണിരാജഫണാന്നനൃതെ ഭവതാമൃദുപാ
ദരുചാകള ശിഞ്ജിതനൂ പുരമഞ്ജുമിളൽ കരകം കണ
സംകുലസം ക്വണിതം || ൯ || ജഹൃഷുഃ പശുപാസ്തുതുഷു
ൎമ്മുനയൊവ വൃഷുഃ കുസുമാനിസുരെന്ദ്രഗണാഃ ത്വയിനൃ
ത്യതിമാരുതഗെ ഹപതെപരിപാഹി സമാന്ത്വമദാന്തഗദാ
ൽ || ൧൦ || || ൫൫ ||

രുചിരകമ്പിത കുണ്ഡലമണ്ഡലസ്സുചിരമീശന നൎത്തിഥ
പന്നഗെ അമരതാഡിത ദുന്ദുഭിസുന്ദരം വിയതിഗായതി
ദൈവതയൌവതെ || ൧ || നമതിയദ്യദമുഷ്യശിരൊഹ
രെപരി വിഹായതദുന്നതമുന്നതം പരിമഥൻപദപം കരു [ 92 ] ഹാ ചിരം വ്യഹരഥാഃ കരതാളമനൊഹരം || ൨ || ത്വദ
വഭഗ്നവി ഭു ഗ്നഫണാഗണെഗളിതശൊണി തശൊണിത
പാഥസിഫണി പതാവ വസീദതിസന്നതാസ്തദ ബലാസ്ത
വമാധവപാദയൊഃ || ൩ || അയിപുരൈവചിരാ
യപരി ശ്രുതത്വദനു ഭാവവിലീനഹൃദൊ ഹിതാഃമുനി
ഭിരപ്യ നവാപ്യപ ഥൈസ്ത വൈൎന്നുനു വുരീശഭവന്ത
മയന്ത്രിതം || ൪ || ഫണിവ ധൂഗണഭക്തിവിലൊകന
പ്രവികസൽകരു ണാകുലചെത സാഫണിപതി ൎഭവതാച്യു
തജീ വിതസ്ത്വയിസമൎപ്പിത മൂൎത്തിരവാനമൽ || ൫ || രമ
ണകം വ്രജവാരിധിമദ്ധ്യഗം ഫണിരിപുൎന്ന കരൊതിവി
രൊധി താം ഇതിഭ വദ്വചനാന്യതിമാനയൻ ഫണി പതി
ൎന്നിര ഗാദു രഗൈസ്സമം || ൬ || ഫണി വധൂജനദത്തമ
ണിവ്രജജ്വലിതഹാരദുകൂല വിഭൂഷിതഃ തടഗതൈഃ പ്രമ
ദാശ്രുവിമിശ്രിതൈസ്സമഗഥാസ്വ ജനൈൎദ്ദിവസാവധൌ
|| ൭ || നി ശിപുനസ്തമസാവ്ര ജമന്ദിരം വ്രജിതുമക്ഷമ
എവജനൊൽ കരെസ്വപതിതത്രഭവച്ചരണാ ശ്രയെ ദ
വകൃശാനുരരുന്ധസമന്തതഃ || ൮ || പ്രബുധി താനഥപാ
ലയപാലയെത്യുദയദാൎത്തരവാൻ പശുപാലകാൻ അവി
തുമാശുപപാഥമഹാനലംകിമി ഹചിത്രമയം ഖലുതെമുഖം
|| ൯ || ശിഖിനിവൎണ്ണ തഎവഹി പീതതാപരിലസത്യധു
നാക്രിയയാപ്യ സൌഇതിനുതഃ പശുപൈ ൎമ്മുദിതൈൎവി
ഭൊഹരഹരെ ദുരിതൈസ്സഹമെഗദാൻ || ൧൦ || ൫൬

രാമസഖഃ ക്വാപിദിനെകാമദഭഗവൻ ഗതൊഭവാ ൻ
വിപിനം സൂനുഭിരപിഗൊപാനാ ന്ധെനുഭി രഭിസംവൃ [ 93 ] തൊ ലസദ്വെഷഃ || ൧ || സന്ദൎശയൻ ബലായ സ്വൈ
രം വൃന്ദാ വനശ്രിയം വിമലാംകാണ്ഡീരൈസ്സഹബാലൈ
ൎഭാണ്ഡീരകമാ ഗമൊ വടം ക്രീഡൻ || ൨ || താവത്താവക
നിധനസ്പൃ ഹയാലുൎഗ്ഗൊപമൂൎത്തിരദയാലുഃ ദൈത്യഃപ്രലം
ബനാമാപ്രലം ബബാഹുംഭവന്തമാപെദെ || ൩ || ജാന
ന്നപ്യവിജാനന്നിവതെന സമന്നിബദ്ധസൌഹാൎദ്ദഃ വടനി
കടെപടുപശുപവ്യാബദ്ധന്ദ്വന്ദ്വയുദ്ധ മാരബ്ധാഃ || ൪ ||
ഗൊപാൻ വിഭജ്യതന്വൻ സംഘംബലഭദ്രകംഭവൽ കമ
പിത്വൽ ബലഭീരുന്ദൈത്യന്ത്വൽ ബലഗതമന്വമന്യഥാഭ
ഗവൻ || ൫ || കല്പിതവിജെതൃവഹനെ സമരെപരയൂഥ
ഗം സ്വദയിതതരം ശ്രീദാമാനമധത്ഥാഃ പരാജിതൊഭക്ത
ദാസതാംപ്രഥയൻ || ൬ || ഏവംബഹുഷുവിഭൂമൻ ബാ
ലെഷുവഹൽസു വാഹ്യമാനെ ഷുരാമവിജിതഃ പ്രലം
ബൊജഹാരതന്ദൂരതൊഭവൽഭീത്യാ || ൭ || ത്വദ്ദൂരംഗമയ
ന്തം തന്ദൃഷ്ട്വാഹലി നിവിഹിതഗരിമഭരെ ദൈത്യസ്സ്വരൂ
പമാഗാദ്യദ്രൂപാൽ സഹിബലൊപിചകിതൊഭൂൽ || ൮ ||
ഉച്ചതയാദൈത്യ തനൊസ്ത്വന്മുഖമാലൊക്യ ദൂരതൊരാ
മഃ വിഗതഭയൊ ദൃഢമുഷ്ട്യാഭൃശദുഷ്ടം സപദിപിഷ്ടവാനെ
നം || ൯ || ഹത്വാദാനവവീരം പ്രാപ്തംബലമാലിലിംഗി
ഥ പ്രെമ്ണാതാ വന്മിളതൊൎയ‌്യുവയൊ ശ്ശിരസികൃതാ പു
ഷ്പവൃഷ്ടിരമരഗണൈഃ || ൧൦ || ആലംബൊഭുവനാനാം
പ്രാലംബന്നിധന മെവമാരചയൻ കാലംവിഹായസദ്യൊ
ലൊലംബരുചെഹരെഃഹരെഃ ക്ലെശാൻ || ൧൧ || ൫൭

ത്വയിവിഹരണലൊലെ ബാലജാലൈഃപ്രലം ബപ്രമ [ 94 ] ഥൗസവിളംബെധെനവസ്വൈരചാരാഃ തൃണകുതുകനിവി
ഷ്ടാദൂരദൂരഞ്ചരന്ത്യഃ കിമപിവിപിനമൈഷീകാഖ്യമീഷാം
ബഭൂവുഃ || ൧ || അനധിഗതനിദാഘക്രൌൎയ‌്യവൃന്ദാവനാ
ന്താൽ ബഹിരിദമുപയാതാഃ കാനനന്ധെനവസ്താഃ തവ
വിരഹവിഷണ്ണാ ഊഷ്മളഗ്രീഷ്മ താപപ്രസരവിസരദം
ഭസ്യാകുലാസ്തംഭമാപുഃ || ൨ || തദനുസഹ സഹായൈൎദ്ദൂരമ
ന്വിഷ്യശൌരെ ഗളിതസരണി മുഞ്ജാരണ്യ സഞ്ജൊതഖെ
ദം പശുകുലമഭിവീക്ഷ്യ ക്ഷിപ്രമാനെതു മാരാത്ത്വയിഗത
വതിഹീഹീസൎവതൊഗ്നിൎജ്ജിജൃംഭെ || ൩ || സകലഹരിതി
ദീപ്തെഘൊര ഭാംകാരഭീമെശിഖിനി വിഗതമാൎഗ്ഗാഅ
ൎദ്ധദഗ്ദ്ധാഇവാൎത്താഃ അഹഹഭുവന ബന്ധൊപാഹിപാഹീ
തിസൎവെശരണ മുപഗതാസ്ത്വാന്താ പഹൎത്താരമെകം || ൪ ||
അലമലമതിഭീത്യാ സൎവതൊമീലയദ്ധ്വ ന്ദൃശമിതിതവവാ
ചാമീലിതാക്ഷെ ഷുതെഷുക്വനു ദവദഹനൊസൌകുത്ര
മുഞ്ജാടവീസാസപദിവ വൃതിരെതെഹന്ത ഭാണ്ഡീരദെശെ
|| ൫ || ജയജയതവമായാകെയ മീശെതിതെഷാന്നുതിഭി
രുദിതഹാസൊ ബദ്ധനാനാവിലാസഃ പുനരപിവിപിനാ
ന്തെപ്രാചരഃ പാടലാദിപ്രസവ നികരമാത്ര ഗ്രാഹ്യഘ
ൎമ്മാനുഭാവെ || ൬ || ത്വയിവിമുഖ മിവൊച്ചൈസ്താപ
ഭാരംവഹന്തന്ത വഭജനവദന്തഃ പംകമുച്ശൊഷയന്തം
തവഭുജ വദുദഞ്ചൽ ഭൂരിതെജഃ പ്രവാഹന്തപസമയ മ
നൈഷീൎയ‌്യാ മുനെഷുസ്ഥലെഷു || ൭ || തദനുജലദജാ
ലൈസ്ത്വദ്വപുസ്തുല്യ ഭാഭിൎവിലസദമലവിദ്യുൽ പീതവാ
സൊവിലാസൈഃ സകലഭുവനഭാജാം ഹൎഷദാംവൎഷവെ [ 95 ] ലാംക്ഷിതിധരകുഹരെഷുസ്വൈരവാ സീവ്യനൈഷീഃ || ൮ ||
കുഹരതലനിവിഷ്ടന്ത്വാംഗരിഷ്ഠം ഗിരീന്ദ്രശ്ശിഖികുലനവ
കെകാകാകുഭിസ്തൊത്ര കാരീസ്ഫുടകുടചകദം ബസ്തൊമപു
ഷ്പാഞ്ജലിഞ്ചപ്രവിദധ ദനുഭെജെദെവ ഗൊവൎദ്ധനൊ
സൌ || ൯ || അഥശരദമുപെതാന്താംഭവൽ ഭക്തചെ
തൊവിമലസലിലപൂരാം മാനയൻകാനനെഷു തൃണമമ
ലവനാന്തെ ചാരുസഞ്ചാരയൻഗാഃ പവനപുരപതെ ത്വം
ദെഹിമെദെഹസൌഖ്യം || ൧൦ || ൫൮

ത്വദ്വപുൎന്നവകളായകൊമളം പ്രെമദൊഹന മശെ
ഷമൊഹനം ബ്രഹ്മാതത്വപരചിന്മുദാത്മകം വീക്ഷ്യസമ്മു
മുഹുരന്വഹംസ്ത്രിയഃ || ൧ || മന്മഥൊന്മഥിതമാനസാഃ ക്ര
മാത്ത്വദ്വിലൊക നരതാസ്തതസ്തതഃ ഗൊപികാസ്തവനസെ
ഹിരെഹരെകാനനൊപഗതിമപ്യഹൎമ്മുഖെ || ൨ || നിൎഗ്ഗതെ
ഭവതിദത്തദൃഷ്ടയസ്ത്വൽ ഗതെനമനസാ മൃഗെക്ഷണാഃ
വെണുനാദമുപകൎണ്യ ദൂരതസ്ത്വദ്വിലാസ കഥയാഭിരെമി
രെ || ൩ || കാനനാന്തമിതവാൻ ഭവാനപിസ്നിഗ്ദ്ധപാദ
പതലെമനൊരമെവ്യ ത്യയാകലിതപാദ മാസ്ഥിതഃ പ്ര
ത്യപൂരയതവെണുനാളികാം || ൪ || മാരബാണധുതഖെ
ചരീകുലന്നിൎവികാര പശുപക്ഷിമണ്ഡലം ദ്രാവണഞ്ചദൃഷ
ദാമപിപ്രഭൊതാവകം വ്യജനിവെണുകൂജിതം || ൫ ||
വെണുരന്ധ്രതരളാം ഗുലീദളം താളസഞ്ചലിതപാദ
പല്ലവം തൽസ്ഥിതം തവ പരൊക്ഷ മപ്യഹൊസംവിചി
ന്ത്യമുമുഹുൎവ്വ്രജാംഗനാഃ || ൬ || നിൎവ്വിശംകഭവദംഗദൎശി
നീഃഖെചരീഃ ഖഗമൃഗാൻ പശൂനപിത്വൽ പദപ്രണയി [ 96 ] കാനനഞ്ച താധന്യധന്യ മിതിനന്വമാനയൻ || ൭ ||
ആപിബെയമധരാമൃതംകദാവെണു ഭുക്തരസശെഷമെ
കദാദൂരതൊ ബതകൃതന്ദുരാശയെത്യാകുലാമുഹുരിമാസ്സമാ
മുഹൻ || ൮ || പ്രത്യഹഞ്ചമുഹുരിത്ഥമം ഗനാശ്ചിത്തയൊ
നി ജനിതാദനുഗ്രഹാൽ ബദ്ധരാഗവിവശാസ്ത്വയി പ്ര
ഭൊനിത്യമാ പുരിഹകൃത്യമൂഢതാം || ൯ || രാഗസ്താവ
ജ്ജായതെഹിസ്വഭാവാന്മൊക്ഷൊ പായൊ യത്നതസ്യാ
ന്നവാസ്യാൽ താസാന്ത്വെകം തദ്വയംലബ്ധമാസീൽ ഭാ
ഗ്യംഭാഗ്യം പാഹിമാംമാരുതെശ || ൧൦ || ൫൯

മദനാതുരചെതസൊന്വഹം ഭവദംഘ്രിദ്വയദാസ്യകാ
മ്യയായമുനാതടസീമ്നിസൈകതീം തരളാക്ഷ്യൊഗിരിജാം
സമാൎച്ചിചൻ || ൧ || തവനാമകഥാരതാസ്സമം സുദൃശഃ
പ്രാതരു പാഗതാനദീം ഉപഹാര ശതൈര പൂജയന്ദയി
തൊ നന്ദസുതൊഭവെദിതി || ൨ || ഇതിമാസമുപാഹിത
വ്രതാസ്തരളാക്ഷീരഭി വീക്ഷ്യതാഭവാൻ കരുണാമൃദുലൊ
നദീതടം സമയാസീത്തദനുഗ്രഹെച്ശയാ || ൩ || നിയമാ
വസിതൌനിജാംബരം തടസീമന്യവമുച്യതാസ്തദാ യമുനാ
ജലഖെലനാ കുലാഃ പുരതസ്ത്വാമവലൊ ക്യലജ്ജിതാഃ
|| ൪ || ത്രപയാനമിതാനനാസ്വഥൊ വനിതാസ്വം ബര
ജാലമന്തികെനിഹിതം പരിഗൃഹ്യഭൂരുഹൊ വിടപന്ത്വം
തരസാധിരൂഢവാൻ || ൫ || ഇഹതാവദുപെത്യനീയതാം
വസനം വസ്സുദൃശൊയഥായഥം ഇതി നൎമ്മമൃദുസ്മിതെത്വ
യിബ്രുവതിവ്യാമു മുഹെവധൂജനൈഃ || ൬ || അയിജീ
വചിരം കിശൊരനസ്തവദാ സീരവശീകരൊഷികിംപ്രദി [ 97 ] ശാംബര മംബുജെക്ഷണെത്യുദിതസ്ത്വം സ്മിതമെവദത്ത
വാൻ || ൭ || അധിരുഹ്യതടം കൃതാഞ്ജലീഃ പരിശുദ്ധാ
സ്സ്വഗതീൎന്നിരീക്ഷ്യതാഃ വസനാന്യഖിലാന്യനുഗ്രഹം പുന
രെവം ഗിരമപ്യദാമുദാ || ൮ || വിദിതന്നനു വൊമനീഷി
തം വദിതാരസ്ത്വി ഹയൊഗ്യമുത്തരം യമുനാപുളിനെസ
ചന്ദ്രികാഃക്ഷണദാഇത്യബലാസ്ത്വ മൂചിവാൻ || ൯ || ഉപ
കൎണ്ണ്യഭവന്മുഖച്യുതമ്മധുനിഷ്യന്ദിവചൊമൃഗീദൃശഃ പ്രണ
യാദയിവീക്ഷ്യ വീക്ഷ്യതെവദനാബ്ജം ശനകൈൎഗ്ഗൃഹം
ഗതാഃ || ൧൦ || ഇതിനന്വനുഗൃഹ്യ വല്ലവീൎവിപിനാന്തെ
ഷുപുരെവസഞ്ചരൻ കരുണാശിശി രൊഹരെ ഹരത്വര
യാമെസകലാമയാവലിം || ൧൦ || || ൬൦ ||

തതശ്ചവൃന്ദാവന തൊതിദൂരതൊവനം ഗതസ്ത്വംഖലു
ഗൊപഗൊകുലൈഃ ഹൃദന്തരെഭക്ത തരദ്വിജാംഗനാക
ദംബകാനു ഗ്രഹണാഗ്രഹം വഹൻ || ൧ || തതൊനിരീ
ക്ഷ്യാശരണെ വനാന്തരെ കിശൊരലൊകം ക്ഷുധിതം
തൃഷാകുലം അദൂരതൊയ ജ്ഞപരാന്ദ്വിജാൻ പ്രതിവ്യസ
ൎജ്ജയൊദീദി വിയാചനായതാൻ || ൨ || ഗതെഷ്വഥൊ
തെഷ്വഭിധായതെ ഭിധാംകുമാര കെഷ്വൊദനയാചിഷു
പ്രഭൊ ശ്രുതിസ്ഥിരാ അപ്യഭിനിന്ദ്യുര ശ്രുതിംനകിഞ്ചിദൂ
ചുശ്ച മഹീസുരൊത്തമാഃ || ൩ || അനാദരാൽ ഖിന്നധിയൊ
ഹിബാലകാസ്സമായ യുൎയ‌്യുക്തമിദം ഹിയജ്വ സുചിരാദഭ
ക്താഃ ഖലുതെമഹീസുരാഃ കഥംഹിഭക്തം ത്വയിതൈസ്സ
മൎപ്യതെ || ൪ || നിവെദയദ്ധ്വം ഗൃഹിണീജനായ മാന്ദി
ശെയുരന്നം കരുണാകുലാഇമാഃഇതിസ്മിതാൎദ്രം ഭവതെരി [ 98 ] താഗതാസ്തെ ദാരകാദാര ജനംയയാചിരെ || ൫ || ഗൃഹീ
തനാമ്നി ത്വയി സംഭ്രമാകുലാശ്ചതുൎവിധം ഭൊജ്യരസംപ്ര
ഗൃഹ്യതാഃ ചിരം ധൃതത്വൽ പ്രവിലൊകനാ ഗ്രഹാസ്വ
കൈൎന്നിരുദ്ധാ അപിതൂൎണ്ണ മായയുഃ || ൬ || വിലൊലപി
ഞ്ഛഞ്ചികുരെക പൊലയൊസ്സമുല്ലസൽ കുണ്ഡലമാൎദ്രമീ
ക്ഷിതെനിധായ ബാഹും സുഹൃദംസസീ മനിസ്ഥിതംഭവ
ന്തം സമലൊകയന്തതാഃ || ൭ || തദാചകാ ചിത്ത്വദുപാഗ
മൊദ്യതാ ഗൃഹീതഹസ്താദയിതെന യജ്വനാത ദൈവസ
ഞ്ചിന്ത്യഭവന്തമഞ്ജസാവിവെശകൈവല്യമഹൊകൃതിന്യ
സൌ || ൮ || ആദായഭൊജ്യാന്യനുഗൃഹ്യതാഃപുനസ്ത്വദംഗ
സംഗസ്പൃഹയൊജഝതീൎഗൃഹം വിലൊക്യയജ്ഞായവി
സജ്ജൎയന്നിമാശ്ചകൎത്ഥഭൎത്തൃനപിതാസ്സ്വഗൎഹണാൻ || ൯ ||
നിരൂപ്യദൊഷം നിജമംഗനാ ജനെവിലൊക്യഭക്തിഞ്ച
പുനൎവിചാരിഭിഃ പ്രബുദ്ധതത്ത്വൈസ്ത്വ മഭിഷ്ടു തൊദ്വി
ജൈൎമ്മരുൽപുരാധീശനിരുന്ധിമെഗദാൻ || ൧൦ || || ൬൧ ||

കദാചിൽഗൊപാലാന്വിഹിതമഖസംഭാരവിഭവാന്നിരീ
ക്ഷ്യത്വം ശൌരെമഘവമദമുദ്ധ്വം സിതുമനാഃ വിജാനന്ന
പ്യെതാന്വിനയമൃദുനന്ദാദി പശുപാനപൃച്ശഃ കൊവായം
ജനകഭവതാമുദ്യമഇതി || ൧ || ബഭാഷെനന്ദസ്ത്വാംസുതന
നുവിധെയൊമഘവതൊമഖൊവൎഷെവൎഷെ സുഖയതി
സവൎഷെണപൃഥിവീംനൃണാം വൎഷായത്തം നിഖിലമുപ
ജീവ്യമ്മഹിതലെ വിശെഷാ ദസ്മാകം തൃണസലിലജീവ്യാ
ഹിപശവഃ || ൨ || ഇതി ശ്രുത്വാവാചംപിതുരയിഭവാനാഹ
സരസംധിഗെതന്നൊസത്യംമഘവജനിതാ വൃഷ്ടിരിതിയൽ [ 99 ] അദൃഷ്ടം ജീവാനാംസൃജതി ഖലുവൃഷ്ടിം സമുചിതാമ്മ
ഹാരണ്യെവൃക്ഷാഃ കിമിവബലിമിന്ദ്രായദദതെ || ൩ ||
ഇദംതാവൽ സത്യം യദിഹപശവൊനഃ കുലധനം തദാജീ
വ്യായാസൌബലിരചലഭൎത്ത്രെസമുചിതഃ സുരെഭ്യൊപ്യു
ൽകൃഷ്ടാനനു ധരണിദെവാഃ ക്ഷിതിതലെതതസ്തെപ്യാരാ
ദ്ധ്യാഇതിജഗദിഥത്വന്നിജജനാൻ || ൪ || ഭവദ്വാചം
ശ്രുത്വാ ബഹുമതിയുതാസ്തെ പിപശുപാദ്വിജെന്ദ്രാ നൎച്ച
ന്തൊബലിമദദുരുച്ചൈഃ ക്ഷിതിഭൃതെവ്യധുഃ പ്രാദക്ഷി
ണ്യം സുഭൃശമനമന്നാദരയുതാസ്ത്വമാദശ്ശൈലാത്മാ ബലി
മഖിലമാഭീരപുരതഃ || ൫ || അവൊചശ്ചൈവന്താൻ കി
മിഹവിതഥമ്മെനിഗദിതം ഗിരീന്ദ്രൊ നന്വെഷസ്സ്വബലി
മുപഭൂങ്‌ക്തെ സ്വവപുഷാ അയംഗൊത്രൊ ഗൊത്രദ്വി
ഷിചകുപിതെ രക്ഷിതുമലംസമസ്താനിത്യുക്ത്വാ ജഹൃഷു
രഖിലാഗൊകുലജുഷഃ || ൬ || പരിപ്രീതായാതാഃഖ്വലുഭ
വദുപെതാവ്രജ ജുഷൊവ്രജം യാവത്താവന്നിജമഖവി
ഭംഗം നിശമയൻഭവന്തം ജാനന്നപ്യധികരജസാക്രാന്ത
ഹൃദയൊന സെഹെദെവെന്ദ്രസ്ത്വദുപരചിതാ ത്മൊന്നതി
രപി || ൭ || മനുഷ്യത്വം യാതൊമധുഭിദപിദെവെഷ്വവി
നയംവിധത്തെ ചെന്നഷ്ടസ്ത്രിദശ സദസാംകൊ പിമഹിമാ
തതശ്ചദ്ധ്വം സിഷ്യെപശുപഹത കസ്യശ്രിയ മിതിപ്രവൃ
ത്തസ്ത്വാഞ്ജെതുംസകിലമഘവാദുൎമ്മദനിധിഃ || ൮ || ത്വദാ
വാസംഹന്തും പ്രളയജലദാനം ബരഭുവിപ്രഹിണ്വൻബി
ഭ്രാണഃ കുലിശമയമഭ്രെഭഗമനഃ പ്രതസ്ഥെന്യൈരന്തൎദ്ദ
ഹനമരു ദാദ്യൈൎവിഹസിതൊ ഭവന്മായാ നൈവത്രി [ 100 ] ഭുവനപതെമൊഹയതികം || ൯ || സുരെന്ദ്രഃ ക്രുദ്ധശ്ചെ
ദ്ദ്വിജ കരുണ യാശൈലകൃപയാപ്യനാതം കൊസ്മാകം
നിയത ഇതി വിശ്വാസ്യപശുപാൻ അഹൊകിന്നായാതൊ
ഗിരിഭിദിതിസഞ്ചിന്ത്യനിവസന്മരുൽ ഗെഹാധീശപ്രണു
ദമുരവൈരിന്മമ ഗദാൻ || ൧൦ || || ൬൨ ||

ദദൃശിരെകിലതൽ ക്ഷണമക്ഷതസ്തനിത ജൃംഭിതക
മ്പിതദിൿതടാഃ സുഷമയാഭവദം ഗതുലാംഗതാവ്രജപ
ദൊപരിവാരി ധരാസ്ത്വയാ || ൧ || വിപുലകരകമിശ്രൈ
സ്തൊയധാരാ നിപാതൈൎദ്ദിശിദിശിപശുപാനാമ്മണ്ഡലെ
ദണ്ഡ്യമാനെകുപിത ഹരികൃതാന്നഃ പാഹിപാഹീതിതെഷാം
വചനമജിതശൃണ്വൻമാബിഭീതെത്യഭാണീഃ || ൨ || കുലഇ
ഹഖലുഗൊത്രൊ ദൈവതംഗൊത്ര ശത്രൊൎവിഹതിമിഹ
സരുന്ധ്യാൽ കൊനുവസ്സം ശയൊസ്മിൻ ഇതിസഹസിത
വാദീദെവ ഗൊവൎദ്ധനാദ്രിം ത്വരിതമുദമുമൂലൊ മൂല
തൊബാലദൊൎഭ്യാം || ൩ || തദനുഗിരിവരസ്യ പ്രൊദ്ധൃത
സ്യാസ്യതാവൽ സികതിലമൃദുദെശെ ദൂരതൊവാരിതാപെ
പരികരപരി മി ശ്രാന്ധെനു ഗൊപാനധസ്താ ദുപനിദധദ
ധത്ഥാഹസ്ത പത്മെനശൈലം || ൪ || ഭവതിവിധൃത ശൈ
ലെബാലികാഭി ൎവയസ്യൈരപിവി ഹിതവിലാസം കെളി
ലാപാദിലൊലെ സവിധമിളിത ധെനൂരെക ഹസ്തെനക
ണ്ഡൂയതിസതിപശുപാലാസ്തൊഷമൈഷന്തസൎവെ || ൫ ||
അതിമഹാൻ ഗിരിരെഷതുവാമകെകരസരൊരുഹിതന്ധര
തെചിരം കിമിദമത്ഭുതമദ്രിബലന്വിതിത്വദവലൊകിഭിരാ
കഥിഗൊപകൈഃ || ൬ || ഹഹഹധാൎഷ്ട്യമമുഷ്യവടൊൎഗ്ഗിരിം [ 101 ] വ്യഥിതബാഹുരസാവ വരൊപയെൽ ഇതിഹരിസ്ത്വയിബ
ദ്ധവിഗൎഹണൊദിവസസപ്തകമുഗ്രമവൎഷയൽ || ൭ || അച
ലതിത്വയിദെവപദാൽപദംഗളിത സൎവജലെ ചഘനൊ
ൽകരെ അപഹൃതെ മരുതാമരുതാം പതിസ്ത്വദഭിശംകിത
ധീസ്സമുപാദ്രവൽ || ൮ || ശമമുപെയുഷി വൎഷഭരെ തദാ
പശുപധെനുകുലെചവി നിൎഗ്ഗതെഭുവിവിഭൊസ മുപാഹി
തഭൂധരഃ പ്രമുദിതൈഃ പശുപൈഃ പരിരെഭിഷെ || ൯ ||
ധരണിമെവപുരാധൃത വാനസിക്ഷിതിധരൊ ദ്ധരണെ
തവകശ്ശ്രമഃ ഇതിനു തസ്ത്രിദശൈഃ കമലാപതെഗുരുപു
രാലയപാലയമാംഗദാൽ || ൧൦ || ൬൩

ആലൊക്യശൈലൊദ്ധരണാദിരൂപം പ്രഭാവമുച്ചൈ
സ്തവഗൊപലൊകാഃ വിശ്വെശ്വരന്ത്വാമഭിമത്യവിശ്വെ
നന്ദംഭവജ്ജാ തകമന്വപൃച്ശൻ || ൧ || ഗൎഗ്ഗൊദിതൊ
നിൎഗ്ഗദിതൊനിജായ വൎഗ്ഗായതാതെനതവപ്രഭാവഃപൂൎവാ
ധികസ്ത്വയ‌്യനുരാഗ എഷാമൈധിഷ്ട താവൽ ബഹുമാന
ഭാരഃ || ൨ || തതൊവമാനൊ ദിതതത്വബൊധ സ്സുരാധി
രാജസ്സഹദിവ്യഗവ്യാ ഉപെത്യതുഷ്ടാവസനഷ്ട ഗൎവസ്പൃ
ഷ്ട്വാപദാബ്ജമ്മണിമൌലി നാതെ || ൩ || സ്നെഹസ്നു
തൈസ്ത്വാം സുരഭിഃപയൊഭിൎഗ്ഗൊവിന്ദനാമാം കിതമഭ്യ
ഷിഞ്ചൽ ഐരാവതൊപാ ഹൃതദിവ്യഗംഗാ പാഥൊഭി
രിന്ദ്രൊപിചജാതഹൎഷഃ || ൪ || ജഗത്രയെശെത്വയിഗൊ
കുലെശ തഥാഭിഷിക്തെ സതിഗൊപവാടഃ നാകെപി
വൈകുണ്ഠപദെപ്യലഭ്യാം ശ്രിയംപ്രപെദെഭവതഃ പ്ര
ഭാവാൽ || ൫ || കദാചിദന്തൎയ‌്യമുനം പ്രഭാതെസ്നായൻ [ 102 ] പിതാവാരുണ പൂരുഷെണനീതസ്തമാനെതുമഗാഃപുരീന്ത്വ
ന്താംവാരുണീം കാരണമൎത്ത്യരൂപഃ || ൬ || സസംഭ്രമന്തെ
നജലാധിപെന പ്രപൂജിതസ്ത്വം പ്രതിഗൃഹ്യതാതം ഉപാ
ഗതസ്തൽ ക്ഷണമാത്മഗെഹം പിതാവദത്ത്വ ച്ചരിതന്നി
ജെഭ്യഃ || ൭ || ഹരിംവിനിശ്ചിത്യ ഭവന്തമെതാൻ ഭവൽ
പദാലൊകനബദ്ധതൃഷ്ണാൻ നിരീക്ഷ്യവിഷ്ണൊ പരമം
പദന്തദ്ദുരാപമന്യൈ സ്ത്വമദീദൃശസ്താൻ || ൮ || സ്ഫുരൽ
പരാനന്ദരസപ്രവാഹപ്രപൂൎണ്ണകൈവല്യമഹാപയൊധൌ
ചിരന്നിമഗ്നാഃ ഖലുഗൊപസംഘാസ്ത്വയൈവ ഭൂമൻപു
നരുദ്ധൃതാസ്തെ || ൯ || കരബദര വദെവന്ദെവകുത്രാ
വതാ രെപരപദമന വാപ്യന്ദൎശിതം ഭക്തിഭാജാംതദിഹ
പശുപ രൂപീ ത്വം ഹിസാക്ഷാൽ പരാ ത്മാപ വനപുര
നിവാസിൻപാഹിമാമാമയെഭ്യഃ || ൧൦ || ൬൪

ഗോപീജ നായകഥി തന്നിയ മാവസാ നെമാരൊത്സ
വന്ത്വമഥ സാധയിതും പ്രവൃത്തഃ സാന്ദ്രെണചാന്ദ്ര മഹസാ
ശിശിരീകൃതാ ശെപ്രാപൂരയൊ മുരളികാംയമുനാവനാ
ന്തെ || ൧ || സമ്മൂൎച്ശനാഭിരു ദിതസ്വരമണ്ഡലാഭിസ്സമ്മൂ
ൎച്ശയന്ത മഖിലം ഭുവനാന്തരാളം ത്വദ്വെണുനാദമുപ
കൎണ്ണ്യവിഭൊ തരുണ്യസ്തത്താദൃശം കമപിചിത്തവിമൊഹ
മാപുഃ || ൨ || താഗെഹകൃത്യനിരതാസ്തനയപ്രസക്താഃ
കാന്തൊപ സെവന പരാശ്ച സരൊ രുഹാക്ഷ്യഃ സൎവം
വിസൃജ്യമുരളീരവമൊഹിതാസ്തെകാന്താരദെശമയികാ
ന്തതനൊസമെതാഃ || ൩ || കാശ്ചി നിജാംഗപരിഭൂഷ
ണമാദധാനാവെണുപ്രണാദമുപകൎണ്യ കൃതാൎദ്ധഭൂഷാഃ [ 103 ] ത്വാമാഗതാനനുതഥൈവ വിഭൂഷിതാഭ്യസ്താ എവസംരു
രുചിരെതവലൊചനായ || ൪ || ഹാരന്നിതംബഭൂവികാ
ചനധാരയന്തീ കാഞ്ചീഞ്ച കണ്ഠഭുവി ദെവസമാഗതാ
ത്വാം ഹാരിത്വമാത്മജ ഘനസ്യമുകുന്ദതുഭ്യം വ്യക്തംബഭാ
ഷഇവമുഗ്ദ്ധമുഖീവിശെഷാൽ || ൫ || കാചിൽകുചെപുനര
സ്സജ്ജിതകഞ്ചുളീകാവ്യാമൊഹതഃ പരവധൂഭിരലക്ഷ്യമാ
ണാത്വാമായയൌ നിരുപമപ്രണയാതിഭാരരാജ്യാഭിഷെക
വിധയെകലശീധരെവ || ൬ || കാശ്ചിൽ ഗൃഹാൽ കില
നിരെതുമപാരയന്ത്യസ്ത്വാമെവദെവ ഹൃദയെസുദൃഢംവി
ഭാവ്യദെഹം വിധൂയപരചിത്സുഖരൂപമെ കന്ത്വാമാവി
ശൻപരമിമാനനുധന്യധന്യാഃ || ൭ || ജാരാത്മനാനപരമാത്മ
തയാസ്മരന്ത്യൊനാൎയ‌്യൊഗതാഃ പരമഹംസഗതിംക്ഷണെ
നതന്ത്വാംപ്രകാശപരമാത്മതനും കഥഞ്ചിച്ചിത്തെ വഹന്ന
മൃതമശ്രമമശ്നുവീയ || ൮ || അഭ്യാഗതാഭിരഭിതൊവ്രജസു
ന്ദരീഭിൎമ്മുഗ്ദ്ധസ്മിതാൎദ്രവദനഃ കരുണാവലൊകീനിസ്സീമ
കാന്തിജലധിസ്ത്വമവെക്ഷ്യ മാണൊവിശ്വൈകഹൃദ്യഹര
മെപവനെശരൊഗാൻ || ൯ || ൧൦ || ൬൫ ||

ഉപയാതാനാംസുദൃശാംകുസുമായുധബാണ പാതവിവ
ശാനാം അഭിവാഞ്ഛിതം വിധാതും കൃതമതിരപിതാജഗാ
ഥവാമമിവ || ൧ || ഗഗനഗതമ്മുനിനിവഹം ശ്രാവയിതും
ജഗിഥകുലവധൂധൎമ്മംധൎമ്മ്യം ഖലുതെവചനം കൎമ്മതുനൊ
നിൎമ്മലസ്യവിശ്വാസ്യം || ൨ || ആകൎണ്ണ്യതെപ്രതീപാം വാ
ണീമെണീദൃശഃപരംദീനാഃ മാമാകരുണാസിന്ധൊ പരിത്യ [ 104 ] ജെത്യതിചിരംവിലെപുസ്താഃ || ൩ || താസാംരുദി തൈ
ൎല്ലപിതൈഃ കരുണാകുലമാനസൊമുരാരെത്വം താഭിസ്സമം
പ്രവൃത്തൊ യമുനാ പുളിനെഷു കാമമഭിരന്തും || ൪ ||
ചന്ദ്രകരസ്യന്ദലസൽ സുന്ദരയ മുനാതടാന്ത വീഥീഷുഗൊ
പീജനൊത്തരീയൈ രാപാദിത സംസ്തരൊന്യ ഷീദസ്ത്വം
|| ൫ || സുമധുരനൎമ്മാലപനൈഃ കരസംഗ്രഹണൈശ്ചചും
ബനൊല്ലാസൈഃ ഗാഢാ ലിംഗന സംഗൈസ്ത്വമം ഗനാ
ലൊകമാകുലീചകൃഷെ || ൬ || വാസൊഹരണ ദിനെ
യദ്വാസൊഹരണം പ്രതിശ്രുതന്താസാം തദപിവിഭൊര
സവിവശസ്വാന്താനാം കാന്തസുദ്രുവാമ ദദാഃ || ൭ ||
കന്ദളിതഘൎമ്മലെശം കുന്ദമൃദുസ്മെരവക്ത്ര പാഥൊജം
നന്ദസുതത്വാന്ത്രീ ജഗത്സുന്ദരമുപ ഗ്രഹ്യനന്ദിതാബാലാഃ
|| ൮ || വിരഹെഷ്വംഗാര മയഃശ്ശൃംഗാരമയശ്ച സംഗമെ
ഹിത്വം നിതരാമംഗാര മയസ്തത്രപുനസ്സംഗമെ പിചിത്ര
മിദം || ൯ || രാധാതുംഗപയൊധരസാധുപരീരംഭലൊലുപാ
ത്മാനം ആരാധയെഭവന്തം പവനപുരാധീശ ശമയസ
കലഗദാൻ || ൧൦ || || ൬൬ ||

സ്ഫുരൽപരാനന്ദരസാത്മകെന ത്വയാസമാസാദിതഭൊ
ഗലീലാഃ അസീമമാനന്ദഭരം പ്രപന്നാമഹാന്തമാ പുൎമ്മദ
മംബുജാക്ഷ്യഃ || ൧ || നിലീയതെസൌമയിമയ‌്യമായംര
മാപതിൎവ്വിശ്വ മനൊഭിരാമഃ ഇതിസ്മസൎവാഃ കലിതാഭി
മാനാനിരീക്ഷ്യ ഗൊവിന്ദതി രൊഹിതൊഭൂഃ || ൨ || രാധാ
ഭിധാന്താവദജാത ഗൎവാമതിപ്രിയാം ഗൊപവധൂംമുരാ
രെഭവാനുപാദായഗതൊവിദൂരം തയാസഹസ്വൈരവിഹാ [ 105 ] രകാരീ || ൩ || തിരൊഹിതെഥത്വയിജാതതാപാസ്സമംസമെ
താഃ കമലായ താക്ഷ്യഃ വനെവനെ ത്വാം പരിമാ ൎഗ്ഗയ
ന്ത്യൊവിഷാദ മാപുൎഭഗവന്നപാരം || ൪ || ഹാചൂതഹാ
ചംപകകൎണ്ണി കാരഹാമല്ലികെമാലതിബാലവല്ല്യഃ കിംവീ
ക്ഷിതൊനൊ ഹൃദയൈ കചൊര ഇത്യാദി താസ്ത്വൽ
പ്രവണാവിലെപുഃ || ൫ || നിരീക്ഷിതൊയം സഖിപംക
ജാക്ഷഃ പുരൊ മമെത്യാ കുലമാല പന്തീത്വാം ഭാവനാ
ചക്ഷുഷിവീക്ഷ്യകാചിത്താപംസഖീനാംദ്വിഗുണീചകാ
ര || ൬ || ത്വദാത്മികാ സ്തായമുനാതടാന്തെ തവാനുച
ക്രുഃ കിലചെഷ്ടിതാനിവിചിന്ത്യ ഭൂയൊപിതഥൈവമാ
നാത്ത്വയാവിമുക്താംദദൃശു ശ്ചരാധാം || ൭ || തതസ്സമ
ന്താവിപിനെസമന്താത്തമൊവതാരാവധിമാൎഗ്ഗയന്ത്യഃ പു
നൎവ്വിമിശ്രാ യമുനാതടാന്തെ ഭൃശം വിലെ പുശ്ചജഗുൎഗ്ഗു
ണാംസ്തെ || ൮ || തഥാവ്യഥാസംകുലമാനസാനാം വ്രജാ
ംഗനാനാം കരുണൈകസിന്ധൊ ജഗത്രയീ മൊഹനമൊ
ഹനാത്മാത്വം പ്രാദുരാസീര യിമന്ദഹാസീ || ൯ || സന്ദി
ഗ്ദ്ധസന്ദൎശനമാത്മകാന്തന്ത്വാം വീക്ഷ്യതന്വ്യ സ്സഹസാത
ദാനീം കിം കിന്നചക്രുഃ പ്രമദാതി ഭാരാത്സത്വം ഗദാൽ
പാലയമാരുതെശ || ൧൦ || || ൬൭ ||

തവവിലൊകനാൽ ഗൊപികാജനാഃ പ്രമദസംകുലാഃ
പംകജെക്ഷണ അമൃതധാരയാസംപ്ലുതാഇവസ്തിമിതതാ
ന്ദധുസ്ത്വൽ പുരൊഗതാഃ || ൧ || തദനുകാചനത്വൽക
രാംബുജംസപദിഗൃഹ്ണതീനിൎവ്വിശംകിതാഘനപയൊധ
രെസന്നിധായസാപുളകസംവൃതാതസ്ഥുഷീചിരം || ൨ || [ 106 ] തവവിഭൊപരാകൊമളം ഭുജംനിജഗളാന്തരെപൎയ‌്യവെ
ഷ്ടയൽ ഗള സമുൽഗതം പ്രാണമാരുതം പ്രതിനിരുന്ധതീ
വാതിഹൎഷുലാ || ൩ || അപഗതത്രപാകാപികാമിനീതവമു
ഖാംബുജാൽപൂഗചൎവിതംപ്രതിഗൃഹയ‌്യത ദ്വക്ത്രപംക
ജെനിദധതീഗതാപൂൎണ്ണകാമതാം || ൪ || വികരുണൊവനെ
സംവിഹായമാമ പഗതൊസികാത്വാ മിഹസ്പൃശെൽ ഇതി
സരൊഷയാതാ വദെകയാസജല ലൊചനംവീക്ഷിതൊ
ഭവാൻ || ൫ || ഇതിമുദാകുലൈൎവ്വല്ലവീജനൈ സ്സമമു
പാഗതൊയാമുനെ തടെമൃദുകുചാം ബരൈഃ കല്പിതാസ
നെഘുസൃണഭാസുരെ പൎയ‌്യശൊഭഥാഃ || ൬ || കതിവിധാ
കൃപാകെപിസൎവതൊ ധൃതദയൊദയാഃ കെചിദാശ്രി
തെ കതിചിദീ ദൃശാമാദൃശെഷ്വപീത്യ ഭിഹിതൊ ഭവാൻ
വല്ലവീ ജനൈഃ || ൭ || അയികുമാരികാനൈവ ശ
ങ്ക്യതാം കഠിനതാമയിപ്രെമകാ തരെമയിതു ചെതസൊ
വൊനുവൃത്തയെകൃതമിദമ്മയെത്യൂ ചിവാൻഭവാൻ || ൮ ||
അയിനിശ മ്യതാം ജീവവല്ലഭാഃ പ്രിയതമൊജനൊനെ
ദൃശൊമമതദിഹരമ്യതാം രമ്യയാമിനീഷ്വനുപരൊധ മി
ത്യാലപൊവിഭൊ || ൯ || ഇതിഗിരാധികമ്മൊദമെദുരൈ
ൎവ്രജവധൂജനൈസ്സാകമാരമൻ കലിതകൌതുകൊ രാസ
ഖെലനെഗുരുപുരീ പതെപാഹിമാംഗദാൽ || ൧൦ || ൬൮

കെശപാശധൃതപിഞ്ഛികാവിതതി സഞ്ചലന്മകരകു
ണ്ഡലംഹാരജാലവന മാലികാലളിതമംഗരാ ഗഘനസൌ
രഭംപീതചെല ധൃതകാഞ്ചികാഞ്ചിത മുദഞ്ചദംശുമണി
നൂപുരം രാസകെളിപരി ഭൂഷിതംതവഹിരൂപ മീശക [ 107 ] ലയാമഹെ || ൧ || താവദെവകൃ തമണ്ഡനെകലി തകഞ്ചു
ളീകകുചമ ണ്ഡലെഗണ്ഡലൊലമണി കുണ്ഡലെയുവതിമണ്ഡ
ലെഥപരിമണ്ഡലെഅന്ത രാസകലസു ന്ദരീയുഗളമിന്ദിരാ
രമണ സഞ്ചരന്മഞ്ജുളാന്തദനു രാസകെളിമയി കഞ്ജനാ
ഭസമുപാദധാഃ || ൨ || വാസുദെവതവഭാസമാനമിഹരാസ
കെളി രസസൌരഭംദൂരതൊപിഖലു നാരദാഗദിതമാകല
യ‌്യകുതു കാകുലാ വെഷഭൂഷണ വിലാസപെശലവിലാസി
നീശതസമാവൃതാനാകതൊ യുഗപദാഗതാ വിയതിവെഗ
തൊഥസുരമണ്ഡലീ || ൩ || വെണുനാദകൃതതാനദാനകള
ഗാനരാഗഗതിയൊജനാലൊഭനീയമൃദുപാദ പാതകൃതതാ
ളമെളനമനൊഹരംപാണിസം ക്വണിതകം കണഞ്ച മുഹു
രംസലംബിതകരാം ബുജം ശ്രൊണിബിംബ ചലദംബരം
ഭജതരാസ കെളി രസഡം ബരം || ൪ || ശ്രദ്ധയാ വിര
ചിതാനുഗാനകൃതതാരതാര മധുരസ്വരെനൎത്ത നെഥലളി
താം ഗഹാരലുളിതാം ഗഹാരമണിഭൂഷണെസ്സമ്മദെനകൃ
തപു ഷ്പവൎഷമല മുന്മിഷദ്ദി വിഷദാം കുലംചിന്മയെ
ത്വയിനിലീ യമാനമിവ സമ്മുമൊഹസവധൂകുലം || ൫ ||
സ്വിന്നസന്നതനുവല്ല രീതദനു കാപിനാ മപശുപാം ഗനാ
കാന്തമംസമവലം ബതെസ്മതവതാന്തി ഭാരമു കുളെക്ഷ
ണാകാചിദാച ലിതകുന്തളാ നവപടീരസാരഘനസൌര
ഭം വഞ്ചനെനതവ സഞ്ചുചുംബഭുജമഞ്ചിതൊരുപുളകാ
ങ്കുരാ || ൬ || കാപിഗണ്ഡ ഭുവിസന്നിധാ യനിജഗണ്ഡമാ
കുലിതകുണ്ഡലംപുണ്യ പൂരനി ധിരന്വ വാപതവപൂഗച
ൎവിതരസാമൃതം ഇന്ദിരാവിഹൃതി മന്ദിരം ഭുവന സുന്ദരം [ 108 ] ഹിനടനാന്തരെ ത്വാമവാപ്യദധുരംഗനാഃ കിമുനസമ്മ
ദൊന്മദദശാന്തരം || ൭ || ഗാനമീശവിരതംക്രമെണകി
ലവാദ്യമെളനമുപാരതം ബ്രഹ്മസമ്മദരസാ കുലാസ്സദസി
കെവലന്ന നൃതുരംഗനാഃ നാവിദന്നപിചനീ വികാംകിമ
പികുന്തളീമപിചകഞ്ചുളീം ജ്യൊതിഷാമപികദം ബക
ന്ദിവിവിളംബിതംകിമപരം ബ്രുവെ || ൮ || മൊദസീമ്നി
ഭുവനം വിലാപ്യവിഹൃതിം സമാപ്യചതതൊ വിഭൊകെ
ളിസമ്മൃദിതനിൎമ്മലാംഗന വഘൎമ്മലെ ശസുഭഗാത്മനാം
മന്മഥാസഹനചെതസാംപശുപയൊഷിതാം സുകൃതചൊ
ദിതസ്താവദാ കലിതമൂൎത്തിരാദ ധിഥമാരവീരപരമൊത്സ
വാൻ || ൯ || കെളിഭെദപരിലൊളിതാഭി രതിലാളിതാ
ഭിരബലാളിഭിസ്സ്വൈര മീശനനുസൂര ജാപയസിചാരുനാ
മവിഹൃതിംവ്യധാഃ കാനനെപിചവിസാരി ശീതള കിശൊ
രമാരുതമനൊഹരെ സൂനസൌരഭമയെ വിലെസിഥവിലാ
സിനീശതവിമൊഹനം || ൧൦ || കാമിനീരിതിഹിയാമിനീ
ഷുഖലുകാമനീയ കനിധെഭവാൻ പൂൎണ്ണസമ്മദരസാൎണ്ണ
വംകമപിയൊഗി ഗമ്യമനുഭാവയൻ ബ്രഹ്മശംകരമുഖാന
പീഹപശുപാംഗനാസു ബഹുമാനയൻ ഭക്തലൊകഗമനീ
യരൂപകമനീയ കൃഷ്ണപരിപാഹിമാം || ൧൧ || || ൬൯ ||

ഇതിത്വയിരസാകുലം രമിതവല്ലഭെവല്ലവാഃ കദാപി
പുനരംബികാകമിതുരം ബികാകാനനെ സമെത്യഭവതാ
സമന്നീശീനിഷെവ്യ ദിവ്യൊത്സവം സുഖം സുഷുവുരഗ്ര
സീദ്വ്രജപമുഗ്ര നാഗസ്തദാ || ൧ || സമുന്മുഖമഥൊന്മു
കൈരഭിഹതെ പിതസ്മിൻ ബലാദമുഞ്ചതി ഭവൽപദെ [ 109 ] ന്യപതിപാഹിപാഹീതിതൈഃ തദാഖലുപദാഭവാൻ സമു
പഗമ്യപ സ്പൎശതം ബഭൌസചനിജാംതനും സമുപസാദ്യ
വൈദ്യാധരീം || ൨ || സുദൎശനധരപ്രഭൊനനു സുദൎശനാ
ഖ്യെ സ്മ്യഹംമുനീൻക്വചിദപാഹസംത ഇഹമാംവ്യധുൎവാ
ഹസംഭവൽ പദസമൎപ്പണാദമലതാം ഗതൊസ്മീത്യസൌ
സ്തുവന്നിജപദംയയൌവ്രജപദഞ്ചഗൊപാമുദാ || ൩ ||
കദാപിഖലുസീരിണാവിഹരതിത്വയിസ്ത്രീജനൈൎജ്ജഹാര
ധനദാനുഗസ്സകിലശംഖ ചൂഡൊബലാഃ അതിദ്രുതമനു
ദ്രുതസ്തമഥമുക്തനാരീജനം രുരൊജിഥശിരൊമണിം ഹലഭൃ
തെചതസ്യാദദാഃ || ൪ || ദിനെഷുചസുഹൃജ്ജനൈസ്സഹ
വനെഷുലീലാപരം മനൊഭവമനൊഹരം രസിതവെണു
നാദാമൃതം ഭവന്തമമരീദൃശാമമൃതപാരണാദായിനം വിചി
ന്ത്യകിമുനാലപൻവിരഹതാപിതാഗൊപികാഃ || ൫ || ഭൊജ
രാജഭൃതകസ്ത്വഥകശ്ചിൽകഷ്ടദുഷ്ടപഥദൃഷ്ടിരരിഷ്ടഃ നിഷ്ഠു
രാകൃതിരപഷ്ഠു നിനാദസ്തിഷ്ഠതെസ്മഭവതെ വൃഷരൂപീ
|| ൬ || ശാക്വരൊഥജഗതീധൃതിഹാരീമൂൎത്തിമെഷബൃഹതീം
പ്രദധാനഃ പങ്‌ക്തിമാശുപരിഘൂൎണ്ണ്യപശ്രനാംഛന്ദസാന്നി
ധിമവാപഭവന്തം || ൭ || തുംഗശൃംഗ മുഖമാശ്വഭിയന്തം
സം ഗൃഹയ‌്യരഭസാദഭിയന്തംഭദ്ര രൂപമപിദൈത്യമഭദ്രം
മൎദ്ദയന്നമദയസ്സുരലൊകം || ൮ || ചിത്രമദ്യഭഗവന്ന്വൃഷ
ഘാതാത്സുസ്ഥിരാജനി വൃഷസ്ഥിതിരുൎവ്യാം വൎദ്ധതെച വൃ
ഷചെതസി ഭൂയാന്മൊദ ഇത്യഭിനുതൊസി സുരൈസ്ത്വം
|| ൯ || ഔക്ഷകാണിപരിധാവതദൂരം വീക്ഷ്യതാമയമി
ഹൊക്ഷവിഭെദീ ഇത്ഥമാത്ത ഹസിതൈസ്സ ഹഗൊ പൈ
ൎഗ്ഗെഹഗസ്ത്വമവവാതപുരെശ || ൧൦ || ൭൦ || [ 110 ] യത്നെഷുസൎവെഷ്വപി നാവകെശീകെശീ സഭൊ
ജെശിതുരിഷ്ടബന്ധുഃ ത്വം സിന്ധുജാവാപ്യ ഇതീവമത്വാ
സംപ്രാപ്തവാൻസിന്ധുജവാജിരൂപഃ || ൧ || ഗന്ധൎവതാമെ
ഷഗതൊപിരൂക്ഷൈ ൎന്നാദൈസ്സമുദ്വെ ജിതസൎവലൊ
കഃ ഭവദ്വിലൊകാ വധിഗൊപവാടീം പ്രമൎദ്യപാപഃ പുന
രാപതത്ത്വാം || ൨ || താൎക്ഷ്യാൎപ്പിതാം ഘ്രെസ്തവതാൎക്ഷ്യ
എഷചിക്ഷെപ വക്ഷൊഭുവിനാമപാദം ഭൃഗൊഃപദാ
ഘാതകഥാന്നിശ മ്യസ്വെനാപിശ ക്യന്തദിതീവമൊഹാൽ
|| ൩ || പ്രപഞ്ചയന്നസ്യഖുരാഞ്ചലന്ദ്രാഗ മുഞ്ചചിക്ഷെ
പിഥദൂരദൂരം സമൂൎച്ശിതൊപിഹ്യതിമൂൎച്ശിതെനക്രൊധൊ
ഷ്മണാഖാദിതു മാദ്രുതസ്ത്വാം || ൪ || ത്വംവാഹദണ്ഡെകൃ
തധീശ്ചബാഹാദണ്ഡന്ന്യധാസ്ത സ്യമുഖെതദാനീം തദ്വൃദ്ധി
രുദ്ധശ്വസനൊഗതാ സുസ്സപ്തീഭവന്നപ്യയമൈ ക്യമാഗാ
ൽ || ൫ || ആലംഭമാത്രെണപശൊസ്സുരാണാം പ്രസാദതെ
നൂത്നഇവാ ശ്വമെധെകൃതെത്വയാഹൎഷവശാത്സുരെന്ദ്രാ
സ്ത്വാം തുഷ്ടുവുഃ കെശവനാമധെയം || ൬ || കംസായതെ
ശൗരിസുതത്വമു ക്ത്വാതന്തദ്വധൊ ല്കംപ്രതിരുദ്ധ്യവാ
ചാപ്രാപ്തെനകെശിക്ഷ പണാവസാനെ ശ്രീനാരദെന
ത്വമഭിഷ്ടുതൊഭൂഃ || ൭ || കദാപിഗൊപൈസ്സഹ കാന
നാന്തെനിലായനക്രീഡനലൊലുപംത്വാംമയാത്മജഃപ്രാ
പദുരന്തമായൊവ്യൊമാഭിധൊവ്യൊമചരൊപരൊധീ || ൮ ||
സചൊരപാലായിത വല്ലവെഷു ചൊരായിതൊ ഗൊപ
ശിശൂൻ പശൂംശ്ചഗുഹാസുകൃത്വാപിദധെശിലാഭിസ്ത്വയാ
ചബുദ്ധ്വാപരിമൎദ്ദിതൊഭൂൽ || ൯ || എവംവിധൈശ്ചാ [ 111 ] ത്ഭുതകെളിഭെ ദൈരാനന്ദ മൂൎച്ശാ മതുലാം വ്രജസ്യപ
ദെപദെനൂ തനയന്നസീമാം പരാത്മ രൂപിൻ പവനെ
ശപായാഃ || ൧൦ || ൭൧

കംസൊഥനാരദഗിരാ വ്രജവാസിനന്ത്വാ മാകൎണ്ണ്യദീ
ൎണ്ണഹൃദയസ്സഹിഗാ ന്ദിനെയം ആഹൂയകാൎമുക മഖച്ശല
തൊഭവന്തമാനെതുമെനമഹിനൊദഹിനാഥശായിൻ || ൧ ||
അക്രൂരഎഷഭവദം ഘ്രിപരശ്ചിരാ യത്വദ്ദൎശ നാക്ഷമ
മനാഃ ക്ഷിതിപാലഭീത്യാ തസ്യാജ്ഞയൈവപുനരീക്ഷി
തുമുദ്യതസ്ത്വാ മാനന്ദഭാരമ തിഭൂരിതരംബഭാര || ൨ ||
സൊയംരഥെനസുകൃതീഭവ തൊനിവാസം ഗച്ശന്മനൊ
രഥഗണാം സ്ത്വയിധാൎയ‌്യമാ ണാൻ ആസ്വാദയന്മുഹുര
പായഭയെനദൈവംസംപ്രാൎത്ഥയൻ പഥിനകിഞ്ചി ദപി
വ്യജാനാൽ || ൩ || ദ്രക്ഷ്യാമിവെദശതഗീതഗതിംപുമാം
സം സ്പ്രക്ഷ്യാമി കിം സ്വി ദപിനാമ പരിഷ്വജെയം കി
ംവക്ഷ്യതെസഖലുമാംക്വ നുവീക്ഷിതസ്സ്യാദിത്ഥന്നിനായ
സഭവന്മയമെവമാൎഗ്ഗം || ൪ || ഭൂയഃക്രമാദഭിവിശൻ
ഭവദം ഘ്രിപൂതം വൃന്ദാവനം ഹരവിരിഞ്ച സുരാ ഭിവ
ന്ദ്യം ആനന്ദമഗ്ന ഇവലഗ്നഇവപ്ര മൊഹെകിം കിന്ദശാ
ന്തരമവാപനപംകജാക്ഷ || ൫ || പശ്യന്നവന്ദതഭവദ്വി
ഹൃതിസ്ഥലാനിപാം സുഷ്വവെഷ്ടതഭവ ച്ചരണാംകിതെ
ഷുകിംബ്രൂമഹെബഹുജനാഹി തദാപിജാ താഎവന്തുഭ
ക്തിതരളാ വിരളാഃ പരാത്മൻ || ൬ || സംയം സഗൊ
പഭവ നാനിഭവച്ചരിത്ര ഗീതാമൃത പ്രസൃത കൎണ്ണരസാ
യനാനിപശ്യൻ പ്രമൊദസരി ദെവകി ലൊഹ്യമാനൊഗ [ 112 ] ച്ശൻ ഭവൽഭവനസന്നിധിമന്വയാസീൽ || ൭ || താവദ്ദദൎശ
പശുദൊഹവിലൊകലൊലം ഭക്തൊത്ത മാഗതിമിവ പ്ര
തിപാലയന്തം ഭൂമൻഭവന്തമയ മഗ്രജവന്തമന്തൎബ്രഹ്മാ
നു ഭൂതിരസസിന്ധുമിവൊദ്വമന്തം || ൮ || സായന്തനാ
പ്ലവ വിശെഷവി വിക്തഗാത്രൌദ്വൌ പീതനീലരുചി
രാം ബരലൊഭനീയൌ നാതിപ്രപഞ്ചധൃത ഭൂഷണചാ
രുവെഷൌ മന്ദസ്മിതാൎദ്രവദനൌ സയുവാന്ദദൎശ || ൯ ||
ദൂരാദ്രഥാത്സമവരുഹ്യനമന്തമെന മുത്ഥാപ്യഭക്തകുലമൌ
ലിമഥൊപഗൂഹൻ ഹൎഷാന്മിതാക്ഷരഗിരാകുശലാനുയൊ
ഗീപാണിംപ്രഗൃഹ്യസബലൊഥ ഗൃഹാന്നിനെഥ || ൧൦ || ന
ന്ദെന സാകമമിതാദരമൎച്ചയിത്വാതം യാദവന്തതദുദിതാന്നി
ശമയ‌്യവാൎത്താംഗൊപെഷുഭൂപതിനിദെശകഥാന്നിവെദ്യ
നാനാകഥാഭിരിഹതെനനിശാമനൈഷീഃ || ൧൧ || ചന്ദ്രാഗൃ
ഹെകി മുതചന്ദ്രഭഗാ ഗൃഹെനു രാധാഗൃഹെനുഭവനെകിമു
മൈത്രവിന്ദെധൂൎത്തൊവിളംബതഇതിപ്രമദാഭിരുച്ചൈ
രാശംകിതൊനിശിമരുൽ പുരനാഥപായാഃ || ൧൨ || ൭൨ ||

നിശമയ‌്യതവാഥയാനവാൎത്താം ഭൃശമാൎത്താഃ പശുപാലബാ
ലികാസ്താഃ കിമിദംകിമിദംകഥന്വിതീമാസ്സമവെതാഃ പ
രിദെവിതാന്യകുൎവൻ || ൧ || കരുണാനിധിരെഷനന്ദ സൂ
നുഃ കഥമസ്മാന്വിസൃജെദനന്യനാഥാഃ ബതനഃ കിമുദൈ
വമെവമാസീദിതിതാസ്ത്വൽഗതമാനസാവിലെപുഃ || ൨ ||
ചരമ പ്രഹരെ പ്രതിഷ്ഠമാനസ്സഹപിത്രാനിജമിത്ര മണ്ഡ
ലൈശ്ചപരിതാപ ഭരന്നിതംബിനീനാം ശമയിഷ്യൻ വ്യ
മുചസ്സഹായമെകം || ൩ || അചിരാദുപയാമിസന്നിധിംവൊ [ 113 ] ഭവിതാസാധുമയൈവസംഗമ ശ്രീഃ അമൃതാംബുനിധൌ
നിമജ്ജയിഷ്യെദ്രുതമിത്യാശ്വസിതാവധൂരകാൎഷീഃ || ൪ ||
സവിഷാദഭരം സയാച്ഞമുച്ചൈരതിദൂരം വനിതാഭിരീ
ക്ഷ്യമാണഃ മൃദുതദ്ദിശിപാതയന്നപാംഗാൻ സബലൊക്രൂര
രഥെനനിൎഗ്ഗതൊഭൂഃ || ൫ || അനസാബഹുലെന വല്ല
വാനാം മനസാചനുഗതൊഥ വല്ലഭാനാംവനമാൎത്തമൃഗം
വിഷണ്ണവൃക്ഷം സമതീതൊയ മുനാതടീമയാസീഃ || ൬ ||
നിയമായനിമജ്യ വാരിണിത്വാമഭി വീക്ഷ്യാഥരഥെ പി
ഗാന്ദിനെയഃ വിവശൊജനികിന്ന്വിദം വിഭൊസ്തെനനു
ചിത്രന്ത്വവലൊകനം സമന്താൽ || ൭ || പുനരെഷനിമ
ജ്യപുണ്യശാലീ പുരുഷംത്വാംപരമംഭുജംഗഭൊഗെഅരി
കംബുഗദാംബുജൈഃ സ്ഫുരന്തം സുരസിദ്ധൌഘപരീതമാ
ലുലൊകെ || ൮ || സതദാപരമാത്മ സൌഖ്യസിന്ധൌ
വിനിമഗ്നഃപ്രണുവൻ പ്രകാരഭെദൈഃ അവിലൊക്യപു
നശ്ച ഹൎഷസിന്ധൊരനു വൃത്യാപുളകാ വൃതൊയയൌ
ത്വാം || ൯ || കിമുശീതളിമാമഹാൻ ജലെയൽ പുള കൊ
സാവിതി ചൊദിതെനതെന അതിഹൎഷനിരുത്തരെണസാ
ൎദ്ധംരഥവാസീപവനെശപാഹിമാംത്വം || ൧൦ || || ൭൩ ||

സംപ്രാപ്തൊമധുരാം ദിനാൎദ്ധവിഗമെ തത്രാന്തര
സ്മിന്വസന്നാരാമെ വിഹിതാശനസ്സഖിജനൈൎയ‌്യാതഃ പു
രീമീക്ഷിതുംപ്രാപൊരാജപഥം ചിര ശ്രുതിധൃതവ്യാലൊല
കൌതൂഹലസ്ത്രീ പുംസൊദ്യദഗണ്യപുണ്യ നിഗളൈരാകൃ
ഷ്യമാണൊനുകിം || ൧ || ത്വല്പാദദ്യുതിവത്സരാഗ സുഭ
ഗാസ്ത്വന്മൂൎത്തിവദ്യൊഷിതസ്സംപ്രാപ്താവിലസല്പയൊധര [ 114 ] രുചൊലൊലാഭവദ്ദൃഷ്ടിവൽ ഹാരിണ്യസ്ത്വദുരസ്ഥ ലീവദ
യിതെമന്ദസ്മിത പ്രൌഢിവന്നൈൎമ്മല്യൊ ല്ലസിതാഃക
ചൌഘരുചിവദ്രാജൽ കലാപാശ്രിതാഃ || ൨ || താസാ
മാകലയന്നപാംഗവല നൈൎമ്മൊദം പ്രഹൎഷാത്ഭുതവ്യാ
ലൊലെഷുജനെഷു തത്രരജകംകഞ്ചിൽ പടീംപ്രാൎത്ഥ
യൻകസ്തെദാസ്യ തിരാജകീയവസനം യാഹീതിതെനൊ
ദിതസ്സദ്യസ്തസ്യ കരെണശീൎഷമഹൃഥാ സ്സൊപ്യാപപു
ണ്യാംഗതിം || ൩ || ഭൂയൊവായകമെ കമായതമതിംതൊ
ഷെണവെഷൊ ചിതന്ദാശ്വാം സംസ്വപദന്നി നെഥസുകൃ
തംകൊവെദജീവാത്മനാം മാലാഭിസ്തബകൈ സ്തവൈ
രപിപുനൎമ്മാലാ കൃതാമാനിതൊ ഭക്തിന്തെനവൃതാന്ദി
ദെശിഥപരാം ലക്ഷ്മീഞ്ചലക്ഷ്മീപതെ || ൪ || കുബ്ജാമ
ബ്ജവിലൊചനാം പഥിപുനൎദൃഷ്ട്വാം ഗരാഗെതയാദ
ത്തെസാധുകിലാംഗരാ ഗമദദാസ്തസ്യാമഹാന്തം ഹൃദിചി
ത്തസ്ഥാമൃജുതാമഥ പ്രഥയിതുംഗാത്രെ പിതസ്യാസ്ഫുടം
ഗൃഹ്ണൻന്മഞ്ജുകരെണതാമുദനയസ്താൽ ജഗത്സുന്ദരീം
|| ൫ || താവന്നിശ്ചിതവൈഭവാസ്തവവിഭൊനാത്യന്ത പാ
പാജനായൽ കിഞ്ചിദ്ദദതെസ്മശക്ത്യനു ഗുണംതാംബൂ
ലമാല്യാദികം ഗൃഹ്ണാനഃകുസുമാദി കിഞ്ചനതദാമാൎഗ്ഗെ
നിബദ്ധാഞ്ജലിൎന്നാതിഷ്ഠം ബതഹായതൊ ദ്യവിപുലാമാ
ൎത്തിംവ്രജാമിപ്രഭൊ || ൬ || എഷ്യാമിതിവിമുക്തയാപി
ഭഗവന്നാലെപദാ ത്ര്യാതയാദൂരാൽ കാതരയാനിരീക്ഷി
തഗതിസ്ത്വം പ്രാവിശൊഗൊപുരം ആഘൊഷാനുമിത
ത്വദാഗമമഹാഹൎഷൊല്ലളദ്ദെവകീവക്ഷൊജപ്രഗളൽ [ 115 ] പയൊരസമിഷാത്ത്വൽ കീൎത്തിരന്തൎഗ്ഗതാ || ൭ || ആവി
ഷ്ടൊനഗരീമ്മഹൊത്സവവതീം കൊദണ്ഡശാലാം വ്രജ
ന്മാധുൎയ‌്യെണനുതെ ജസാനുപുരുഷൈ ൎദ്ദൂരെണദത്താന്ത
രഃസ്രഗ്ഭിൎഭൂഷിത മൎച്ചിതംവരധനുൎമ്മാ മെതിവാദാൽ
പുരഃ പ്രാഗൃഹ്ണാസ്സമരൊപയഃ കിലസമാക്രാങ്‌ക്ഷീരഭാ
ങ്‌ക്ഷീരപി || ൮ || ശ്വഃകംസക്ഷപണൊത്സ വസ്യപു
രതഃ പ്രാരംഭതൂൎയ‌്യൊപമശ്ചാപദ്ധ്വം സമഹാദ്ധ്വനി സ്ത
വവിഭൊദെവാന രൊമാഞ്ചയൽകംസസ്യാപിചവെപഥു
സ്തദുദിതഃ കൊദണ്ഡഖണ്ഡദ്വയീ ചണ്ഡാഭ്യാഹതരക്ഷി പൂരു
ഷരവൈരുൽ കൂലിതൊഭൂത്ത്വയാ || ൯ || ശിഷ്ടൈൎദ്ദുഷ്ട
ജനൈശ്ചദൃഷ്ടമഹിമാ പ്രീത്യാചഭീത്യാതതസ്സംപശ്യൻപു
രസംപദം പ്രവിചരൻ സായംഗതൊവാടികാം ശ്രീദാമ്നാ
സഹരാധികാ വിരഹജംഖെദംവദൻ പ്രസ്വപന്നാനന്ദന്ന
വതാരകാൎയ‌്യഘടനാദ്വാതെശസംരക്ഷമാം || ൧൦ || ൭൪

പ്രാതസ്സന്ത്രസ്തഭൊജ ക്ഷിതിപതിവചസാപ്രസ്തുതെ
മല്ലതൂൎയ‌്യെസംഘെരാജ്ഞാഞ്ചമഞ്ചാനഭിയയുഷിഗതെ
നന്ദഗൊപെപി ഹൎമ്യംകംസെസൌധാധിരൂഢെ ത്വമപി
സഹബലസ്സാനു ഗശ്ചാരുവെഷൊ രംഗദ്വാരംഗതൊഭൂഃ
കുപിതകുവലയാ പീഡനാഗാവലീഢം || ൧ || പാപിഷ്ഠാ
പെഹിമാൎഗ്ഗാദ്ദ്രുതമിതിവചസാനിഷ്ഠുരക്രുദ്ധ ബുദ്ധെരംബ
ഷ്ഠസ്യപ്രണൊ ദാദധികജവജുഷാഹസ്തിനാഗൃഹ്യമാണഃ
കെളീമുക്തൊഥഗൊഗോപീകുച കലശചിരസ്പൎദ്ധിനം കും
ഭമസ്യവ്യാഹത്യാലീ യഥാസ്ത്വഞ്ചരണഭുവിപുനൎന്നിൎഗ്ഗതൊ
വല്ഗുഹാസീ || ൨ || ഹസ്തപ്രാപ്യൊ പ്യഗമ്യൊഝടിതിമു [ 116 ] നിജനസ്യെവധാ വൻഗജെന്ദ്രം ക്രീഡന്നാപത്യ ഭൂമൌ
പുനരഭി പതതസ്തസ്യദന്തം സജീവം മൂലാദുന്മൂല്യതന്മൂല
ഗമഹി തമഹാ മൌക്തി കാന്യാത്മമിത്രെപ്രാദ സ്ത്വം ഹാ
രമെഭിൎല്ലളിതവിരചിതംരാധി കായൈദി ശെതി || ൩ ||
ഗൃഹ്ണാനന്ദന്തമം സെയു തമഥഹലിനാരം ഗമം ഗാവിശ
ന്തംത്വാം മംഗല്യാംഗഭംഗീരഭസഹൃതമനൊലൊചനാ വീ
ക്ഷ്യലൊകാഃഹംഹൊധന്യൊ ഹിനന്ദൊനഹിനഹിപശുപാ
ലാംഗനാനൊയശൊദാ നൊനൊധന്യെക്ഷണാസ്മസ്ത്രി ജ
ഗതിവയമെ വെതി സൎവെശ ശംസുഃ || ൪ || പൂൎണ്ണംബ്ര
ഹ്മൈവ സാക്ഷാന്നിരവധി പരമാനന്ദ സാന്ദ്ര പ്രകാശം
ഗൊപെഷുത്വം വ്യലാസീൎന്നഖലു ബഹു ജനൈസ്താവ
ദാവെദിതൊഭൂഃ ദൃഷ്ട്വാഥത്വാന്തദെദം പ്രഥമമുപഗതെ
പുണ്യകാലെജനൌഘാഃ പൂൎണ്ണാനന്ദാവിപാപാസ്സരസമഭി
ജഗുസ്ത്വൽകൃതാനിസ്മൃതാനി || ൫ || ചാണൂരൊമല്ലവീര
സ്തദനുനൃപഗിരാമുഷ്ടികൊമുഷ്ടിശാലീത്വാംരാമഞ്ചാഭി
പെദെഝടഝടിതിമി ഥൊമുഷ്ടി പാതാതിരൂക്ഷം ഉൽ
പാതാപാതനാകൎഷണവിവിധരണാന്യാ സതാന്തത്രചിത്രം
മൃത്യൊഃ പ്രാഗെ വമല്ല പ്രഭുരഗമദയം ഭൂരിശൊബന്ധ
മൊക്ഷാൻ || ൬ || ഹാധികഷ്ടം കുമാരൌ സുലളി തവപു
ഷൌമല്ലവീരൌ കഠൊരൌനദ്രക്ഷ്യാമൊവ്രജാമസ്ത്വരി
തമിതിജനെഭാഷമാണെതദാനീം ചാണൂ രന്തം കരൊൽ
ഭ്രാമണവിഗള ദസും പൊഥയാമാസിഥൊൎവ്യാംപിഷ്ടൊഭൂ
മുഷ്ടികൊപിദ്രുതമഥഹലിനാനഷ്ടശിഷ്ടൈൎദ്ദധാവെ || ൭ || [ 117 ] കംസസ്സം വാൎയ‌്യതൂൎയ‌്യം ഖലമതിരവിദൻ കാൎയ‌്യമാൎയ‌്യാൻ
പിതൃം സ്താനാഹന്തും വ്യാപ്തമൂൎത്തെസ്തവ ച സമശിഷദ്ദൂര
മുത്സാരണായ രുഷ്ടൊദുഷ്ടൊക്തി ഭിസ്ത്വംഗരുഡഇവഗി
രിംമഞ്ചമഞ്ചന്നുദഞ്ചൽ ഖഡ്ഗവ്യാവൽ ഗദുസ്സംഗ്രഹ മപി
ചഹഠാൽ പ്രാഗ്രഹീരൌഗ്രസെനിം || ൮ || സദ്യൊനിഷ്പി
ഷ്ടസന്ധിംഭുവി നരപതിമാപാത്യതസ്യൊപരിഷ്ടാത്ത്വയ‌്യാ
പാത്യെതദൈവത്വ ദുപരിപതിതാനാകിനാം പുഷ്പവൃ
ഷ്ടിഃ കിംകിംബ്രൂമസ്തദാനീം സതതമപിഭിയാത്വൽ ഗതാ
ത്മാസഭെജെസായുജ്യം ത്വദ്വധൊത്ഥാ വരദപരമിയം
വാസനാകാലനെമെഃ || ൯ || തൽഭ്രാതൃനഷ്ട പിഷ്ട്വാദ്രു
തമഥപിതരൌ സന്നമന്നുഗ്രസെനംകൃത്വാരാജാനമുച്ചൈ
ൎയ‌്യദുകുലമഖിലം മൊദയൻകാമദാനൈഃ ഭക്താനാമുത്ത
മഞ്ചൊദ്ധവമമര ഗുരൊരാപ്തനീതിം സഖായംലബ്ധ്വാ
തുഷ്ടൊന ഗൎയ‌്യാംപവനപുരപതെരുന്ധിമെസൎവ രൊഗാ
ൻ || ൧൦ || || ൭൫ ||

ഗത്വാസാന്ദീപനിമഥചതുഷ്ഷഷ്ടിമാത്രൈരഹൊഭിസ്സ
ൎവജ്ഞസ്ത്വം സഹമുസലിനാസൎവ വിദ്യാഗൃഹീത്വാപുത്ര
ന്നഷ്ടം യമനിലയനാദാഹൃതം ദക്ഷിണാൎത്ഥം ദത്വാത
സ്മൈനിജപുര മഗാനാദയൻ പാഞ്ചജന്യം || ൧ || സ്മൃ
ത്വാസ്മൃത്വാപശു പസുദൃശഃ പ്രെമഭാരപ്രണുന്നാഃ കാരു
ണ്യെനത്വമപി വിവശഃ പ്രാഹിണൊരുദ്ധവമന്തം കിഞ്ചാ
മുഷ്മൈപരമസുഹൃദെഭക്തവൎയ‌്യായതാസാം ഭക്ത്യുദ്രെക
ംസകലഭുവനെദുൎല്ലഭംദൎശയിഷ്യൻ || ൨ || ത്വന്മാഹാത്മ്യപ്ര
ഥിമപിശുനം ഗൊകുലംപ്രാപ്യ സായംത്വദ്വാൎത്താഭിൎബ്ബ [ 118 ] ഹുസരമയാമാസനന്ദം യശൊദാംപ്രാതൎദ്ദൃഷ്ട്വാമണിമയര
ഥംശംകിതാഃ പംകജാക്ഷ്യശ്ശ്രുത്വാപ്രാപ്തം ഭവദനുച
രം ത്യക്തകാൎയ‌്യാസ്സമീയുഃ || ൩ || ദൃഷ്ട്വാചൈനംത്വദുപമ
ലസദ്വെഷഭൂഷാഭിരാമം സ്മൃത്വാസ്മൃത്വാ തവവിലസിതാ
ന്യുച്ചകൈസ്താനിതാനിരുദ്ധാലാപാഃ കഥമപി പുനൎഗ്ഗൽ
ഗദാം വാചമൂചുസ്സൌ ജന്യാദീന്നിജപരഭിദാമപ്യലം വി
സ്മരന്ത്യഃ || ൪ || ശ്രീമൻകിംത്വംപിതൃജനകൃതെപ്രെഷി
തൊനിൎദ്ദയെനക്വാസൌ കാന്തൊനഗരസുദൃശാം ഹാഹ
രെനാഥപായാഃ ആശ്ലെഷാണാമമൃതവ പുഷൊഹന്ത
തെചുംബനാനാമുന്മാദാനാം കുഹകവചസാം വിസ്മരെൽ
കാന്ത കാവാ || ൫ || രാസക്രീഡാലുളിതലളിതം വിശ്ല
ഥൽ കെശപാശംമന്ദൊത്ഭിന്ന ശ്രമജലകണം ലൊഭനീ
യംത്വദംഗം കാരുണ്യാബ്ധെ സകൃദപിസമാലിം ഗിതുംദ
ൎശയെതിപ്രെമൊന്മാദാൽഭുവനമദനത്വൽപ്രിയാസ്ത്വാം
വിലെപുഃ || ൬ || എവംപ്രായൈൎവിവശ വചനൈരാ
കുലാഗൊപികാസ്താ സ്ത്വത്സന്ദെശൈഃ പ്രകൃതിമനയൽ
സൊഥവിജ്ഞാനഗൎഭൈഃ ഭൂയസ്താഭിൎമ്മുദിതമതിഭിസ്ത്വന്മ
യീഭിൎവ ധൂഭിസ്തത്തദ്വാൎത്താസര സമനയൽ കാനിചിദ്വാ
സരാണി || ൭ || ത്വല്പ്രൊൽഗാനൈസ്സഹിതമനിശം സൎവ
തൊഗെഹകൃത്യം ത്വദ്വാൎത്തൈവ പ്രസരതിമിഥസ്സൈവ
ചൊൽ സ്വാപലാപാഃ ചെഷ്ടാഃ പ്രായസ്ത്വദനു കൃതയ
സ്ത്വന്മയം സൎവമെവംദൃഷ്ട്വാതത്രവ്യമുഹദധികം വിസ്മ
യാദുദ്ധവൊയം || ൮ || രാധായാമെപ്രിയതമ മിദംമൽ
പ്രിയൈവം ബ്രവീതിത്വംകിംമൌനം കലയസിസഖെമാ [ 119 ] നിനീമൽ പ്രിയെവ ഇത്യാദ്യെവപ്രവദതി സഖിത്വൽ
പ്രിയൊ നിൎജ്ജനെമാമിത്ഥം വാദൈര രമയദയംത്വൽ
പ്രിയാമുല്പലാക്ഷീം || ൯ || ഏഷ്യാമിദ്രാഗനുപഗമനം
കെവലം കാൎയ‌്യഭാരാദ്വിശ്ലെഷെപിസ്മരണദൃഢതാസംഭ
വാന്മാസ്തു ഖെദഃ ബ്രഹ്മാനന്ദെമിളതിനചിരാൽ സംഗ
മൊവാവിയൊഗസ്തുല്യൊവസ്സ്യാദിതിതവഗി രാസൊക
രൊന്നിൎവ്യഥാസ്താഃ || ൧൦ || എവംഭക്ത സ്സകലഭുവനെനെ
ക്ഷിതാന ശ്രുതാവാകിം ശാസ്ത്രൌഘൈഃ കിമിഹതപസാ
ഗൊ പികാഭ്യൊനമൊസ്തുഇത്യാനന്ദാ കുലമുപഗതംഗൊ
കുലാദുദ്ധവന്തം ദൃഷ്ട്വാഹൃഷ്ടൊഗുരുപുരപതെ പാഹിമാ
മാമയൌഘാൽ || ൧൧ || || ൭൬ ||

സൈരന്ധ്ര്യാസ്തദനുചിരംസ്മരാതുരായായാതൊഭൂസ്സ
ലളിതമുദ്ധവെനസാൎദ്ധംആവാസന്ത്വദുപഗമൊത്സവം
സദൈവദ്ധ്യായന്ത്യാഃ പ്രതിദിനവാസസജ്ജികായാഃ || ൧ ||
ഉപഗതെത്വയിപൂൎണ്ണമനൊരഥാം പ്രമദസംഭ്രമകം പ്രപ
യൊധരാംവിവിധ മാനനമാദധതീമ്മു ദാരഹസിതാം രമ
യാഞ്ചകൃഷെസുഖം || ൨ || പൃഷ്ടാവരംപുനരസാവവൃ
ണൊദ്വരാകീ ഭൂയസ്ത്വയാസുരതമെവനിശാന്തരെഷു സാ
യുജ്യമസ്ത്വിതിവദെൽ ബുധഎവകാമം സാമീപ്യമ സ്ത്വനി
ശമിത്യപിനാബ്രവീൽകിം || ൩ || തതൊഭവാന്ദെവനി
ശാസുകാസുചിന്മൃഗീ ദൃശന്താന്നിഭൃതം വിനൊദയൻ അ
ദാദുപശ്ലൊകഇതിശ്രുതംസുതം സനാരദാത്സാത്വതതന്ത്ര
വിൽബഭൌ || ൪ || അക്രൂര മന്ദിര മിതൊഥബലൊദ്ധ
വാഭ്യാമഭ്യൎച്ചിതൊബഹുനു തൊമുദിതെനതെന എനം
വിസൃജ്യവി പിനാഗതപാണ്ഡവെയ വൃത്തം വിവെദിഥ [ 120 ] തഥാധൃതരാഷ്ട്ര ചെഷ്ടാം || ൫ || വിഘാതാജ്ജാമാതുഃപ
രമസുഹൃദൊ ഭൊജനൃപതെൎജ്ജരാസന്ധെ രുന്ധത്യനവ
ധിരുഷാന്ധെഥ മധുരാംരഥാദ്യൈൎദ്യൊൎല്ലബ്ധൈഃകതി
പയബലസ്ത്വം ബലയുതസ്ത്രയൊവിം ശത്യക്ഷൌഹിണിത
ദുപനീതംസമഹൃഥാഃ || ൬ || ബദ്ധംബലാദഥ ബലെനബ
ലൊത്തരന്ത്വം ഭൂയൊബലൊദ്യ മരസെനമുമൊചിഥൈ
നംനിശ്ശെഷദിഗ്ജ യസമാഹൃതവിശ്വസൈന്യാൽ കൊ
ന്യസ്തതൊഹി ബലപൌരുഷവാംസ്തദാനീം || ൭ || ഭഗ്ന
സ്സലഗ്നഹൃദയൊപിനൃപൈഃ പ്രണുന്നൊയുദ്ധ ന്ത്വയാ
വ്യധിതഷൊഡശ കൃത്വഎവംഅക്ഷൌഹിണീഃ ശ്ശിവശി
വാസ്യജഘന്ഥ വിഷ്ണൊ സംഭൂയസൈക നവതിത്രിശത
ന്തദാനീം || ൮ || അഷ്ടാദശെസ്യസമരെസമുപെയുഷിത്വം
ദൃഷ്ട്വാപുരൊഥയവനം യവനത്രികൊട്യാത്വഷ്ട്രാ വി
ധാപ്യപുരമാശുപയൊ ധിമദ്ധ്യെതത്രാഥയൊഗ ബലത
സ്സ്വജനാനനൈഷീഃ || ൯ || പത്ഭ്യാന്ത്വംപത്മമാലീചകി
തഇവപുരാന്നിൎഗ്ഗതൊ ധാവമാനൊമ്ലെച്ശെ ശെനാനുയാ
തൊവധസുകൃതവിഹീനെ നശൈലെന്യലൈഷീഃ സുപ്തെ
നാംഘ്ര്യാഹതെനദ്രുതമഥ മുചുകുന്ദെനഭസ്മീ കൃതെസ്മി
ൻഭൂപായാസ്മൈ ഗുഹാന്തെസുലളിതവ പുഷാതസ്ഥി
ഷെഭക്തിഭാജെ || ൧൦ || ഐക്ഷ്വാകൊഹം വിരക്തൊ
സ്മ്യഖിലനൃപസുഖെ ത്വല്പ്രരസാദൈകകാം ക്ഷീഹാദെ
വെതിസ്തു വന്തം വരവിത തിഷുതന്നിസ്പൃഹം വീക്ഷ്യ
ഹൃഷ്യൻ മുക്തെസ്തുല്യാഞ്ചഭക്തിംധുതസകലമലാംമൊ
ക്ഷമപ്യാശുദത്വാ കാൎയ‌്യംഹിംസാവിശുദ്ധ്യൈതപ ഇതി [ 121 ] ചതദാപ്രാസ്ഥ ലൊകപ്രതീത്യൈ || ൧൧ || തദനുമധുരാം
ഗത്വാഹത്വാച മൂംയവനാഹൃതാംമഗധ പതിനാമാൎഗ്ഗെ
സൈന്യൈഃ പുരെവനിവാരിതഃ ചരമ വിജയംദൎപ്പായാ
സ്മൈപ്രദായ പലായിതൊജലധിന ഗരീംയാതൊവാതാ
ലയെശ്വരപാഹിമാം || ൧൨ || || ൭൭ ||

ത്രിദശവൎദ്ധകിവൎദ്ധിതകൌശലന്ത്രിദശദത്തസമസ്ത
വിഭൂതിമൽ ജലധിമദ്ധ്യഗ തന്ത്വമഭൂഷ യൊനവപുരം
വപുരഞ്ചിതരൊചിഷാ || ൧ || ദദുഷിരെവതഭൂഭൃതിരെ
വതീംഹലഭൃതെ തനയാംവിധിശാസനാൽ മഹിതമുത്സവ
ഘൊഷമപൂപുഷസ്സമുദിതൈൎമുദിതൈസ്സഹയാദവൈഃ
|| ൨ || അഥവിദൎഭസുതാം ഖലുരുഗ്മിണീം പ്രണയിനീ
ന്ത്വയിദെവസഹൊദരഃ സ്വയമദിത്സത ചെദിമഹീഭുജെ
സ്വതമസാത മസാധുമുപാശ്രയൻ || ൩ || ചിരധൃതപ്രണ
യാത്വയിബാലികാസ പദികാംക്ഷിതഭംഗ സമാകുലാത
വനിവെ ദയിതുന്ദ്വിജമാദിശത്സ്വകദനം കദനംഗവിനി
ൎമ്മിതം || ൪ || ദ്വിജസുതൊപിചതൂൎണ്ണമുപായയൌതവ
പുരം ഹിദുരാശ ദുരാസദംമുദമവാപച സാദരപൂജിതസ്സഭ
വതാഭവതാപഹൃതാസ്വയം || ൫ || സചഭവന്തമവൊച
തകുണ്ഡിനെനൃപ സുതാഖലുരാജതി രുഗ്മിണീത്വയിസമു
ത്സുകയാനിജധീരതാര ഹിതയാഹിത യാപ്രഹിതൊസ്മ്യ
ഹം || ൬ || തവഹൃതാസ്മിപുരൈവ ഗുണൈരഹം ഹര
തിമാം കിലചെദി നൃപൊധുനാഅയികൃപാലയ പാലയ
മാമിതിപ്രജഗദെ ജഗദെകപതെതയാ || ൭ || അശര
ണാംയദിമാന്ത്വ മുപെക്ഷസെസപദി ജീവിതമെവജഹാ [ 122 ] മ്യഹംഇതിഗിരാ സുതനൊ രതനൊൽ ഭൃശംസുഹൃദയംഹൃ
ദയന്തവകാതരം || ൮ || അകഥയ സ്ത്വമഥൈ നമയെസ
ഖെതദധികാ മമ മന്മഥവെദനാ നൃപസമക്ഷമുപെത്യഹ
രാമ്യഹന്തദയിതാന്ദയിതാമസിതെക്ഷണാം || ൯ || പ്രമുദി
തെനചതൌസമന്തദാരഥഗതൊലഘുകുണ്ഡിനമെയിവാൻ
ഗുരുമരുൽ പുരനായകമെഭവാൻ വിതനുതാന്തനുതാന്നിഖി
ലാപദാം || ൧൦ ൭൮ ||

ബലസമെതബലാനുഗതൊഭവാൻപുരമഗാഹതഭീഷ്മക
മാനിതഃ ദ്വിജസുതന്ത്വദുപാഗമവാദിനന്ധൃതരസാതരസാ
പ്രണനാമസാ || ൧ || ഭുവനകാന്തമവെക്ഷ്യഭവദ്വപുൎന്നൃ
പസുതസ്യനിശമ്യചചെഷ്ടിതം വിപുലഖെദജു ഷാം പു
രവാസിനാം സരുദിതൈ രുദിതൈ രഗമന്നിശാ || ൨ ||
തദനുവന്ദി തുമിന്ദു മുഖീശിവാം വിഹിതമം ഗലഭൂഷണഭാ
സുരാനി രഗമത്ഭവദ ൎപ്പിതജീ വിതാസ്വ പുരതഃ പുരത
സ്സഭടാവൃതാ || ൩ || കുലവധൂഭിരുപെത്യകുമാരികാഗി
രിസുതാംപരിപൂജ്യ ചസാദരം മുഹുരയാചതതൽ പദപം
കജെനിപതിതാപതിതാന്തവകെവലം || ൪ || സമവലൊ
ക കുതുഹലസം കുലെനൃപ കുലെനിഭൃതംത്വയി ചസ്ഥിതെ
നൃപസുതാനിരഗാൽഗിരിജാലയാത്സുരുചിരം രുചിരഞ്ജി
തദിങ്മുഖാ || ൫ || ഭുവനമൊഹനരൂപരുചാതദാവിവശി
താഖിലരാജ കദംബ യാത്വമപി ദെവകടാ ക്ഷവി മൊ
ക്ഷണൈഃ പ്രമദയാ മദയാഞ്ച കൃഷെമനാൽ || ൬ ||
ക്വനുഗമിഷ്യസി ചന്ദ്രമുഖീതിതാം സരസമെത്യകരെണഹര
ൻക്ഷണാൽ സമധിരൊ പ്യരഥന്ത്വ മപാ ഹൃഥാഭുവിത [ 123 ] തൊവിതതൊനിനദൊദ്വിഷാം || ൭ || ക്വനുഗതഃപശുപാ
ലഇതിക്രുധാ കൃതരണായദുഭിശ്ച ജിതാനൃപാഃ നതുഭവാ
നുദചാ ല്യതതൈരഹൊ പിശുനകൈശ്ശു നകൈരിവകെ
സരീ || ൮ || തദനുരുഗ്മിണമാഗതമാഹവെവധമുപെക്ഷ്യ
നിബധ്യ വിരൂപയൻ ഹൃതമദംപരിമു ച്യബലൊക്തിഭിഃ
പുരമയാരമയാ സഹകാ ന്തയാ || ൯ || നവസമാ ഗമല
ജ്ജിതമാനസാം പ്രണയകൌ തുകജൃംഭിതമന്മഥാം അ
രമയഃ ഖലു നാഥയഥാസുഖം രഹസിതാം ഹസിതാം ശുല
സന്മുഖീം || ൧൦ || വിവിധനൎമ്മഭിരെവ മഹൎന്നിശം പ്രമ
ദമാകലയൻ പുനരെകദാഋജുമതെഃ കിലവക്രാഗിരാഭ
വാൻ വരതനൊ രതനൊദതിലൊലതാം || ൧൧ || തദ
ധികൈരഥലാളനകൌ ശലൈഃ പ്രണയിനീമധികം സു
ഖയന്നിമാംഅയിമുകുന്ദഭവച്ചരിതാനിനഃ പ്രഗദതാം ഗദ
താന്തിമപാകുരു || ൧൨ || ൭൯

സത്രാജിതസ്ത്വമഥലു ബ്ധവദൎകലബ്ധന്ദിവ്യം സ്യമന്ത
കമണിം ഭഗവന്നയാ ചീഃതൽ കാരണം ബഹുവിധമ്മമഭാ
തിനൂനന്തസ്യാത്മജാന്ത്വയിരതാഞ്ഛലതൊവിവൊഢും
|| ൧ || അദത്തന്ത ന്തു ഭ്യമ്മണിവരമനെ നാല്പമനസാപ്ര
സെനസ്തത്ഭ്രാതാഗളഭുവിവഹൻ പ്രാപമൃഗയാംഅഹന്നെ
നംസിം ഹൊമണിമഹസിമാം സഭ്രമവശാൽ കപീന്ദ്രസ്തം
ഹത്വാമ ണിമപിചബാലാ യദദിവാൻ || ൨ || ശശംസുസ്സ
ത്രാജിൽ ഗിരമനുജനാസ്ത്വാമ്മ ണിഹരഞ്ജനാ നാംപീയൂ
ഷംഭവതി ഗുണിനാം ദൊഷകണികാത തസ്സൎവ്വജ്ഞൊ
പിസ്വജനസഹി തൊമാൎഗ്ഗണപരഃ പ്രസെനന്തന്ദൃഷ്ട്വാഹ [ 124 ] രിമപിഗതൊഭൂഃ കപിഗുഹാം || ൩ || ഭവന്തമവിതൎകയ
ന്നതിവയാസ്സ്വയഞ്ജാം ബവാന്മുകുന്ദശരണം ഹിമാംകഇ
ഹരൊദ്ധുമിത്യാലപൻ വിഭൊരഘുപതെ ഹരെജയജ
യെ ത്യലമ്മുഷ്ടിഭിശ്ചിരന്ത വസമൎച്ചനം വ്യധിതഭക്തചൂ
ഡാമണിഃ || ൪ || ബുദ്ധ്വാഥതെനദത്താന്ന വരമണീംവ
രമണീഞ്ച പരിഗൃഹ്ണൻ അനുഗൃഹ്ണന്നമുമാ ഗാസ്സപദി
ചസത്രാജിതെമണിം പ്രാദാഃ || ൫ || തദനുസഖലുവ്രീളാ
ലൊലൊ വിലൊലവിലൊചനാ ന്ദുഹിതരമഹൊ ധീമാൻ
ഭാമാം ഗിരൈവപരാൎപ്പിതാം അദിതമണിനാതു ഭ്യം ലഭ്യം
സമെത്യഭവാനപി പ്രമുദിതമനാസ്തസ്യൈ വാദാന്മണീം
ഗഹനാശയഃ || ൬ || വ്രീളാകുലാം രമയതിത്വ യിസത്യ
ഭാമാം കൌന്തെയദാഹകഥയാഥകുരൂൻ പ്രയാതെഹീഗാ
ന്ദിനെയകൃതവൎമ്മഗിരാനിപാത്യസത്രാജിതം ശതധനുൎമ്മ
ണിമാജഹാര || ൭ || ശൊകാൽ കുരൂനുപഗതാമവലൊ
ക്യകാന്താം ഹത്വാദ്രുതം ശതധനുംസമഹൎഷയ സ്താംരത്നെ
സശംകഇവമൈഥി ലഗെഹമെത്യരാമൊഗദാം സമശിശി
ക്ഷതധാൎത്തരാഷ്ട്രം || ൮ || അക്രൂര എഷഭഗവൻ ഭവ
ദിച്ശയൈവസത്രാജിതഃകുചരിതസ്യയുയൊജഹിംസാംഅ
ക്രൂരതൊമണിമനാഹൃതവാൻപുനസ്ത്വന്തസ്യൈവഭൂതിമു
പധാതുമിതിബ്രുവന്തി || ൯ || യാതം ഭയെനകൃത വൎമ്മയു
തം പുനസ്തമാഹൂയതദ്വി നിഹിതഞ്ചമണിം പ്രകാശ്യത
ത്രൈവസു വ്രതധരെവിനിധായ തുഷ്യൻ ഭാമാകുചാന്തര
ശയഃ പവനെശ പായാഃ || ൧൦ || ൮൦ ||

സ്നിഗ്ദ്ധാമ്മുഗ്ദ്ധാം സതതമപിതാംലാളയൻസത്യഭാ [ 125 ] മാംയാതൊഭൂയസ്സഹഖലുതയാ യാജ്ഞസെനീവിവാഹം
പാൎത്ഥപ്രീത്യൈ പുനരപിമനാഗാ സ്ഥിതൊഹസ്തിപു
ൎയ‌്യാംശക്രപ്രസ്ഥംപുരമപിവിഭൊസംവിധായാഗതൊഭൂഃ
|| ൧ || ഭദ്രാംഭദ്രാംഭവദവരജാം കൌരവെണാൎത്ഥ്യമാനാ
ന്ത്വദ്വാചാതാമഹൃത കുഹനാമസ്കരീശക്രസൂനുഃ തത്രക്രു
ദ്ധംബലമനുനയൻ പ്രത്യഗാസ്തെനസാൎദ്ധം ശക്രപ്രസ്ഥം
പ്രിയസഖമുദെ സത്യഭാമാസഹായഃ || ൨ || തത്രക്രീഡന്ന
പിചയമുനാകൂല ദൃഷ്ടാംഗൃഹീത്വാതാം കാളിന്ദീന്നഗരമഗ
മഃ ഖാണ്ഡവപ്രീണിതാഗ്നിഃ ഭ്രാതൃത്രസ്താംപ്രണയ വിവ
ശാന്ദെവപൈതൃഷ്വസെയീം രാജ്ഞാമ്മദ്ധ്യെ സപദിജ
ഹൃഷെമിത്ര വിന്ദാമവന്തീം || ൩ || സത്യാംഗത്വാപുനരു
ദവഹൊനഗ്നജിന്നന്ദനാന്താം ബദ്ധ്വാസപ്താപിചവൃഷവ
രാൻസപ്ത മൂൎത്തിൎന്നിമെഷാൽ ഭദ്രാന്നാമപ്രദദുരഥതെദെ
വസന്തൎദ്ദനാദ്യാ സ്തത്സൊദൎയ‌്യാ വരദഭവതസ്സാപിപൈ
തൃഷ്വസെയീ || ൪ || പാൎത്ഥാ ദ്യൈരപ്യകൃതലവനന്തൊ
യമാത്രാഭിലക്ഷ്യം ലക്ഷഞ്ഛിത്വാശഫരമ വൃഥാലക്ഷ
ണാമ്മദ്രകന്യാം അഷ്ടാവെവന്തവ സമഭവൻ വല്ലഭാസ്ത
ത്രമദ്ധ്യെശുശ്രൊഥത്വം സുരപതിഗിരാഭൌ മദുശ്ചെഷ്ടി
താനി || ൫ || സ്മൃതായാതം പക്ഷിപ്രവരമധിരൂഢസ്ത്വ
മഗമൊവഹന്നം കെഭാമാമുപവന മിവാരാതിഭവനംവി
ഭിന്ദന്ദുൎഗ്ഗാണിത്രുടിതപൃതനാശൊണിതരസൈഃ പുരന്താ
വൽപ്രാഗ്ജ്യൊതിഷമ കുരുഥാശ്ശൊണിതപുരം || ൬ ||
മുരസ്ത്വാം പഞ്ചാസ്യൊജലധി വനമദ്ധ്യാദുദ പതത്സച
ക്രെചക്രെണ പ്രദലിതശിരാമം ക്ഷുഭവതാചതുൎദ്ദ ന്തൈ [ 126 ] ൎദ്ദന്താവള പതി ഭിരിന്ധാനസമരം രഥാംഗെനച്ശിത്വാനര
കമകരൊ സ്തീൎണ്ണനരകം || ൭ || സ്തുതൊഭൂമ്യാരാജ്യം സ
പദിഭഗദത്തെ സ്യതനയെഗജഞ്ചൈ കന്ദത്വാപ്രജിഘ
യിഥനാഗാന്നിജപുരീം ഖലെനാബദ്ധാനാം സ്വഗതമന
സാംഷൊഡശപുനസ്സഹ സ്രാണിസ്ത്രീണാമപി ച ധനരാശി
ഞ്ചവിപുലാം || ൮ || ഭൌമാപാഹൃതകുണ്ഡലന്തദദിതെൎദ്ദാ
തുംപ്രയാതൊ ദിവംശക്രാദ്യൈൎമ്മഹിതസ്സമന്ദ യിതയാ
ദ്യുസ്ത്രീഷുദത്തഹ്രിയാ ഹൃത്വാകല്പതരും രുഷാഭിപതിത
ഞ്ജിത്വെന്ദ്രമഭ്യാ ഗമസ്തത്തു ശ്രീമദദൊഷൟദൃശ ഇതിവ്യാ
ഖ്യാതുമെവാകൃഥാഃ || ൯ || കല്പദ്രും സത്യഭാമാഭവനഭുവി
സൃജന്ദ്വ്യഷ്ടസാ ഹസ്രയൊഷാസ്വീ കൃത്യപ്രത്യഗാരംവി
ഹിത ബഹുവ പുൎല്ലാളയൻ കെളിഭെദൈഃ ആശ്ചൎയ‌്യ
ന്നാരദാലൊ കിതവിവിധഗതിസ്തത്ര തത്രാപിഗെഹെഭൂ
യസ്സൎവാസുകുൎവന്ദ ശദശതനയാൻ പാഹിവാതാലയെശ
൧൦ || ൮൧

പ്രദ്യുമ്നൊരൌഗ്മിണെ യസ്സഖലുതവകലാശം ബരെ
ണാഹൃതസ്തം ഹത്വാരത്യാസഹാപ്തൊനിജപുരമഹരദ്രുഗ്മി
കന്യാഞ്ചധന്യാം തൽപുത്രൊഥാ നിരുദ്ധൊഗുണനിധിര
വഹദ്രൊചനാം രുഗ്മിപൌത്രീന്തത്രൊ ദ്വാഹെഗതസ്ത്വ
ന്ന്യവധി മുസലിനാരുഗ്മ്യ പിദ്യുതവൈരാൽ || ൧ || ബാണ
സ്യസാബലിസുതസ്യ സഹസ്ര ബാഹൊൎമ്മാഹെ ശ്വരസ്യമ
ഹിതാദുഹിതാകിലൊഷാത്വൽ പൌത്രമെനമനിരുദ്ധമദൃ
ഷ്ടപൂൎവം സ്വപ്നെനുഭൂയഭഗവന്വിര ഹാതുരാഭൂൽ || ൨ ||
യൊഗിന്യതീവകുശലാ ഖലുചിത്രലെഖാതസ്യാസ്സഖീവി [ 127 ] ലിഖതീതരുണാ നശെഷാൻ തത്രാനിരുദ്ധമുഷയാ വിദി
തന്നിശായാ മാനെഷ്ടയൊഗ ബലതൊഭവതൊനികെതാ
ൽ || ൩ || കന്യാപുരെ ദയിതയാ സുഖമാരമന്തഞ്ചൈനം
കഥഞ്ച നബബന്ധുഷി ശൎവബന്ധൌ ശ്രീനാരദൊക്തത
ദുദന്തദുരന്തരൊഷൈ സ്ത്വന്തസ്യ ശൊണിതപുരം യദുഭി
ൎന്ന്യരുന്ധാഃ || ൪ || പുരീപാലശ്ശൈലപ്രിയദുഹിതൃനാഥൊ
സ്യഭഗവാൻ സമംഭൂതവ്രാതൈ ൎയ‌്യദുബലമശം കന്നിരുരു
ധെമഹാപ്രാണൊബാണൊഝടിതിയുയുധാനെനയുയുധെ
ഗുഹഃപ്രദ്യുമ്നെനത്വമപിപുരഹന്ത്രാ ജഘടിഷെ || ൫ || നി
രുദ്ധാശെഷാസ്ത്രെമുമുഹുഷിതവാസ്ത്രെണഗിരിശെദ്രുതാഭൂ
താഭീതാഃ പ്രമഥകുലവീരാഃ പ്രമഥിതാഃ പരാസ്കന്ദൽസ്ക
ന്ദഃ കുസുമശരബാണൈ ശ്ചസചിവസ്സകും ഭാണ്ഡൊഭാണ്ഡന്ന
വമിവബലെനാശുബിഭിദെ || ൬ || ചാപാനാംപഞ്ചശത്യാ
പ്രസഭമുപഗതെഛിന്നചാപെ ഥബാണെ വ്യൎത്ഥെയാതെ
സമെതൊ ജ്വരപതിരശനൈരജ്വരിത്വജ്ജ്വരെണജ്ഞാനീ
സ്തുത്വാഥദത്വാ തവചരിതജുഷാം വിജ്വരംസജ്വരൊഗാ
ൽ പ്രായൊന്തൎജ്ഞാനവന്തൊപിച ബഹുതമസാരൌദ്ര
ചെഷ്ടാഹിരൌദ്രാഃ || ൭ || ബാണന്നാനായുധൊഗ്രംപുനരഭി
പതിതന്ദൎപ്പദൊഷാദ്വിതന്വന്നിൎല്ലൂനാശെഷദൊഷംസപ
ദിബുബുധുഷാശം കരെണൊപഗീതഃ തദ്വാചാശിഷ്ടബാ
ഹുദ്വിതയമുഭയതൊ നിൎഭയന്തൽ പ്രിയന്തമ്മുക്ത്വാതദ്ദ
ത്തമാനൊനിജപുര മഗമസ്സാനിരുദ്ധസ്സഹൊഷഃ || ൮ || മു
ഹുസ്താവച്ശക്രം വരുണമജയൊനന്ദഹരണെയമം ബാലാ
നീതൌ ദവദഹനപാനെനിലസഖം വിധിംവത്സസ്തെയെ [ 128 ] ഗിരിശമിഹബാണസ്യ സമരെവിഭൊവിശ്വൊൽകൎഷിതദ
യമവതാരൊ ജയതിതെ || ൯ || ദ്വിജരുഷാകൃകലാസ
വപുൎദ്ധരന്നൃഗ നൃപന്ത്രിദിവാലയ മാപയൻ നിജജ
നെദ്വിജഭക്തിമനുത്തമാ മുപദിശൻപവനെശ്വര പാഹി
മാം || ൧൦ || || ൮൨ ||

രാമെഥഗൊകുല ഗതെപ്രമദാപ്രസക്തെ ഹൂതാനുപെ
തയമുനാദമനെ മദാന്ധെസ്വൈരം സമാരമതിസെവക
വാദമൂഢൊദൂതന്ന്യയുങ്‌ക്ത തവപൌണ്ഡ്രകവാസുദെ
വഃ || ൧ || നാരായണൊഹമവതീൎണ്ണ ഇഹാസ്മിഭൂമൌ ധ
ത്സെകിലത്വമപിമാമകലക്ഷണാനിഉത്സൃജ്യതാനിശരണ
ംവ്രജമാമിതി ത്വാന്ദൂതൊജഗാദസകലൈൎഹസിതസ്സഭാ
യാം || ൨ || ദൂതെഥയാതവതിയാ ദവസൈനികസ്ത്വം
യാതൊദദൎശിഥവപുഃ കിലപൌണ്ഡ്രകീയം താപെന
വക്ഷസികൃതാം കമനല്പമൂല്യ ശ്രീകൌസ്തുഭമ്മകര കുണ്ഡല
പീതചെലം || ൩ || കാളായസന്നിജ സുദൎശനമസ്യതൊ
സ്യകാലാനലൊൽ കരകിരെണസുദൎശനെന ശീൎഷഞ്ചക
ൎത്തിഥമമൎദ്ദിഥചാസ്യ സെനാന്തന്മിത്ര കാശിപശിരൊപി
ചകൎത്ഥകാശ്യാം || ൪ || ജാള്യെനബാലക ഗിരാപികിലാ
ഹമെവ ശ്രീവാസുദെവ ഇതിരൂഢമതിശ്ചിരംസഃ സായുജ്യ
മെവഭവദൈക്യധിയാഗതൊഭൂൽകൊനാമകസ്യസുകൃതം
കഥമിത്യവെയാൽ || ൫ || കാശീശ്വരസ്യതനയൊഥ സുദ
ക്ഷിണാഖ്യശ്ശൎവംപ്രപൂജ്യഭവതെവിഹിതാഭിചാരഃ കൃത്യാ
നലംകമപിബാണരണാതിഭീതൈൎഭൂതൈഃ കഥഞ്ചന വൃ [ 129 ] തൈസ്സമമഭ്യമുഞ്ചൽ || ൬ || താലപ്രമാണചരണാമഖിലന്ദ
ഹന്തീം കൃത്യാംവിലൊക്യ ചകിതൈഃ കഥിതൊപിപൌ
രൈഃ ദ്യുതൊത്സവെകിമപി നൊചലിതൊ വിഭൊത്വം
പാൎശ്വസ്ഥമാശുവിസസൎജ്ജിഥകാലചക്രം || ൭ || അഭ്യാപ
തത്യമിതധാമ്നി ഭവന്മഹാസ്ത്രെ ഹാഹെതിവിദ്രുതവതീഖ
ലുഘൊരകൃത്യാ രൊഷാത്സുദക്ഷിണ മദക്ഷിണചെഷ്ടി
തന്തം പുപ്ലൊഷചക്രമപികാശിപുരീമധാക്ഷീൽ || ൮ ||
സഖലുവിവിദൊ രക്ഷൊഘാതെകൃതൊപകൃതിഃ പുരാ
തവതുകലയാമൃത്യും പ്രാപ്തുന്തദാഖലതാം ഗതഃനരകസചി
വൊദെശക്ലെശം സൃജന്നഗരാന്തികെ ഝടിതിഹലിനാ
യുദ്ധ്യന്നദ്ധാപ പാതതലാഹതഃ || ൯ || സാംബംകൌരവ്യ
പുത്രീഹരണനിയമിതം സാന്ത്വനാൎത്ഥീ കരൂണാം യാതസ്ത
ദ്വാക്യരൊഷൊ ദ്ധൃതകരിനഗരൊ മൊചയാമാസരാമഃ
തെഘാത്യാഃ പാണ്ഡവെയൈരിതി യദുപൃതനാന്നാമുച
സ്ത്വന്തദാനീന്തന്ത്വാന്ദുൎബ്ബൊധലീലം പവനപുരപതെതാ
പശാന്ത്യൈ നിഷെവെ || ൧൦ || ൮൩

ക്വചിദഥതപനൊ പരാഗകാലെ പുരിനിദധൽ കൃത
വൎമ്മകാമസൂനൂ യദുകുലമഹിളാ വൃതസ്സുതീൎത്ഥംസമുപഗ
തൊസിസമന്ത പഞ്ചകാഖ്യം || ൧ || ബഹുതരജനതാഹി
തായതത്രത്വമപി പുനന്വിനിമജ്യ തീൎത്ഥതൊയംദ്വിജഗ
ണപരിമുക്തവിത്തരാ ശിസ്സമമിളഥാഃ കുരുപാണ്ഡവാദി
മിത്രൈഃ || ൨ || തവഖലുദയിതാജനൈ സ്സമെതാദ്രുപദ
സുതാത്വയിഗാഢഭക്തി ഭാരാതദുദിതഭവദാ ഹൃതിപ്രകാ [ 130 ] രൈരതിമുമുദെ സമമന്യഭാമിനീഭിഃ || ൩ || തദനുചഭഗവ
ന്നിരീക്ഷ്യഗൊപാ നതികുതുകാദുപഗ മ്യമാനയിത്വാ ചിര
തരവിരഹാതുരാംഗരെഖാഃ പശുപവധൂസ്സരസന്ത്വ മന്വ
യാസീഃ || ൪ || സപദിചഭവദീക്ഷണൊ ത്സവെനപ്രമു
ഷിതമാനഹൃദാന്നിതം ബിനീനാംഅതിരസ പരിമുക്തക
ഞ്ചുളീകെപരിചയ ഹൃദ്യതരെകുചെന്യ ലൈഷീഃ || ൫ ||
രിപുജനകലഹൈഃ പുനഃപുനൎമ്മെസമുപഗതൈ രിയതീ
വിളംബനാഭൂൽ ഇതികൃതപരിരംഭണെത്വയി ദ്രാഗതി
വിവശാഖലു രാധികാനിലില്യെ || ൬ || അപഗതവിര
ഹവ്യഥാസ്തദാതാ രഹസിവിധായദദാഥതത്വ ബൊധംപ
രമസുഖചിദാത്മ കൊഹമാത്മെ ത്യുദയതുവസ്ഫുടമെവ
ചെതസീതി || ൭ || സുഖരസപരിമി ശ്രിതൊവിയൊഗഃ കി
മപിപുരാഭവ ദുദ്ധവൊപദെശൈഃ സമഭവദമുതഃ പര
ന്തുതാസാംപരമ സുഖൈക്യമയീഭവ ദ്വിചിന്താ || ൮ ||
മുനിവരനിവഹൈ സ്തവാഥപിത്രാദുരിത ശമായ ശുഭാനി
പൃച്ശ്യമാനൈഃ ത്വയിസതികിമിദം ശുഭാന്തരൈരിത്യുരു
ഹസിതൈരപിയാജിതസ്തദാസൌ || ൯ || സുമഹതിയജനെ
വിതായമാനെ പ്രമുദിതമിത്രജനെസഹൈ വഗൊപാഃ
യദുജനമഹിതാസ്ത്രി മാസമാത്രം ഭവദനുഷംഗരസംപുരെ
വഭെജുഃ || ൧൦ || വ്യപഗമസമയെ സമെത്യരാധാന്ദൃ
ഢ മുപഗൂഹ്യ നിരീക്ഷ്യ വീതഖെദാം പ്രമുദിതഹൃദയഃ
പുരം പ്രയാതഃ പവനപുരെശ്വര പാഹിമാം ഗദെഭ്യഃ
|| ൧൦ || || ൮൪ || [ 131 ] തതൊമഗധഭൂഭൃതാചിരനിരൊധസം ക്ലെശിതംശതാഷ്ട
കയുതായുതദ്വിതയമീശഭൂമീഭൃതാം അനാഥശരണായതെ
കമപിപൂരുഷംപ്രാഹിണൊ ദയാചതസമാ ഗധക്ഷപണ
മെവകിം ഭൂയസാ || ൧ || യിയാ സുരഭിമാഗധ ന്തദനുനാ
രദൊ ദീരിതാദ്യുധിഷ്ഠിരമഖൊദ്യമാദുഭയ കാൎയ‌്യ പൎയ‌്യാകു
ലഃ വിരുദ്ധ ജയിനൊ ദ്ധ്വരാദുഭയസിദ്ധി രിത്യുദ്ധവെശ
ശംസുഷിനിജൈസ്സമം പുരമിയെഥയൌധിഷ്ഠിരീം || ൨ ||
അശെഷദയിതാ യുതെത്വയിസമാ ഗതെധൎമ്മജൊവിജ
ത്യസഹജൈൎമ്മഹീം ഭവദപാംഗസം വൎദ്ധിതൈഃ ശ്രിയ
ന്നിരുപമാംവഹന്നഹഹ ഭക്തദാസായിതം ഭവന്ത മയിമാഗ
ധെപ്രഹിതവാൻസഭീമാൎജ്ജുനം || ൩ || ഗിരിവ്രജ പുരംഗ
താസ്തദനുദെവയൂയന്ത്രയൊയയാചസമ രൊത്സവന്ദ്വിജ
മിഷെണതമ്മാഗധം അപൂൎണ്ണ സുകൃതന്ത്വമുംപവനജെന
സം ഗ്രാമയന്നിരീക്ഷ്യസഹജിഷ്ണു നാത്വമപിരാജ യുദ്ധ്വാ
സ്ഥിതഃ || ൪ || അശാന്ത സമരൊദ്ധതം വിടപപാടനാസം
ജ്ഞയാനിപാത്യജരസസ്സുതംപവനജെനനിഷ്പാടിതംവി
മുച്യ നൃപതീന്മുദാസമനുഗൃഹ്യഭക്തിം പരാന്ദിദെശിഥഗ
തസ്പൃഹാനപിചധൎമ്മഗുപ്ത്യൈഭുവഃ || ൫ || പ്രചക്രുഷിയു
ധിഷ്ഠിരെതദനുരാജസൂയാദ്ധ്വരം പ്രസന്നഭൃതകീഭവത്സ
കലരാജകവ്യാകുലംത്വമപ്യയിജഗല്പതെദ്വിജപദാവനെ
ജാദികഞ്ചകൎത്ഥ കിമുകത്ഥ്യതെ നൃപവരസ്യ ഭാഗ്യൊന്ന
തിഃ || ൬ || തതസ്സവനകൎമ്മണി പ്രവരമഗ്രപൂജാവിധിംവി
ചാൎയ‌്യസഹദെവവാ ഗനുഗതസ്സധൎമ്മാത്മജഃ വ്യധത്തഭവ
തെമുദാസദസി വിശ്വഭൂതാ ത്മനെതദാസസുരമാ നുഷം [ 132 ] ഭുവനമെവതൃപ്തിന്ദധൌ || ൭ || തതസ്സപദിചെദിപൊമു
നിനൃപെഷുതിഷ്ഠത്സ്വഹൊസഭാജയതികൊജഡഃ പശു
പദുൎദ്ദുരൂടം വടുംഇതിത്വയിസദുൎവ ചൊവിതതിമുദ്വമന്നാ
സനാ ദുദാപതദുദാ യുധസ്സമപതന്നമുംപാണ്ഡവാഃ || ൮ ||
നിവാൎയ‌്യനിജപക്ഷഗാനഭി മുഖസ്യവിദ്വെ ഷിണസ്ത്വമെ
വജഹൃഷെശിരൊദനുജദാരിണാസ്വാരിണാജനുസ്ത്രിതയല
ബ്ധയാസതതചിന്തയാ ശുദ്ധധീസ്ത്വയാ സപരമെകതാമ
ധൃതയൊഗിനാ ന്ദുൎലഭാം || ൯ || തതസ്സുമഹിതൊത്വയാ
ക്രതുവരെനിരൂഢെജനൊയയൌ ജയതിധൎമ്മജൊ ജയ
തികൃഷ്ണഇത്യാലപൻ ഖലസ്സതുസുയൊധനൊ ധുതമനാ
സ്സപത്നശ്രിയാമയാൎപ്പിതസഭാ മുഖെസ്ഥലജല ഭ്രമാദഭ്രമീ
ൽ || ൧൦ || തദാഹസിത മുത്ഥിതന്ദ്രുപദ നന്ദനാഭീമയൊ
രപാംഗകലയാ വിഭൊകിമപിതാവദുജ്ജൃംഭയൻ ധരാഭ
രനിരാകൃതൌസപദിനാമബീജംവപൻ ജനാൎദ്ദനമരുൽപു
രീനിലയപാഹിമാമാമയാൽ || ൧൧ || || ൮൫ ||

സാല‌്വൊഭൈഷ്മീ വിവാഹെയദുബലവിജിതശ്ചന്ദ്രചൂ
ഡാദ്വിമാനംവിന്ദൻസൌഭം സമായീത്വയിവസതികുരൂം
സ്ത്വൽപുരീമഭ്യഭാങ്‌ക്ഷീൽ പ്രദ്യുമ്നസ്തന്നിരുന്ധന്നഖില യ
ദുഭടൈൎന്ന്യഗ്രഹീ ദുഗ്രവീൎയ‌്യന്തസ്യാമാത്യന്ദ്യുമന്തം വ്യജനി
ചസമരസ്സപ്ത വിംശത്യഹാന്തം || ൧ || താവത്ത്വംരാമശാലീ
ത്വരിതമുപഗതഃ ഖണ്ഡിതപ്രായസൈന്യംസൌഭെശന്താന്ന്യ
രുന്ധാസ്സചകിലഗദയാശാൎങ്ഗമഭ്രം ശയ ത്തെമായാ താതം
വ്യഹിംസീദപിതവ പുരതസ്തത്ത്വയാ പിക്ഷണാൎദ്ധന്നാ [ 133 ] ജ്ഞായീത്യാ ഹുരെകെതദിദ മവമതംവ്യാസ എവന്യ
ഷെധീൽ || ൨ || ക്ഷിപ്ത്വാസൌ ഭംഗദാ ചൂൎണ്ണിതമുദ
കനിധൌമങ്‌ക്ഷുസാല‌്വെപി ചക്രെണൊൽ കൃത്തെദത്ത
വക്രഃപ്രസഭമഭിപതന്നഭ്യമുഞ്ചൽഗദാന്തെകൌമൊദക്യാ
ഹതൊസാവപിസുകൃതനിധിശ്ചൈദ്യവൽ പ്രാപദൈക്യം
സൎവെഷാ മെഷ പൂൎവന്ത്വയി ധൃതമനസാമ്മൊക്ഷണാ
ൎത്ഥൊവതാരഃ || ൩ || ത്വയ‌്യായാതെഥജാതെകിലകുരുസദസി
ദ്യൂതകെസംയതായാഃ ക്രന്ദന്ത്യായാജ്ഞസെന്യാസ്സകരുണ
മകൃഥാശ്ചെല മാലാമനന്താം അന്നാന്ത പ്രാപ്ത ശൎവാംശ
ജമുനിചകിതദ്രൌ പദീചിന്തിതൊഥപ്രാപ്ത ശ്ശാകാന്നമ
ശ്നന്മുനി ഗണമകൃഥാ സ്തൃപ്തിമന്തംവനാന്തെ || ൪ ||
യുദ്ധൊ ദ്യൊഗെഥമന്ത്രെമിളതിസതിവൃതഃ ഫല്ഗുനെന
ത്വമെകഃ കൌരവ്യെ ദത്ത സൈന്യഃ കരിപുരമഗമൊദൂ
ത്യകൃൽപാണ്ഡവാൎത്ഥം ഭീഷ്മദ്രൊണാദിമാന്യെതവഖലു
വചനെ ധിക്കൃതെകൌ രവെണവ്യാ വൃണ്വ ന്വിശ്വരൂപ
മ്മുനിസദസിപുരീം ക്ഷൊഭയിത്വാ ഗതൊഭൂഃ || ൫ ||
ജിഷ്ണൊസ്ത്വം കൃഷ്ണസൂതഃ ഖലുസമരമുഖെബന്ധുഘാതെ
ദയാലുംഖിന്നന്തം വീക്ഷ്യവീരം കിമിദമയിസഖെനിത്യ
എകൊയമാത്മാ കൊവദ്ധ്യഃ കൊത്രഹന്താതദിഹവധഭി
യംപ്രൊജഝ്യ മയ‌്യൎപ്പിതാത്മാധൎമ്മ്യം യുദ്ധഞ്ചരെതി
പ്രകൃതിമനയഥാദൎശയന്വിശ്വരൂപം || ൬ || ഭക്തൊത്തം
സെഥഭീഷ്മെ തവ ധരണിഭരക്ഷെപ കൃത്യൈകസക്തെ
നിത്യന്നിത്യം വിഭിന്ദത്യവനിഭൃദയുതം പ്രാപ്തസാദെചപാ
ൎത്ഥെനിശ്ശസ്ത്രത്വ പ്രതിജ്ഞാം വിജഹദരിവരന്ധാരയൻ [ 134 ] ക്രൊധശാലീവാധാവൻ പ്രാഞ്ജലിന്തന്നത ശിരസമഥൊ
വീക്ഷ്യമൊദാദപാഗാഃ || ൭ || യുദ്ധെദ്രൊണസ്യഹസ്തി
സ്ഥിരരണഭഗദത്തെരിതം വൈഷ്ണവാസ്ത്രം വക്ഷസ്യാധ
ത്തചക്രസ്ഥഗിതര വിമഹാഃ പ്രാൎദ്ദയത്സിന്ധുരാജം നാഗാ
സ്ത്രെകൎണ്ണമുക്തെക്ഷിതി മവനമയൻ കെവലം കൃത്തമൌ
ലിന്തത്രെത ത്രാപിപാൎത്ഥം കിമിവനഹിഭവാൻ പാണ്ഡ
വാനാമകാൎഷീൽ || ൮ || യുദ്ധാദൌ തീൎത്ഥഗാമീസഖലു
ഹലധരൊനൈ മിശക്ഷെത്രമൃച്ശന്ന പ്രത്യുത്ഥായിസൂത
ക്ഷയകൃദഥസുത ന്തല്പദെകല്പയി ത്വായജ്ഞഘ്നംവ
ല്കലം പൎവണി പരിദലയൻ സ്നാതതീൎത്ഥൊ രണാന്തെ
സമ്പ്രാപ്തൊഭീമ ദുൎയ‌്യൊധനരണമശമം വീക്ഷ്യയാതഃ
പുരീന്തെ || ൯ || സംസുപ്തദ്രൌ പദെയക്ഷപണഹത
ധിയന്ദ്രൌണിമെത്യ ത്വദുക്ത്യാ തന്മുക്തം ബ്രാഹ്മമസ്ത്രം
സമഹൃതവിജയൊ മൌലിരത്നഞ്ചജഹ്രെ ഉച്ശിത്യൈപാ
ണ്ഡവാനാംപുന രപിചവിശത്യുത്തരാ ഗൎഭമസ്ത്രെരക്ഷന്നം
ഗുഷ്ഠമാത്രഃ കിലജഠരമഗാശ്ചക്രപാണിൎവിഭൊത്വം || ൧൦ ||
ധൎമ്മൌഘന്ധൎമ്മ സൂനൊരഭിദധദഖില ഞ്ഛന്ദമൃത്യുസ്സഭീ
ഷ്മസ്ത്വാംപശ്യൻഭക്തിഭൂമ്നൈവഹിസപദിയയൌനിഷ്ക
ള ബ്രഹ്മ ഭൂയം സംയാജ്യാഥാശ്വ മെധൈസ്ത്രിഭിരതിമഹി
തൈൎദ്ധൎമ്മജം പൂൎണ്ണകാമസംപ്രാപ്തൊ ദ്വാരകാന്ത്വംപ
വനപുരപതെ പാഹിമാംസൎവരൊഗാൽ || ൧൦ || ൮൬ ||

കുചെലനാമാഭവത സ്സതീൎത്ഥ്യതാംഗത സ്സസാന്ദീപനിമന്ദി
രെദ്വിജഃ ത്വദെകരാഗെണ ധനാദിനിസ്പൃഹൊദിനാനി
നിന്യെപ്രശമീഗൃഹാശ്രമീ || ൧ || സമാനശീലാപിതദീയ [ 135 ] വല്ലഭാതഥൈവനൊ ചിത്തജയം സമെയുഷീക ദാചിദൂ
ചെബതവൃത്തി ലബ്ധയെരമാപതിഃ കിന്നസഖാനിഷെവ്യ
തെ || ൨ || ഇതീരിതൊയം പ്രിയയാക്ഷുധാൎത്തയാജുഗു
പ്സമാനൊപി ധനെമദാവഹെ തദാത്വദാലൊകനകൌതു
കാദ്യയൌവഹൻ പടാന്തെപൃഥുകാനു പായനം || ൩ || ഗതൊയമാശ്ചൎയ‌്യമയീംഭവൽപൂരീംഗൃഹെഷുശൈബ്യാഭ
വനംസമെയിവാൻ പ്രവിശ്യവൈകുണ്ഠ മിവാപനിൎവൃ
തിന്തവാതിസംഭാവന യാതുകിംപുനഃ || ൪ || പ്രപൂജി
തന്തംപ്രിയയാചവീജിതം കരെഗൃഹീത്വാകഥയഃ പുരാ
കൃതംയദിന്ധനാൎത്ഥം ഗുരുദാരചൊദിതൈ രപൎത്തുവൎഷ
ന്തദമൎഷികാനനെ || ൫ || ത്രപാജുഷൊസ്മാൽ പൃഥു
കംബലാദഥ പ്രഗൃഹ്യമുഷ്ടൌ സകൃദാശിതെത്വയാകൃതം
കൃതന്നന‌്വിയതെ തിസംഭ്രമാദ്രമാ കിലൊ പെത്യകരംരു
രൊധതെ || ൬ || ഭക്തെഷുഭക്തെന സമാനിതസ്ത്വയാ
പുരീംവസന്നെക നിശാമ്മഹാസുഖം ബതാപരെദ്യുൎദ്രവി
ണംവിനായയൌ വിചിത്രരൂപസ്തവഖല‌്വനുഗ്രഹഃ || ൭ ||
യദിഹ്യയാചിഷ്യമദാസ്യദച്യുതൊ വദാമിഭാൎയ‌്യാംകിമിതി
വ്രജന്നസൌത്വ ദുക്തിലീലാസ്മിത മഗ്നധീഃ പുനഃ ക്രമാ
ദപശ്യന്മണിദീ പ്രമാലയം || ൮ || കിമ്മാൎഗ്ഗവിഭ്രംശഇതി
ഭ്രമൻക്ഷണംഗൃഹം പ്രവിഷ്ടസ്സദദൎശ വല്ലഭാംസഖീപരീ
താമ്മണിഹെമഭൂഷിതാം ബുബൊധചത്വൽ കരുണാമ്മഹാ
ത്ഭുതാം || ൯ || സരത്നശാലാസുവസന്നപിസ്വയംസമുന്നമത്ഭ
ക്തിഭരൊമൃതം യയൌത്വമെവമാപൂരിത ഭക്തവാഞ്ഛി
തൊമരുൽപുരാധീശഹരസ്വമെഗദാൻ || ൧൦ || ൮൭ || [ 136 ] പ്രാഗെവാചാൎയ‌്യ പുത്രാഹൃതിനിശ മനയാസ്വീയഷ
ൾസൂനുവീക്ഷാംകാംക്ഷന്ത്യാ മാതുരുക്ത്യാസുതലഭുവിബ
ലിംപ്രാപ്യ തെനാൎച്ചിതസ്ത്വം ധാതുശ്ശാപാദ്ധി രണ്യാന്വി
തകശിപുഭവാൻ ശൗരിജാൻ കംസഭഗ്നാനാനീയൈനാ
ൻപ്രദൎശ്യസ്വപദമനയഥാഃപൂർവപുത്രാന്മരീചെഃ || ൧ ||
ശ്രുതദെവ ഇതിശ്രുതന്ദ്വിജെന്ദ്രം ബഹുലാശ്വന്നൃപതി
ഞ്ചഭക്തിപൂൎണ്ണം യുഗപത്ത്വമനുഗ്രഹീതു കാമൊമിഥിലാം
പ്രാപിഥതാപസൈസ്സമെതഃ || ൨ || ഗച്ശന്ദ്വിമൂൎത്തിരുഭ
യൊൎയ‌്യുഗപന്നി കെതമെകെനഭൂരിവിഭവൈൎവിഹിതൊ
പചാരഃ അന്യെനതദ്ദിനഭൃതൈശ്ചഫലൌദനാദ്യൈസ്തു
ല്യംപ്രസെദിഥദദാഥചമുക്തിമാഭ്യാം || ൩ || ഭൂയൊഥദ്വാ
രവത്യാന്ദ്വിജതനയ മൃതിന്തൽ പ്രലാപാനപിത്വംകൊവാ
ദൈവന്നിനിരു ന്ധ്യാദിതികിലകഥയന്വിശ്വവൊ ഢാപ്യ
സൊഢാഃ ജിഷ്ണൊൎഗ്ഗൎവം വിനെതുന്ത്വയിമനു ജധിയാകു
ണ്ഠിതാഞ്ചാസ്യബുദ്ധിന്തത്വാരൂഢാംവിധാതുംപരമതമപ
ദപ്രെക്ഷണെനെതിമന്യെ || ൪ || നഷ്ടാഅഷ്ടാസ്യപു
ത്രാഃ പുനരപിതവതൂപെക്ഷ യാകഷ്ടവാദസ്പഷ്ടൊജാ
തൊജനാനാമഥ തദവസരെദ്വാര കാമാരപാൎത്ഥഃ മൈ
ത്ര്യാതത്രൊഷിതൊസൌ നവമസുതമൃതൌവിപ്രവൎയ‌്യപ്ര
രൊദം ശ്രുത്വാചക്രെപ്രതിജ്ഞാ മനുപഹൃതസ്സുതസ്സന്നി
വെക്ഷ്യെകൃശാനും || ൫ || മാനീസത്വാമപൃഷ്ട്വാദ്വിജനി
ലയഗതൊ ബാണജാലൈൎമ്മഹാസ്ത്രൈരുന്ധാനസ്സൂതിഗെ
ഹംപുനരപി സഹസാദൃഷ്ടനഷ്ടെ കുമാരെയാമ്യാമൈന്ദ്രീ
ന്തഥാന്യാ സ്സുരവരനഗരീൎവിദ്യയാസാദ്യസദ്യൊമൊഘൊ [ 137 ] ദ്യൊഗപതിഷ്യൻ ഹുതഭുജിഭവതാ സസ്മിതംവാരിതൊ
ഭൂൽ || ൬ || സാൎദ്ധന്തെനപ്രതീചീ ന്ദിശമതിജവിനാസ്യ
ന്ദനെനാഭിയാതൊ ലൊകാലൊകം വ്യതീതസ്തിമിരഭരമ
ഥൊചക്രധാമ്നാ നിരുന്ധൻചക്രാം ശുക്ലിഷ്ടദൃഷ്ടിംസ്ഥിതമ
ഥവിജയം പശ്യപശ്യെതിവാരാംപാരെത്വം പ്രാദദൎശഃ
കിമപിഹിതമസാന്ദൂരദൂരംപദന്തെ || ൭ || തത്രാസീനംഭു
ജംഗാധിപശയനതലെ ദിവ്യഭൂഷായുധാ ദ്യൈരാവീതം
പീതചെലം പ്രതിനവജലദശ്യാമളം ശ്രീമദംഗംമൂൎത്തീനാ
മീശിതാരം പരമിഹതിസൃണാമെകമക്ഷം ശ്രുതീനാന്ത്വാ
മെവത്വംപരാത്മൻ പ്രിയസഖസഹിതൊനെ മിഥക്ഷെ
മരൂപം || ൮ || യുവാമ്മാമെവ ദ്വാവധികവിവൃതാന്തൎഹി
തതയാവിഭിന്നൌ സന്ദ്രഷ്ടുംസ്വയമഹമഹാൎഷന്ദ്വിജസുതാ
ൻനയെതന്ദ്രാഗെതാ നിതിഖലുവിതീൎണ്ണാൻ പുനരമൂന്ദ്വി
ജായാദായാദാഃ പ്രണുതമഹിമാ പാണ്ഡുജനുഷാ || ൯ ||
എവന്നാനാവിഹാരൈ ൎജ്ജഗദഭിരമയൻ വൃഷ്ണിവംശം
പ്രപുഷ്ണന്നീജാനൊ യജ്ഞഭെ ദൈരതുല വിഹൃതിഭിഃ
പ്രീണയന്നെണനെത്രാഃ ഭൂഭാരക്ഷെപദംഭാൽപദകമല
ജുഷാമ്മൊക്ഷണായാവതീൎണ്ണം പൂൎണ്ണംബ്രഹ്മൈവ സാ
ക്ഷാദ്യദുഷുമനുജതാരൂഷിതസ്ത്വംവ്യലാസീഃ || ൧൦ || പ്രാ
യെണദ്വാരവത്യാമവൃതദ യിതദാനാരദസ്ത്വദ്രസാൎദ്ര സ്ത
സ്മാല്ലെഭെകദാചിൽ ഖലുസുകൃതനിധിസ്ത്വൽ പിതാത
ത്വബൊധം ഭക്താനാമഗ്രയായീസച ഖലുമതിമാനുദ്ധ
വസ്ത്വത്തഎവപ്രാപ്തൊ വിജ്ഞാനസാരം സകിലജനഹി
തായാധുനാസ്തെബദൎയ‌്യാം || ൧൧ || സൊയംകൃഷ്ണാവതാ [ 138 ] രൊജയതിതവവിഭൊ യത്രസൌഹാൎദ്ദഭീതിസ്നെഹദ്വെ
ഷാനുരാഗപ്രഭൃതി ഭിരതുലൈര ശ്രമൈൎയ‌്യൊഗഭെദൈഃ
ആൎത്തിന്തീൎത്ത്വാ സമസ്താമമൃതപദമഗുസ്സൎവതസ്സൎവലൊകാ
സ്സത്വംവിശ്വാൎത്തിശാന്ത്യൈ പവനപുരപതെ ഭക്തിപൂ
ൎത്ത്യൈചഭൂയാഃ || ൧൨ || ൮൮

രമാജാനെജാനെ യദിഹതവഭക്തെഷു വിഭവൊന
സംപദ്യസ്സദ്യസ്തദിഹമദ കൃത്വാദശമിനാം പ്രശാന്തിംകൃ
ത്വൈവപ്രദിശസിതതഃ കാമമഖിലംപ്രശാന്തെഷു ക്ഷി
പ്രന്നഖലുഭവദീ യെച്യുതികഥാ || ൧ || സദ്യഃപ്രസാദരു
ഷിതാന്വിധിശം കരാദീൻകെചിദ്വിഭൊനിജ ഗുണാനുഗു
ണംഭജന്തഃഭ്രഷ്ടാ ഭവന്തിബതകഷ്ടമദീൎഗ്ഘ ദൃഷ്ട്യാസ്പ
ഷ്ടംവൃകാസുരഉദാഹരണം കിലാസ്മിൻ || ൨ || ശകുനിജ
സ്സതുനാരദമെകദാത്വ രിതതൊഷമപൃച്ശദധീശ്വരം സച
ദിദെശഗിരീശ മുപാസിതുന്നതുഭവന്ത മബന്ധുമസാധുഷു
|| ൩ || തപസ്തപ്ത്വാഘൊരം സഖലുകുപിതസ്സപ്തമ ദി
നെശിരശ്ഛിത്വാസദ്യഃ പുരഹരമുപസ്ഥാപ്യപുരതഃ അ
തിക്ഷുദ്രം രൌദ്രംശിരസികര ദാനെനനിധ നഞ്ജഗന്നാ
ഥാദ്വവ്രെഭവതിവിമുഖാനാം ക്വശുഭധീഃ || ൪ || മൊക്താ
രംബന്ധമുക്തൊ ഹരിണപതിരിവപ്രാദ്രവത്സൊ ഥരു
ദ്രന്ദൈത്യാൽഭീത്യാസ്മദെവൊദിശിദിശി വലതെപൃഷ്ഠ
തൊദത്തദൃഷ്ടിഃ തൂഷ്ണീകെസൎവലൊകെതവപദമധിരൊ
ക്ഷ്യന്തമുദ്വീക്ഷ്യശൎവ ന്ദൂരാദെവാഗ്രതസ്ത്വം പടുവടുവ
പുഷാതസ്ഥിഷെ ദാനവായ || ൫ || ഭദ്രന്തെശാകുനെയ [ 139 ] ഭ്രമസികിമധുനാത്വം പിശാചസ്യവാചാ സന്ദെഹശ്ചെന്മ
ദുക്തൌതവകി മുനകരൊഷ്യം ഗുലീമംഗമൌലൌ ഇത്ഥ
ന്ത്വദ്വാക്യമൂഢശ്ശിരസികൃതകരസ്സൊപതച്ശിന്നപാതം ഭ്രം
ശൊഹ്യെവംപരൊ പാസിതുരപിചഗതി ശ്ശൂലിനൊപിത്വ
മെവ || ൬ || ഭൃഗുംകിലസരസ്വതീനി കടവാസിനസ്താപസാ
സ്ത്രിമൂൎത്തിഷുസമാ ദിശന്നധികസത്വതാം വെദിതുംഅയം
പുനരനാദരാദുദിതരുദ്ധ രൊഷെവിധൌ ഹരെപിചജി
ഹിംസിഷൌഗിരിജയാ ധൃതെത്വാമഗാൽ || ൭ || സുപ്തം
രമാംകഭുവി പംകജലൊചനത്വാം വിപ്രെവിനിഘ്നതി
പദെനമുദൊത്ഥിതസ്ത്വം സൎവംക്ഷമസ്വ മുനിവൎയ‌്യഭവെ
ത്സദാമെത്വല്പാദചിഹ്ന മിഹഭൂഷണമിത്യവാദീഃ || ൮ ||
നിശ്ചിത്യതെചസുദൃഢന്ത്വയിബദ്ധഭാവാസ്സാരസ്വതാമുനി
വരാദധിരെവിമൊക്ഷം ത്വാമെവമച്യുതപുനശ്ച്യുതിദൊ
ഷഹീനംസത്വൊച്ച യൈകതനുമെവവയം ഭജാമഃ || ൯ ||
ജഗത്സൃഷ്ട്യാദൌത്വാ ന്നിഗമനിവഹൈൎവന്ദിഭി രിവസ്തു
തംവിഷ്ണൊ സച്ചിൽ പരമരസനിൎദ്വൈ തവപുഷംപരാ
ത്മാനം ഭൂമൻ പശുപവനിതാഭാഗ്യനിവഹം പരീതാപ ശ്രാ
ന്ത്യൈപവനപുരവാസിൻപരിഭജെ || ൧൦ || ൮൯ ||

വൃകഭൃഗുമുനിമൊഹിന്യം ബരീഷാദിവൃത്തേഷ്വയിതവ
ഹിമഹത്വം സൎവശൎവാദിജൈത്രം സ്ഥിതമിഹപരമാത്മ
ന്നിഷ്കളാൎവാഗഭിന്നം കിമപിയദവഭാതന്ത ദ്ധിരൂപന്ത
വൈവ || ൧ || മൂൎത്തിത്രയെശ്വര സദാശിവപഞ്ചകംയ
ൽപ്രാഹുഃ പരാത്മവപുരെവസദാശിവൊസ്മിൻ തത്രെ
ശ്വരസ്തുസവികുണ്ഠപദസ്ത്വമെവത്രിത്വം പുനൎഭജസിസ [ 140 ] ത്യപദെത്രിഭാഗെ || ൨ || തത്രാപിസാത്വികതനുന്തവവി
ഷ്ണുമാഹുൎദ്ധാതാതുസത്വ വിരളൊരജസൈവപൂൎണ്ണഃ സ
ത്വൊൽ കടത്വമപിചാസ്തിതമൊവികാരചെഷ്ടാദികഞ്ച
തവശംകരനാമ്നിമൂൎത്തൌ || ൩ || തഞ്ചത്രിമൂൎത്ത്യതിഗതംപര
പൂരുഷന്ത്വാം ശൎവാത്മനാപി ഖലുസൎവമയത്വഹെതൊഃ
ശംസന്ത്യുപാസനവിധൌതദപിസ്വതസ്തു ത്വദ്രൂപമിത്യതി
ദൃഢംബഹുനഃ പ്രമാണം || ൪ || ശ്രീശംകരൊപിഭഗവാൻ
സകളെഷുതാവത്ത്വാമെവമാനയതിയൊനഹിപക്ഷപാ
തീത്വന്നിഷ്ഠമെവ സഹിനാമസഹസ്രകാദിവ്യാഖ്യൽ ഭവ
ൽസ്തുതി പരശ്ചഗതിം ഗതൊന്തെ || ൫ || മൂൎത്തിത്രയാതി
ഗമുവാചചമന്ത്രശാസ്ത്രസ്യാദൌ കളായസുഷമം സകലെ
ശ്വരന്ത്വാംദ്ധ്യാനഞ്ചനിഷ്കളമസൌപ്രണവെഖലൂക്ത്വാ
ത്വാമെവതത്രസകളന്നിജ ഗാദനാന്യം || ൬ || സമസ്തസാ
രെചപുരാണസംഗ്രഹെവിസം ശയന്ത്വന്മഹിമൈ വവ
ൎണ്ണ്യതെത്രിമൂൎത്തിയുൽ സത്യപദത്രിഭാഗതഃ പരംപദന്തെ
കഥിതന്നശൂലിനഃ || ൭ || യൽബ്രാഹ്മകല്പ ഇഹഭാഗവത
ദ്വിതീയ സ്കന്ധൊദിതം വപുരനാവൃതമീശധാത്രെ ത
സ്യൈവനാമഹരിശൎവമുഖമഞ്ജഗാദ ശ്രീമാധവശ്ശിവപരൊ
പിപുരാണസാരെ || ൮ || യെസ്വപ്രകൃ ത്യനുഗുണാ ഗിരി
ശംഭജന്തെതെഷാം ഫലംഹിദൃഢയൈ വതദീയഭക്ത്യാ
വ്യാസൊഹിതെന കൃതവാനധികാരിഹെതൊ സ്കാന്ദാ
ദികെഷുതവഹാനി വചൊൎത്ഥവാദൈഃ || ൯ || ഭൂതാൎത്ഥ
കീൎത്തിരനുവാദവിരുദ്ധവാദൌ ത്രെധാൎത്ഥവാദ ഗതയഃ
ഖലുരൊചനാൎത്ഥാഃ സ്കാന്ദാദികെഷുബഹവൊ ത്രവി [ 141 ] വിരുദ്ധവാദസ്ത്വ ത്താമസത്വപരിഭൂത്യു പശിക്ഷണാദ്യാഃ
|| ൧൦ || യൽകിഞ്ചിദപ്യ വിദുഷാപിവിഭൊമയൊക്തം
തന്മന്ത്രശാസ്ത്ര വചനാദ്യഭിദൃഷ്ട മെവവ്യാസൊക്തിസാ
രമയഭാഗവതൊപ ഗീതക്ലെശാന്വി ധൂയകുരുഭക്തി
ഭരംപരാത്മൻ || ൧൧ || ദശമസ്കന്ധകഥാ സമാപ്താ
|| ൧൦ || || ൯൦ ||

ശ്രീകൃഷ്ണത്വല്പദൊ പാസനമഭയതമം ബദ്ധമിത്ഥ്യാ
ൎത്ഥദൃഷ്ടെൎമ്മൎത്യസ്യാൎത്ത സ്യമന്യെവ്യപസ രതിഭയമംയെന
സൎവാത്മനൈവ ത്താവത്ത്വൽ പ്രണീതാനിഹഭജനവി
ധീനാസ്ഥിതൊ മൊഹമാൎഗ്ഗെധാവന്ന പ്യാവൃതാക്ഷസ്ഖല
തിനകുഹചിദ്ദെവ ദെവാഖിലാത്മൻ || ൧ || ഭൂമൻകാ
യെനവാചാമുഹു രപിമനസാത്വൽബല പ്രെരിതാത്മായ
ദ്യൽകുൎവെസമസ്തന്തദിഹ പരതരെത്വയ‌്യസാ വൎപ്പയാമി
ജാത്യാപീഹശ്വ പാകസ്ത്വയിനിഹിതമനഃ കൎമ്മവാഗിന്ദ്രി
യാൎത്ഥപ്രാണൊവിശ്വം പുനീതെനതുവിമുഖമനാസ്ത്വൽ
പദാദ്വിപ്രവൎയ‌്യഃ || ൨ || ഭീതിൎന്നാമദ്വിതീയാൽ ഭവതി
നനുമനഃ കല്പിതഞ്ചദ്വിതീയന്തെ നൈക്യാഭ്യാസശീലൊ
ഹൃദയമിഹയഥാ ശക്തിബുദ്ധ്യാനിരുന്ധ്യാംമായാവിദ്ധെ
തുതസ്മിൻപുനരപി നതഥാഭാതിമായാധി നാഥന്തന്ത്വാം
ഭക്ത്യാമഹത്യാ സതതമനുഭജന്നീശഭീതിംവിജഹ്യാം || ൩ ||
ഭക്തെരുല്പത്തിവൃദ്ധീ തവചരണജുഷാം സംഗമെനൈ
വപുംസാമാസാദ്യെ പുണ്യഭാജാം ശ്രിയ ഇവജഗതി ശ്രീ
മതാംസംഗമെന തത്സംഗൊദെവ ഭൂയാന്മമഖലുസതത
ന്തന്മുഖാദുന്മിഷത്ഭിസ്ത്വന്മാഹാത്മ്യ പ്രകാരൈൎഭവതിച [ 142 ] സുദൃഢാഭക്തിരുദ്ധൂതപാപാ || ൪ || ശ്രെയൊമാൎഗ്ഗെഷു
ഭക്താവധികബഹു മതിൎജ്ജന്മകൎമ്മാണി ഭൂയൊഗായൻ
ക്ഷെമാണിനാമാന്യ പിതദുഭയതഃ പ്രദ്രുതംപ്രദ്രുതാത്മാ
ഉദ്യദ്ധാസഃ കദാചിൽകുഹാചിദപിരുദൻ ക്വാപിഗൎജ്ജൻ
പ്രഗായന്നുന്മാദീവ പ്രണൃത്യന്നയികുരു കരുണാം ലൊ
കബാഹ്യശ്ചരെയം || ൫ || ഭൂതാന്യെതാനി ഭൂതാത്മകമ
പിസകലംപക്ഷി മത്സ്യാന്മൃഗാദീൻമൎത്ത്യാ ന്മിത്രാണിശ
ത്രൂനപിയമിത മതിസ്ത്വന്മയാന്യാന മാനിത്വത്സെവായാം
ഹിസിദ്ധ്യെന്മമതവ കൃപയാഭക്തിദാൎഢ്യം വിരാഗസ്ത്വ
ത്തത്വസ്യാവബൊധൊ പിചഭുവനപതെയത്ന ഭെദംവി
നൈവ || ൬ || നൊമുഹ്യൻക്ഷുത്തൃ ഡാദ്യൈൎഭവസര
ണിഭവൈസ്ത്വന്നിലീനാശയത്വാ ച്ചിന്താസാതത്യശാലീനി
മിഷലവമപി ത്വല്പദാദപ്രകംപഃ ഇഷ്ടാനിഷ്ടെഷുതുഷ്ടി
വ്യസന വിരഹിതൊമായിക ത്വാവബൊധാജ്ജ്യൊത്സ്നാ
ഭിസ്ത്വന്നഖെന്ദൊ രധികശിശിരിതെനാത്മ നാസഞ്ചരെ
യം || ൭ || ഭൂതെഷ്വെഷു ത്വദൈക്യസ്മൃതിസമധിഗതൌ
നാധികാരൊ ധുനാചെത്ത്വൽ പ്രെമത്വല്കമൈത്രീജള
മതിഷുകൃപാദ്വിൾ സുഭൂയാദുപെക്ഷാ അൎച്ചായാംവാ
സമൎച്ചാകുതുകമുരുതര ശ്രദ്ധയാവൎദ്ധ താമ്മെത്വത്സംസെ
വീതഥാപിദ്രുത മുപലഭതെഭക്തലൊകൊത്തമത്വം || ൮ ||
ആവൃത്യ ത്വത്സ്വരൂപം ക്ഷിതിജലമരു ദാദ്യാത്മനാവി
ക്ഷിപന്തീജീവാൻ ഭൂയിഷ്ഠകൎമ്മാവലിവിവ ശഗതീന്ദുഃ
ഖജാലെക്ഷി പന്തീത്വന്മായാമാഭി ഭൂന്മാമയിഭുവനപ
തെകല്പതെ തൽപ്രശാന്ത്യൈത്വല്പാദെ ഭക്തിരെവെത്യ [ 143 ] വദദയിവിഭൊസിദ്ധയൊഗീ പ്രബുദ്ധഃ || ൯ || ദുഃഖാന്യാ
ലൊക്യജന്തുഷ്വല മുദിതവിവെകൊഹമാചാൎയ‌്യവൎയ‌്യാല്ല
ബ്ധ്വാത്വദ്രൂപതത്വം ഗുണചരിതകഥാ ദ്യുത്ഭവത്ഭക്തിഭൂ
മാമായാമെനാന്തരിത്വാപരമസുഖമയെത്വൽപദെമൊദി
താഹെതസ്യായം പൂൎവരംഗഃ പവനപുരപതെ നാശയാ
ശെഷരൊഗാൻ || ൧൦ || ൯൧

വെദൈസ്സൎവാണി കൎമ്മാണ്യഫലപര തയാവൎണ്ണിതാ
നീതിബുദ്ധ്വാ താനിത്വയ‌്യൎപ്പിതാന്യെ വഹിസമനുചരന്യാ
നിനൈഷ്കൎമ്മ്യ മീശമാഭൂദ്വെദൈൎന്നിഷിദ്ധെ കുഹചിദ
പിമനഃകൎമ്മവാചാം പ്രവൃത്തിൎദുൎവൎജ്ജ ഞ്ചെദവാപ്തന്ത
ദപിഖലുഭവത്യൎപ്പയെചിൽ പ്രകാശെ || ൧ || യസ്ത്വന്യഃ
കൎമ്മയൊഗസ്ത വഭജനമയസ്തത്രചാ ഭീഷ്ടമൂൎത്തിം ഹൃദ്യാം
സത്ത്വൈകരൂപാം ദൃഷദിഹൃദിമൃദിക്വാപിവാഭാവയിത്വാ
പുഷ്പൈൎഗ്ഗന്ധൈ ൎന്നിവെദ്യൈരപിച വിരചിതൈശ്ശ
ക്തിതൊഭക്തിപൂതൈ ൎന്നിത്യംവൎയ‌്യാം സപൎയ‌്യാംവിദധ
ദയിവിഭൊത്വൽപ്രസാദംഭജെയം || ൨ || സ്ത്രീശൂദ്രാസ്ത്വ
ൽകഥാദി ശ്രവണവിരഹിതാആസതാന്തെ ദയാൎഹാസ്ത്വ
ൽപാദാസന്നയാ താന്ദ്വിജകുലജനുഷൊ ഹന്തശൊചാമ്യ
ശാന്താൻവൃത്യൎത്ഥ ന്തെയജന്തൊ ബഹുകഥിതമപിത്വാമ
നാകൎണ്ണയന്തൊ ദൃപ്താവി ദ്യാഭിജാത്യൈഃ കിമുനവിദധ
തെതാദൃശമ്മാകൃഥാമാം || ൩ || പാപൊയംകൃഷ്ണരാമെത്യ
ഭിലപതിനിജം ഗൂഹിതുന്ദുശ്ചരിത്രന്നിൎല്ലജ്ജ സ്യാസ്യവാ
ചാബഹുതരകഥനീ യാനിമെവിഘ്നിതാ നിഭ്രാതാമെവ
ന്ധ്യശീലൊഭജതി കിലസദാവിഷ്ണുമിത്ഥം ബുധാംസ്തെനി [ 144 ] ന്ദന്ത്യുച്ചൈൎഹസന്തിത്വ യിനിഹിതരതീം സ്താദൃശമ്മാകൃ
ഥാമാം || ൪ || ശ്വെതച്ശായംകൃതെത്വാ മ്മുനിവരവപു
ഷംപ്രീണയന്തെതപൊ ഭിസ്ത്രെതായാംസ്രുൽ സ്രുവാ
ദ്യംകിതമരുണതനും യജ്ഞരൂപംയജന്തെ സെവന്തെത
ന്ത്രമാൎഗ്ഗൈൎവിലസദരി ഗദന്ദ്വാപരെശ്യാ മളാംഗന്നീലം
സംകീൎത്തനാദ്യൈ രിഹകലിസമയെമാനുഷാസ്ത്വാം ഭജ
ന്തെ || ൫ || സൊയംകാലെയകാലൊജയതിമുരരിപൊയ
ത്രസംകീൎത്തനാദ്യൈ ൎന്നിൎയ‌്യത്നൈരെവമാൎഗ്ഗൈ രഖിലദ
നചിരാത്ത്വൽ പ്രസാദം ഭജന്തെജാതാസ്ത്രെതാകൃതാ ദാ
വപിഹികിലകലൌ സംഭവം കാമയന്തെ ദൈവാ ത്ത
ത്രൈവജാതാന്വിഷയവിഷരസൈൎമ്മാവിഭൊവഞ്ചയാ
സ്മാൻ || ൬ || ഭക്താസ്താവൽ കലൌ സ്യുൎദ്രമിളഭുവിത
തൊഭൂരിശസ്തത്രചൊച്ചൈഃ കാവെരീന്താമ്രപൎണ്ണിമനു
കിലഘൃതമാലാഞ്ചപുണ്യാം പ്രതീചീംഹാമാമപ്യെതദന്ത
ൎഭവമപിചവിഭൊ കിഞ്ചിദഞ്ചദ്രസന്ത്വയ‌്യാശാ പാശൈ
ൎനിബദ്ധ്യഭ്രമയനഭഗവൻ പൂരയത്വന്നിഷെവാം || ൭ ||
ദൃഷ്ട്വാധൎമ്മദ്രുഹന്തംകലിമപകരുണം പ്രാങമഹീക്ഷിൽ പ
രീക്ഷിദ്ധന്തുംവ്യാകൃഷ്ടഖഡ്ഗൊപിനവിനിഹതവാൻസാ
രവെദീഗുണാംശാൽ ത്വത്സെവാദ്യാശുസിദ്ധ്യെ ദസദി
ഹനതഥാത്വൽപരെചൈഷഭീരുൎയ‌്യത്തുപ്രാഗെവരൊഗാ
ദിഭിരപഹരതെ തത്രഹാശിക്ഷയൈനം || ൮ || ഗംഗാഗീ
താചഗായത്ര്യപിചതുളസി കാഗൊപികാ ചന്ദനന്തത്സാ
ളഗ്രാമാഭിപൂജാപര പുരുഷതഥൈകാദശീനാമവൎണ്ണാഃ
എതാന്യഷ്ടാപ്യ യത്നാന്യയികലിസമയെ ത്വൽപ്രസാദ [ 145 ] പ്രവൃദ്ധ്യാക്ഷിപ്രമ്മുക്തി പ്രദാനീത്യഭി ദധുരൃഷയസ്തെ
ഷുമാംസജ്ജയെഥാഃ || ൯ || ദെവൎഷീണാം പിതൃണാമ
പിനപുനരൃണീകിം കരൊവാസഭൂമൻ യൊസൌസൎവാ
ത്മനാത്വാംശരണ മുപഗതസ്സർവകൃത്യാ നിഹിത്വാതസ്യൊ
ൽപന്നം വികൎമ്മാപ്യഖിലമപനുദസ്യെവചിത്തസ്ഥിതസ്ത്വം
തന്മെ പാപൊത്ഥതാപാൻ പവനപുരപതെ രുന്ദിഭ
ക്തിംപ്രണീയാഃ || ൧൦ || || ൯൨ ||

ബന്ധുസ്നെഹംവിജഹ്യാന്തവഹി കരുണയാത്വയ‌്യുപാവെ
ശിതാത്മാ സൎവന്ത്യക്ത്വാ ചരെയംസകല മപിജഗദ്വീ
ക്ഷ്യമായാവിലാസം നാനാത്വാൽഭ്രാന്തി ജന്യാത്സതിഖ
ലുഗുണദൊഷാ വബൊധെവിധിൎവാ വ്യാസെധൊവാക
ഥന്തൌത്വയിനിഹിതമതെൎവീതവൈഷമ്യബുദ്ധേഃ || ൧ ||
ക്ഷുത്തൃഷ്ണാലൊപമാത്രെസതതകൃത ധിയൊജന്തവസ്സ
ന്ത്യനന്താസ്തെഭ്യൊ വിജ്ഞാനവത്വാൽ പുരുഷഇഹവ
രസ്തജ്ജനിൎദ്ദുൎല്ലഭൈ വതത്രാപ്യാത്മാത്മന സ്യാത്സുഹൃ
ദപിചരിപുൎയ‌്യ സ്ത്വയിന്യസ്തചെതാ സ്താപൊച്ശിത്തെരു
പായം സ്മരതിസഹി സുഹൃത്സ്വാത്മ വൈരീതതൊന്യഃ
|| ൨ || ത്വൽകാരുണ്യെ പ്രവൃത്തെകഇവനഹിഗുരുൎല്ലൊക
വൃത്തെപിഭൂമൻ സൎവാക്രാന്താപിഭൂമിൎന്നഹി ചലതിതത
സ്സൽക്ഷമാം ശിക്ഷയെയം ഗൃഹ്ണീയാമീശതത്തദ്വിഷയ
പരിചയെപ്യപ്രസക്തിം സമീരാദ്വ്യാപ്തത്വഞ്ചാത്മനൊ
മെഗഗനഗുരുവശാത്ഭാ തുനിൎല്ലെപതാച || ൩ || സ്വച്ശ
സ്യാംപാവനൊ ഹമ്മധുരഉദകവ ദ്വഹ്നിവന്മാസ്മഗൃ
ഹ്ണാംസൎവാന്നീനൊ പിദൊഷന്തരുഷുത മിവമാംസൎവ [ 146 ] ഭൂതെഷ്വവെ യാംപുഷ്ടിൎന്നിഷ്ടിഃ കലാനാംശശിനഇവത
നൊൎന്നാത്മനൊസ്തീതിവിദ്യാന്തൊ യാദിവ്യസ്തമാൎത്താണ്ഡ
വദപിചതനുഷ്വെകതാന്ത്വൽപ്രസാദാൽ || ൪ || സ്നെഹാ
ദ്വ്യാധാത്തപുത്ര പ്രണയമൃതകപൊ തായിതൊമാസ്മഭൂ
വംപ്രാപ്തംപ്രാശ്നൻ സഹെയക്ഷുധ മപിശയുവത്സി
ന്ധുവത്സ്യാമഗാധഃ മാപപ്തംയൊഷിദാദൌ ശിഖിനിശ
ലഭവൽഭൃംഗ വത്സാരഭാഗീഭൂയാ സംകിന്തുതദ്വദ്ധനച
യനവശാന്മാ ഹമീശപ്രണെശം || ൫ || മാബദ്ധ്യാ സന്ത
രുണ്യാഗജഇവ വശയാനാൎജ്ജയെ യന്ധനൌഘംഹൎത്താ
ന്യസ്തംഹിമാദ്ധ്വി ഹരഇവമൃഗവന്മാ മുഹംഗ്രാമ്യഗീതൈഃ
നാത്യാസജ്ജെയ ഭൊജ്യെഝഷ ഇവബളിശെപിംഗലാ
വന്നിരാശസ്സുപ്യാം ഭൎത്തവ്യയൊഗാൽ കുരരഇവവിഭൊ
സാമിഷൊന്യൈൎന്നഹന്യൈ || ൬ || വൎത്തെയത്യക്തമാന
സ്സുഖമതിശിശുവന്നിസ്സഹായശ്ചരെയം കന്യായാഎകശെ
ഷൊവലയ ഇവവിഭൊവൎജ്ജിതാന്യൊന്യഘൊഷഃ ത്വ
ച്ചിത്തൊനാവ ബുദ്ധ്യൈപരമിഷുകൃദി വക്ഷ്മാഭൃദായാ
നഘൊഷം ഗെഹെഷ്വന്യപ്രണീതെഷ്വ ഹിരിവനിവസാ
ന്യുന്ദുരൊൎമ്മന്ദിരെഷു || ൭ || ത്വയ‌്യെവത്വൽകൃതന്ത്വം
ക്ഷപയസിജ ഗദിത്യൂൎണ്ണനാഭാൽ പ്രതീയാന്ത്വച്ചിന്താ
ത്വത്സ്വരൂപംകുരുത ഇതിദൃഢം ശിക്ഷയെപെശകാരാ
ൽവിൾഭസ്മാത്മാ ചദെഹൊഭവതി ഗുരുവരൊയൊവി
വെകംവിരക്തിന്ധത്തെ സഞ്ചിന്ത്യമാനൊ മമതുബഹുരു
ജാപീഡിതൊയം വിശെഷാൽ || ൮ || ഹീഹീമെദെഹമൊ
ഹന്ത്യജപവന പുരാധീശയൽപ്രെമ ഹെതൊൎഗ്ഗെഹെവി [ 147 ] ത്തെകളത്രാദിഷു ചവിവശിതാസ്ത്വൽപദം വിസ്മരന്തി
സൊയംവഹ്നെശ്ശുനൊവാ പരമിഹപരതസ്സാമ്പ്രതഞ്ചാ
ക്ഷികൎണ്ണത്വഗ്ജിഹ്വാദ്യാ വികൎഷന്ത്യവശമതഇതഃകൊ
പിനത്വൽപദാബ്ജെ || ൯ || ദുൎവാരൊദെഹമൊഹൊയ
ദിപുനരധുനാതൎഹി നിശ്ശെഷരൊഗാൻ ഹൃത്വാഭക്തി
ന്ദ്രഢിഷ്ഠാം കുരുതവപദ പംകെരുഹെപം കജാക്ഷനൂ
നന്നാനാഭവാന്തെസമധി ഗതമമുമ്മുക്തിദം വിപ്രദെഹം
ക്ഷുദ്രെഹാ ഹന്തമാമാക്ഷിപവിഷ യരസെപ ഹിമാമ്മാ
രുതെശ || ൧൦ || ൯൩

ശുദ്ധാനിഷ്കാമധൎമ്മെഃ പ്രവരഗുരുഗി രാത്വത്സ്വരൂ
പംപരന്തെശുദ്ധന്ദെഹെന്ദ്രിയാദിവ്യപഗതമഖിലവ്യാപ്ത
മാവെദയന്തെനാനാത്വസ്ഥൌല്യകാൎശ്യാദിതുഗുണജവപു
സ്സംഗതൊദ്ധ്യാസിതന്തെ വഹ്നെൎദ്ദാരുപ്രഭെ ദെഷ്വിവമ
ഹദണുതാദീപ്തതാശാന്തതാദി || ൧ || ആചാൎയ‌്യാഖ്യാധ
രസ്ഥാരണിസമനുമിള ച്ശിഷ്യരൂപൊത്തരാരണ്യാവെധൊ
ത്ഭാസിതെന സ്ഫുടതരപരിബൊധാഗ്നി നാദഹ്യമാനെക
ൎമ്മാളീവാസനാതൽ കൃതതനുഭുവനഭ്രാന്തികാന്താരപൂരെ
ദാഹ്യാഭാവെനവിദ്യാ ശിഖിനിചവിരതെത്വ ന്മയീഖല‌്വ
വസ്ഥാ || ൨ || എവന്ത്വൽപ്രാപ്തിതൊന്യൊ നഹിഖലു
നിഖിലക്ലെശഹാനെ രുപായൊനൈകാന്താ ത്യന്തികാ
സ്തെകൃഷിവദഗദഷാൾ ഗുണ്യഷൾ കൎമ്മയൊഗാഃദുൎവൈ
കല്യൈരകല്യാ അപിനിഗമപഥാസ്തൽ ഫലാന്യപ്യ വാ
പ്താമത്താസ്ത്വാം വിസ്മരന്തഃ പ്രസജതിപതനെ യാന്ത്യ
നന്താന്വിഷാദാൻ || ൩ || ത്വല്ലൊകാദന്യലോകഃ ക്വനു [ 148 ] ഭയരഹിതൊയൽ പരാൎദ്ധദ്വയാന്തെത്വത്ഭീത സ്സത്യലൊ
കെപിനസുഖവസതിഃ പത്മഭൂഃ പത്മനാഭഎവം ഭാവെ
ത്വധൎമ്മാൎജ്ജിതബഹുതമസാം കാകഥാനാരകാണാന്തന്മെ
ത്വഞ്ഛിന്ധിബന്ധം വരദകൃപണബന്ധൊ കൃപാപൂരസി
ന്ധൊ || ൪ || യാഥാൎത്ഥ്യാത്ത്വന്മയസ്യൈ വഹിമമനവി
ഭൊവസ്തുതൊ ബന്ധമൊക്ഷൌ മായാവി ദ്യാതനുഭ്യാന്ത
വതുവിരചിതൌ സ്വപ്നബൊധൊപമൌതൌ ബദ്ധെജീ
വദ്വിമുക്തിം ഗതവതിച ഭിദാതാവതീതാ വദെകൊഭു
ങ്‌ക്തെദെഹദ്രുമസ്ഥൊവിഷയഫലരസാന്നാപരൊനിൎവ്യ
ഥാത്മാ || ൫ || ജീവന്മുക്തത്വമെവം വിധമിതിവചസാ
കിം ഫലന്ദൂരദൂരെ തന്നാമാശുദ്ധബുദ്ധെ ൎന്നചഖലുമനസ
ശ്ശൊധനംഭക്തിതൊന്യൽ തന്മെവിഷ്ണൊകൃഷീഷ്ഠാസ്ത്വ
യികൃതസകലപ്രാൎപ്പണം ഭക്തിഭാരംയെനസ്യാമ്മം ക്ഷു
കിഞ്ചിൽഗുരുവചനമിളത്ത്വൽപ്രബൊധസ്ത്വദാത്മാ || ൬ ||
ശബ്ദബ്രഹ്മണ്യപീഹപ്രയതിതമനസസ്ത്വാ ന്നജാനന്തികെ
ചിൽ കഷ്ടം വന്ധ്യ ശ്രമാസ്തെ ചിരകരമിഹഗാംബി ഭ്രതെ
നിഷ്പ്രസൂതിം യസ്യാംവിശ്വാഭിരാമാ സ്സകലമലഹരാദിവ്യ
ലീലാവതാരാസ്സച്ചിത്സാന്ദ്രഞ്ചരൂ പന്തവനനിഗദിതന്താ
ന്നവാചംഭ്രിയാസം || ൭ || യൊയാവാൻ യാദൃശൊവാ
ത്വമിതികിമപിനൈ വാവഗച്ഛാമിഭൂമന്നെ വഞ്ചാനന്യ
ഭാവസ്ത്വദനുഭജനമെ വാദ്രിയെചൈദ്യവൈരിൻ ത്വ
ല്ലിംഗാനാന്ത്വദം ഘ്രിപ്രിയജനസദസാന്ദൎശന സ്പൎശന
ദിൎഭൂയാന്മെത്വൽപ്രപൂജാനതിനുതിഗുണകൎമ്മാനുകീൎത്ത്യാ
ദരൊപി || ൮ || യദ്യല്ലഭ്യെതതത്തത്ത വസമുപഹൃത [ 149 ] ന്ദെവദാസൊ സ്മിതെഹന്ത്വൽ ഗെഹൊന്മാൎജ്ജനാദ്യംഭ
വതുമമമുഹുഃ കൎമ്മനിൎമ്മായമെവ സൂൎയ‌്യാഗ്നിബ്രാഹ്മണാ
ത്മാദിഷുലസിത ചതുൎബ്ബാഹുമാരാധയെ ത്വാന്ത്വൽ പ്രെ
മാൎദ്രത്വരൂപൊമമ സതതമഭിഷ്യന്ദതാംഭക്തിയൊഗഃ || ൯ ||
ഐക്യന്തെദാനൊഹൊമവ്രതനിയമതപസ്സാംഖ്യയൊഗൈ
ൎദ്ദുരാപന്ത്വ ത്സംഗെനൈവഗൊപ്യഃ കിലസുകൃതിതമാഃ
പ്രാപുരാനന്ദ സാന്ദ്രംഭക്തെഷ്വ ന്യെഷുഭൂയസ്സ്വപിബ
ഹുമനുഷെഭക്തിമെവത്വമാസാന്തന്മെ ത്വത്ഭക്തിമെവ
ദ്രഢയഹരഗദാൻ കൃഷ്ണവാതാലയെശ || ൧൦ || ൯൪ ||

ആദൌഹൈരണ്യ ഗൎഭീന്തനു മവികലജീവാത്മികാമാ
സ്ഥിതസ്ത്വഞ്ജീവത്വം പ്രാപ്യമായാഗുണ ഗണഖചിതൊവ
ൎത്തസെവിശ്വയൊനെ തത്രൊദ്വൃദ്ധെനസത്വെനതുഗണയു
ഗളംഭക്തിഭാവംഗതെനച്ശിത്വാസത്വഞ്ചഹിത്വാ പുനര
നുപഹിതൊ വൎത്തിതാഹെത്വമെവ || ൧ || സത്വൊന്മെ
ഷാൽകദാചിൽ ഖലുവിഷയരസെ ദൊഷബൊധെപിഭൂ
മൻഭൂയൊപ്യെഷു പ്രവൃത്തിസ്സതമസിരജസിപ്രൊദ്ധതെ
ദുൎന്നിവാരാ ചിത്തന്താവൽ ഗുണാശ്ചഗ്രഥിത മിഹമിഥസ്താ
നിസൎവാണിരൊന്ധുന്തുൎയ‌്യെ ത്വയ‌്യെകഭക്തി ശ്ശരണമിതി
ഭവാൻഹംസരൂപീന്യ ഗാദീൽ || ൨ || സന്തിശ്രെയാംസി
ഭൂയാംസ്യപിരുചി ഭിദയാകൎമ്മിണാ ന്നിൎമ്മിതാനിക്ഷുദ്രാ
നന്ദാശ്ചസാന്താ ബഹുവിധഗതയഃ കൃഷ്ണതെഭ്യൊവെ
യുഃ ത്വഞ്ചാചഖ്യാഥ സഖ്യെനനുമഹിത തമാംശ്രെയസാം
ഭക്തിമെകാന്ത്വ ത്ഭക്ത്യാനന്ദതുല്യഃ ഖലുവിഷയജുഷാം
സമ്മദഃ കെനവാസ്യാൽ || ൩ || ത്വത്ഭക്ത്യാതുഷ്ടബുദ്ധെ [ 150 ] സ്സുഖമിഹചരതൊ വിച്യുതാശസ്യചാശാ സ്സൎവാസ്യുസ്സൌഖ്യ
മയ‌്യസ്സലിലകുഹര ഗസ്യെവതൊയൈകമയ‌്യഃ സൊയംഖ
ല‌്വിന്ദ്രലൊകം കമലജഭവനംയൊഗ സിദ്ധീശ്ചഹൃദ്യാനാ
കാംക്ഷത്യെതദാസ്താം സ്വയമനുപതിതെ മൊക്ഷസൌ
ഖ്യെപ്യനീഹഃ || ൪ || ത്വത്ഭക്തൊബാദ്ധ്യ മാനൊപി ച
വിഷയരസൈ രിന്ദ്രിയാശാന്തിഹെതൊ ൎഭക്ത്യൈവാക്ര
മ്യമാണൈഃ പുനരപിഖലുതൈ ൎദ്ദുൎബ്ബലൈൎന്നാഭിജയ‌്യാസ
പ്താൎച്ചിൎദ്ദീപിതാൎച്ചിൎദ്ദഹതികിലയഥാ ഭൂരിദാരുപ്രപഞ്ച
ന്ത്വത്ഭക്ത്യൊ ഘെതഥൈവപ്രദഹതിദുരിതന്ദുൎമ്മദഃക്വെ
ന്ദ്രിയാണാം || ൫ || ചിത്താൎദ്രീഭാവ മുച്ചൈൎവപുഷിച
പുളകംഹൎഷബാഷ്പഞ്ച ഹിത്വാചിത്തം ശുദ്ധ്യെൽകഥം
വാകിമുബഹുതപ സാവിദ്യയാവീതഭക്തെഃ ത്വൽഗാഥാ
സ്വാദസിദ്ധാഞ്ജന സതതമരീമൃജ്യമാനൊയ മാത്മാചക്ഷു
ൎവത്തത്വസൂക്ഷ്മംഭജതിനതുതഥാഭ്യസ്തയാതൎകകൊട്യാ || ൬ ||
ദ്ധ്യാനന്തെശീലയെയം സമതനുസുഖബദ്ധാ സനൊനാ
സികാഗ്രന്യസ്താക്ഷഃ പൂരകാദ്യൈൎജ്ജിത പവനപഥശ്ചി
ത്തപത്മന്ത്വവാഞ്ചം ഊൎദ്ധ്വാഗ്രംഭാവയി ത്വാരവിവി
ധുശിഖിനസ്സംവിചിന്ത്യൊ പരിഷ്ടാത്തത്രസ്ഥം ഭാവയെ
ത്വാംസജലജലധര ശ്യാമളംകൊമളാംഗം || ൭ || ആനീ
ലശ്ലക്ഷ്ണകെശംജ്വലിതമകരസൽകുണ്ഡലമ്മന്ദഹാസസ്യന്ദാ
ൎദ്രം കൌസ്തുഭശ്രീ പരിഗതവനമാലൊരു ഹാരാഭിരാമം ശ്രീ
വത്സാങ്കംസുബാഹുംമൃദുലസദുദരംകാഞ്ചന ച്ശായചെല
ഞ്ചാരുസ്നിഗ്ദ്ധൊരുമംഭൊരുഹലളിതപദംഭാവയെഹംഭ
വന്തം || ൮ || സൎവാംഗെഷ്വംഗരംഗൽകുതുകമതിമുഹുൎദ്ധാ [ 151 ] രയന്നീശചിത്തന്തത്രാ പ്യെകത്രയുഞ്ജെ വദനസരസിജെ
സുന്ദരെമന്ദഹാസെ തത്രാലീനന്തുചെതഃ പരമസുഖചിദ
ദ്വൈതരൂപെ വിതന്വന്നന്യന്നൊ ചിന്തയെയമ്മുഹുരിതി
സമുപാരൂഢയൊഗൊഭവെയം || ൯ || ഇത്ഥന്ത്വദ്ധ്യാന
യൊഗെസതി പുനരണിമാദ്യഷ്ട സംസിദ്ധയസ്താദൂരശ്രു
ത്യാദയൊപിഹ്യഹ മഹമികയാസംപതെ യുൎമ്മുരാരെത്വ
ത്സംപ്രാപ്തൌ വിളാംബാവഹമഖില മിദന്നാദ്രിയെകാമ
യെഹന്ത്വാമെവാനന്ദ പൂൎണ്ണംപവനപുരപതെ പാഹിമാം
സൎവതാപാൽ || ൧൦ || || ൯൫ ||

ത്വംഹിബ്രഹ്മൈവ സാക്ഷാൽപരമുരു മഹിമന്നക്ഷ
രാണാമകാരസ്താരൊ മന്ത്രെഷുരാജ്ഞാമ്മനു രസിമുനി
ഷുത്വംഭൃഗുൎന്നാരദൊ പിപ്രഹ്ലാദൊ ദാന വാനാംപശു
ഷുചസുരഭിഃ പക്ഷിണാംവൈനതെയൊനാഗാനാമസ്യ
നന്തസ്സുരസരിദ പിചസ്രൊതസാംവിശ്വമൂൎത്തെ || ൧ || ബ്ര
ഹ്മണ്യാനാംബലിസ്ത്വം ക്രതുഷുചജപയജ്ഞൊസിവീരെ
ഷുപാൎത്ഥൊ ഭക്താനാമുദ്ധവസ്ത്വംബലമസിബലിനാന്ധാ
മതെജസ്വിനാന്ത്വം നാസ്ത്യന്തസ്ത്വദ്വി ഭൂതെൎവികസദതി
ശയംവസ്തു സൎവന്ത്വമെവ ഞ്ജീവസ്ത്വം പ്രധാനംയദി
ഹഭവദൃതെതന്ന കിഞ്ചിൽപ്രപഞ്ചെ || ൨ || ധൎമ്മംവൎണ്ണാ
ശ്രമാണാം ശ്രുതി പഥവിഹിതന്ത്വല്പരത്വെന ഭക്ത്യാകു
ൎവന്തൊന്തൎവിരാഗെ വികസതിശനകൈ സ്സന്ത്യജന്തൊ
ലഭന്തെസത്താസ്ഫൂൎത്തി പ്രിയത്വാത്മകമഖില പദാൎത്ഥെ
ഷുഭിന്നെഷ്വ ഭിന്നന്നിൎമ്മൂലംവിശ്വമൂലംപരമമഹമിതിത്വ
ദ്വിബൊധംവിശുദ്ധം || ൩ || ജ്ഞാനംകൎമ്മാപിഭക്തിസ്ത്രി [ 152 ] തയമിഹ ഭവൽപ്രാപകന്ത ത്രതാവന്നിൎവിണ്ണാനാ മശെ
ഷെവിഷയഇഹ ഭവെജ്ഞാന യൊഗെധികാരഃ സക്താ
നാംകൎമ്മയൊഗ സ്ത്വയിഹിവിനിഹി തൊയെതുനാത്യന്തസ
ക്താനാപ്യത്യന്തം വിരക്താസ്ത്വയി ചധൃതരസാഭക്തി
യൊഗൊഹ്യമീഷാം || ൪ || ജ്ഞാനന്ത്വത്ഭക്തതാംവാല
ഘുസുകൃതവശാന്മൎത്ത്യ ലൊകെലഭന്തെ തസ്മാദത്രൈവ
ജന്മസ്പൃഹയതി ഭഗവന്നാകഗൊനാരകൊവാ ആവിഷ്ട
മ്മാന്തുദൈവാത്ഭവ ജലനിധിപൊതായിതെ മൎത്ത്യദെ
ഹെത്വംകൃത്വാകൎണ്ണധാരം ഗുരുമനുഗുണ വാതായിതസ്താര
യെഥാഃ || ൫ || അവ്യക്തമ്മാൎഗ്ഗയന്ത ശ്ശ്രുതിഭിരപിന
യൈഃ കെവലജ്ഞാനലുബ്ധാഃ ക്ലിശ്യന്തെതീവസിദ്ധിം
ബഹുതരജനുഷാമന്ത എവാപ്നുവന്തിദൂരസ്ഥഃ കൎമ്മയൊ
ഗൊപിചപരമ ഫലെനന്വയംഭക്തി യൊസ്ത്വാമൂലാദെ
വഹൃദ്യസ്ത്വരിതമയിഭവൽപ്രാപകൊവൎദ്ധതാമ്മെ || ൬ ||
ജ്ഞാനായൈവാതി യത്നമ്മുനിരപവദതെ ബ്രഹ്മതത്വ
ന്തുശ്രുണ്വൻ ഗാഢന്ത്വല്പാദഭക്തിം ശരണമയതിയസ്ത
സ്യമുക്തിഃ കരാഗ്രെത്വദ്ധ്യാനെ പീഹതുല്യാപുനരസു കര
താചിത്തചാഞ്ചല്യഹെ തൊരഭ്യാസാദാശു ശക്യന്തദപിവ
ശയിതുംത്വൽ കൃപാചാരുതാഭ്യാം || ൭ || നിൎവിണ്ണഃ കൎമ്മ
മാൎഗ്ഗെഖലുവിഷ മതമെത്വൽകഥാ ദൌചഗാഢഞ്ജാത
ശ്രദ്ധൊപികാമാനയിഭുവനപതെനൈവശക്നൊമിഹാതും
തത്ഭൂയൊനിശ്ചയെനത്വയി നിഹിതമനാദൊഷബുദ്ധ്യാ
ഭജംസ്താൻ പുഷ്ണീയാംഭക്തിമെവ ത്വയിഹൃദയഗതെമ
ങ്‌ക്ഷുനങ്‌ക്ഷ്യന്തിസംഗാഃ || ൮ || കശ്ചിൽക്ലെശാൎജ്ജിതാ [ 153 ] ൎത്ഥക്ഷയ വിമലമതിൎന്നു ദ്യമാനൊജനൌ ഘൈഃ പ്രാ
ഗെവംപ്രാഹവിപ്രൊനഖലുമമജനഃ കാലകൎമ്മഗ്രഹാവാ
ചെതൊമെദുഃ ഖഹെതുസ്തദിഹഗുണഗണം ഭാവയൻ സൎവ
കാരീത്യുക്ത്വാശാന്തൊ ഗതസ്ത്വാമ്മമച കുരുവിഭൊ താ
ദൃശീഞ്ചിത്തശാന്തിം || ൯ || ഐളഃപ്രാഗുൎവശീം പ്രത്യ
തിവിവശ മനാസ്സെവമാനശ്ചിരന്താം ഗാഢൎന്നിവി ദ്യഭൂ
യൊയുവതിസുഖമിദം ക്ഷുദ്രമെവെതി ഗായൻ ത്വത്ഭ
ക്തിംപ്രാപ്യപൂൎണ്ണസ്സുഖ തരമചരത്തദ്വദുദ്ധൂതസംഗം ഭ
ക്തൊത്തംസം ക്രിയാമാം പവനപുരപതെ ഹന്തമെരു
ന്ധിരൊഗാൻ || ൦൧ || ൯൬

ത്രൈഗുണ്യാത്ഭിന്നരൂപംഭവതിഹിഭുവനെഹീനമദ്ധ്യൊ
ത്തമംയൽ ജ്ഞാനം ശ്രദ്ധാചകൎത്താ വസതിരപിസുഖംക
ൎമ്മചാഹാരഭെദഃ ത്വൽക്ഷെത്രത്വന്നിഷെവാ ദിതുയദി
ഹപുനസ്ത്വൽ പരന്തത്തുസൎവം പ്രാഹുൎന്നൈൎഗ്ഗുണ്യനിഷ്ഠ
ന്തദനുഭജനതൊമങ്‌ക്ഷുസിദ്ധൊഭവെയം || ൧ || ത്വയ‌്യെ
വന്ന്യസ്തചിത്തസ്സുഖ മയി വിചരൻ സൎവചെഷ്ടാസ്ത്വദൎത്ഥം
ത്വത്ഭക്തൈ സ്സെവ്യമാനാ നപിചരിത ചരാനാശ്രയൻ
പുണ്യദെശാൻ ദസ്യൌവിപ്രെമൃഗാദിഷ്വ പിചസമമതി
ൎമ്മുച്യമാനാവ മാനസ്പൎദ്ധാസൂയാദിദൊ ഷസ്സതതമഖില
ഭൂതെഷുസം പൂജയെത്വാം || ൨ || ത്വത്ഭാവൊയാവദെ
ഷുസ്ഫുരതിനവിശദം താവദെവംഹ്യുപാസ്തിംകുൎവന്നൈ
കാത്മ്യബൊധെ ഝടിതി വികസതിത്വ ന്മയൊഹഞ്ചരെ
യം ത്വദ്ധൎമ്മസ്യാസ്യതാവൽ കിമപിനഭഗവൻ പ്രസ്തുത
സ്യ പ്രണാശസ്തസ്മാ ത്സൎവാത്മനൈവ പ്രദിശമമവി [ 154 ] ഭൊഭക്തി മാൎഗ്ഗമ്മനൊജ്ഞം || ൩ || തഞ്ചൈനം ഭക്തി
യൊഗന്ദ്രഢ യിതുമയിമെ സാദ്ധ്യമാരൊഗ്യ മായുൎദ്ദിഷ്ട്യാ
തത്രാപിസെവ്യന്തവചരണമഹൊഭെഷജായെവദുഗ്ദ്ധം
മാൎക്കണ്ഡെ യൊഹിപൂൎവം ഗണകനിഗദിത ദ്വാദശാബ്ദാ
യുരുച്ചൈസ്സെവിത്വാ വത്സരന്ത്വാന്തവഭട നിവഹൈ
ൎദ്രാവയാമാസമൃത്യും || ൪ || എകാദശസ്കന്ധ കഥാ
സമാപ്താ . മാൎകണ്ഡെയശ്ചിരായുസ്സ ഖലുപുനരപിത്വ
ൽപരഃ പുഷ്പ ഭദ്രാതീരെ നിന്യെതപസ്യന്നതുല സുഖരതി
ഷ്ഷൾ തുമന്വന്തരാണി ദെവെന്ദ്രസ്സപ്തമസ്തം സുരയുവ
തിമരുന്മന്മഥൈ ൎമ്മൊഹയിഷ്യന്യൊഗൊഷ്മ പ്ലുഷ്യമാ
ണൈൎന്നതുപുനരശ കത്ത്വജ്ജ നന്നിൎജ്ജയെൽകഃ || ൫ ||
പ്രീത്യാനാരായണാഖ്യ സ്ത്വമഥനരസഖഃ പ്രാപ്തവാനസ്യ
പാൎശ്വന്തുഷ്ട്യാതൊഷ്ടൂ യമാനസ്സതുവിവിധവരൈ ൎല്ലൊ
ഭിതൊനാനുമെനെദ്രഷ്ടു മ്മായാന്ത്വദീയാം കിലപുനരവൃ
ണൊൽഭക്തിതൃപ്താന്ത രാത്മാമായാദുഃഖാന ഭിജ്ഞസ്ത
ദപിമൃഗയതെനൂന മാശ്ചൎയ‌്യഹെതൊഃ || ൬ || യാതെത്വ
യ‌്യാശുവാതാ കുലജലദഗള ത്തൊയപൂൎണ്ണാതി ഘൂൎണ്ണത്സ
പ്താൎണ്ണൊരാശിമഗ്നെ ജഗതിസതുജലെസംഭ്രമന്വൎഷകൊ
ടീഃ ദീനഃ പ്രൈ ക്ഷിഷ്ടദൂരെ വടദലശയനം കഞ്ചിദാശ്ച
ൎയ‌്യബാലന്ത്വാമെവശ്യാമളാംഗം വദനസരസിജന്യസ്തപാ
ദാംഗുലീകം || ൭ || ദൃഷ്ട്വാത്വാം ഹൃഷ്ടരൊമാ ത്വരിതമുപഗ
തസ്പ്രഷ്ടുകാമൊ മുനീന്ദ്രശ്വാസെനാന്ത ൎന്നിവിഷ്ടഃ പുനരി
ഹസകലന്ദൃഷ്ട വാന‌്വിഷ്ടപൌഘം ഭൂയൊപിശ്വാസവാ
തൈൎബ്ബഹിരനു പതിതൊവീക്ഷി തസ്ത്വൽകടാക്ഷൈ [ 155 ] ൎമ്മൊദാദാശ്ലെഷ്ടുകാ മസ്ത്വയിപിഹിതതനൌസ്വാശ്രമെ
പ്രാഗ്വദാസീൽ || ൮ || ഗൌൎയ‌്യാസാൎദ്ധ ന്തദഗ്രെപുരഭി
ദഥഗതസ്ത്വൽപ്രിയ പ്രെക്ഷണാൎത്ഥീ സിദ്ധാനെവാസ്യദ
ത്വാസ്വയമയമജരാ മൃത്യുതാദീൻഗതൊഭൂൽ എവന്ത്വ
ത്സെവയൈവസ്മരരി പുരപിസ പ്രീയതെയെനതസ്മാ
ന്മൂൎത്തിത്രയ‌്യാത്മ കസ്ത്വന്നനനുസകല നിയന്തെതിസുവ്യക്ത
മാസീൽ || ൯ || ത്ര്യംശെസ്മിൻ സത്യലൊകെവിധിഹരി
പുരഭിന്മന്ദിരാണ്യുൎദ്ധ്വ മൂൎദ്ധ്വന്തെഭ്യൊപ്യൂൎദ്ധ്വന്തുമായാ
വികൃതിവിരഹിതൊഭാതി വൈകുണ്ഠലൊകഃ തത്രത്വംകാ
രണാംഭസ്യപി പശുപകുലെശുദ്ധ സത്വൈകരൂപീസച്ചി
ൽബ്രഹ്മാദ്വയാത്മാപവനപുരപതെ പാഹിമാംസൎവരൊ
ഗാൽ || ൧൦ || || ൯൭ ||

യസ്മിന്നെതദ്വിഭാതം യതഇദമഭവദ്യെന ചെദംയ
എതദ്യൊസ്മാദുത്തീൎണ്ണരൂപഃ ഖലുസകലമിദംഭാസിതംയ
സ്യഭാസായൊവാ ചാന്ദൂരദൂരെപുനരപിമനസാംയസ്യദെ
വാമുനീന്ദ്രാനൊ വിദ്യുസ്തത്വരൂപംകിമുപുനരപരെകൃഷ്ണ
തസ്മൈനമസ്തെ || ൧ || ജന്മാഥൊകൎമ്മ നാമസ്ഫുടമിഹ
ഗുണദൊഷാദികംവാന യസ്മിൻലൊകാനാ മൂതെയയ
സ്സ്വയമനുഭജതെ താനിമായാനുസാരീ ബിഭ്രച്ശക്തീരരൂ
പൊപിചബഹുതര രൂപൊവിഭാത്യത്ഭുതാത്മാ തസ്മൈ
കൈവല്യധാമ്നെപര രസപരിപൂൎണ്ണായ വിഷ്ണൊനമസ്തെ
|| ൨ || നൊതിൎയ‌്യഞ്ചന്ന മൎത്ത്യന്നചസുരമസുരന്നസ്ത്രിയന്നൊ
പുമാംസന്നദ്രവ്യം കൎമ്മജാതിംഗുണമപി സദസദ്വാപിതെ
രൂപമാഹുഃ ശിഷ്ടംയത്സ്യാന്നിഷെധെ സതിനിഗമശതൈ [ 156 ] ൎല്ലക്ഷണാവൃത്തിതസ്തൽ കൃച്ശ്രെണാവെദ്യമാനം പരമസു
ഖമയംഭാതിതസ്മൈനമസ്തെ || ൩ || മായായാം ബിംബി
തസ്ത്വം സൃജസിമഹ ദഹംകാരതന്മാത്രഭെ ദൈൎഭൂതഗ്രാ
മെന്ദ്രിയാദ്യൈ രപിസകലജഗത്സ്വപ്ന സംകല്പ കല്പം
ഭൂയസ്സം ഹൃത്യസൎവം കമഠ ഇവ പദാന്യാ ത്മനാകാല
ശക്ത്യാഗം ഭീരെജായമാനെതമസി വിതിമിരൊഭാസിത
സ്മൈനമസ്തെ || ൪ || ശബ്ദബ്രഹ്മെതികൎമ്മെത്യണു രി
തിഭഗവൻ കാലഇത്യാലപന്തിത്വാ മെകംവിശ്വഹെതും
സകലമയതയാസൎവഥാ കല്പ്യമാനം വെദാ ന്തൈൎയ‌്യത്തു
ഗീതംപുരുഷപരചിദാത്മാഭി ധന്തത്തുതത്വം പ്രെക്ഷാമാ
ത്രെണമൂലപ്രകൃതി വികൃതികൃൽകൃഷ്ണതസ്മൈനമസ്തെ
|| ൫ || സത്വെനാസ ത്തയാവാനച ഖലുസദസത്വെനനി
ൎവാച്യരൂപാധത്തെ യാസാവവി ദ്യാഗുണഫണി മതിവദ്വി
ശ്വദൃശ്യാവഭാസം വിദ്യാത്വംസൈവയാതാ ശ്രുതിവച
നലവൈൎയ‌്യൽ കൃപാസ്യന്ദലാഭെ സംസാരാരണ്യസ ദ്യസ്ത്രു
ടനപരശുതാമെതിതസ്മൈനമസ്തെ || ൬ || ഭൂഷാസുസ്വ
ൎണ്ണവദ്വാജഗതി ഘടശരാവാദികെ മൃത്തികാവത്തത്വെസ
ഞ്ചിന്ത്യമാനെ സ്ഫുരതിതദധുനാപ്യദ്വിതീയം വപുസ്തെ
സ്വപ്നദ്രഷ്ടുഃ പ്രബൊധെതിമിരലയവിധൌജീൎണ്ണരജ്ജൊ
ശ്ചയദ്വദ്വിദ്യാലാഭെത ഥൈവസ്ഫുടമപി വികസെൽ
കൃഷ്ണതസ്മൈനമസ്തെ || ൭ || യത്ഭീത്യൊദെതിസൂൎയ‌്യൊ
ദഹതിചദഹനൊ വാതിവായുസ്തഥാന്യെ യത്ഭീതാഃപത്മ
ജാദ്യാഃ പുനരുചിതബലീനാ ഹരന്തെനുകാലം യെനൈ
വാരൊപിതാപ്രാങ്നിജപദമപിതെച്യാവിതാരശ്ചപശ്ചാ [ 157 ] ത്തസ്മൈവിശ്വന്നിയന്ത്രെ വയമപിഭവതെകൃഷ്ണകുൎമ്മഃ
പ്രണാമം || ൮ || ത്രൈലൊക്യം ഭാവയന്തന്ത്രി ഗുണമയ
മിദന്ത്ര്യക്ഷരസ്യൈ കവാച്യന്ത്രീശാനാമൈക്യരൂപന്ത്രി
ഭിരപിനിഗമൈ ൎഗ്ഗീയമാനസ്വരൂപം തിസ്രൊവസ്ഥാ
വിദന്തന്ത്രിയുഗജനിജുഷന്ത്രിക്രമാക്രാ ന്തവിശ്വന്ത്രൈ
കാല്യെഭെദ ഹീനന്ത്രിഭിരഹമനിശം യൊഗഭെദൈൎഭജെ
ത്വാം || ൯ || സത്യംശുദ്ധംവിബുദ്ധം ജയതിതവവപുൎന്നി
ത്യമുക്തന്നിരീഹന്നിൎദ്വ ന്ദ്വന്നിൎവികാരന്നിഖില ഗുണഗണ
വ്യഞ്ജനാധാരഭൂതം നിൎമ്മൂലന്നിൎമ്മലന്ത ന്നിരവധിമഹി
മൊല്ലാസിനിൎല്ലീനമന്ത ൎന്നിസ്സംഗാനാ മ്മുനീനാന്നിനിരുപമ
പരമാനന്ദസാന്ദ്ര പ്രകാശം || ൧൦ || ദുൎവാരന്ദ്വാദശാര
ന്ത്രിശതപരിമിളൽ ഷഷ്ടിപൎവാഭിവീതംസംഭ്രാമ്യൽക്രൂ
രവെഗം ക്ഷണമനുജ ഗദാച്ശി ദ്യസന്ധാവമാനം ചക്ര
ന്തെകാലരൂപം വ്യഥയതുനതുമാന്ത്വൽ പദൈ കാവലം
ബംവിഷ്ണൊ കാരുണ്യസിന്ധൊ പവനപുരപതെ പാഹി
സൎവാമയൌഘാൽ || ൧൧ || ൯൮

വിഷ്ണൊൎവീൎയ‌്യാണി കൊവാകഥയതുധരണേഃ കശ്ച
രെണൂന്മി മീതെയസ്യൈ വാംഘ്രിത്രയെണ ത്രിജഗദ
ഭിമിതമ്മൊദതെ പൂൎണ്ണസംപൽ യൊസൌ വിശ്വാനിധ
ത്തെപ്രിയമിഹ പരമന്ധാമതസ്യാഭിയായാന്തത്ഭക്തായ
ത്രമാദ്യന്ത്യമൃതരസമരന്ദസ്യ യത്ര പ്രവാഹഃ || ൧ || ആ
ദ്യായാശെഷകൎത്ത്രെപ്രതിനിമിഷനവീനായ ഭൎത്ത്രെവി
ഭൂതെൎഭക്താത്മാ വിഷ്ണവെയഃ പ്രദിശതിഹവിരാദീനിയ
ജ്ഞാൎച്ചനാദൌ കൃഷ്ണാദ്യഞ്ജന്മയൊ വാമഹദിഹമഹ [ 158 ] തൊവൎണ്ണയെത്സൊയമെവപ്രീതഃപൂൎണ്ണൊയശൊഭിസ്ത്വ
രിതമഭിസരെൽ പ്രാപ്യമന്തെപദന്തെ || ൨ || ഹെസ്തൊ
താരഃ കവീന്ദ്രാസ്തമിഹഖലുയഥാ ചെതയദ്ധ്വെ തഥൈ
വവ്യക്തം വെദസ്യസാരംപ്രണുവത ജനനൊപാത്തലീ
ലാകഥാഭിഃ ജാനന്തശ്ചാസ്യനാമാന്യ ഖിലസുഖകരാണീതി
സം കീൎത്തയദ്ധ്വം ഹെവിഷ്ണൊ കീൎത്തനാദ്യൈസ്തവഖ
ലുമഹതസ്തത്വബൊധം ഭജെയം || ൩ || വിഷ്ണൊഃ കൎമ്മാ
ണിസം പശ്യത മനസിസദാ യൈസ്സധൎമ്മാന ബദ്ധ്നാ ദ്യാ
നീന്ദ്രസ്യൈഷഭൃ ത്യഃപ്രിയസഖ ഇവചവ്യാതനൊൽ ക്ഷെ
മകാരീ വീക്ഷന്തെ യൊഗസിദ്ധാഃ പരപദമനിശംയസ്യ
സമ്യൽ പ്രകാശംവിപ്രെന്ദ്രാജാഗരൂകാഃ കൃതബഹുനുത
യൊയച്ച നിൎഭാസയന്തെ || ൪ || നൊജാതൊജായമാ
നൊപിച സമധിഗതസ്ത്വന്മഹിമ്നൊവസാനന്ദെ വശ്രെ
യാംസിവിദ്വാൻ പ്രതിമുഹുരപിതെനാമശംസാമിവിഷ്ണൊ
തന്ത്വാംസം സ്തൌമിനാനാവിധനു തിവചനൈരസ്യലൊ
കത്രയസ്യാപ്യൂൎദ്ധ്വം വിഭ്രാജമാനെവിരചിത വസതിന്ത
ത്രവൈകുണ്ഠലൊകെ || ൫ || ആപസ്സൃഷ്ട്യാദിജ ന്യാഃ
പ്രഥമമയിവിഭൊ ഗൎഭദെശെദധുസ്ത്വാം യത്രത്വയ‌്യെ
വജീവാജലശയനഹരെ സംഗതാഐ ക്യമാപൻ തസ്യാ
ജസ്യപ്രഭൊതെവിനിഹിതമഭവൽ പത്മമെകംഹിനാഭൌ
ദിൽപത്രംയൽ കിലാഹുഃ കനകധരണി ഭൃൽകൎണ്ണികംലൊ
കരൂപം || ൬ || ഹെലൊകാവിഷ്ണുരെതൽ ഭുവനമജന
യത്തന്നജാനീഥയൂയം യുഷ്മാകം ഹ്യന്തരസ്ഥം കിമപിത
ദപരംവിദ്യതെ വിഷ്ണുരൂപംനീഹാരപ്ര ഖ്യമായാപരിവൃ
തമനസൊ മൊഹിതാനാമരൂപൈഃ പ്രാണപ്രീത്യൈക [ 159 ] തൃപ്താശ്ചരഥമഖപരാഹന്തനെച്ശാമുകുന്ദെ || ൭ || മൂൎദ്ധ്നാ
മക്ഷ്ണാംപദാനാം വഹസിഖലുസഹസ്രാണിസം പൂൎയ‌്യവി
ശ്വന്തൽപ്രൊൽ ക്രമ്യാപിതിഷ്ഠൻ പരിമിതവിവരെഭാ
സി ചിത്താന്തരെപിഭൂതം ഭവ്യഞ്ചസൎവംപരപുരുഷഭവാ
ൻകിഞ്ചദെഹെന്ദ്രിയാദിഷ്വാവിഷ്ടൊ പ്യുൽഗതത്വാദമൃത
സുഖരസഞ്ചാനു ഭുങ്‌ക്ഷെത്വമെവ || ൮ || യത്തുത്രൈ
ലൊക്യരൂപന്ദധദപി ചതതൊനിൎഗ്ഗതാനന്ത ശുദ്ധജ്ഞാ
നാത്മാവൎത്തസെത്വം തവഖലുമഹിമാസൊപിതാവാൻകി
മന്യൽ സ്തൊകസ്തെഭാഗഎവാഖില ഭുവനതയാദൃശ്യതെ
ത്ര്യംശകല്പം ഭൂയിഷ്ഠംസാന്ദ്ര മൊദാത്മക മുപരിതതൊ
ഭാതിതസ്മൈനമസ്തെ || ൯ || അവ്യക്തന്തെസ്വരൂപന്ദു
രധിഗമതമന്ത ത്തുശുദ്ധൈകസത്വം വ്യക്തഞ്ചാപ്യെതദെ
വസ്ഫുടമമൃതരസാം ഭൊധികല്ലൊലതുല്യംസൎവൊൽ കൃഷ്ടാ
മഭീഷ്ടാന്തദി ഹഗുണരസെ നൈവചിത്തം ഹരന്തീമ്മൂൎത്തി
ന്തെസംശ്രയെഹം പവനപുരപതെപാഹിമാംകൃഷ്ണരൊ
ഗാൽ || ൧൦ || ൯൯ ||

അഗ്രെപശ്യാമിതെജൊ നിബിഡതരകളായാവ ലീ
ലൊഭനീയം പീയൂഷാപ്ലാ വിതൊഹന്തദനു തദുദരെദി
വ്യകൈശൊരവെഷം താരുണ്യാരംഭരമ്യം പരമസുഖര
സാസ്വാ ദരൊമാഞ്ചിതാം ഗൈരാവീതന്നാരദാദ്യൈൎവി
ലസദുപനിഷത്സുന്ദരീ മണ്ഡലൈശ്ച || ൧ || നീലാഭംകു
ഞ്ചിതാഗ്രംഘനമമലതരം സംയതഞ്ചാരു ഭംഗ്യാരത്നൊ
ത്തംസാഭിരാമം വലയിതമുദയ ച്ചന്ദ്രകൈഃ പിഞ്ഛജാ
ലൈഃ മന്ദാരസ്രങ്നിവീ തന്തവപൃഥുകബരീഭാ രമാലൊ [ 160 ] കയെഹം സ്നിഗ്ദ്ധശ്വെതൊൎദ്ധ്വ പുണ്ഡ്രാമപിചസു
ലളിതാംഫാലബാലെന്ദുവീഥീം || ൨ || ഹൃദ്യം പൂൎണാനു
കമ്പാൎണ്ണവമൃദുലഹരീ ചഞ്ചലഭ്രൂവിലാസൈരാ നീലസ്നീ
ഗ്ദ്ധപക്ഷ്മാവലി പരിലസിതന്നെത്രയുഗ്മം വിഭൊതെസാ
ന്ദ്രച്ശായം വിശാലാരുണ കമലദളാകാ രമാമുഗ്ദ്ധതാരം
കാരുണ്യാലൊക ലീലാ ശിശിരിതഭുവനം ക്ഷിപ്യതാമ്മ
യ‌്യനാഥെ || ൩ || ഉത്തുംഗൊല്ലാസിനാസം ഹരിമണിമുകുര
പ്രൊല്ലസൽഗണ്ഡപാളീവ്യാലൊലൽ കൎണ്ണപാശാഞ്ചിത
മകരമണീകുണ്ഡല ദ്വന്ദ്വദീപ്രം ഉന്മീലദ്ദന്ത പങ്‌ക്തി
സ്ഫുരദരുണതര ച്ശായബിംബാധരാന്ത പ്രീതിപ്രസ്യന്ദിമ
ന്ദസ്മിതശിശിരതരം വക്ത്രമുത്ഭാസതാമ്മെ || ൪ || ബാ
ഹുദ്വന്ദ്വെനരത്നൊജ്വലവലയഭൃതാശൊണപാണിപ്രവാ
ളെനൊപാത്താം വെണുനാളീം പ്രസൃതന ഖമയൂഖാം
ഗുലീസംഗശാരാം കൃത്വാവക്ത്രാരവിന്ദെ സുമധുരവിക
സദ്രാഗമുദ്ഭാവ്യമാനൈ ശ്ശബ്ദബ്രഹ്മാമൃതൈസ്ത്വം ശിശി
രിതഭുവനൈ സ്സിഞ്ചമെകൎണ്ണവീഥീം || ൫ || ഉത്സൎപ്പൽ
കൌസ്തുഭശ്രീതതിഭിരരുണിതം കൊമളംകണ്ഠദെശം വ
ക്ഷ ശ്രീ വത്സര മ്യ ന്തരളതരസമു ദ്ദീപ്രഹാര പ്രതാനം
നാനാവൎണ്ണപ്രസൂനാ വലികിസലയിനീം വന്യമാലാംവി
ലൊലല്ലൊലംബാം ലംബമാനാമുരസിതവതഥാ ഭാവയെ
രത്നമാലാം || ൬ || അംഗെപഞ്ചാം ഗരാഗൈരതിശയവി
കസത്സൌരഭാ കൃഷ്ടലൊകംലീനാനെക ത്രിലോകീവിത
തിമപികൃശാം ബിഭ്രതമ്മദ്ധ്യവല്ലീം ശക്രാശ്മന്യസ്തത
പ്തൊജ്വലകനകനിഭം പീതചെലന്ദധാനന്ധ്യായാമൊദീ [ 161 ] പ്തരശ്മിസ്ഫുടമണിരശനാകിം കിണീമണ്ഡിതന്ത്വാം || ൭ ||
ഊരൂചാരൂതവൊരൂ ഘനമസൃണരുചൌ ചിത്തചൊ
രൌരമായാവിശ്വക്ഷൊഭംവിശംക്യദ്ധ്രുവമനിശമുഭൌ
പീതചേലാ വൃതാംഗൌ ആനമ്രാണാംപുരസ്താന്ന്യ സന
ധൃതസമസ്താൎത്ഥപാളീ സമുല‌്ഗച്ശായഞ്ജാനു ദ്വയഞ്ചക്ര
മപൃഥുലമനൊജ്ഞെചജംഘെനിഷെവെ || ൮ || മഞ്ജീ
രമ്മഞ്ജുനാദൈ രിവപദഭജനം ശ്രെയഇ ത്യാലപന്തം
പാദാഗ്രംഭ്രാന്തിമജ്ജൽ പ്രണതജനമനൊ മന്ദരൊദ്ധാ
രകൂൎമ്മംഉത്തുംഗാ താമ്രരാജന്നഖര ഹിമകരജ്യൊത്സ്നയാ
ചാശ്രിതാനാം സന്താപദ്ധ്വാന്തഹന്ത്രീ ന്തതിമനുകലയെ
മംഗലാമംഗുലീനാം || ൯ || യൊഗീന്ദ്രാണാന്ത്വദം ഗെഷ്വ
ധികസുമധുരമ്മുക്തിഭാജാ ന്നിവാസൊഭക്താനാം കാമവ
ൎഷദ്യുതരുകിസലയന്നാഥതെപാദമൂലം നിത്യഞ്ചിത്തസ്ഥി
തമ്മെപവനപുരപതെകൃഷ്ണകാരുണ്യസിന്ധൊഹൃത്വാനി
ശ്ശെഷതാപാൻ പ്രദിശതുപരമാനന്ദ സന്ദൊഹലക്ഷ്മീം
|| ൧൦ || അജ്ഞാത്വാതെമഹത്വം യദിഹനിഗദിതം വി
ശ്വനാഥക്ഷമെഥാ സ്തൊത്രഞ്ചൈതത്സഹസ്രൊ ത്തരമ
ധികതരന്ത്വൽപ്രസാദായഭൂയാൽ ദ്വെധാനാരായണീയം
ശ്രുതിഷുചജനുഷാ സ്തുത്യതാവൎണ്ണനെന സ്ഫീതംലീലാ
വതാരൈരിദമിഹകുരുതാമായുരാരൊഗ്യസൌഖ്യം || ൧൧ ||
|| ൧൦൦ || ദ്വാദശസ്കന്ധകഥാസമാപ്താ
നാരായണീയം സമാപതം [ 163 ] ൟ നാരായണീയ പുസ്തകം അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത
വ്യാഖ്യാനംകൂട്ടി ശൊധനചെയ്താറെ ചിലശ്ലൊകങ്ങ
ളിൽ ചിലഅക്ഷരങ്ങൾക്കുവ്യത്യാസവും ചിലപദങ്ങ
ൾക്കു പാഠഭെദവും കാണുകകൊണ്ടു അതു ഇത്രാമ
തുലക്കംകടുദാസിൽ ഇത്രാമതു ശ്ലൊകത്തിൽ ഇന്ന
അക്ഷരം വ്യത്യാസമെന്നും ഇന്നത ശുദ്ധമെന്നും ഇന്ന
പദംപാഠഭെദം എന്നും വിവരമായിട്ടുകീൾ പറയുന്നു

പത്ര
ലക്കം
പദ്യ
ലക്കം
അശുദ്ധം ശുദ്ധം പാഠഭെദം
ഭൂതതയാഥ ഭൂതതയാഹി
൧൫ ഗതിമീദൃശി ഗതിമീദൃശീം
പ്രതിബിം
ബിതൊ
പ്രതിബിം
ബതൊ
൧൦ ----- ---- കാരാഗണാ
ശ്ചരദനാ
൧൦ വചനമിശ വചനമീശ
൧൦ ---- ---- സരിത്സ
മുദയാസ്ത
രവശ്ച
൧൨ ---- ---- കുതുകാല്ല
ക്ഷ്മീ
൧൩ വൂൎവ പൂൎവ
൧൩ ---- ---- ഫണിരാജി
൧൩ ---- ---- പ്രഥമപ്ര
ബുദ്ധാ
[ 164 ]
പത്ര
ലക്കം
പദ്യ
ലക്കം
അശുദ്ധം ശുദ്ധം പാഠഭെദം
൧൩ ൧൦ തതസ്ത്വദി
യാദഥ
തതസ്ത്വദി
യാദയി
൧൪ തദുപാശ്രയാ തദുപാശ്രയം
൧൫ ബദ്ധൊല്ലസൽ ബന്ധൊല്ല
സൽ
൧൬ അത്രിസുത്ര അത്രി സുത്ര
൧൬ തപൊവിമു
ഞ്ചൻ
തമൊവിമു
ഞ്ചൻ
൧൭ ൧൦ ---- ---- മാരുതപു
രാധിപരു
൩൪ ---- ---- മധു [ ന്ധി
രിപൊ
൩൪ ഹാസ്യ ഹാസ്യം
൩൬ ബദ്ധൊത്സവം ബദ്ധൊത്സ
൩൭ നമൎത്യ നമത്യ [ വം
൩൭ ൧൦ കഥാസമം കഥാസമാ
൩൮ ത്വല്പദൈകാ
ഗ്ര
ത്വല്പദൈ
കാഗ്ര്യ
൩൯ വെദെഷു ദെവെഷു
൪൨ ഹാവിരാസിഃ ഹാവിരാസീഃ
൪൬ നയാസിഃ നയാസീഃ
൪൬ നചാരിഃ നചാരീഃ
൫൫ മതിദുഷ മതിദുഷ്ട
൫൬ ൧൦ രൊഹണീ രൊഹിണീ
൫൬ ൧൦ നസ്തൂയ സംസ്തൂയ
൫൭ കവാദികാം കവാടികാം
൬൪ രാമാദിൻ രാമാദീൻ
[ 165 ]
പത്ര
ലക്കം
പദ്യ
ലക്കം
അശുദ്ധം ശുദ്ധം പാഠഭേദം
൬൪ വാലഗൽ വ്യാലഗൽ
൬൫ പ്രനവ പ്രതിനവ
൬൫ വിപക്വ വിപക്വം
൬൫ ൧൦ ഘൊഷ
യൊഷ
ഘൊഷ
യൊഷാ
൬൭ നിരിക്ഷ്യ നിരീക്ഷ്യ
൬൭ ൧൦ ---- ---- ഭവാൻവി
ഭൊ
൬൭ ൧൦ ---- ---- സംയതഃകിമു
൬൮ കകഭാ കകുഭാ
൬൯ ---- ---- ശാഡ്വല
൭൧ വ്രാതെൎഭവ
ന്ത
വ്രാതെഭ
വന്ത
൯൧ വിചിന്ത്യ വിചിത്യ
൯൭ ൧൦ ---- ---- അസീമം
൯൭ കാമുക കാൎമ്മുക
൯൭ സംപ്രൎത്ഥയൻ സംപ്രാൎത്ഥയ
൯൭ സംയം സായം [ൻ
൯൮ ൧൦ ഗൃഹം
൯൮ സഹായം സഖായം
൯൯ വ്യാലൊല വ്യാലൊക
൧൦൦ താവൽജഗൽ താവജ്ജ
ഗൽ
൧൦൧ സമാക്രാംക്ഷീ സമാക്രാക്ഷീ
[ 166 ]
പത്ര
ലക്കം
പദ്യ
ലക്കം
അശുദ്ധം ശുദ്ധം പാഠഭേദം
൧൦൨ ---- ---- ധന്യൊനു
൧൦൫ ൧൦ എഷ്യാമീ എഷ്യാമി
൧൦൫ ൧൧ ആനന്ദാംകുല ആനന്ദാകുല
൧൦൬ ൧൦ ഭസ്മികൃതെ ഭസ്മീകൃതേ
൧൧൦ ൧൦ ---- ---- രുചാന്തശ
യനഃ
൧൧൧ വിപുലാം വിപുലം
൧൧൨ വിശ്വൊൽ
കൎഷി
വിശ്വൊൽ
കൎഷീ
൧൧൭ വിജത്യ വിജിത്യ
൧൧൭ അഗ്രപൂജാ അഗ്ര്യപൂജാ
൧൧൯ പ്രാപദൈത്യം പ്രാപദൈക്യം
൧൨൨ ---- ---- ദിനഭൃതൈ
൧൨൪ ---- ---- ദൈത്യൊ
ഭീത്യാ
൧൨൯ പ്രവൃത്തിൎദു പ്രവൃത്തിൎദ്ദു
൧൩൩ ത്വൽസ്വരൂപം തൽസ്വരൂപം
൧൩൪ മംക്ഷു മങ്‌ക്ഷു
൧൩൪ ---- ---- ലഘുമനസഃ
൧൩൪ സ്പൎശനദി സ്പൎശനാദി
൧൩൯ ഭാവയൻ ഭാവയൽ
൧൩൯ ---- ---- ന്യസ്തചിത്തം
൧൪൨ നമസ്തൈ നമസ്തെ
൧൪൨ ആരൊപിതാ ആരൊപിതാഃ
൧൪൪ പ്രീത്യൈക പ്രീത്യെക
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=നാരായണീയം_(1850)&oldid=211006" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്