ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി 3

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഗീതഗോവിന്ദം
രചന:ജയദേവൻ
അഷ്ടപദി - മൂന്ന്
ഗീതഗോവിന്ദം


അഷ്ടപദി - 3

ലളിതലവംഗലതാപരിശീലന കോമളമലയസമീരേ
മധുകരനികരകരംബിത കോകില കൂജിത കുഞ്ജകുടീരേ
വിഹരതി ഹരിരിഹ സരസവസന്തേ നൃത്യതി
യുവതിജനേന സമം സഖി വിരഹിജനസ്യ ദുരന്തേ
ഉന്മദമദനമനോരഥപഥികവധൂജനജനിതവിലാപേ
അളികുലസങ്കുലകുസുമസമൂഹനിരാകുലബകുളകലാപേ
മൃഗമദസൌരഭരഭസവശംവദ നവദളമാലതമാലേ
യുവജനഹൃദയവിദാരണമനസിജനഖരുചികിംശുകജാലേ
മദനമഹീപതികനകദണ്ഡരുചികേസരകുസുമവികാസേ
മിളിതശിലീമുഖ പാടലിപടലകൃതസ്മരതൂണവിലാസേ
വിഗളിതലജ്ജിതജഗദവലോകനതരുണകരുണകൃതഹാസേ
വിരഹിനികൃന്തന കുന്തമുഖാകൃതി കേതകിദന്തുരിതാശേ
മാധവികാപരിമളലളിതേ നവമാലികജാതിസുഗന്ധൌ
മുനിമനസാമപി മോഹനകാരിണിതരുണാകാരണബന്ധൌ
സ്ഫുരദതിമുക്തലതാപരിരംഭണമുകുളിത പുളകിത ചൂതേ
വൃന്ദാവനവിപിനേ പരിസരപരിഗതയമുനാജലപൂതേ


ശ്രീജയദേവ ഭണിതമിദമുദയതി ഹരിചരണസ്മൃതിസാരം
സരസവസന്തസമയവനവർണ്ണനമനുഗതമദനവികാരം


ശ്ലോകം - എട്ട്

ദരവിദലിതമല്ലീവല്ലീ ചഞ്ചൽ‌പരാഗ
പ്രകടിതപടവാസൈഃ വാസയൻ കാനനാനി
ഇഹ ഹി ദഹതി ചേതഃ കേതകീഗന്ധബന്ധു:
പ്രസരദസമബാണപ്രാണവൽഗന്ധവാഹ:


ശ്ലോകം - ഒമ്പത്


ഉന്മീലന്മധുഗന്ധമുഗ്ധമധുപവ്യാധൂത ചൂതാങ്കുര
ക്രീഡൽ കോകില കാകളീകളരവൈഃ ഉൽഗീർണ്ണ കർണ്ണജ്വരാഃ
നീയന്തേ പഥികൈഃ കഥം കഥമപിധ്യാനാവധാനക്ഷണ-
പ്രാപ്ത പ്രാണസമാഃസമാഗമരസോല്ലാസൈഃ അമീ വാസരാഃ


ശ്ലോകം - പത്ത്

അനേകനാരീപരൊരംഭസംഭ്രമ
സ്ഫുരന്മനോഹാരി വിലാസലാലസം
മുരാരിമാരാദുപദർശയന്ത്യസൌ
സഖീസമക്ഷം പുനരാഹ രാധികാം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി_3&oldid=150792" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്