ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി 21

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഗീതഗോവിന്ദം
രചന:ജയദേവൻ
അഷ്ടപദി - ഇരുപത്തൊന്ന്
ഗീതഗോവിന്ദം

മഞ്ജുതരകുഞ്ജതലകേളിസദനേ വിലസ

രതിരഭസഹസിതവദനേ പ്രവിശ,

രാധേ മാധവസമീപം

നവഭവദശോകദലശയനസാരേ

വിലസ കുചകലശതരലഹാരേ

കുസുമചയരചിതശുചിവാസഗേഹേ

വിലസ കുസുമസുകുമാരദേഹേ

ചലമലയമൃദു പവനസുരഭിശീതേ

വിലസ മദനശരനികര ഭീതേ

വിതത ബഹുവല്ലിനവപല്ലവഘനേ

വിലസ ചിരമലസപീനജഘനേ

മധുമുദിതമധുപകുലകലിതരാവേ

വിലസ മദനരസസരസഭാവേ

മധുതരലപികനികരനിനദമുഖരേ

വിലസ ദശനരുചിവിജിതശിഖരേ

വിഹിതപദ്മാവതീസുഖസമാജേ

ഭണതി ജയദേവകവിരാജേ

കുരു മുരാരേ മംഗളശതാനി


ശ്ലോകം - എഴുപത്തിനാല്

ത്വാം ചിത്തേന ചിരം വഹന്നയമതിശ്രാന്തോ ഭൃശം താപിതഃ

കന്ദർ‍പേണ തു പാതുമിച്ഛതി സുധാസംബാധബിംബാധരം

അസ്യാങ്ഗം തദലംകുരു ക്ഷണമിഹ ഭ്രൂക്ഷേപലക്ഷ്മീലവ-

ക്രീതേ ദാസ ഇവോപസേവിതപദാമ്‌ഭോജേ കുതഃ സംഭ്രമഃ


ശ്ലോകം - എഴുപത്തിയഞ്ച്

സാ സസാധ്വസസാനന്ദം ഗോവിന്ദേ ലോലലോചനാ

സിഞ്ജാനമഞ്ജുമഞ്ജീരം പ്രവിവേശ നിവേശനം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി_21&oldid=62333" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്