ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി 24

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗീതഗോവിന്ദം
രചന:ജയദേവൻ
അഷ്ടപദി - ഇരുപത്തിനാല്

കുരു യദുനന്ദന ചന്ദനശിശിരതരേണ കരേണ പയോധരേ ।
മൃഗമദപത്രകമത്ര മനോഭവമങ്ഗലകലശസഹോദരേ ।
നിജഗാദ സാ യദുനന്ന്ദനേ ക്രീഡതി ഹൃദയാനൻദനേ ॥ 1 ॥

അലികുലഗഞ്ജനമഞ്ജനകം രതിനായകസായകമോചനേ ।
ത്വദധരചുമ്ബനലമ്ബിതകജ്ജലമുജ്ജ്വലയ് പ്രിയ ലോചനേ ॥ 2 ॥

നയനകുരങ്ഗതരങ്ഗവികാസനിരാസകരേ ശ്രുതിമൺഡലേ ।
മനസിജപാശവിലാസധരേ ശുഭവേശ നിവേശയ് കുൺഡലേ ॥ 3 ॥

ഭ്രമരചയം രചഹയൻതമുപരി രുചിരം സുചിരം മമ് സംമുഖേ ।
ജിതകമലേ വിമലേ പരികർമയ് നർമജനകമലകം മുഖേ ॥ 4 ॥

മൃഗമദരസവലിതം ലലിതം കുരു തിലകമലികരജനീകരേ ।
വിഹിതകലങ്കകലം കമലാനൻ വിശ്രമിതശ്രമശീകരേ ॥ 5 ॥

മമ് രുചിരേ ചികുരേ കുരു മാനദ് മാനസജധ്വജചാമരേ ।
രതിഗലിതേ ലലിതേ കുസുമാനി ശിഖൺഡിശിഖൺഡകഡാമരേ ॥ 6 ॥

സരസഘനേ ജഘനേ മമ് ശമ്ബരദാരണവാരണകൻദരേ ।
മണിരശനാവസനാഭരണാനി ശുഭാശയ് വാസയ് സുൻദരേ ॥ 7 ॥

ശ്രീജയദേവവചസി രുചിരേ ഹൃദയം സദയം കുരു മൺഡനേ ।
ഹരിചരണസ്മരണാമൃതകൃതകലികലുഷഭവജ്വരഖൺഡനേ ॥ 8 ॥

രചയ കുചയോഃ പത്രം ചിത്രം കുരുഷ്വ കപോലയോർ-
ഘർടയ ജഘനേ കാഞ്ചീമഞ്ച സ്രജാ കബരീഭരം ।
കലയ വലയശ്രേണീം പാണൌ പദേ കുരു നൂപുരാ-വിതി നിഗതിതഃ പ്രീതഃ പീതാമ്ബരോഽപി തഥാകരോത് ॥ 71 ॥

യദ്ഗാൻധ്ഗർവകലാസു കൌശലമനുധ്യാനം ച യദ്വൈഷ്ണവം യച്ഛൃങ്ഗാരവിവേകതത്വമപി യത്കാവ്യേഷു ലീലായിതം ।
തത്സർവം ജയദേവപൺഡിതകവേഃ കൃഷ്ണൈകതാനാത്മനഃ സാനൻദാഃ പരിശോധയൻതു സുധിയഃ ശ്രീഗീതഗോവിൻദതഃ ॥ 72 ॥

ശ്രീഭോജദേവപ്രഭവസ്യ രാമാദേവീസുതശ്രീജയദേവകസ്യ ।
പരാശരാദിപ്രിയവർഗകൺഠേ ശ്രീഗീതഗോവിൻദകവിത്വമസ്തു ॥ 73 ॥

॥ ഇതി ശ്രീജയദേവകൃതൌ ഗീതഗോവിന്ദേ സുപ്രീതപീതാമ്ബരോ നാമ ദ്വാദശഃ സർഗഃ ॥
॥ ഇതി ഗീതഗോവിൻദം സമാപ്തം ॥

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി_24&oldid=62337" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്