ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി 22

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഗീതഗോവിന്ദം
രചന:ജയദേവൻ
അഷ്ടപദി - ഇരുപത്തിരണ്ട്
ഗീതഗോവിന്ദം

രാധാവദനവിലോകനവികസിതവിവിധവികാരവിഭങ്ഗം ।
ജലനിധിമിവ വിധുമൺഡലദർശനതരലിതതുങ്ഗതരങ്ഗം ॥

ഹരിമേകരസം ചിരമഭിലഷിതവിലാസം
സാ ദദാർശ ഗുരുഹർഷവശംവദവദനമനങ്ഗനിവാസം ॥ 1 ॥

ഹാരമമലതരതാരമുരസി ദധതം പരിരഭ്യ വിദൂരം ।
സ്ഫുടതരഫേനകദംബകരംബിതമിവ യമുനാജലപൂരം ॥ 2 ॥

ശ്യാമലമൃദുലകലേവരമണ്ഡലമധിഗതഗൗരദുകൂലം ।
നീലനലിനമിവ പീതപരാഗപതലഭരവലയിതമൂലം ॥ 3 ॥

തരലദൃഗഞ്ചലചലനമനോഹരവദനജനിതരതിരാഗം ।
സ്ഫുടകമലോദരഖേലിതഖഞ്ജനയുഗമിവ ശരദി തഡാഗം ॥ 4 ॥

വദനകമലപരിശീലനമിലിതമിഹിരസമകുണ്ഡലശോഭം ।
സ്മിതരുചിരുചിരസമുല്ലസിതാധരപല്ലവകൃതരതിലോഭം ॥ 5 ॥

ശശികിരണച്ഛുരിതോദരജലധരസുന്ദരസകുസുമകേശം ।
തിമിരോദിതവിധുമണ്ഡലനിർമലമലയജതിലകനിവേശം ॥ 6 ॥

വിപുലപുലകഭരദന്തുരിതം രതികേലികലാഭിരധീരം ।
മണിഗണകിരണസമൂഹസമുജ്ജ്വലഭൂഷണസുഭഗശരീരം ॥ 7 ॥

ശ്രീജയദേവഭണിതവിഭവദ്വിഗുണീകൃതഭൂഷണഭാരം ।
പ്രണമത ഹൃദി സുചിരം വിനിധായ ഹരിം സുകൃതോദയസാരം ॥ 8 ॥


അതിക്രമ്യാപാങ്ഗം ശ്രവണപഥപര്യന്തഗമന
പ്രയാസേനേവാക്ഷ്ണോസ്തരലതരതാരം പതിതയോഃ ।
ഇദാനീം രാധായാഃ പ്രിയതമസമാലോകസമയേ
പപാത സ്വേദാംഭഃ പ്രസര ഇവ ഹർഷാശ്രുനികരഃ ॥ 66 ॥

ഭവന്ത്യാസ്തല്പാന്തം കൃതകപടകണ്ഡൂതിപിഹിത
സ്മിതം യാതേ ഗേഹാദ്ബഹിരവഹിതാലീപരിജനേ ।
പ്രിയാസ്യം പശ്യന്ത്യാഃ സ്മരശരസമാകൂതസുഭഗം
സലജ്ജാ ലജ്ജാപി വ്യഗമദിവ ദൂരം മൃഗദൃശഃ ॥ 67 ॥

॥ ഇതി ശ്രീഗീതഗോവിന്ദേ രാധികാമിലനേ സാനന്ദദാമോദരോ നാമൈകാദശഃ സർഗഃ ॥

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി_22&oldid=62334" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്