Jump to content

ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി 19

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഗീതഗോവിന്ദം
രചന:ജയദേവൻ
അഷ്ടപദി - പത്തൊമ്പത്
ഗീതഗോവിന്ദം

വദസി യദി കിംചിദപി ദന്തരുചികൌമുദീ

ഹരതി ദരതിമിരമതിഘോരം

സ്ഫുരദധരസീധവേ തവ വദനചന്ദ്രമാ

രോചയതു ലോചനചകോരം

പ്രിയേ ചാരുശീലേ മുഞ്ച മയിമാനമനിദാനം

സപദി മദനാനലോ ദഹതി മമ മാനസം

ദേഹി മുഖകമലമധുപാനം

പ്രിയേ ചാരുശീലേ

സത്യമേവാസി യദി സുദതി മയി കോപിനീ

ദേഹി ഖരനഖശരഘാതം

ഘടയ ഭുജബന്ധനം ജനയ രദഖണ്ഡനം

യേന വാ ഭവതി സുഖജാതം പ്രിയേ

ത്വമസി മമ ഭൂഷണം ത്വമസി മമ ജീവനം

ത്വമസി ഭവജലധിരത്നം

ഭവതു ഭവതീഹ മയി സതതമനോരോധിനി

തത്ര മമ ഹൃദയമതിരത്നം

നീലനളിനാഭമപി തന്വി തവ ലോചനം

ധാരയതി കോകനദരൂപം

കുസുമശരബാണഭാവേന യദി രഞ്ജയസി

കൃഷ്ണമിദമേതദനുരൂപം

സ്ഫുരതു കുചകുംഭയോരുപരി മണിമഞ്ജരീ

രഞ്ജയതു തവ ഹൃദയദേശം

രസതു രശനാപി തവ ഘനജഘനമണ്ഡലേ

ഘോഷയതു മന്മഥനിദേശം

സ്ഥലകമലഗഞ്ജനം മമ ഹൃദയരഞ്ജനം

ജനിതരതിരങ്ഗപരഭാഗം

ഭണ മസൃണവാണി കരവാണി ചരണദ്വയം

സരസലസദലക്തകരാഗം

സ്മരഗരലഖണ്ഡനം മമ ശിരസി മണ്ഡനം

ദേഹി പദപല്ലവമുദാരം

ജ്വലതി മയി ദാരുണോ മദനകദനാരുണോ

ഹരതു തദുപാഹിതവികാരം

ഇതി ചടുലചാടുപടുചാരു മുരവൈരിണോ

രാധികാമധി വചനജാതം

ജയതി പദ്മാവതീരമണജയദേവകവി

ഭാരതീഭണിതമതിശാതം


ശ്ലോകം - അറുപത്തിരണ്ട്

പരിഹര കൃതാതങ്കേ ശങ്കാം ത്വയാ സതതം ഘന-

സ്തനജഘനയാക്രാന്തേ സ്വാന്തേ പരാനവകാശിനി

വിശതി വിതനോരന്യോ ധന്യോ ന കോപി മമാന്തരം

സ്തനഭരപരീരമ്ഭാരമ്ഭേ വിധേഹി വിധേയതാം


ശ്ലോകം - അറുപത്തിമൂന്ന്

വ്യഥയതി വൃഥാ മൌനം തന്വി പ്രപഞ്ചയ പഞ്ചമം

തരുണീ മധുരാലാപൈസ്താപം വിനോദയ ദൃഷ്ടിഭിഃ

സുമുഖി വിമുഖീഭാവം താവദ്വിമുഞ്ച ന മുഞ്ച മാം

സ്വയമതിശയസ്നിഗ്ധോ മുഗ്ധേ പ്രിയോയമുപസ്ഥിതഃ


ശ്ലോകം - അറുപത്തിനാല്

മുഗ്ധേ വിധേഹി മയി നിർ‍ദയദന്തദംശ-

ദോർ‍വല്ലിബന്ധനിബിഡസ്തനപീഡനാനി

ചണ്ഡി ത്വമേവ മുദമഞ്ചയപഞ്ചബാണ

ചണ്ഡാലകാണ്ഡദലനാദസവഃ പ്രയാന്തി


ശ്ലോകം - അറുപത്തിയഞ്ച്

ബന്ധൂകദ്യുതിബാന്ധവോയമധരഃ സ്നിഗ്ധോ മധൂകച്ഛവിർ-

‍ഗണ്ഡശ്ചണ്ഡി ചകാസ്തു നീലനളിനശ്രീമോചനം ലോചനം

നാസാഭ്യേതി തിലപ്രസൂനപദവീം കുന്ദാഭദാന്തി പ്രിയേ

പ്രായസ്ത്വന്മുഖസേവയാ വിജയതേ വിശ്വം സ പുഷ്പായുധഃ


ശ്ലോകം - അറുപത്തിയാറ്

ദൃശൌ തവ മദാലസേ വദനമിന്ദുമത്യാന്വിതം

ഗതിർ‍ജനമനോരമാ വിധുതരംഭമൂരുദ്വയം

രതിസ്തവ കലാവതീ രുചിരചിത്രലേഖേ ഭ്രുവാ-

വഹോ വിബുധയൌവനം വഹസി തന്വീ പൃഥ്വീഗതാ

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി_19&oldid=217919" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്