ആൎയ്യവൈദ്യചരിത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ആൎയ്യവൈദ്യചരിത്രം (ചരിത്രം)

രചന:പി. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ (1920)

[ തലക്കെട്ട് ]

ആൎയ്യവൈദ്യചരിത്രം
പി.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ
എഴുതിയത്
രണ്ടാം പതിപ്പ്കോട്ടയ്ക്കൽ


ലക്ഷ്മീസഹായം അച്ചുകൂടത്തിൽ
അച്ചടിച്ചത്
1920


[വില 3 ക ]

[ വിഷയാനുക്രമണിക ]
വിഷയാനുക്രമണിക
അദ്ധ്യായം
ഭാഗം
വിഷയങ്ങൾ
1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
3.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
4.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
5.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
6.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
7.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
8.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148
9.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161
10.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
11.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189
12.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204

[ പ്രശംസ ]
ശ്രീ

'ആൎയ്യവൈദ്യചരിത്രം' ആപാദചൂഡം നോക്കി ഗുണദോഷങ്ങളെ എഴുതുന്നതിന്ന് അസ്വാസ്ഥ്യത്താലും, പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിക്കു ശക്തിയില്ലാതെയിരിക്കുന്നു. കുറച്ചുഭാഗം നോക്കി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയാൽ ജനങ്ങൾക്കു വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ തീർച്ചയായി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഇവിടെ തോന്നീട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരു ഉപന്യാസരൂപേണ എഴുതണമെന്ന് എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ദേഹത്തിന്റെ അസ്വാസ്ഥ്യമാണു തൽക്കാലം ആ ആഗ്രഹത്തെ തടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽനിന്നും ദേഹത്തിനും മനസ്സിനും അല്പംകൂടി കരുത്തുണ്ടായാൽ ഉടനെ ഉപന്യാസം അയയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും.

എന്ന്
അനന്തപുരത്തു രാജരാജവൎമ്മ
മൂത്തകോയിതമ്പുരാൻ.


ഹരിപ്പാട്,
19-12-1080.
[ പരസ്യം ]
ലക്ഷ്മീ വിലാസം
പു സ്ത ക ശാ ല
ക ണ പ
സൗന്ദൎയ്യരോഗ്യദീർഘജീവിതോപായങ്ങൾ 2-- 0 -- 0
മലയാളത്തിലെ മാമാകം (കിളിപ്പാട്ട്) 1-- 0 -- 0
മലയാളത്തിലെ ജന്മികൾ 0--12-- 0
വ്യാപാര ചരിത്രം 1-ാം ഭാഗം 0--12-- 0
  ടി.   2-ാം ഭാഗം 0--12-- 0
വിഷൂചിക 0-- 8 -- 0
പൗരവിദ്യാഭ്യാസം (കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കൃതി) 0-- 8 -- 0
സസ്യശാസ്ത്രം 0-- 6 -- 0
യയാതിചരിതം (നാടകം) 0-- 6 -- 0
മദ്ധ്യമവ്യായോഗം 0-- 6 -- 0
ദേവദത്തകാവ്യം 0-- 6 -- 0
ധനശാസ്ത്രം 2-ആം ഭാഗം 0-- 4 -- 0
രാഗരത്നാവലി (സംഗീതശാസ്ത്രപദ്യം) 0-- 4 -- 0
പലവക കൃതികൾ 0-- 4 -- 0
കംസൻ 0-- 4 -- 0
ഹനൂമല്പ്രപശ്നം 0-- 4 -- 0
ശോണാദ്രീശസ്തോത്രം 0-- 4 -- 0
തുപ്പൽകോളാമ്പി 0-- 3 -- 0
ശ്രീരാമസഹസ്രനാമസ്തോത്രവും ഗായത്രീ രാമായണവും 0-- 2 -- 0
സാമ്രാജ്യഗീത 0-- 2 -- 0
ചലനചിത്രം 0-- 2 -- 0
മലയാളത്തിലെ കൃഷി 0-- 2 -- 0
ഗുരുവായുപുരേശഭുജംഗസ്തോത്രം 0-- 0 -- 6
മാനേജർ
എൽ.എസ്സ്.പ്രസ്സ്.
കോട്ടയ്ക്കൽ.,

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ആൎയ്യവൈദ്യചരിത്രം&oldid=152745" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്