Jump to content

പ്രാചീനമലയാളം/അനുബന്ധം 2

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പ്രാചീനമലയാളം
രചന:ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
അനുബന്ധം 2
പ്രാചീനമലയാളം

അനുബന്ധം 2[1]

[തിരുത്തുക]

സൂത്രം 34

[തിരുത്തുക]

ഭാഷ്യം: യഥാ മനുഷ്യാധികാര നിയമമപോദ്യ ദേവാദീനാമപി വിദ്യാസ്വധികാര ഉക്തസ്തഥൈവ ദ്വിജാത്യധികാരനിയമാപ വാദേന ശൂദ്രസ്യാപ്യധികാരസ്സ്യാദിത്യേതാമാശങ്കാം നിവർത്ത യിതുമിദമധികരണമാരഭ്യതേ.

തത്ര ശൂദ്രസ്യാപ്യധികാരഃ സ്യാദിതി താവൽ പ്രാപ്തം അർത്ഥിത്വസാമർത്ഥ്യയോസ്സംഭവാൽ 'തസ്മാച്ഛൂദ്രോ യജ്ഞേ നാവക്ലപ്ത' ഇതിവൽ; ശൂദ്രോ വിദ്യായാമനവക്ലപ്ത ഇതി ച നിഷേധാശ്രവണാൽ. യച്ച, കർമ്മസ്വനധികാരകാരണം ശൂദ്രസ്യാനഗ്നിത്വം, ന തദ്വിദ്യാസ്വധികാരസ്യാപവാദകം ലിംഗം. നഹ്യാവഹനീയദിരഹിതേന വിദ്യാ വേദിതും ന ശക്യതേ. ഭവതി ച ലിംഗം ശൂദ്രാധികാരസ്യോപോദ്ബലകം, സംവർഗ്ഗവിദ്യായാം ഹി ജാനശ്രുതിം പൗത്രായണം ശുശ്രൂഷും ശൂദ്രശബ്ദേന പരാമൃശതി.

ഹ ഹ ഹ! രേ! ത്വാ ശൂദ്ര! തവൈവ സഹഗോഭിരസ്തു ഇതി. വിദുരപ്രഭൃതയശ്ച ശൂദ്രയോനിപ്രഭവാ അപി വിശിഷ്ടവിജ്ഞാന സംപന്നാഃ സ്മര്യന്തേ തസ്മാദധിക്രിയന്തേ ശൂദ്രാ വിദ്യാസ്വി ത്യേവം പ്രാപ്‌തേ ബ്രൂമഃ,

ന ശൂദ്രസ്യാധികാരോ വേദാദ്ധ്യയനാഭാവാൽ. അധീതവേദോ ഹി വിദിതവേദാർത്ഥോ വേദാർത്ഥേഷ്വധിക്രിയതേ. ന ച ശൂദ്രസ്യ വേദാദ്ധ്യയനമസ്തി ഉപനയനപൂർവ്വകത്വാൽ വേദദ്ധ്യയ നസ്യ ഉപനയനസ്യ ച വർണ്ണത്രയവിഷയത്വാൽ, യത്ത്വർത്ഥിത്വം ന തദസതി സാമർത്ഥ്യേധികാരകാരണം ഭവതി, സാമർത്ഥ്യമപി ന ലൗകികം കേവലം അധികാരകാരണം ഭവതി. ശാസ്ര്തീയേർത്ഥേ ശാസ്ര്തീയസ്യ സാമർത്ഥ്യ സാപേക്ഷിതത്വാൽ, ശാസ്ര്തീയസ്യ ച സാമർത്ഥ്യസ്യാദ്ധ്യയനനിരാകരണേന നിരാകൃതത്വാൽ, യച്ചേദം ശൂദ്രോ യജ്ഞേനവക്ലപ്ത ഇതി തന്ന്യായപൂർവ്വകത്വാദ്വിദ്യായമപ്യനവക്ലപ്തത്വം ദ്യോതയതി; ന്യായസ്യ സാധാരണത്വാൽ; യൽ പുനസ്സംവർഗ്ഗവിദ്യായാം ശൂദ്ര ശബ്ദശ്രവണം ലിംഗം മന്യസേ ന തല്ലിംഗം ന്യായഭാവാൽ, ന്യായോക്തേർ ഹി ലിംഗദർശനം ദ്യോതകം ഭവതി, ന ചാത്ര ന്യായോസ്തി, കാമഞ്ചായം ശൂദ്രശബ്ദസ്സംവർഗ്ഗവിദ്യായാമേ വൈകസ്യാം ശൂദ്രമധികുര്യാൽ, തദ്വിഷയത്വാൽ, ന സർവാസു വിദ്യാസു, അർത്ഥവാദസ്ഥത്വാൽ, നതു ക്വചിദപ്യയം ശൂദ്രമധി കർത്തുമുത്സഹതേ, ശക്യതേ ചായം ശൂദ്രശബ്ദോധികൃത വിഷയേ യോജയിതും കൗമെിത്യുച്യതേ കംവര ഏനമേതത്സന്തം സയുഗ്മാനമിവ രൈക്വമാത്ഥേത്യസ്മാദ്ധംസവാക്യാദാത്മനോ നാദരം ശ്രുതവതോ ജാനശ്രുതേഃ പൗത്രായണസ്യ ശുഗുത്‌പേദേ, താമൃഷീരൈകഃ ശൂദ്രശബ്‌ദേനാനേന സൂചയാം ബഭുവാത്മനഃ പരോക്ഷജ്ഞാനസ്യ ഖ്യാപനായേതി ഗമ്യതേ. ജാതിശൂദ്രസ്യാനധികാരാൽ. കഥം പുനഃ ശൂദ്രശബ്ദേന ശുഗുത്പന്നാ സൂച്യത ഇത്യുച്യതേ? തദാ ദ്രവണാദ് ശുചമഭിദുദ്രാവ; ശുചാവാഭിദുദ്രുവേ, ശൂചാവാ രൈക്വമഭി ദ്രുദ്രാവേതി ശൂദ്രാവയവാർത്ഥസംഭവാൽ, രൂഢാർത്ഥസ്യ അസംഭവാൽ. ദൃശ്യതേ ചായമർത്ഥോസ്യാമാഖ്യായി കായാം.

ഭാഷ്യം: ഇതശ്ച ന ജാതിശൂദ്രോ ജാനശ്രുതി യൽകാരണം പ്രകരണനിരൂപണേന, ക്ഷത്രിയത്വമസ്യോത്തരത്ര ചൈത്രരൗഥേ നാഭിപ്രതാരിണാ ക്ഷത്രിയേണ സമഭിവ്യാഹാരാൽ ലിംഗാൽ ഗമ്യതേ. ഉത്തരത്ര ഹി സംവർഗ്ഗവിദ്യാവാക്യശേഷേ, ചൈത്ര രഥിരഭിപ്രതാരീ ക്ഷത്രിയസ്സംകീർത്ത്യതേ. 'അഥ ഹ ശൗനകശ്ച കാപേയമഭിപ്രതാരിണഞ്ച കാക്ഷസേനിം സുതേന പരിവിഷ്യ മാണൗ ബ്രഹ്മചാരീബിഭിക്ഷേ ഇതി. ചൈത്രരഥിത്വഞ്ചാഭി പ്രതാരിണഃ കാപേയയോഗാദവഗന്തവ്യം. കാപേയയോഗോ ഹി ചൈത്രരൗസ്യൊവഗതഃ ഏതേനവൈ ചൈത്രരഥം കാപേയാ അയാജയൻ, ഇതി. സമാനാന്വയാനാഞ്ച പ്രായേണ സമാനാന്വയാ യാജകാ ഭവന്തി. 'തസ്മാച്ചൈത്രരഥിർന്നാമൈക ക്ഷത്രപതിരജായത' ഇതി ച ക്ഷത്രയേണാഭിപ്രതാരിണാ സഹ സമാനായാം വിദ്യായാം സങ്കീർത്തനം ജാനശ്രൂതേരപി ക്ഷത്രിയത്വം സൂചയതി. സമാനാനാമേവ ഹി പ്രായേണ സമഭിവ്യാഹാരാഭവന്തി, ക്ഷത്തൃപ്രേക്ഷണാദൈശ്വര്യയോഗാച്ച ജാനശ്രുതേഃ ക്ഷത്രിയതാവഗതിഃ അതോ ന ജാതി ശൂദ്രസ്യാധികാരഃ

സൂത്രം 36

[തിരുത്തുക]

ഭാഷ്യം: ഇതശ്ച ന ശൂദ്രസ്യാധികാരോ, യദ്വിദ്യാ പ്രദേശേഷൂപനയനാദയഃ സംസ്‌കാരാഃ പരാമൃശ്യന്തേ. 'തം ഹോപനിന്യേ', 'അധീഹി ഭഗവ ഇതി ഹോപസസാദ', 'ബ്രഹ്മപരാ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠാപരം ബ്രഹ്മാന്വേഷമാണാ ഏഷ ഹ വൈ തത്സർവ്വം വക്ഷ്യതീ'തി. 'തേഹ സമിത്പാണയോ ഭഗവന്തം പിപ്പലാദമുപസന്നാഃ ഇതി ച. 'താൻ ഹാനുപന യൈവേ'ത്യപി പ്രദർശിതൈവോപനയനപ്രാപ്തിർഭവതി. ശൂദ്രസ്യ ച സംസ്‌കാരാഭാവോഭിലപ്യതേ 'ശൂദ്രശ്ച തൂർത്ഥോ വർണ്ണ ഏകജാതി' രിത്യേകജാതിത്വസ്മരണാൽ. 'ന ശൂദ്രേ പാതകം കിഞ്ചന ച സംസ്‌കാരമർഹതീ'ത്യാദിഭിശ്ച.

സൂത്രം 37

[തിരുത്തുക]

ഭാഷ്യം. ഇതശ്ച ന ശൂദ്രസ്യാധികാരോ യത്സത്യവചനേന ശൂദ്രത്വാഭാവേ നിർദ്ധാരിതേ ജാബാലം ഗൗതമ ഉപനേതുമനു ശാസിതും ച പ്രവവൃതേ. 'നൈതദബ്രാഹ്മണോ വിവക്തു മർഹതി

സമിധം സോമ്യാഹരോപത്വാനേഷ്യേ ന സത്യാദഗാഃ ഇതി ശ്രുതിലിംഗാൽ.

സൂത്രം 38

[തിരുത്തുക]

ഭാഷ്യം: ഇതശ്ച ന ശൂദ്രസ്യാധികാരോ യദസ്യ സ്മൃതേഃ ശ്രവണാദ്ധ്യയനാർത്ഥപ്രതിഷേധോ ഭവതി. വേദശ്രവണ പ്രതിഷേധോ വേദാധ്യയനപ്രതിഷേധഃ തദർത്ഥജ്ഞാനാനു ഷ്ഠാനയോശ്ച പ്രതിഷേധഃ ശൂദ്രസ്യ സ്മര്യതേ, ശ്രവണ പ്രതിഷേധസ്താവൽ. 'അഥാസ്യ വേദമുപശൃണ്വതസ്ര്തപൂജതുഭ്യാം ശ്രോത്രപ്രതിപുരണം' ഇതി 'പദ്യുഹവാ ഏതൽ ശ്മശാനം യച്ഛുദ്രസ്തസ്മാച്ഛദ്രസമീപേനാദ്ധ്യേതവ്യ'മിതിച. അത ഏവാദ്ധ്യ യനപ്രതിഷേധോ യസ്യ ഹി സമീപേപി നാദ്ധ്യേതവ്യം ഭവതി സ കൗമെ ശ്രൂതമധീയീത, ഭവതി, ച വേദോച്ചാരണെ ജിഹ്വാച്ഛേദോ ധാരണേ ശരീരഭേദ ഇത. അത ഏവ ച തദർത്ഥജ്ഞാനാനുഷ്ഠാനയോഃ പ്രതിഷേധോ ഭവതി 'ന ശൂദ്രായ മതിം ദദ്യാ' ദിതി. 'ദ്വിജാതീനാമദ്ധ്യയനമിജ്യാദാന'മിതിച. യേഷാം പുനഃ പൂർവ്വകൃതസംസ്‌കാരവശാദ്വിദുരധർമ്മവ്യാധപ്രഭൃ തീനാം ജ്ഞാനോത്പത്തിസ്‌തേഷാം ന ശക്യതേ ഫലപ്രാപ്തിഃ പ്രതിബദ്ധും ജ്ഞാനസൈ്യകാന്തികഫലത്വാൽ. 'ശ്രാവയേച്ച തുരോ വർണ്ണാനി'തി ചേതിഹാസപുരാണാധിഗമേ ചാതുർ വർണ്ണ്യാധികാര സ്മരണാൽ. വേദപൂർവ്വകസ്തു നാസ്ത്യധികാരഃ ശൂദ്രാണാമിതി സ്ഥിതം.കുറിപ്പുകൾ

[തിരുത്തുക]

  1. കേ. മാ. അദ്ധ്യായങ്ങൾ