തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ/സമർപ്പണം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ
രചന:വിദ്വാൻ കുറുവാൻ തൊടിയിൽ ശങ്കരൻ എഴുത്തച്ഛൻ
സമർപ്പണം
തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ
  1. ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം
  2. എഴുത്തച്ഛനും മലയാളഭാഷയും
  3. കിളിപ്പാട്ടു്
  4. തർജ്ജമ
  5. എഴുത്തച്ഛന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
  6. എഴുത്തച്ഛന്റെ സാഹിത്യം

[ 3 ]
സമർപ്പണം

ബ്രഹ്മശ്രീ, പുന്നശ്ശേരിനമ്പി നിലകണ്ഠശർമ്മാവവർകളുടെ മഹനിയസന്നിധിയിൽ, അവിടുത്തെ കരുണാവശംവദനും വിനീതശിഷ്യനും, അക്രിതദാസനുമായ ഈഗ്രന്ഥകർത്താവു് പ്രാഥമികസാഹിത്യപരിശ്രമഫലമായ ഈ ലഘൂപഹാരത്തെ ഭക്തിബഹുമാനവിനയാദരപുരസ്സരം സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.