തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ/തിരുത്തുകൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ
രചന:വിദ്വാൻ കുറുവാൻ തൊടിയിൽ ശങ്കരൻ എഴുത്തച്ഛൻ
തിരുത്തുകൾ
തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ
  1. ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം
  2. എഴുത്തച്ഛനും മലയാളഭാഷയും
  3. കിളിപ്പാട്ടു്
  4. തർജ്ജമ
  5. എഴുത്തച്ഛന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
  6. എഴുത്തച്ഛന്റെ സാഹിത്യം

[ 10 ]

പുറം വരി അബദ്ധം സുബദ്ധം
14 20 മുറജപം കഴിഞ്ഞു വഞ്ചിമാർഗ്ഗമായി മുറജപം കഴിഞ്ഞു
17 18 ഗൃഹത്തൽ ഗൃഹത്തിൽ
19 2 ജേഷ്ടനുമായി ജ്യേഷ്ഠനുമായി
25 20 ഗിതയെ ഗീതയെ
28 16 ചംബു ചംപു
30 17 യുക്ത്യാനുസരണം യുക്ത്യനുസരണം
31 11 ജാനവരഃ ജനവരഃ
36 8 ൧ooo ൧oooo
44 18 പ്പാട്ടി പ്പൊട്ടി
45 15-16 രാമചരിതത്തിൽ രാമചരിതത്തിലെ
48 7 ചംബൂകാരൻ ചംപൂകാരൻ
49 19 മാണെന്നു മല്ലെന്നു
51 17 മിയ്കമാറും മിയ്കവാറും
52 9 പരിപൂർണ്ണമായില്ലെങ്കിലും പരിപൂർണമായി ഇല്ലെങ്കിലും
54 14 പ്രാപ്തിയുള്ള വരാകാൽ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാകയാൽ
56 6 വടക്കോപ്പു പടക്കോപ്പു
74 14 അസ്പര അപ്സര
80 28 ചരുക്കത്തിൽ ചുരുക്കത്തിൽ
85 19 സംസ്ത സംസ്കൃത
86 1-2 പ്രദർശിപ്പാൻ പ്രദർശിപ്പിപ്പാൻ
86 10 അവ അവയെ
89 28 ഉദ്ധരിച്ച ഉദ്ധരിച്ചു
90 28 അസാധുയായ അസാധുവായ
98 4 പരിതപ്രദേശം പരിതഃപ്രദേശം
99 2 ഇടയില്ല ഇടമില്ല
99 21 പ്രസ്ഫടം പ്രസ്ഫുടം
100 1 നിരന്ന നിറന്ന