വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്/2013

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുടെ തൽസ്ഥിതി അവലോകനം 2013

2013 ൽ ചേർത്ത പ്രധാന കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സിഡി[തിരുത്തുക]

മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികൾ സമാഹരിച്ച് വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുടെ സിഡി രണ്ടാം പതിപ്പ് 2013 ഒക്ടോബർ 14ന് തൃശ്ശൂരിൽ നടന്ന മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു വ്യാഴവട്ടാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന വിക്കി സംഗമത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നുള്ള ലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് ഇതിനകം പലരും (മലയാളമടക്കം) സി.ഡി. പതിപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഇതു വരെ ഒരു ലോകഭാഷയും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സിഡിയുടെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ്.

സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ പദ്ധതികൾ[തിരുത്തുക]

സമാഹരണം പദ്ധതി[തിരുത്തുക]

സ്വതന്ത്രലൈസൻസിലേക്ക്[തിരുത്തുക]

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഉപയോക്താക്കൾ[തിരുത്തുക]

ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പ്രൊജക്റ്റ്[തിരുത്തുക]

പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങ് മത്സരം 2014[തിരുത്തുക]