വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുടെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുരുക്കം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള താൾ ആണിത്. ഇതിന്റെ ചില ഉപകാരങ്ങൾ

  • മുൻവർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഭാവി പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും
  • ഭാവി മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകർക്ക് മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാല വളർന്ന് വന്ന വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ ഉതകും
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012