പുതിയ നിയമം (1829)

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
THE

NEW TESTAMENT

OF

OUR LORD AND SAVIOUR

JESUS CHRIST
TRANSLATED

INTO THE

MALAYALAM LANGUAGE
COTTAYAM:

PRINTED AT THE CHURCH MISSION PRESS,

FOR THE MADRAS AUXIILARY BIBLE SOCIETY


1829
[ 8 ] [ 9 ]


നമ്മുടെ

കൎത്താവും രക്ഷിതാവുമായ

യെശു ക്രിസ്തുവിൻെറ

പുതിയ നിയമം

മലയായ്മയിൽ

പരിഭാഷയാകപ്പെട്ടത
കൊട്ടയം

ചൎച്ച മിശൊൻ അച്ചിൽ

ബൈബൽ സൊസെയിട്ടിക്കു വെണ്ടി

അടിക്കപ്പെട്ടത
മെശിഹാസംവത്സരം

൧൮൨൯

[ 10 ] [ 11 ]
മത്തായി എഴുതിയ എവൻഗെലിയൊൻ


൧ അദ്ധ്യായം


൧ ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശപാരമ്പൎയ്യം- ൧൮ അവന്റെ ഉത്ഭവവും ജനവും - ൨൧ അവന്റെ നാമങ്ങൾ


ദാവീദിന്റെ പുത്രനായും അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായും ഇരിക്കുന്ന യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശ പാരമ്പൎയ്യത്തിന്റെ വിവരം*
൨ അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഇസ്ഹാക്ക യാക്കൊബിനെ ജനിപ്പിച്ചു യാക്കൊബ യെഹൂദായെയും അവന്റെ സഹോദരന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു*
൩ യെഹൂദാ ഫറസിനെയും സാറഹിനെയും താമർ എന്നവളിൽ ജനിപ്പിച്ചു ഫറെസ എസ്രൊമിനെ ജനിപ്പിച്ചു എസ്രൊം ആറാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു*
൪ ആറാം അമിനാദാബിനെ ജനിപ്പിച്ചു അമിനാദാബ നെഹശൊനെ ജനിപ്പിച്ചു നെഹെശാൻ സല്മൊനെ ജനിപ്പിച്ചു*
൫ സല്മൊൻ ബൊവാസിനെ റാഹാബ എന്നവളിൽ ജനിപ്പിച്ചു ബൊവാസ ഒബെദിനെ റൊത്ത എന്നവളിൽ ജനിപ്പിച്ചു ഒബെദ യെശായിയെ ജനിപ്പിച്ചു*
൬ യെശായി ദാവീദെന്ന രാജാവിനെ ജനിപ്പിച്ചു ദാവീദ എന്ന രാജാവ ശെലൊമൊനെ ഉറിയായുടെ ഭാര്യയായിരുന്നവളിൽ ജനിപ്പിച്ചു*
൭ ശെലൊമൊൻ റെഹബൊവാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു റെഹബൊവാം അബിയായെ ജനിപ്പിച്ചു അബിയ അസായെ ജനിപ്പിച്ചു*
൮ അസായഹൊശഹാത്തിനെ ജനിപ്പിച്ചു യഹൊശാഫാൎത്ത യൊറാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു യൊറാം ഒശിയായെ ജനിപ്പിച്ചു*
൯ ഒശിയ യൊതാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു യൊതാം ആഹാസിനെ ജനിപ്പിച്ചു ആഹാസ ഹൊസെക്കിയയെ ജനിപ്പിച്ചു*
൧൦ ഹെസക്കിയ മനശ്ശെയെ ജനിപ്പിച്ചു മനശ്ശെ ആമൊനെ ജനിപ്പിച്ചു ആമൊൻ യെശിയായെ ജനിപ്പിച്ചു*
൧൧ യൊശിയാ യെക്കൊനിയായെയും അവന്റെ സഹൊദരന്മാരെയും ബാബെലൊനിക്ക അടിമയിലകപ്പെട്ട പൊകുന്ന കാലത്തിങ്കൽ ജനിപ്പിച്ചു*
൧൨ പിന്നെ ബാബൊലൊനിക്ക അടിമയിലകപ്പെട്ടു പൊയതിന്റെ ശെഷം യെക്കൊനിയ ശല്ലതീയെലിനെ ജനിപ്പിച്ചു ശല്ലതീയൽ സെറൊബാബെ ലിനെ ജനിപ്പിച്ചു*
൧൩ സെറൊബാബെൽ അബിഹൂദിനെ ജനപ്പിച്ചു അബിഹൂദ എലിയാക്കിമിനെ ജനിപ്പിച്ചു എലിയാക്കിം ആസൊറിനെ ജനിപ്പിച്ചു*
൧൪ ആസൊർ സാദൊക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു സാദൊക്ക ആക്കിമിനെ ജനിപ്പിച്ചു ആക്കിം എലിഹൂദിനെ ജനിപ്പിച്ചു*
൧൫ എലിഹൂദ എലിയാസാറിനെ ജനിപ്പിച്ചു എലിയാസാർ മത്താനെ ജനിപ്പിച്ചു മത്താൻ യാക്കോബിനെ ജനിപ്പിച്ചു*
൧൬ യാക്കൊബ മറിയ എന്നവളുടെ ഭൎത്താവായ യൊസെഫി [ 12 ] ജനിപ്പിച്ചു ഇവളിൽനിന്ന ക്രിസ്തു എന്ന പറയപ്പെടുന്ന യെശു അവതരിച്ചു* ആകയാൽ തലമുറകളൊക്കയും അബ്രഹാം മുതൽ ദാവീദ വരെയും പതിന്നാല തലമുറകളും ദാവീദ മുതൽ ബാബെലൊനിക്ക അടിമയിലകപ്പെട്ട നാൾവരെയും പതിന്നാല തലമുറകളും ബാബെലൊനിക്ക അടിമയിലകപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ ക്രിസ്തു വരെയും പതിന്നാല തലമുറകളും ആകുന്നു *

എന്നാൽ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അവതാരം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അവന്റെ മാതാവായ മറിയ യൊസെഫിനെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നാറെ അവർ കൂടി വരുന്നതിന മുമ്പെ അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിങ്കൽനിന്ന ഗൎഭിണിയായികാണപ്പെട്ടു* എന്നാൽ അവളുടെ ഭൎത്താവായ യൊസെഫ നീതിമാനാകകൊണ്ടും അവൾക്ക ലൊകാപവാദം വരുത്തുവാൻ മനസ്സില്ലായ്കകൊണ്ടും അവളെ രഹസ്യമായിട്ട ഉപെക്ഷിപ്പാൻ വിചാരിച്ചു* എന്നാറെ അവൻ ഇപ്രകാരം നിരൂപിച്ചിരിക്കുമ്പൊഘ കണ്ടാലും കൎത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവന ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കാണപ്പെട്ട പറഞ്ഞു ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യൊസെഫെ നിന്റെ ഭാൎയ്യയായ മറിയയെ കൈക്കൊൾവാൻ ശങ്കിക്കെണ്ട എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവളിൽ ഉല്പാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആകുന്നു* അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന്ന യെശു എന്ന പെർ വിളിക്കയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ തന്റെ ജനങ്ങളെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽനിന്ന രക്ഷിക്കും* എന്നാൽ ഇപ്രകാരമൊക്കെയും ഉണ്ടായത കൎത്താവിനാൽ ദീൎഘദൎശി മൂലമായി പറയപ്പെട്ടത നിവൃത്തിയാകെണ്ടുന്നതിന്ന ആയിരുന്നു* അത കണ്ടാലും ഒരു കന്യക ഗൎഭിണിയാകും ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കയും ചെയ്യും അവന്ന അവർ ദൈവം നമ്മൊടു കൂട ഉണ്ട എന്ന അൎത്ഥമുള്ള എമാനുവെൽ എന്ന പെർ വിളിക്കയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാകുന്നു* അപ്പൊൾ യൊസെഫ നിദ്രയിങ്കൽനിന്ന എഴുനീറ്റ കൎത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവനൊട കല്പിച്ച പ്രകാരം ചെയ്തു അവന്റെ ഭാൎയ്യയെ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു* അവൾ അവളുടെ പ്രഥമ പുത്രനെ പ്രസവിക്കുവൊളത്തിന്ന അവൻ അവളെ അറിഞ്ഞതുമില്ല അവന്ന യെശു എന്ന പേർ വിളിക്കയും ചെയ്തു*


൨ അദ്ധ്യായം


൧ വിദ്വാന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത. - ൧൧ അവർ അവനെ വന്ദിക്കുന്നത. - ൧൪ യൊസെഫ എജിപ്തിക്ക ഓടിപോകുന്നത.


പിന്നെ എറൊദെസ രാജാവിന്റെ നാളുകളിൽ യെഹൂദിയായിലെ ബെതലഹെമിൽ യെശു അവതരിച്ചതിന്റെ ശെഷം കണ്ടാലും വിദ്വാന്മാർ കിവക്കുനിന്ന യെറുശലെമിലെക്കു വന്ന* പറഞ്ഞു [ 13 ] യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എവിടെ ആകുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവന്റെ നക്ഷത്രത്തെ കിഴക്കു കണ്ട അവനെ വന്ദിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു*

എറൊദെസ രാജാവ ഇതിനെ കെട്ടാറെ അവനും അവനൊടുകൂടെ യെറുശലെമൊക്കയും ചഞ്ചലപ്പെട്ടിരുന്നു* പിന്നെ അവൻ പ്രധാനാചാൎയ്യന്മാരെയും ജനത്തിന്റെ ഉപാദ്ധ്യായന്മാരെയും എല്ലാം കൂടി വരുത്തി ക്രിസ്തു എവിടെ ജനിക്കും എന്ന അവരൊടു ചൊദിച്ചു* എന്നാറെ അവർ അവനൊട പറഞ്ഞു യെഹൂദായിലെ ബെതലെഹെമിലാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്രകാരം ദീൎഘദൎശിയാൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു* യെഹൂദാദെശത്തിലുള്ള ബെതലെഹെമെ നീയും യെഹൂദായിലെ പ്രഭുക്കളിൽ ഒട്ടും ചെറുതല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ ജനമാകുന്ന ഇസ്രഎാലിനെ ഭരിക്കുമവനായൊരു പ്രഭു നിങ്കൽനിന്ന വരും

അപ്പൊൾ എറൊദെസ വിദ്വാന്മാരെ രഹസ്യമായി വിളിച്ചിട്ടനക്ഷത്രം എതുസമയത്ത കാണപ്പെട്ടു എന്ന അവരെട താല്പൎയ്യമായിട്ട ചൊദിച്ചറിഞ്ഞു* പിന്നെ അവൻ അവരെ ബെതലെഹെമിലേക്ക അയച്ച പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെന്നചെറിയപൈതലിന്റെ വസ്തുതയെ താല്പൎയ്യമായിട്ട അന്വെഷിപ്പിൻ നിങ്ങൾ അവനെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഞാനുംവന്ന അവനെവന്ദിപ്പാൻതക്കവണ്ണം എന്നൊട അറിയിക്കയും ചെയ്വിൻ* ഇപ്രകാരം രാജാവിങ്കൽനിന്ന കെട്ടാറെ അവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു കണ്ടാലും അവർ കിഴക്ക കണ്ടിട്ടുള്ളനക്ഷത്രം ചെറിയപൈതലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത മെൽഭാഗത്ത വന്ന നില്ക്കുവൊളം അവരുടെ മുമ്പായിട്ട പൊയി* അവർ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടാറെ എത്രയും വളരെ പ്രസാദത്തൊടും കൂടി സന്തൊഷിച്ചു* പിന്നെ അവർ ഭവനത്തിലെക്ക വന്നപ്പൊൾ ചെറിയ പൈതലിനെ അവന്റെ മാതാവായ മറിയയൊടു കൂടെ കണ്ടു നിലത്ത വിണ അവനെ വന്ദിക്കയും തങ്ങളുടെ നിക്ഷെപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്ന അവർ പൊന്നിനെയും കുന്തുരുക്കത്തെയും മൂരിനെയും അവന്ന കാഴ്ചകൾ വെക്കയും ചെയ്തു* അവർ എറൊദെസിന്റെ അടുക്കലെക്ക തിരിച്ചു പൊകാതെ ഇരിപ്പാനായിട്ട അവർൎക്ക സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവനിയോഗമുണ്ടായതുകൊണ്ട അവർ മറ്റൊരുവഴിയായി തങ്ങളുടെ സ്വദെശത്തിലെക്ക പുറപ്പെട്ട പൊകയും ചെയ്തു*

പിന്നെ അവർ പുറപ്പെട്ടു പൊയതിന്റെ ശെഷം കണ്ടാലും കൎത്താവിന്റെ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ യൊസെഫിന്ന കാണപ്പെട്ട പറയുന്നു നീ എഴുനീറ്റ ചെറിയ പൈതലിനെയും അവന്റെ മാതാവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട എജിപ്തിങ്കലെക്ക ഓടി പൊക ഞാൻ നിന്നൊട പറയുവൊളത്തിന്ന അവിടെ പാൎക്കയും ചെയ്ക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എറൊദെസ ചെറിയ പൈതലിനെ കൊല്ലെണ്ടു [ 14 ] ന്നതിന്ന അവനെ അന്വെഷിക്കും* അപ്പൊൾ അവൻ എഴുനീറ്റ ചെറിയപൈതലിനെയും അവന്റെ മാതാവിനെയും രാത്രിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട എജിപ്തിങ്കലെക്ക പുറപ്പെട്ടുപൊയി* എറൊദെസിന്റെ മരണത്തൊളം അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അത എജിപ്തിൽനിന്ന ഞാൻ എന്റെ പുത്രനെ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന ദീൎഘദൎശിയെ കൊണ്ട കൎത്താവിനാൽ പറയിക്കപ്പെട്ടത നിവൃത്തിയാകെണ്ടുന്നതിന്നായിരുന്നു*

പിന്നെ എറൊദെസ താൻ വിദ്വാന്മാരാൽ പരിഹസിക്കപ്പെട്ട എന്ന കണ്ടാറെ വളരെ കൊപിച്ചു താൻ വിദ്വാന്മാരൊട താല്പൎയ്യമായിട്ട ചൊദിച്ചറിഞ്ഞ കാലപ്രകാരം ബെതലെഹെമിലും അതിന്റെ അതിരുകളിലൊക്കയും രണ്ട വയസ്സ മുതലും അതിന്ന താഴെയുമുള്ള പൈതങ്ങളെ ഒക്കെയും ആളയച്ച കൊല്ലിക്കയും ചെയ്തു* അപ്പൊൾ എറമിയ എന്ന ദീൎഘദൎശിയാൽ പറയപ്പെട്ടത നിവൃത്തിയായി* റാമായിൽ വിലാപവും കരച്ചിലും മഹാ ദുഃഖവുമുള്ളൊരു ശബ്ദം കെൾക്കപ്പെട്ടു റാഹെൽ അവളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച കരഞ്ഞ അവരില്ലായ്ക കൊണ്ട ആശ്വസിക്കപ്പെടുവാൻ മനസ്സില്ലാതെയുമിരുന്നു എന്നുള്ളതാകുന്നു*

പിന്നെ എറൊദെസ മരിച്ചുപൊയതിന്റെ ശൈഷം കണ്ടാലും കൎത്താവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ യൊസെപിന എജിപ്തിൽവെച്ച കാണപ്പെട്ട പറയുന്നു* ചെറിയ പൈതലിന്റെ പ്രാണനെ അന്വെഷിച്ചിരുന്നവർ മരിച്ചു പെയതുകൊണ്ട നീ എഴുനീറ്റ ചെറിയപൈതലിനെയും അവന്റെ മാതാവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട ഇസ്രാഎലിന്റെ ദെശത്തിലെക്ക പൊയിക്കൊൾക* എന്നാറെ അവൻ എഴുനീറ്റ ചെറിയ പൈതലിനെയും അവന്റെ മാതാവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഇസ്രാഎലിന്റെ ദെശത്തിലെക്ക വരികയും ചെയ്തു* എന്നാൽ അൎക്കല്ലെഒസ തന്റെ പിതാവായ എറൊദെസിന്റെ പട്ടത്തിൽ യെഹൂദിയായിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രകാരം അവൻ കെട്ടപ്പൊൾ അവിടെക്ക പൊകുവാൻ ഭയപ്പെട്ടു എങ്കിലും അവന്ന സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവനിയൊഗമുണ്ടാകകൊണ്ട അവൻ ഗലീലെയായിലെ പ്രദെശങ്ങളിലെക്ക മാറിപ്പൊയി* നസറെത്ത എന്ന പെരുള്ളൊരു നഗരത്തിൽ വന്ന പാൎക്കയും ചെയ്തു അവൻ നസറായക്കാരനെന്ന പെർ വിളിക്കപ്പെടും എന്ന ദീൎഘദൎശിമാരാൽ പറയപ്പെട്ടത നിവൃത്തിയാകെണ്ടുന്നതിന്ന ആയിരുന്നു*


൩ അദ്ധ്യായം


യൊഹന്നാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത. അവന്റെ ഉടുപ്പും ആഹാരവും ബപ്തിസ്മയും - അവൻ പറിശെന്മാരെ ഭത്സിക്കുന്നതും - ക്രിസ്തുവിനെ യൊർദാനിൽ ബപ്തിസ്മ ചെയ്യുന്നതും. [ 15 ] പിന്നെ ആ നാളുകളിൽ യൊഹന്നാൻ ബപ്തിസ്ത വന്ന യെഹൂദിയായിലുള്ള വനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച പറയുന്നു* സ്വൎഗ്ഗരാജ്യം സമീപമായിരിക്കകൊണ്ട അനുതാപപ്പെടുവിൻ* എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൎത്താവിന്റെ വഴിയെ നന്നാക്കുവിൻ അവന്റെ ഊടുവഴികളെ നെരെ ആക്കുവിൻ എന്ന വനത്തിൽ ശബ്ദിക്കുന്നവന്റെ ശബ്ദം എന്ന എശയാ ദീൎഘദൎശിയാൽ ചൊല്ലപ്പെട്ടവൻ ഇവനാകുന്നു* വിശെഷിച്ചും ൟ യൊഹന്നാന്നു ഒട്ടകരൊമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അവന്റെ അരയിൽ ഒരു തൊൽവാറും ഉണ്ടായിരുന്നു വെട്ടക്കിളികളും കാട്ടുതെനും അവന്ന ആഹാരവും ആയിരുന്നു* അപ്പൊൾ യെറുശലമും യെഹൂദിയാ ഒക്കയും യൊദാന്ന ചുറ്റുമുള്ള ദെശം ഒക്കയും അവന്റെ അടുക്കലെക്ക പുറപ്പെട്ടുപൊകയും* തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ എറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട യൊർദാനിൽ വെച്ച അവനാൽ ബപ്തിസ്മ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു*

എന്നാൽ പറിശന്മാരിലും സാദൊക്കായക്കാരിലും പലർതന്റെ ബപ്തിസ്മയ്ക്ക വരുന്നതിനെ കണ്ടാറെ അവൻ അവരൊട പറഞ്ഞു അണലി കുട്ടികളെ വരുവാനുള്ള കൊപത്തിൽനിന്ന ഓടിപൊകുവാൻ നിങ്ങളൊട ആര അറിയിച്ചിക്കുന്നു* ആകയാൽ അനുതാപത്തിന്ന യൊഗ്യങ്ങളായുള്ള ഫലങ്ങളെ പുറപ്പെടീപ്പിൻ* അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക പിതാവായിട്ട ഉണ്ട എന്ന നിങ്ങളിൽതന്നെ പറവാൻ നിരൂപിക്കയും അരുത എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ൟ കല്ലുകളിൽനിന്ന അബ്രഹാമിന്ന മക്കളെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്ന കഴിയുമെന്ന ഞാൻ നിങ്ങളൊട പറയുന്നു* വിശെഷിച്ച ഇപ്പൊളും കൊടാലി വൃക്ഷങ്ങളുടെ മൂലത്തിന്ന വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട നല്ല ഫലങ്ങളെ തരാത്ത വൃക്ഷമൊക്കെയും വെക്കപ്പെട്ട അഗ്നിയിൽ ഇടപ്പെടുന്നു* ഞാൻ അനുതാപത്തിന്നായിട്ട് വെള്ളംകൊണ്ട നിങ്ങളെ ബപ്തിസ്മ ചെയ്യുന്നുവല്ലൊ എന്നാൽ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്നെക്കാൾ ബലവാനാകുന്നു അവന്റെ ചെരിപ്പുകളെ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ യൊഗ്യനാകുന്നില്ല അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ടും അഗ്നി കൊണ്ടും നിങ്ങളെ ബപ്തിസ്മ ചെയ്യും* അവന്റെ വിശറി അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട അവൻ തന്റെ കളത്തെ നല്ലവണ്ണം വെടിപ്പാക്കുകയും തന്റെ കൊതമ്പിനെ കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും പതരിനെ കെട്ടുപൊകാത്ത അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിച്ച കളയും താനും

അപ്പൊൾയെശുഗല്ിലെയായിൽനിന്ന യൊർദാനിലെക്കയൊഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ അവനാൽ ബപ്തിസ്മ ചെയ്യപ്പെടുവാനായിട്ട വരുന്നു* എന്നാറെ യൊഹന്നാൻ അവനെവിരൊധിച്ച എനിക്ക നിന്നാൽ ബപ്തിസ്മ ചെയ്യപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട നീ എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുവൊ എന്ന പറഞ്ഞു* എന്നാറെ യെശു ഉത്തരമായിട്ട അവനൊട പറഞ്ഞു ഇപ്പൊൾ സമ്മതിക്ക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്രകാ [ 16 ] രം നീതിയെ ഒക്കയും നടത്തുന്നത നമുക്ക യൊഗ്യമാകുന്നു അപ്പൊൾ അവൻ അവന്ന സമ്മതിച്ചു* പിന്നെ ബപ്തിസ്മപ്പെട്ടതിന്റെ ശെഷം യെശു ഉടന്തന്നെ വെള്ളത്തിൽനിന്ന കരെറി അപ്പൊൾ കണ്ടാലും അവന്നായിട്ട സ്വൎഗ്ഗങ്ങൾ തുറന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ ഒരു പ്രാവുപൊലെ ഇറങ്ങുകയും അവന്റെ മീതെ വരികയും ചെയ്യുന്നതിനെ അവൻ കാണുകയും ചെയ്തു* കണ്ടാലും ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രനാകുന്നു എനിക്ക അവനിൽ നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ട എന്ന സ്വൎഗ്ഗത്തിത്തിൽനിന്ന ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി*

൪ അദ്ധ്യായം


൧ ക്രിസ്തു ഉപൊഷിക്കുന്നതും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും ജയിക്കുന്നതും.- ൧൭ അവൻ പ്രസംഗിപ്പാൻ ആരംഭിക്കുന്നതും ചിലരെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട വിളിക്കുന്നതും.

അപ്പൊൾ യെശു പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട ആത്മാവിനാൽ വനപ്രദേശത്തിങ്കലെക്ക കൂട്ടികൊണ്ടുപൊകപ്പെട്ടു* അവൻ നാല്പത പകലും നാല്പത രാവും ഉപൊഷിച്ചാറെ അവന പിന്നത്തെതിൽ വിശക്കയും ചെയ്തു* അപ്പൊൾ പരീക്ഷക്കാരൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാകുന്നു എങ്കിൽ ൟ കല്ലുകൾ അപ്പങ്ങളായി ഭവിക്കെണമെന്ന കല്പിക്ക എന്ന പറഞ്ഞു* എന്നാറെ അവൻ ഉത്തരമായിട്ട പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ അപ്പംകൊണ്ട മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിങ്കൽ നിന്ന പുറപ്പെടുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നു* അപ്പൊൾ പിശാച അവനെ ശുദ്ധമുള്ള നഗരത്തിലെക്ക കൊണ്ടുപോയി അവനെ ദൈവാലയത്തിന്റെ മുകൾ പ്രാസാദത്തിന്മെൽ നില്പിച്ച അവനൊട പറയുന്നു* നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാകുന്നു എങ്കിൽ താഴത്തൊട്ട ചാടുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാൎക്ക നിന്നെ കുറിച്ച കല്പന കൊടുക്കുമെന്നും നീ നിന്റെ പാദത്തെ എപ്പൊഴെങ്കിലും ഒരു കല്ലിൽ തട്ടിക്കാതെ ഇരിക്കെണ്ടുന്നതിന്ന അവർ തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്നെ താങ്ങുമെന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു* യെശു അവനൊട പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ദൈവമായ കൎത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത എന്ന പിന്നെയും എഴുതിയിരിക്കുന്നു* പിന്നെയും പിശാച അവനെ എത്രയും ഉയരുമായുള്ളൊരു പൎവതത്തിലെക്ക കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപൊകുന്നു ഭൂലൊകത്തിങ്കലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളെയും അവയുടെ മഹത്വത്തെയും അവന്ന കാണിക്കുന്നു* നീ വീണ എന്നെ വന്ദിക്കും എങ്കിൽ ഇവയെ ഒക്കയും ഞാൻ നിനക്ക തരാം എന്ന അവനൊട പറകയും ചെയ്യുന്നു* അപ്പൊൾ യെശു അവനൊട പറയുന്നു സാത്താനെ ഇവിടെനിന്ന പൊക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ നിന്റെ ദൈവമായ കൎത്താവിനെ വന്ദിക്കെണമെന്നും അവനെ [ 17 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/17 [ 18 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/18 [ 19 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/19 [ 20 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/20 [ 21 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/21 [ 22 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/22 [ 23 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/23 [ 24 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/24 [ 25 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/25 [ 26 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/26 [ 27 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/27 [ 28 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/28 [ 29 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/29 [ 30 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/30 [ 31 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/31 [ 32 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/32 [ 33 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/33 [ 34 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/34 [ 35 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/35 [ 36 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/36 [ 37 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/37 [ 38 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/38 [ 39 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/39 [ 40 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/40 [ 41 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/41 [ 42 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/42 [ 43 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/43 [ 44 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/44 [ 45 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/45 [ 46 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/46 [ 47 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/47 [ 48 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/48 [ 49 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/49 [ 50 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/50 [ 51 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/51 [ 52 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/52 [ 53 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/53 [ 54 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/54 [ 55 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/55 [ 56 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/56 [ 57 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/57 [ 58 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/58 [ 59 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/59 [ 60 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/60 [ 61 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/61 [ 62 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/62 [ 63 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/63 [ 64 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/64 [ 65 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/65 [ 66 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/66 [ 67 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/67 [ 68 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/68 [ 69 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/69 [ 70 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/70 [ 71 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/71 [ 72 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/72 [ 73 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/73 [ 74 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/74 [ 75 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/75 [ 76 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/76 [ 77 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/77 [ 78 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/78 [ 79 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/79 [ 80 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/80 [ 81 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/81 [ 82 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/82 [ 83 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/83 [ 84 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/84 [ 85 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/85 [ 86 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/86 [ 87 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/87 [ 88 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/88 [ 89 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/89 [ 90 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/90 [ 91 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/91 [ 92 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/92 [ 93 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/93 [ 94 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/94 [ 95 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/95 [ 96 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/96 [ 97 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/97 [ 98 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/98 [ 99 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/99 [ 100 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/100 [ 101 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/101 [ 102 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/102 [ 103 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/103 [ 104 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/104 [ 105 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/105 [ 106 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/106 [ 107 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/107 [ 108 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/108 [ 109 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/109 [ 110 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/110 [ 111 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/111 [ 112 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/112 [ 113 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/113 [ 114 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/114 [ 115 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/115 [ 116 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/116 [ 117 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/117 [ 118 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/118 [ 119 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/119 [ 120 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/120 [ 121 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/121 [ 122 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/122 [ 123 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/123 [ 124 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/124 [ 125 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/125 [ 126 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/126 [ 127 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/127 [ 128 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/128 [ 129 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/129 [ 130 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/130 [ 131 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/131 [ 132 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/132 [ 133 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/133 [ 134 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/134 [ 135 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/135 [ 136 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/136 [ 137 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/137 [ 138 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/138 [ 139 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/139 [ 140 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/140 [ 141 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/141 [ 142 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/142 [ 143 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/143 [ 144 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/144 [ 145 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/145 [ 146 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/146 [ 147 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/147 [ 148 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/148 [ 149 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/149 [ 150 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/150 [ 151 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/151 [ 152 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/152 [ 153 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/153 [ 154 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/154 [ 155 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/155 [ 156 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/156 [ 157 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/157 [ 158 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/158 [ 159 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/159 [ 160 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/160 [ 161 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/161 [ 162 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/162 [ 163 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/163 [ 164 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/164 [ 165 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/165 [ 166 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/166 [ 167 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/167 [ 168 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/168 [ 169 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/169 [ 170 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/170 [ 171 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/171 [ 172 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/172 [ 173 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/173 [ 174 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/174 [ 175 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/175 [ 176 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/176 [ 177 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/177 [ 178 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/178 [ 179 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/179 [ 180 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/180 [ 181 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/181 [ 182 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/182 [ 183 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/183 [ 184 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/184 [ 185 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/185 [ 186 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/186 [ 187 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/187 [ 188 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/188 [ 189 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/189 [ 190 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/190 [ 191 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/191 [ 192 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/192 [ 193 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/193 [ 194 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/194 [ 195 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/195 [ 196 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/196 [ 197 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/197 [ 198 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/198 [ 199 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/199 [ 200 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/200 [ 201 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/201 [ 202 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/202 [ 203 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/203 [ 204 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/204 [ 205 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/205 [ 206 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/206 [ 207 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/207 [ 208 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/208 [ 209 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/209 [ 210 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/210 [ 211 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/211 [ 212 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/212 [ 213 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/213 [ 214 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/214 [ 215 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/215 [ 216 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/216 [ 217 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/217 [ 218 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/218 [ 219 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/219 [ 220 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/220 [ 221 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/221 [ 222 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/222 [ 223 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/223 [ 224 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/224 [ 225 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/225 [ 226 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/226 [ 227 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/227 [ 228 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/228 [ 229 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/229 [ 230 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/230 [ 231 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/231 [ 232 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/232 [ 233 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/233 [ 234 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/234 [ 235 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/235 [ 236 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/236 [ 237 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/237 [ 238 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/238 [ 239 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/239 [ 240 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/240 [ 241 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/241 [ 242 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/242 [ 243 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/243 [ 244 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/244 [ 245 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/245 [ 246 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/246 [ 247 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/247 [ 248 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/248 [ 249 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/249 [ 250 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/250 [ 251 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/251 [ 252 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/252 [ 253 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/253 [ 254 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/254 [ 255 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/255 [ 256 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/256 [ 257 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/257 [ 258 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/258 [ 259 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/259 [ 260 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/260 [ 261 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/261 [ 262 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/262 [ 263 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/263 [ 264 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/264 [ 265 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/265 [ 266 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/266 [ 267 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/267 [ 268 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/268 [ 269 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/269 [ 270 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/270 [ 271 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/271 [ 272 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/272 [ 273 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/273 [ 274 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/274 [ 275 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/275 [ 276 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/276 [ 277 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/277 [ 278 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/278 [ 279 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/279 [ 280 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/280 [ 281 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/281 [ 282 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/282 [ 283 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/283 [ 284 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/284 [ 285 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/285 [ 286 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/286 [ 287 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/287 [ 288 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/288 [ 289 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/289 [ 290 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/290 [ 291 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/291 [ 292 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/292 [ 293 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/293 [ 294 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/294 [ 295 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/295 [ 296 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/296 [ 297 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/297 [ 298 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/298 [ 299 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/299 [ 300 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/300 [ 301 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/301 [ 302 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/302 [ 303 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/303 [ 304 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/304 [ 305 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/305 [ 306 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/306 [ 307 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/307 [ 308 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/308 [ 309 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/309 [ 310 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/310 [ 311 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/311 [ 312 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/312 [ 313 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/313 [ 314 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/314 [ 315 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/315 [ 316 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/316 [ 317 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/317 [ 318 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/318 [ 319 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/319 [ 320 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/320 [ 321 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/321 [ 322 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/322 [ 323 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/323 [ 324 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/324 [ 325 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/325 [ 326 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/326 [ 327 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/327 [ 328 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/328 [ 329 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/329 [ 330 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/330 [ 331 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/331 [ 332 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/332 [ 333 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/333 [ 334 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/334 [ 335 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/335 [ 336 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/336 [ 337 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/337 [ 338 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/338 [ 339 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/339 [ 340 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/340 [ 341 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/341 [ 342 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/342 [ 343 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/343 [ 344 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/344 [ 345 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/345 [ 346 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/346 [ 347 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/347 [ 348 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/348 [ 349 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/349 [ 350 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/350 [ 351 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/351 [ 352 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/352 [ 353 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/353 [ 354 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/354 [ 355 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/355 [ 356 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/356 [ 357 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/357 [ 358 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/358 [ 359 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/359 [ 360 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/360 [ 361 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/361 [ 362 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/362 [ 363 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/363 [ 364 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/364 [ 365 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/365 [ 366 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/366 [ 367 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/367 [ 368 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/368 [ 369 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/369 [ 370 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/370 [ 371 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/371 [ 372 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/372 [ 373 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/373 [ 374 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/374 [ 375 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/375 [ 376 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/376 [ 377 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/377 [ 378 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/378 [ 379 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/379 [ 380 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/380 [ 381 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/381 [ 382 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/382 [ 383 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/383 [ 384 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/384 [ 385 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/385 [ 386 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/386 [ 387 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/387 [ 388 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/388 [ 389 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/389 [ 390 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/390 [ 391 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/391 [ 392 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/392 [ 393 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/393 [ 394 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/394 [ 395 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/395 [ 396 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/396 [ 397 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/397 [ 398 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/398 [ 399 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/399 [ 400 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/400 [ 401 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/401 [ 402 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/402 [ 403 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/403 [ 404 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/404 [ 405 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/405 [ 406 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/406 [ 407 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/407 [ 408 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/408 [ 409 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/409 [ 410 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/410 [ 411 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/411 [ 412 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/412 [ 413 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/413 [ 414 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/414 [ 415 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/415 [ 416 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/416 [ 417 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/417 [ 418 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/418 [ 419 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/419 [ 420 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/420 [ 421 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/421 [ 422 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/422 [ 423 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/423 [ 424 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/424 [ 425 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/425 [ 426 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/426 [ 427 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/427 [ 428 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/428 [ 429 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/429 [ 430 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/430 [ 431 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/431 [ 432 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/432 [ 433 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/433 [ 434 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/434 [ 435 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/435 [ 436 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/436 [ 437 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/437 [ 438 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/438 [ 439 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/439 [ 440 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/440 [ 441 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/441 [ 442 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/442 [ 443 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/443 [ 444 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/444 [ 445 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/445 [ 446 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/446 [ 447 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/447 [ 448 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/448 [ 449 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/449 [ 450 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/450 [ 451 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/451 [ 452 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/452 [ 453 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/453 [ 454 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/454 [ 455 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/455 [ 456 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/456 [ 457 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/457 [ 458 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/458 [ 459 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/459 [ 460 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/460 [ 461 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/461 [ 462 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/462 [ 463 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/463 [ 464 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/464 [ 465 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/465 [ 466 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/466 [ 467 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/467 [ 468 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/468 [ 469 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/469 [ 470 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/470 [ 471 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/471 [ 472 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/472 [ 473 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/473 [ 474 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/474 [ 475 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/475 [ 476 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/476 [ 477 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/477 [ 478 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/478 [ 479 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/479 [ 480 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/480 [ 481 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/481 [ 482 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/482 [ 483 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/483 [ 484 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/484 [ 485 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/485 [ 486 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/486 [ 487 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/487 [ 488 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/488 [ 489 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/489 [ 490 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/490 [ 491 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/491 [ 492 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/492 [ 493 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/493 [ 494 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/494 [ 495 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/495 [ 496 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/496 [ 497 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/497 [ 498 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/498 [ 499 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/499 [ 500 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/500 [ 501 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/501 [ 502 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/502 [ 503 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/503 [ 504 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/504 [ 505 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/505 [ 506 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/506 [ 507 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/507 [ 508 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/508 [ 509 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/509 [ 510 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/510 [ 511 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/511 [ 512 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/512 [ 513 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/513 [ 514 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/514 [ 515 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/515 [ 516 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/516 [ 517 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/517 [ 518 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/518 [ 519 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/519 [ 520 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/520 [ 521 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/521 [ 522 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/522 [ 523 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/523 [ 524 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/524 [ 525 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/525 [ 526 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/526 [ 527 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/527 [ 528 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/528 [ 529 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/529 [ 530 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/530 [ 531 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/531 [ 532 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/532 [ 533 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/533 [ 534 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/534 [ 535 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/535 [ 536 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/536 [ 537 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/537 [ 538 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/538 [ 539 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/539 [ 540 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/540 [ 541 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/541 [ 542 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/542 [ 543 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/543 [ 544 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/544 [ 545 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/545 [ 546 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/546 [ 547 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/547 [ 548 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/548 [ 549 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/549 [ 550 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/550 [ 551 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/551 [ 552 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/552 [ 553 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/553 [ 554 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/554 [ 555 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/555 [ 556 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/556 [ 557 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/557 [ 558 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/558 [ 559 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/559 [ 560 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/560 [ 561 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/561 [ 562 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/562 [ 563 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/563 [ 564 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/564 [ 565 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/565 [ 566 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/566 [ 567 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/567 [ 568 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/568 [ 569 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/569 [ 570 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/570 [ 571 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/571 [ 572 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/572 [ 573 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/573 [ 574 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/574 [ 575 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/575 [ 576 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/576 [ 577 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/577 [ 578 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/578 [ 579 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/579 [ 580 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/580 [ 581 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/581 [ 582 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/582 [ 583 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/583 [ 584 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/584 [ 585 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/585 [ 586 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/586 [ 587 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/587 [ 588 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/588 [ 589 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/589 [ 590 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/590 [ 591 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/591 [ 592 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/592 [ 593 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/593 [ 594 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/594 [ 595 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/595 [ 596 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/596 [ 597 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/597 [ 598 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/598 [ 599 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/599 [ 600 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/600 [ 601 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/601 [ 602 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/602 [ 603 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/603 [ 604 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/604 [ 605 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/605 [ 606 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/606 [ 607 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/607 [ 608 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/608 [ 609 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/609 [ 610 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/610 [ 611 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/611 [ 612 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/612 [ 613 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/613 [ 614 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/614 [ 615 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/615 [ 616 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/616 [ 617 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/617 [ 618 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/618 [ 619 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/619 [ 620 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/620 [ 621 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/621 [ 622 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/622 [ 623 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/623 [ 624 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/624 [ 625 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/625 [ 626 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/626 [ 627 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/627 [ 628 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/628 [ 629 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/629 [ 630 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/630 [ 631 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/631 [ 632 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/632 [ 633 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/633 [ 634 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/634 [ 635 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/635 [ 636 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/636 [ 637 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/637 [ 638 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/638 [ 639 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/639 [ 640 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/640 [ 641 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/641 [ 642 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/642 [ 643 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/643 [ 644 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/644 [ 645 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/645 [ 646 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/646 [ 647 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/647 [ 648 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/648 [ 649 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/649 [ 650 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/650 [ 651 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/651 [ 652 ] താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/652 [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ]

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=പുതിയ_നിയമം_(1829)&oldid=148442" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്