താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/13

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എവിടെ ആകുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവന്റെ നക്ഷത്രത്തെ കിഴക്കു കണ്ട അവനെ വന്ദിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു*

എറൊദെസ രാജാവ ഇതിനെ കെട്ടാറെ അവനും അവനൊടുകൂടെ യെറുശലെമൊക്കയും ചഞ്ചലപ്പെട്ടിരുന്നു* പിന്നെ അവൻ പ്രധാനാചാൎയ്യന്മാരെയും ജനത്തിന്റെ ഉപാദ്ധ്യായന്മാരെയും എല്ലാം കൂടി വരുത്തി ക്രിസ്തു എവിടെ ജനിക്കും എന്ന അവരൊടു ചൊദിച്ചു* എന്നാറെ അവർ അവനൊട പറഞ്ഞു യെഹൂദായിലെ ബെതലെഹെമിലാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്രകാരം ദീൎഘദൎശിയാൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു* യെഹൂദാദെശത്തിലുള്ള ബെതലെഹെമെ നീയും യെഹൂദായിലെ പ്രഭുക്കളിൽ ഒട്ടും ചെറുതല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ ജനമാകുന്ന ഇസ്രഎാലിനെ ഭരിക്കുമവനായൊരു പ്രഭു നിങ്കൽനിന്ന വരും

അപ്പൊൾ എറൊദെസ വിദ്വാന്മാരെ രഹസ്യമായി വിളിച്ചിട്ടനക്ഷത്രം എതുസമയത്ത കാണപ്പെട്ടു എന്ന അവരെട താല്പൎയ്യമായിട്ട ചൊദിച്ചറിഞ്ഞു* പിന്നെ അവൻ അവരെ ബെതലെഹെമിലേക്ക അയച്ച പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെന്നചെറിയപൈതലിന്റെ വസ്തുതയെ താല്പൎയ്യമായിട്ട അന്വെഷിപ്പിൻ നിങ്ങൾ അവനെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഞാനുംവന്ന അവനെവന്ദിപ്പാൻതക്കവണ്ണം എന്നൊട അറിയിക്കയും ചെയ്വിൻ* ഇപ്രകാരം രാജാവിങ്കൽനിന്ന കെട്ടാറെ അവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു കണ്ടാലും അവർ കിഴക്ക കണ്ടിട്ടുള്ളനക്ഷത്രം ചെറിയപൈതലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത മെൽഭാഗത്ത വന്ന നില്ക്കുവൊളം അവരുടെ മുമ്പായിട്ട പൊയി* അവർ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടാറെ എത്രയും വളരെ പ്രസാദത്തൊടും കൂടി സന്തൊഷിച്ചു* പിന്നെ അവർ ഭവനത്തിലെക്ക വന്നപ്പൊൾ ചെറിയ പൈതലിനെ അവന്റെ മാതാവായ മറിയയൊടു കൂടെ കണ്ടു നിലത്ത വിണ അവനെ വന്ദിക്കയും തങ്ങളുടെ നിക്ഷെപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്ന അവർ പൊന്നിനെയും കുന്തുരുക്കത്തെയും മൂരിനെയും അവന്ന കാഴ്ചകൾ വെക്കയും ചെയ്തു* അവർ എറൊദെസിന്റെ അടുക്കലെക്ക തിരിച്ചു പൊകാതെ ഇരിപ്പാനായിട്ട അവർൎക്ക സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവനിയോഗമുണ്ടായതുകൊണ്ട അവർ മറ്റൊരുവഴിയായി തങ്ങളുടെ സ്വദെശത്തിലെക്ക പുറപ്പെട്ട പൊകയും ചെയ്തു*

പിന്നെ അവർ പുറപ്പെട്ടു പൊയതിന്റെ ശെഷം കണ്ടാലും കൎത്താവിന്റെ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ യൊസെഫിന്ന കാണപ്പെട്ട പറയുന്നു നീ എഴുനീറ്റ ചെറിയ പൈതലിനെയും അവന്റെ മാതാവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട എജിപ്തിങ്കലെക്ക ഓടി പൊക ഞാൻ നിന്നൊട പറയുവൊളത്തിന്ന അവിടെ പാൎക്കയും ചെയ്ക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എറൊദെസ ചെറിയ പൈതലിനെ കൊല്ലെണ്ടു

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Malayalam_New_Testament_complete_Bailey_1829.pdf/13&oldid=163515" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്