താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/12

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


ജനിപ്പിച്ചു ഇവളിൽനിന്ന ക്രിസ്തു എന്ന പറയപ്പെടുന്ന യെശു അവതരിച്ചു* ആകയാൽ തലമുറകളൊക്കയും അബ്രഹാം മുതൽ ദാവീദ വരെയും പതിന്നാല തലമുറകളും ദാവീദ മുതൽ ബാബെലൊനിക്ക അടിമയിലകപ്പെട്ട നാൾവരെയും പതിന്നാല തലമുറകളും ബാബെലൊനിക്ക അടിമയിലകപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ ക്രിസ്തു വരെയും പതിന്നാല തലമുറകളും ആകുന്നു *

എന്നാൽ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അവതാരം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അവന്റെ മാതാവായ മറിയ യൊസെഫിനെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നാറെ അവർ കൂടി വരുന്നതിന മുമ്പെ അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിങ്കൽനിന്ന ഗൎഭിണിയായികാണപ്പെട്ടു* എന്നാൽ അവളുടെ ഭൎത്താവായ യൊസെഫ നീതിമാനാകകൊണ്ടും അവൾക്ക ലൊകാപവാദം വരുത്തുവാൻ മനസ്സില്ലായ്കകൊണ്ടും അവളെ രഹസ്യമായിട്ട ഉപെക്ഷിപ്പാൻ വിചാരിച്ചു* എന്നാറെ അവൻ ഇപ്രകാരം നിരൂപിച്ചിരിക്കുമ്പൊഘ കണ്ടാലും കൎത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവന ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കാണപ്പെട്ട പറഞ്ഞു ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യൊസെഫെ നിന്റെ ഭാൎയ്യയായ മറിയയെ കൈക്കൊൾവാൻ ശങ്കിക്കെണ്ട എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവളിൽ ഉല്പാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആകുന്നു* അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന്ന യെശു എന്ന പെർ വിളിക്കയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ തന്റെ ജനങ്ങളെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽനിന്ന രക്ഷിക്കും* എന്നാൽ ഇപ്രകാരമൊക്കെയും ഉണ്ടായത കൎത്താവിനാൽ ദീൎഘദൎശി മൂലമായി പറയപ്പെട്ടത നിവൃത്തിയാകെണ്ടുന്നതിന്ന ആയിരുന്നു* അത കണ്ടാലും ഒരു കന്യക ഗൎഭിണിയാകും ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കയും ചെയ്യും അവന്ന അവർ ദൈവം നമ്മൊടു കൂട ഉണ്ട എന്ന അൎത്ഥമുള്ള എമാനുവെൽ എന്ന പെർ വിളിക്കയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാകുന്നു* അപ്പൊൾ യൊസെഫ നിദ്രയിങ്കൽനിന്ന എഴുനീറ്റ കൎത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവനൊട കല്പിച്ച പ്രകാരം ചെയ്തു അവന്റെ ഭാൎയ്യയെ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു* അവൾ അവളുടെ പ്രഥമ പുത്രനെ പ്രസവിക്കുവൊളത്തിന്ന അവൻ അവളെ അറിഞ്ഞതുമില്ല അവന്ന യെശു എന്ന പേർ വിളിക്കയും ചെയ്തു*


൨ അദ്ധ്യായം


൧ വിദ്വാന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത. - ൧൧ അവർ അവനെ വന്ദിക്കുന്നത. - ൧൪ യൊസെഫ എജിപ്തിക്ക ഓടിപോകുന്നത.


പിന്നെ എറൊദെസ രാജാവിന്റെ നാളുകളിൽ യെഹൂദിയായിലെ ബെതലഹെമിൽ യെശു അവതരിച്ചതിന്റെ ശെഷം കണ്ടാലും വിദ്വാന്മാർ കിവക്കുനിന്ന യെറുശലെമിലെക്കു വന്ന* പറഞ്ഞു

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Malayalam_New_Testament_complete_Bailey_1829.pdf/12&oldid=163514" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്