താൾ:Malayalam New Testament complete Bailey 1829.pdf/11

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


മത്തായി എഴുതിയ എവൻഗെലിയൊൻ


൧ അദ്ധ്യായം


൧ ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശപാരമ്പൎയ്യം- ൧൮ അവന്റെ ഉത്ഭവവും ജനവും - ൨൧ അവന്റെ നാമങ്ങൾ


ദാവീദിന്റെ പുത്രനായും അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായും ഇരിക്കുന്ന യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശ പാരമ്പൎയ്യത്തിന്റെ വിവരം* അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഇസ്ഹാക്ക യാക്കൊബിനെ ജനിപ്പിച്ചു യാക്കൊബ യെഹൂദായെയും അവന്റെ സഹോദരന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു* യെഹൂദാ ഫറസിനെയും സാറഹിനെയും താമർ എന്നവളിൽ ജനിപ്പിച്ചു ഫറെസ എസ്രൊമിനെ ജനിപ്പിച്ചു എസ്രൊം ആറാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു* ആറാം അമിനാദാബിനെ ജനിപ്പിച്ചു അമിനാദാബ നെഹശൊനെ ജനിപ്പിച്ചു നെഹെശാൻ സല്മൊനെ ജനിപ്പിച്ചു. സല്മൊൻ ബൊവാസിനെ റാഹാബ എന്നവളിൽ ജനിപ്പിച്ചു ബൊവാസ ഒബെദിനെ റൊത്ത എന്നവളിൽ ജനിപ്പിച്ചു ഒബെദ യെശായിയെ ജനിപ്പിച്ചു* യെശായി ദാവീദെന്ന രാജാവിനെ ജനിപ്പിച്ചു ദാവീദ എന്ന രാജാവ ശെലൊമൊൻ റെഹബൊവാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു റെഹബൊവാം അബിയായെ ജനിപ്പിച്ചു അബിയ അസായെ ജനിപ്പിച്ചു* അസായഹൊശഹാത്തിനെ ജനിപ്പിച്ചു യഹൊശാഫാൎത്ത യൊറാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു യൊറാം ഒശിയായെ ജനിപ്പിച്ചു* ഒശിയ യൊതാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു യൊതാം ആഹാസിനെ ജനിപ്പിച്ചു ആഹാസ ഹൊസെക്കിയയെ ജനിപ്പിച്ചു* ഹെസക്കിയ മനശ്ശെയെ ജനിപ്പിച്ചു. മനശ്ശെ ആമൊനെ ജനിപ്പിച്ചു ആമൊൻ യെശിയായെ ജനിപ്പിച്ചു* യൊശിയാ യെക്കൊനിയായെയും അവന്റെ സഹൊദരന്മാരെയും ബാബെലൊനിക്ക അടിമയിലകപ്പെട്ട പൊകുന്ന കാലത്തിങ്കൽ ജനിപ്പിച്ചു* പിന്നെ ബാബൊലൊനിക്ക അടിമയിലകപ്പെട്ടു പൊയതിന്റെ ശെഷം യെക്കൊനിയ ശല്ലതീയെലിനെ ജനിപ്പിച്ചു ശല്ലതീയൽ സെറൊബാബെ ലിനെ ജനിപ്പിച്ചു* സെറൊബാബെൽ അബിഹൂദിനെ ജനപ്പിച്ചു അബിഹൂദ എലിയാക്കിമിനെ ജനിപ്പിച്ചു എലിയാക്കിം ആസൊറിനെ ജനിപ്പിച്ചു* ആസൊർ സാദൊക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു സാദൊക്ക ആക്കിമിനെ ജനിപ്പിച്ചു ആക്കിം എലിഹൂദിനെ ജനിപ്പിച്ചു* എലിഹൂദ എലിയാസാറിനെ ജനിപ്പിച്ചു എലിയാസാർ മത്താനെ ജനിപ്പിച്ചു മത്താൻ യാക്കോബിനെ ജനിപ്പിച്ചു* യാക്കൊബ മറിയ എന്നവളുടെ ഭൎത്താവായ യൊസെഫി A

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Malayalam_New_Testament_complete_Bailey_1829.pdf/11&oldid=163513" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്