തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം
(രണ്ടാം ഭാഗം, (നാലാം ക്ലാസിലേയ്ക്ക്))


രചന:സി.ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള (1936)
കൃതി PDF-ൽ

[  ]

ഭൂമിശാസ്ത്രപുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകം ൩തിരുവിതാംകൂർ

ഭൂമിശാസ്ത്രം.


രണ്ടാം ഭാഗം (നാലാം ക്ലാസ്സിലേയ്ക്കു്.)

(1111 -ൽപുതുക്കി പരിശോധിച്ചു് പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പു്.)

സി. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി. എ., എൽ. റ്റി.

[  ]

ഭൂമിശാസ്ത്രപുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകം ൩

തിരുവിതാംകൂർ

ഭൂമിശാസ്ത്രം.

രണ്ടാം ഭാഗം.
സി. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി. എ., എൽ. റ്റി.
പടങ്ങളോടുകൂടി

(1111 -ൽ പുതുക്കി പരിശോധിച്ചു പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പു്.)
എസ്. ആർ. ബുക്കുഡിപ്പോ,

തിരുവനന്തപുരം.
വില ചക്രം ൮.


ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ മുദ്രയില്ലാത്ത പുസ്തകം വ്യാജനിർമ്മിതമാകുന്നു

[  ]1111-ൽ പുതുക്കിയ

൫-ആം പതിപ്പു് -- കാപ്പി ൫൦൦൦.

വി. വി. പ്രെസ്സ് -- കൊല്ലം.

1112.


ഉള്ളടക്കം[തിരുത്തുക]

[  ]

വിജ്ഞാപനം[തിരുത്തുക]

ച. കാ.
ഭൂമിശാസ്ത്രം 1-ആം പുസ്തകം 2-ആം ക്ലാസ്സിലേക്കു് സി. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി.എ., എൽ. റ്റി. 4 0
ടി 2-ആം പുസ്തകം 3-ആം ക്ലാസ്സിലേക്കു് ടി 4 0
ടി 3-ആം പുസ്തകം 4 ക്ലാസ്സിലേക്കു് ടി 8 0
മദ്രാസ് ഭൂമിശാസ്ത്രം (ഏ. ഗോപാലമേനോൻ) 7 2
ടി ടി (കെ. ചിദംബരം) 6 0
തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രകഥകൾ (കെ. ആർ കൃഷ്ണപിള്ള) 7 2
രാജ്യഭരണം 1-ആം പുസ്തകം ടി 3 0
ടി 2-ആം പുസ്തകം ടി 4 0
ടി 3-ആം പുസ്തകം ടി 4 0
ഭൂലോകവിവരണം 10 11
ഭൂവിവരണം 1-ആം ഭാഗം ഏഷ്യാ, യൂറോപ്പു്, ആഫ്റിക്കാ (ഏ. ഗോപാലമേനോൻ) 24 0
ടി 2-ആം ഭാഗം അമരിക്ക, ഓഷ്യാനിയ ടി 21 6
മുഖപാഠം (കഥനം) 3-ആം ക്ലാസ്സിലേക്കു് 4 0
ടി ടി 4-ആം ക്ലാസ്സിലേക്കു് 4 0
കണക്കുശാസ്ത്രം 3-ആം ക്ലാസു് (കെ. സുന്ദംമയ്യർ എം. എ., എൽ. ടി.) 7 10
ടി 4-ആം ക്ലാസു് ടി 8 0
ടി 5-ആം ക്ലാസു് ടി 12 0
ടി 6-ആം ക്ലാസു് ടി 14 0
ടി 7-ആം ക്ലാസു് ടി 16 0


മാനേജർ, എസ്സ്. ആർ. ബുക്കുഡിപ്പോ,
പുത്തൻചന്ത, തിരുവനന്തപുരം