തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം/തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനഭൂപടം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം
(രണ്ടാം ഭാഗം, (നാലാം ക്ലാസിലേയ്ക്ക്))

രചന:സി.ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള
തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനഭൂപടം


Geography textbook 4th std tranvancore 1936 Page4.jpg