ശ്രീമൂലരാജവിജയം/മഹാരാജാവിന്റെചരിത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ശ്രീമൂലരാജവിജയം (ചരിത്രം)
രചന:എസ്. രാമനാഥ അയ്യർ
മഹാരാജാവിന്റെചരിത്രം

[ 6 ]


മഹാരാജാവിന്റെ ചരിത്രം,


വല്യതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ൧൮൫൭-‍ാം വൎഷം സെപ്ടമ്പർ മാസം ൨൫൹ ജനിച്ചു. തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ഇംഗ്ലിഷ് അഭ്യസിച്ചതു മദ്രാസ് യുനിവെർസിറ്റിയിൽ ബി. എ. പരീക്ഷജയിച്ച ഒരാളുടെ കീഴിലും ഇവിടത്തെ കാളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാലായിരുന്ന പ്രോഫ്സർറാസ്സ് എന്ന വിഖ്യാത വിദ്യാ വിശാരദന്റെ പരിശോധനയിലും ആയിരുന്നു. തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു സംസ്‌കൃതഭാഷയും മലയാളവും തമിഴും ഹിന്തുസ്താനിയും അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ടു.

തിരുമനസ്സിലേക്കു യൂറോപ്യൻ സംഘത്തോടു ചേൎന്നിരിക്കുന്നതിനു ആബാല്യപ്രിയം ഉണ്ടായിരുന്നൂ. [ 7 ] ൎഹമായ അനേകവിധം ലേഖനങ്ങളിൽ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ചേരുകയും അവയിലുള്ള സുഖത്തെ അനുഭവിക്കയും ചെയ്തുവന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്‌കാരുടെ സംഗീതത്തിൽ ഒള്ള വാസനയെ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു പരിശീലിച്ചു. യൂറോപ്യൻ മാതിരിയിലുള്ള ജീവതക്രമത്തെക്കുറിച്ചു തിരുമനസ്സിലെക്കു പ്രിയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുവരികിലും ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ ആചാരങ്ങളെ വളരെ നിഷ്ടയോടു ആദരിച്ചുവരുന്നൂ. പൂൎവന്മാരുടെ മതത്തിൽ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും രാജവംശത്തിലെ പുരാതനാചാരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ആയ എല്ലാ അടിയന്ത്രങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും തിരുമനസ്സു കൊണ്ടു നിഷ്‌കൎഷയായി ആചരിച്ചുവരുന്നു.

തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ൨൮-ആമത്തെ തിരുവയസ്സിൽ ൧൮൮൫‍ാം വൎഷം ആഗസ്റ്റ് മാസം ൧൯‍ാം൹- സിഹാസനാരോഹണം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രാജ്യഭാരം ചെയ്തുവരുന്നു. തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു അനേകംതവണ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിൽ സഞ്ചരിക്കയും ഈ സംസ്ഥാനത്തിനു പുറമെയുള്ള അനേകം വിഖ്യാതപുരുഷന്മാരുമായി പരിചയപ്പെടുന്നതിനു മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിലുള്ള അനേകം ഏൎപ്പാടുകളെ നടത്തിപ്പോരുന്നവിധം സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടറിഞ്ഞു പഠിക്കുന്നതിനും ദേശസഞ്ചാരത്താൽ ലഭ്യമായ ൟ അവസരത്തെ പൂൎണ്ണമായി ഗുണപ്രദമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു.

൧൮൮൮‍ാം വൎഷത്തിൽ ഇൻഡ്യാ ചക്രവൎത്തിനിയായ മഹാരാജ്ഞി അവർകൾ നൈറ്റു ഗ്രാൻഡ് കമ്മാൻഡർ ആഫ ദി മൊസ്റ്റ് എക്‌സാൾട്ടഡ് ആഡർ ആഫ് ദി സ്റ്റാർ ആഫ് ഇൻഡ്യാ എന്ന സ്ഥാനം‌തിരുമനസ്സിലെക്ക് സന്തോഷപൂൎവം നൽകി ൧൮൯൩ആം വൎഷത്തിൽ മദ്രാസ് യൂനിവെർസിറ്റിയിലെ ഒരു സാമാജികസ്താനവും ൧൨൯൫ ൽ ലണ്ടനിലുള്ള റായൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസയറ്റിയുടെ ഒരു സാമാജികസ്താനവും തിരുമനസ്സിലേക്കു ലഭിച്ചു. തിരുമനസ്സിലേക്ക് ബഹുമാനമായി ൧൯ ആചാരവെടികൾ മുമ്പിനാലെ ഒണ്ടായിരുന്നതോടുകൂടി തിരുമനസ്സിലെക്കു പ്രത്യേകമായ ഒരു ബഹുമാനമായി രണ്ടുവെട് കൂട്ടി ൨൧. ആചാരവെടിവെച്ചുകൊള്ളുന്നതിനു ൧൮൯൯‍ാമാണ്ടു [ 8 ] ജനുവരിമാസത്തിൽ ഇൻഡ്യാചക്രവൎത്തിനിയായ മഹാരാജ്ഞി ആജ്ഞാപിച്ചു. അതെകൊല്ലത്തിൽതന്നെ പ്രഞ്ച് അക്കാഡമി എന്ന വിദ്വസ്സഭയിൽനിന്നു "ആഫീസർ ഡിലാഇൻസ്‌റ്റ്രക്ഷൻ പബ്‌ളിക്കു" അതായതു വിദ്യാപ്രചാര ധുരന്ധരൻ എന്ന സ്ഥാനവും തിരുമനസ്സിലേക്കു ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞാണ്ടു ജി.സി.ഐ.ഈ എന്ന സ്ഥാനം കിട്ടിയതും ചരിത്രാൎഹമാണല്ലോ.