വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംവാദം:സിഡി പതിപ്പ് 2.0/പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഒന്നാം പതിപ്പിൽ നിന്നും ചില്ലറ മാറ്റങ്ങളേ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. --ബാലു (സംവാദം) 13:28, 11 ഒക്ടോബർ 2013 (UTC)