പാദുവായിലെ വിശുദ്ധ അന്തോനീസിനോടുള്ള നൊവേന/നവനാൾ ജപങ്ങൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

<<പ്രാരംഭം

വി. ഗ്രന്ഥപാരായണം>>

നവനാൾ ജപങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഓ! ധന്യനായ വിശുദ്ധ അന്തോനീസേ / നന്മകളുടെ നിറകുടവും / എളിമയുടെ ദർപ്പണവുമായ / അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു. അങ്ങേ മദ്ധ്യസ്ഥതയാൽ / രോഗവും മരണവും / അബദ്ധവും അനർത്ഥങ്ങളും / തിന്മകളും നഷ്ടങ്ങളും / ഇല്ലാതാകുന്നുവെന്ന് / ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും / ദുഃഖിതർക്ക്‌ ആശ്വാസവും പാപികൾക്ക്‌ അനുതാപവും / നൽകുന്നതിനും കഴിവുള്ള അങ്ങേക്ക്‌ / ഞങ്ങൾക്ക്‌ നേടിത്തരുവാൻ / കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഉണ്ണിയീശോയുടെ / വിശ്വസ്ത സ്നേഹിതനായ / വി. അന്തോനീസേ / അങ്ങ്‌ ഞങ്ങൾക്ക്‌ / എന്നും തുണയും / മദ്ധ്യസ്ഥനും / ഉപകാരിയുമായിരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ / സകല ആവശ്യങ്ങളും / പ്രത്യേകിച്ച്‌ / ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന നന്മകൾ / ....... "(ആവശ്യങ്ങൾ പറയുക)" പരമപിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽനിന്ന് / അങ്ങേ മാദ്ധ്യസ്ഥംവഴി / ഞങ്ങൾക്ക്‌ നേടിത്തരേണമെ. ശാന്തനും സ്നേഹസമ്പൂർണ്ണനുമായ വി. അന്തോനീസേ, / അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ / ഞങ്ങൾ എന്നും / കൃതജ്ഞതയോടെ പ്രകീർത്തിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ആത്മശരീരങ്ങളും / ഞങ്ങൾക്കുള്ള സകലതും / അങ്ങേക്ക്‌ ഞങ്ങൾ ഭരമേൽപിക്കുന്നു. അപേക്ഷിച്ചാൽ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത വി. അന്തോനീസേ, / എല്ലാവിധ വിപത്തുകളിൽനിന്നും / ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമെ. ജീവിതക്ലേശങ്ങളെ / പ്രശാന്തതയോടെ നേരിടുവാനും / പാപത്തിൽ അകപ്പെടാതെ / നല്ല ജീവിതം നയിക്കാനും അങ്ങു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണമേ.


പ്രലോഭനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ദുർബലരാക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ / ഞങ്ങൾക്ക്‌ അങ്ങു / ശക്തമായ തുണയുമായിരിക്കണമെ. ഉദാരതയും സ്നേഹവുമുള്ള ഹൃദയം / ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ. ഞങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളും / ദുഃഖിതരും പാവങ്ങളുമായ / ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി / പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയും / ഞങ്ങൾക്ക്‌ നൽകണമെന്ന് / അങ്ങയോട്‌ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമ്മേൻ.


1 സ്വർഗ്ഗ. 1 നന്മ. 1 ത്രിത്വ.


കാർമ്മികൻ: വി. അന്തോനീസേ, ക്ലേശിതരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ; ബലഹീനരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ; കരയുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ; അങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിനുവേണ്ടി (ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി) പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. അങ്ങേ സഹായം അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അങ്ങേ സഹായം അനുഭവപ്പെടട്ടെ.

സമൂഹം: ആമ്മേൻ

<<പ്രാരംഭം

വി. ഗ്രന്ഥപാരായണം>>