നാലുപേരിലൊരുത്തൻ അഥവാ നാടകാദ്യം കവിത്വം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാലുപേരിലൊരുത്തൻ അഥവാ നാടകാദ്യം കവിത്വം

രചന:സി. അന്തപ്പായി (1893)
Wikipedia logo കൂടുതലറിയാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ
നാലുപേരിലൊരുത്തൻ അഥവാ നാടകാദ്യം കവിത്വം എന്ന ലേഖനം കാണുക.

സി. അന്തപ്പായി രചിച്ച നോവലാണു് നാലുപേരിലൊരുത്തൻ അഥവാ നാടകാദ്യം കവിത്വം. സാഹിത്യ രംഗത്തെ വരേണ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ക്യതി 1893-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.