അമൃതവീചി/വെളിച്ചത്തിലേക്ക്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അമൃതവീചി
രചന:ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
വെളിച്ചത്തിലേക്ക്
[ 3 ] വെളിച്ചത്തിലേക്ക്

നിത്യകല്യാണനിർവൃതിയുടെ
മുത്തുമാലയും ചാർത്തി നീ
ഇത്തിമിരപ്പടർപ്പിലെത്തുകെൻ
സ്വർഗ്ഗലോകപ്രകാശമേ!
തപ്തജീവിതകുഞ്ജകത്തിലി-
പ്പുഷ്പതല്പമൊരുക്കി ഞാൻ
താവകാഗമം കാത്തു കാത്തിദ-
മാവസിക്കയാണോമലേ !

മന്ദമന്ദം ലയിക്കുകയാണി-
ന്നെന്നിലേക്കിച്ചരാചരം
ആയതിൻ സർവ്വസങ്കടങ്ങളു-
മാശകളും നിരാശയും
ഒത്തുചേർന്നു മധുരമാമൊരു
ദുഖസംഗീതനിർഝരം
എന്നിൽനിന്നും പതഞ്ഞു പൊന്തുന്നു
ദുർന്നിവാരപ്രവാഹമായ് !

ഭാവനയുടെ ചക്രവാളത്തിൽ
താവിയ സാന്ധ്യദീപ്തിയിൽ,
കണ്ടു ഞാൻ തവ പാദകുങ്കുമം
ചിന്തിയ നടപ്പാതകൾ
ജീവിതതീർത്ഥയാത്രയിലിന്നെൻ-
താവളത്തിലിരുന്നു, ഞാൻ
എന്തിനോ വീണ്ടും മീട്ടിനോക്കുന്നു
തന്ത്രിയറ്റൊരീ വീണയെ !
കണ്ണു ചിമ്മിച്ചിരിച്ചുനില്പു , ഹാ !
വിണ്ണിൻ നിത്യപ്രതീക്ഷകൾ
എത്ര ഘോരനിരാശതന്നിരുൾ-
മുറ്റിമുറ്റിത്തഴയ്ക്കിലും
ഇല്ലവയ്ക്കൊരു ഭാവഭേദവും
തെല്ലുപോലും വിഷാദവും
ചിൽപ്രഭേ , നിൻ വിളംബമോർത്തിനി-
ച്ചിത്തഭീരുവാകില്ല ഞാൻ !

[ 4 ] <poem>

ചിന്മയോജ്ജ്വലേ, നിന്നെയോർത്തോർത്തെൻ കണ്ണു രണ്ടും നിറയവേ ; ഹാ, കൊതിപ്പൂ ഞാനീ മഹൽപ്രേമ- ശോകമെന്നെന്നും നില്ക്കുവാൻ. ജീവിതമെന്നല്ലെന്റെ സർവ്വവും കേവലമീ ഞാൻകൂടിയും പോയ്മറകിലു,മന്നുമീ ദിവ്യ- പ്രേമദു:ഖം ലസിക്കണം !

ഇപ്പുഴവക്കിലന്തിതൊട്ടിന്നെൻ ദുഖഗാനവുമായി ഞാൻ വന്നു നില്ക്കയാണേകനായൊന്ന- പ്പൊന്നിൻതോണി വന്നെത്തുവാൻ ! കല്പസൗരഭംവാർന്ന പൂന്തെന്ന- ലക്കരയിൽനിന്നെത്തവേ ; മാമകോൽക്കണ്ഠ വെമ്പിടുന്നേതോ മാദകോദ്വേഗമൂർച്ഛയിൽ ! <poem>