വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഈ മാസത്തെ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഈ മാസത്തെ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന
ഓരോ മാസവും ചില പുസ്തകങ്ങൾ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടത്തുകയാണ്. വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഗുണമേന്മയും കൃത്യതയും വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കൂട്ടായ പ്രയത്നം. സഹായത്തിന് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം

എല്ലാം[തിരുത്തുക]

സെപ്റ്റംബർ 2021[തിരുത്തുക]

ഓഗസ്റ്റ് 2021[തിരുത്തുക]

ഈ മാസം തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടത്തേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ

ജൂലൈ 2021[തിരുത്തുക]

ഒക്ടോബർ 2020[തിരുത്തുക]

  • ധ്രുവചരിതം - 2020 ഒക്ടോബർ 10 നു ചേർത്ത ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായനയിൽ പങ്കു ചേർന്ന് സഹായിക്കൂ..