മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം7

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം7

1 [സ്]
     കഥം അസ്മി ത്വയാ ജ്ഞാതഃ കേന വാ കഥിതോ ഽസ്മി തേ
     ഏതദ് ആചക്ഷ്വ മേ തത്ത്വം ഇച്ഛസേ ചേത് പ്രിയം മമ
 2 സത്യം തേ ബ്രുവതഃ സർവേ സമ്പത്സ്യന്തേ മനോരഥാഃ
     മിഥ്യാ തു ബ്രുവതോ മൂർധാ സപ്തധാ തേ ഫലിഷ്യതി
 3 [ം]
     നാരദേന ഭവാൻ മഹ്യം ആഖ്യാതോ ഹ്യ് അടതാ പഥി
     ഗുരുപുത്രോ മമേതി ത്വം തതോ മേ പ്രീതിർ ഉത്തമാ
 4 [സ്]
     സത്യം ഏതദ് ഭവാൻ ആഹ സ മാം ജാനാതി സത്രിണം
     കഥയസ്വൈതദ് ഏകം മേ ക്വ നു സമ്പ്രതി നാരദഃ
 5 [ം]
     ഭവന്തം കഥയിത്വാ തു മമ ദേവർഷിസത്തമഃ
     തതോ മാം അഭ്യനുജ്ഞായ പ്രവിഷ്ടോ ഹവ്യവാഹനം
 6 ശ്രുത്വാ തു പാർഥിവസ്യൈതത് സംവർതഃ പരയാ മുദാ
     ഏതാവദ് അഹം അപ്യ് ഏനം കുര്യാം ഇതി തദാബ്രവീത്
 7 തതോ മരുത്തം ഉന്മത്തോ വാചാ നിർഭർത്സയന്ന് ഇവ
     രൂക്ഷയാ ബ്രാഹ്മണോ രാജൻ പുനഃ പുനർ അഥാബ്രവീത്
 8 വാതപ്രധാനേന മയാ സ്വചിത്തവശവർതിനാ
     ഏവം വികൃതരൂപേണ കഥം യാജിതും ഇച്ഛസി
 9 ഭ്രാതാ മമ സമർഥശ് ച വാസവേന ച സത്കൃതഃ
     വർതതേ യാജനേ ചൈവ തേന കർമാണി കാരയ
 10 ഗൃഹം സ്വം ചൈവ യാജ്യാശ് ച സർവാ ഗുഹ്യാശ് ച ദേവതാഃ
    പൂർവജേന മമാക്ഷിപ്തം ശരീരം വർജിതം ത്വ് ഇദം
11 നാഹം തേനാനനുജ്ഞാതസ് ത്വാം ആവിക്ഷിത കർഹി ചിത്
    യാജയേയം കഥം ചിദ് വൈ സ ഹി പൂജ്യതമോ മമ
12 സ ത്വം ബൃഹസ്പതിം ഗച്ഛ തം അനുജ്ഞാപ്യ ചാവ്രജ
    തതോ ഽഹം യാജയിഷ്യേ ത്വാം യദി യഷ്ടും ഇഹേച്ഛസി
13 [ം]
    ബൃഹസ്പതിം ഗതഃ പൂർവം അഹം സംവർതതച് ഛൃണു
    ന മാം കാമയതേ യാജ്യം അസൗ വാസവ വാരിതഃ
14 അമരം യാജ്യം ആസാദ്യ മാം ഋഷേ മാ സ്മ മാനുഷം
    യാജയേഥാ മരുത്തം ത്വം മർത്യധർമാണം ആതുരം
15 സ്പർധതേ ച മയാ വിപ്ര സദാ വൈ സ ഹി പാർഥിവഃ
    ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി ചാപ്യ് ഉക്തോ ഭ്രാത്രാ തേ ബലവൃത്രഹാ
16 സ മാം അഭിഗതം പ്രേമ്ണാ യാജ്യവൻ ന ബുഭൂഷതി
    ദേവരാജം ഉപാശ്രിത്യ തദ് വിദ്ധി മുനിപുംഗവ
17 സോ ഽഹം ഇച്ഛാമി ഭവതാ സർവസ്വേനാപി യാജിതും
    കാമയേ സമതിക്രാന്തും വാസവം ത്വത്കൃതൈർ ഗുണൈഃ
18 ന ഹി മേ വർതതേ ബുദ്ധിർ ഗന്തും ബ്രഹ്മൻ ബൃഹസ്പതിം
    പ്രത്യാഖ്യാതോ ഹി തേനാസ്മി തഥാനപകൃതേ സതി
19 [സ്]
    ചികീർഷസി യഥാകാമം സർവം ഏതത് ത്വയി ധ്രുവം
    യദി സർവാൻ അഭിപ്രായാൻ കർതാസി മമ പാർഥിവ
20 യാജ്യമാനം മയാ ഹി ത്വാം ബൃഹസ്പതിപുരന്ദരൗ
    ദ്വിഷേതാം സമഭിക്രുദ്ധാവ് ഏതദ് ഏകം സമർഥയ
21 സ്ഥൈര്യം അത്ര കഥം തേ സ്യാത് സ ത്വം നിഃസംശയം കുരു
    കുപിതസ് ത്വാം ന ഹീദാനീം ഭസ്മ കുര്യാം സ ബാന്ധവം
22 [ം]
    യാവത് തപേത് സഹസ്രാംശുസ് തിഷ്ഠേരംശ് ചാപി പർവതാഃ
    താവൽ ലോകാൻ ന ലഭേയം ത്യജേയം സംഗതം യദി
23 മാ ചാപി ശുഭബുദ്ധിത്വം ലഭേയം ഇഹ കർഹി ചിത്
    സമ്യഗ് ജ്ഞാനേ വൈഷയേ വാ ത്യജേയം സംഗതം യദി
24 [സ്]
    ആവിക്ഷിത ശുഭാ ബുദ്ധിർ ധീയതാം തവ കർമസു
    യാജനം ഹി മമാപ്യ് ഏവം വർതതേ ത്വയി പാർഥിവ
25 സംവിധാസ്യേ ച തേ രാജന്ന് അക്ഷയം ദ്രവ്യം ഉത്തമം
    യേന ദേവാൻ സ ഗന്ധർവാഞ് ശക്രം ചാഭിഭവിഷ്യസി
26 ന തു മേ വർതതേ ബുദ്ധിർ ധനേ യാജ്യേഷു വാ പുനഃ
    വിപ്രിയം തു ചികീർഷാമി ഭ്രാതുശ് ചേന്ദ്രസ്യ ചോഭയോഃ
27 ഗമയിഷ്യാമി ചേന്ദ്രേണ സമതാം അപി തേ ധ്രുവം
    പ്രിയം ച തേ കരിഷ്യാമി സത്യം ഏതദ് ബ്രവീമി തേ