മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം8

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം8

1 [സ്]
     ഗിരേർ ഹിമവതഃ പൃഷ്ഠേ പുഞ്ജവാൻ നാമ പർവതഃ
     തപ്യതേ യത്ര ഭഗവാംസ് തപോനിത്യം ഉമാപതിഃ
 2 വനസ്പതീനാം മൂലേഷു ടങ്കേഷു ശിഖരേഷു ച
     ഗുഹാസു ശൈലരാജസ്യ യഥാകാമം യഥാസുഖം
 3 ഉമാ സഹായോ ഭഗവാൻ യത്ര നിത്യം മഹേശ്വരഃ
     ആസ്തേ ശൂലീ മഹാതേജാ നാനാ ഭൂതഗണാവൃതഃ
 4 തത്ര രുദ്രാശ് ച സാധ്യാശ് ച വിശ്വേ ഽഥ വസവസ് തഥാ
     യമശ് ച വരുണശ് ചൈവ കുബേരശ് ച സഹാനുഗഃ
 5 ഭൂതാനി ച പിശാചാശ് ചനാസത്യാവ് അശ്വിനാവ് അപി
     ഗന്ധർവാപ്സരസശ് ചൈവ യക്ഷാ ദേവർഷയസ് തഥാ
 6 ആദിത്യാ മരുതശ് ചൈവ യാതുധാനാശ് ച സർവശഃ
     ഉപാസന്തേ മഹാത്മാനം ബഹുരൂപം ഉമാപതിം
 7 രമതേ ഭഗവാംസ് തത്ര കുബേരാനുചരൈഃ സഹ
     വികൃതൈർ വികൃതാകാരൈഃ ക്രീഡദ്ഭിഃ പൃഥിവീപതേ
     ശ്രിയാ ജ്വലൻ ദൃശ്യതേ വൈ ബാലാദിത്യ സമദ്യുതിഃ
 8 ന രൂപം ദൃശ്യതേ തസ്യ സംസ്ഥാനം വാ കഥം ചന
     നിർദേഷ്ടും പ്രാണിഭിഃ കൈശ് ചിത് പ്രാകൃതൈർ മാംസലോചനൈഃ
 9 നോഷ്ണം ന ശിശിരം തത്ര ന വായുർ ന ച ഭാസ്കരഃ
     ന ജരാ ക്ഷുത്പിപാസേ വാ ന മൃത്യുർ ന ഭയം നൃപ
 10 തസ്യ ശൈലസ്യ പാർശ്വേഷു സർവേഷു ജയതാം വര
    ധാതവോ ജാതരൂപസ്യ രശ്മയഃ സവിതുർ യഥാ
11 രക്ഷ്യന്തേ തേ കുബേരസ്യ സഹായൈർ ഉദ്യതായുധൈഃ
    ചികീർഷദ്ഭിഃ പ്രിയം രാജൻ കുബേരസ്യ മഹാത്മനഃ
12 തസ്മൈ ഭഗവതേ കൃത്വാ നമഃ ശർവായ വേധസേ
    രുദ്രായ ശിതികണ്ഠായ സുരൂപായ സുവർചസേ
13 കപർദിനേ കരാലായ ഹര്യക്ഷ്ണേ വരദായ ച
    ത്ര്യക്ഷ്ണേ പൂഷ്ണോ ദന്തഭിദേ വാമനായ ശിവായ ച
14 യാമ്യായാവ്യക്ത കേശായ സദ്വൃത്തേ ശങ്കരായ ച
    ക്ഷേമ്യായ ഹരി നേത്രായ സ്ഥാണവേ പുരുഷായ ച
15 ഹരി കേശായ മുണ്ഡായ കൃശായോത്താരണായ ച
    ഭാസ്കരായ സുതീർഥായ ദേവദേവായ രംഹസേ
16 ഉഷ്ണീഷിണേ സുവക്ത്രായ സഹസ്രാക്ഷായ മീഢുഷേ
    ഗിരിശായ പ്രശാന്തായ യതയേ ചീരവാസസേ
17 ബില്വദണ്ഡായ സിദ്ധായ സർവദണ്ഡധരായ ച
    മൃഗവ്യാധായ മഹതേ ധന്വിനേ ഽഥ ഭവായ ച
18 വരായ സൗമ്യ വക്ത്രായ പശുഹസ്തായ വർഷിണേ
    ഹിരണ്യബാഹവേ രാജന്ന് ഉഗ്രായ പതയേ ദിശാം
19 പശൂനാം പതയേ ചൈവ ഭൂതാനാം പതയേ തഥാ
    വൃഷായ മാതൃഭക്തായ സേനാന്യേ മധ്യമായ ച
20 സ്രുവ ഹസ്തായ പതയേ ധന്വിനേ ഭാർഗവായ ച
    അജായ കൃഷ്ണ നേത്രായ വിരൂപാക്ഷായ ചൈവ ഹ
21 തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രായ തീക്ഷ്ണായ വൈശ്വാനര മുഖായ ച
    മഹാദ്യുതയേ ഽനംഗായ സർവാംഗായ പ്രജാവതേ
22 തഥാ ശുക്രാധിപതയേ പൃഥവേ കൃത്തി വാസസേ
    കപാലമാലിനേ നിത്യം സുവർണമുകുടായ ച
23 മഹാദേവായ കൃഷ്ണായ ത്ര്യംബകായാനഘായ ച
    ക്രോധനായ നൃശംസായ മൃദവേ ബാഹുശാലിനേ
24 ദണ്ഡിനേ തപ്തതപസേ തഥൈവ ക്രൂരകർമണേ
    സഹസ്രശിരസേ ചൈവ സഹസ്രചരണായ ച
    നമഃ സ്വധാ സ്വരൂപായ ബഹുരൂപായ ദംഷ്ട്രിണേ
25 പിനാകിനം മഹാദേവം മഹായോഗിനം അവ്യയം
    ത്രിശൂലപാണിം വരദം ത്യംബകം ഭുവനേശ്വരം
26 ത്രിപുരഘ്നം ത്രിനയനം ത്രിലോകേശം മഹൗജസം
    പ്രഭവം സർവഭൂതാനാം ധാരണം ധരണീധരം
27 ഈശാനം ശങ്കരം സർവം ശിവം വിശ്വേശ്വരം ഭവം
    ഉമാപതിം പശുപതിം വിശ്വരൂപം മഹേശ്വരം
28 വിരൂപാക്ഷം ദശ ഭുജം തിഷ്യഗോവൃഷഭധ്വജം
    ഉഗ്രം സ്ഥാണും ശിവം ഘോരം ശർവം ഗൗരീ ശമീശ്വരം
29 ശിതികണ്ഠം അജം ശുക്രം പൃഥും പൃഥു ഹരം ഹരം
    വിശ്വരൂപം വിരൂപാക്ഷം ബഹുരൂപം ഉമാപതിം
30 പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം അനംഗാംഗഹരം ഹരം
    ശരണ്യം ശരണം യാഹി മഹാദേവം ചതുർമുഖം
31 ഏവം കൃത്വാ നമസ് തസ്മൈ മഹാദേവായ രംഹസേ
    മഹാത്മനേ ക്ഷിതിപതേ തത് സുവർണം അവാപ്സ്യസി
    സുവർണം ആഹരിഷ്യന്തസ് തത്ര ഗച്ഛന്തു തേ നരാഃ
32 [വ്]
    ഇത്യ് ഉക്തഃ സ വചസ് തസ്യ ചക്രേ കാരന്ധമാത്മജഃ
    തതോ ഽതിമാനുഷം സർവം ചക്രേ യജ്ഞസ്യ സംവിധിം
    സൗവർണാനി ച ഭാണ്ഡാനി സഞ്ചക്രുസ് തത്ര ശിൽപിനഃ
33 ബൃഹസ്പതിസ് തു താം ശ്രുത്വാ മരുത്തസ്യ മഹീപതേഃ
    സമൃദ്ധിമതി ദേവേഭ്യഃ സന്താപം അകരോദ് ഭൃശം
34 സ തപ്യമാനോ വൈവർണ്യം കൃശത്വം ചാഗമത് പരം
    ഭവിഷ്യതി ഹി മേ ശത്രുഃ സംവർതോ വസുമാൻ ഇതി
35 തം ശ്രുത്വാ ഭൃശസന്തപ്തം ദേവരാജോ ബൃഹസ്പതിം
    അഭിഗമ്യാമര വൃതഃ പ്രോവാചേദം വചസ് തദാ