മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം58

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം58

1 [ജ്]
     ഉത്തങ്കായ വരം ദത്ത്വാ ഗോവിന്ദോ ദ്വിജസത്തമ
     അത ഊർധ്വം മഹാബാഹുഃ കിം ചകാര മഹായശാഃ
 2 [വ്]
     ദത്ത്വാ വരം ഉത്തങ്കായ പ്രായാത് സാത്യകിനാ സഹ
     ദ്വാരകാം ഏവ ഗോവിന്ദഃ ശീഘ്രവേഗൈർ മഹാഹയൈഃ
 3 സരാംസി ച നദീശ് ചൈവ വനാനി വിവിധാനി ച
     അതിക്രമ്യ സസാദാഥ രമ്യാം ദ്വാരവതീം പുരീം
 4 വർതമാനേ മഹാരാജ മഹേ രൈവതകസ്യ ച
     ഉപായാത് പുണ്ഡരീകാക്ഷോ യുയുധാനാനുഗസ് തദാ
 5 അലങ്കൃതസ് തു സ ഗിരിർ നാനാരൂപവിചിത്രിതൈഃ
     ബഭൗ രുക്മമയൈഃ കാശൈഃ സർവതഃ പുരുഷർഷഭ
 6 കാഞ്ചനസ്രഗ്ഭിർ അഗ്ര്യാഭിഃ സുമനോഭിസ് തഥൈവ ച
     വാസോ ഭിശ് ച മഹാശൈലഃ കൽപവൃക്ഷൈശ് ച സർവശഃ
 7 ദീപവൃക്ഷൈശ് ച സൗവർണൈർ അഭീക്ഷ്ണം ഉപശോഭിതഃ
     ഗുഹാ നിർജ്ഝര ദേശേഷു ദിവാ ഭൂതോ ബഭൂവ ഹ
 8 പതാകാഭിർ വിചിത്രാഭിഃ സ ഘണ്ടാഭിഃ സമന്തതഃ
     പുംഭിഃ സ്ത്രീഭിശ് ച സംഘുഷ്ടഃ പ്രഗീത ഇവ ചാഭവത്
     അതീവ പ്രേക്ഷണീയോ ഽഭൂൻ മേരുർ മുനിഗണൈർ ഇവ
 9 മത്താനാം ഹൃഷ്ടരൂപാണാം സ്ത്രീണാം പുംസാം ച ഭാരത
     ഗായതാം പർവതേന്ദ്രസ്യ ദിവസ്പൃഗ് ഇവ നിസ്വനഃ
 10 പ്രമത്തമത്തസംമത്ത ക്ഷ്വേഡിതോത്കൃഷ്ട സങ്കുലാ
    തഥാ കില കിലാ ശബ്ദൈർ ഭൂർ അഭൂത് സുമനോഹരാ
11 വിപണാപണവാൻ രമ്യോ ഭക്ഷ്യഭോജ്യ വിഹാരവാൻ
    വസ്ത്രമാല്യോത്കര യുതോ വീണാ വേണുമൃദംഗവാൻ
12 സുരാമൈരേയ മിശ്രേണ ഭക്ഷ്യഭോജ്യേന ചൈവ ഹ
    ദീനാന്ധ കൃപണാദിഭ്യോ ദീയമാനേന ചാനിശം
    ബഭൗ പരമകല്യാണോ മഹസ് തസ്യ മഹാഗിരേഃ
13 പുണ്യാവസഥവാൻ വീര പുണ്യകൃദ്ഭിർ നിഷേവിതഃ
    വിഹാരോ വൃഷ്ണിവീരാണാം മഹേ രൈവതകസ്യ ഹ
    സ നഗോ വേശ്മ സങ്കീർണോ ദേവലോക ഇവാബഭൗ
14 തദാ ച കൃഷ്ണ സാംനിധ്യം ആസാദ്യ ഭരതർഷഭ
    ശക്ര സദ്മ പ്രതീകാശോ ബഭൂവ സ ഹി ശൈലരാട്
15 തതഃ സമ്പൂജ്യമാനഃ സ വിവേശ ഭവനം ശുഭം
    ഗോവിന്ദഃ സാത്യകിശ് ചൈവ ജഗാമ ഭവനം സ്വകം
16 വിവേശ ച സ ഹൃഷ്ടാത്മാ ചിരകാലപ്രവാസകഃ
    കൃത്വാ ന സുകരം കർമ ദാനവേഷ്വ് ഇവ വാസവഃ
17 ഉപയാതം തു വാർഷ്ണേയം ഭോജവൃഷ്ണ്യന്ധകാസ് തദാ
    അഭ്യഗച്ഛൻ മഹാത്മാനം ദേവാ ഇവ ശതക്രതും
18 സ താൻ അഭ്യർച്യ മേധാവീ പൃഷ്ട്വാ ച കുശലം തദാ
    അഭ്യവാദയത പ്രീതഃ പിതരം മാതരം തഥാ
19 താഭ്യാം ച സമ്പരിഷ്വക്തഃ സാന്ത്വിതശ് ച മഹാഭുജഃ
    ഉപോപവിഷ്ടസ് തൈഃ സർവൈർ വൃഷ്ണിഭിഃ പരിവാരിതഃ
20 സ വിശ്രാന്തോ മഹാതേജാഃ കൃതപാദാവസേചനഃ
    കഥയാം ആസ തം കൃഷ്ണഃ പൃഷ്ടഃ പിത്രാ മഹാഹവം