മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം53

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം53

1 [ഉ]
     ബ്രൂഹി കേശവ തത്ത്വേന ത്വം അധ്യാത്മം അനിന്ദിതം
     ശ്രുത്വാ ശ്രേയോ ഽധിധാസ്യാമി ശാപം വാ തേ ജനാർദന
 2 [വാ]
     തമോ രജശ് ച സത്ത്വം ച വിദ്ധി ഭാവാൻ മദാശ്രയാൻ
     തഥാ രുദ്രാൻ വസൂംശ് ചാപി വിദ്ധി മത് പ്രഭവാൻ ദ്വിജ
 3 മയി സർവാണി ഭൂതാനി സർവഭൂതേഷു ചാപ്യ് അഹം
     സ്ഥിത ഇത്യ് അഭിജാനീഹി മാ തേ ഽഭൂദ് അത്ര സംശയഃ
 4 തഥാ ദൈത്യ ഗണാൻ സർവാൻ യക്ഷരാക്ഷസ പന്നഗാൻ
     ഗന്ധർവാപ്സരസശ് ചൈവ വിദ്ധി മത് പ്രഭവാൻ ദ്വിജ
 5 സദ് അസച് ചൈവ യത് പ്രാഹുർ അവ്യക്തം വ്യക്തം ഏവ ച
     അക്ഷരം ച ക്ഷരം ചൈവ സർവം ഏതൻ മദ് ആത്മകം
 6 യേ ചാശ്രമേഷു വൈ ധർമാശ് ചതുർഷു വിഹിതാ മുനേ
     ദൈവാനി ചൈവ കർമാണി വിദ്ധി സർവം മദ് ആത്മകം
 7 അസച് ച സദ് അസച് ചൈവ യദ് വിശ്വം സദ് അസതഃ പരം
     തതഃ പരം നാസ്തി ചൈവ ദേവദേവാത് സനാതനാത്
 8 ഓങ്കാര പഭവാൻ വേദാൻ വിദ്ധി മാം ത്വം ഭൃഗൂദ്വഹ
     യൂപം സോമം തഥൈവേഹ ത്രിദശാപ്യായനം മഖേ
 9 ഹോതാരം അപി ഹവ്യം ച വിദ്ധി മാം ഭൃഗുനന്ദന
     അധ്വര്യുഃ കൽപകശ് ചാപി ഹവിഃ പരമസംസ്കൃതം
 10 ഉദ്ഗാതാ ചാപി മാം സ്തൗതി ഗീതഘോഷൈർ മഹാധ്വരേ
    പ്രായശ്ചിത്തേഷു മാം ബ്രഹ്മഞ് ശാന്തി മംഗലവാചകാഃ
    സ്തുവന്തി വിശ്വകർമാണം സതതം ദ്വിജസത്തമാഃ
11 വിദ്ധി മഹ്യം സുതം ധർമം അഗ്രജം ദ്വിജസത്തമ
    മാനസം ദയിതം വിപ്ര സർവഭൂതദയാത്മകം
12 തത്രാഹം വർതമാനൈശ് ച നിവൃത്തൈർശ് ചൈവ മാനവൈഃ
    ബഹ്വീഃ സംസരമാണോ വൈ യോനീർ ഹി ദ്വിജസത്തമ
13 ധർമസംരക്ഷണാർഥായ ധർമസംസ്ഥാപനായ ച
    തൈസ് തൈർ വേഷൈശ് ച രൂപൈശ് ച ത്രിഷു ലോകേഷു ഭാർഗവ
14 അഹം വിഷ്ണുർ അഹം ബ്രഹ്മാ ശക്രോ ഽഥ പ്രഭവാപ്യയഃ
    ഭൂതഗ്രാമസ്യ സർവസ്യ സ്രഷ്ടാ സംഹാര ഏവ ച
15 അധർമേ വർതമാനാനാം സർവേഷാം അഹം അപ്യ് ഉത
    ധർമസ്യ സേതും ബധ്നാമി ചലിതേ ചലിതേ യുഗേ
    താസ് താ യോനീഃ പ്രവിശ്യാഹം പ്രജാനാം ഹിതകാമ്യയാ
16 യദാ ത്വ് അഹം ദേവ യോനൗ വർതാമി ഭൃഗുനന്ദന
    തദാഹം ദേവവത് സർവം ആചരാമി ന സംശയഃ
17 യദാ ഗന്ധർവയോനൗ തു വർതാമി ഭൃഗുനന്ദന
    തദാ ഗന്ധർവവച് ചേഷ്ടാഃ സർവാശ് ചേഷ്ടാമി ഭാർഗവ
18 നാഗയോനൗ യദാ ചൈവ തദാ വർതാമി നാഗവത്
    യക്ഷരാക്ഷസ യോനീശ് ച യഥാവദ് വിചരാമ്യ് അഹം
19 മാനുഷ്യേ വർതമാനേ തു കൃപണം യാചിതാ മയാ
    ന ച തേ ജാതസംമോഹാ വചോ ഗൃഹ്ണന്തി മേ ഹിതം
20 ഭയം ച മഹദ് ഉദ്ദിശ്യ ത്രാസിതാഃ കുരവോ മയാ
    ക്രുദ്ധേവ ഭൂത്വാ ച പുനർ യഥാവദ് അനുദർശിതാഃ
21 തേ ഽധർമേണേഹ സംയുക്താഃ പരീതാഃ കാലധർമണാ
    ധർമേണ നിഹതാ യുദ്ധേ ഗതാഃ സ്വർഗം ന സംശയഃ
22 ലോകേഷു പാണ്ഡവാശ് ചൈവ ഗതാഃ ഖ്യാതിം ദ്വിജോത്തമ
    ഏതത് തേ സർവം ആഖ്യാതം യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി