മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം5

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം5

1 [യ്]
     കഥംവീര്യഃ സമഭവത് സ രാജാ വദതാം വരഃ
     കഥം ച ജാതരൂപേണ സമയുജ്യത സ ദ്വിജ
 2 ക്വ ച തത് സാമ്പ്രതം ദ്രവ്യം ഭഗവന്ന് അവതിഷ്ഠതേ
     കഥം ച ശക്യം അസ്മാഭിസ് തദ് അവാപ്തും തപോധന
 3 [വ്]
     അസുരാശ് ചൈവ ദേവാശ് ച ദക്ഷസ്യാസൻ പ്രജാപതേഃ
     അപത്യം ബഹുലം താത തേ ഽസ്പർധന്ത പരസ്പരം
 4 തഥൈവാംഗിരസഃ പുത്രൗ വ്രതതുല്യൗ ബഭൂവതുഃ
     ബൃഹസ്പതിർ ബൃഹത് തേജാഃ സംവർതശ് ച തപോധനഃ
 5 താവ് അപി സ്പർധിനൗ രാജൻ പൃഥഗ് ആസ്താം പരസ്പരം
     ബൃഹസ്പതിശ് ച സംവർതം ബാധതേ സ്മ പുനഃ പുനഃ
 6 സ ബാധ്യമാനഃ സതതം ഭ്രാത്രാ ജ്യേഷ്ഠേന ഭാരത
     അർഥാൻ ഉത്സൃജ്യ ദിഗ്വാസാ വനവാസം അരോചയത്
 7 വാസവോ ഽപ്യ് അസുരാൻ സർവാൻ നിർജിത്യ ച നിഹത്യ ച
     ഇന്ദ്രത്വം പ്രാപ്യ ലോകേഷു തതോ വവ്രേ പുരോഹിതം
     പുത്രം അംഗിരസോ ജ്യേഷ്ഠം വിപ്ര ശ്രേഷ്ഠം ബൃഹസ്പതിം
 8 യാജ്യസ് ത്വ് അംഗിരസഃ പൂർവം ആസീദ് രാജാ കരന്ധമഃ
     വീര്യേണാപ്രതിമോ ലോകേ വൃത്തേന ച ബലേന ച
     ശതക്രതുർ ഇവൗജസ്വീ ധർമാത്മാ സംശിതവ്രതഃ
 9 വാഹനം യസ്യ യോധാശ് ച ദ്രവ്യാണി വിവിധാനി ച
     ധ്യാനാദ് ഏവാഭവദ് രാജൻ മുഖവാതേന സർവശഃ
 10 സ ഗുണൈഃ പാർഥിവാൻ സർവാൻ വശേ ചക്രേ നരാധിപഃ
    സഞ്ജീവ്യ കാലമിഷ്ടം ച സ ശരീരോ ദിവം ഗതഃ
11 ബഭൂവ തസ്യ പുത്രസ് തു യയാതിർ ഇവ ധർമവിത്
    അവിക്ഷിൻ നാമ ശത്രുക്ഷിത് സ വശേ കൃതവാൻ മഹീം
    വിക്രമേണ ഗുണൈശ് ചൈവ പിതേവാസീത് സ പാർഥിവഃ
12 തസ്യ വാസവതുല്യോ ഽഭൂൻ മരുത്തോ നാമ വീര്യവാൻ
    പുത്രസ് തം അനുരക്താഭൂത് പൃഥിവീ സാഗരാംബരാ
13 സ്പർധതേ സതതം സ സ്മ ദേവരാജേന പാർഥിവഃ
    വാസവോ ഽപി മരുത്തേന സ്പർധതേ പാണ്ഡുനന്ദന
14 ശുചിഃ സ ഗുണവാൻ ആസീൻ മരുത്തഃ പൃഥിവീപതിഃ
    യതമാനോ ഽപി യം ശക്രോ ന വിശേഷയതി സ്മ ഹ
15 സോ ഽശക്നുവൻ വിശേഷായ സമാഹൂയ ബൃഹസ്പതിം
    ഉവാചേദം വചോ ദേവൈഃ സഹിതോ ഹരിവാഹനഃ
16 ബൃഹസ്പതേ മരുത്തസ്യ മാ സ്മ കാർഷീഃ കഥം ചന
    ദൈവം കർമാഥ വാ പിത്ര്യം കർതാസി മമ ചേത് പ്രിയം
17 അഹം ഹി ത്രിഷു ലോകേഷു സുരാണാം ച ബൃഹസ്പതേ
    ഇന്ദ്രത്വം പ്രാപ്തവാൻ ഏകോ മരുത്തസ് തു മഹീപതിഃ
18 കഥം ഹ്യ് അമർത്യം ബ്രഹ്മസ് ത്വം യാജയിത്വാ സുരാധിപം
    യാജയേർമൃത്യു സംയുക്തം മരുത്തം അവിശങ്കയാ
19 മാം വാ വൃണീഷ്വ ഭദ്രം തേ മരുത്തം വാ മഹീപതിം
    പരിജ്യജ്യ മരുത്തം വാ യഥാജോഷം ഭജസ്വ മാം
20 ഏവം ഉക്തഃ സ കൗരവ്യ ദേവരാജ്ഞാ ബൃഹസ്പതിഃ
    മുഹൂർതം ഇവ സഞ്ചിന്ത്യ ദേവരാജാനം അബ്രവീത്
21 ത്വം ഭൂതാനാം അധിപതിസ് ത്വയി ലോകാഃ പ്രതിഷ്ഠിതാഃ
    നമുചേർ വിശ്വരൂപസ്യ നിഹന്താ ത്വം ബലസ്യ ച
22 ത്വം ആജഹർഥ ദേവാനാം ഏകോ വീരശ്രിയം പരാം
    ത്വം ബിഭർഷി ഭുവം ദ്യാം ച സദൈവ ബലസൂദന
23 പൗരോഹിത്യം കഥം കൃത്വാ തവ ദേവഗണേശ്വര
    യാജയേയം അഹം മർത്യം മരുത്തം പാകശാസന
24 സമാശ്വസിഹി ദേവേശ നാഹം മർത്യായ കർഹി ചിത്
    ഗ്രഹീഷ്യാമി സ്രുവം യജ്ഞേ ശൃണു ചേദം വചോ മമ
25 ഹിരണ്യരേതസോ ഽംഭഃ സ്യാത് പരിവർതേത മേദിനീ
    ഭാസം ച ന രവിഃ കുര്യാൻ മത്സത്യം വിചലേദ് യദി
26 ബൃഹസ്പതിവചഃ ശ്രുത്വാ ശക്രോ വിഗതമത്സരഃ
    പ്രശസ്യൈനം വിവേശാഥ സ്വം ഏവ ഭവനം തദാ