മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം34

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം34

1 [ബ്ര്]
     നേദം അൽപാത്മനാ ശക്യം വേദിതും നാകൃതാത്മനാ
     ബഹു ചാൽപം ച സങ്ക്ഷിപ്തം വിപ്ലുതം ച മതം മമ
 2 ഉപായം തു മമ ബ്രൂഹി യേനൈഷാ ലഭ്യതേ മതിഃ
     തൻ മന്യേ കാരണതമം യത ഏഷാ പ്രവർതതേ
 3 [ബ്ര്]
     അരണീം ബ്രാഹ്മണീം വിദ്ധി ഗുരുർ അസ്യോത്തരാരണിഃ
     തപഃ ശ്രുതേ ഽഭിമഥ്നീതോ ജ്ഞാനാഗ്നിർ ജായതേ തതഃ
 4 [ബ്രാഹ്മണീ]
     യദ് ഇദം ബ്രഹ്മണോ ലിംഗം ക്ഷേത്രജ്ഞം ഇതി സഞ്ജ്ഞിതം
     ഗ്രഹീതും യേന തച് ഛക്യം ലക്ഷണം തസ്യ തത് ക്വ നു
 5 [ബ്ര്]
     അലിംഗോ നിർഗുണശ് ചൈവ കാരണം നാസ്യ വിദ്യതേ
     ഉപായം ഏവ വക്ഷ്യാമി യേന ഗൃഹ്യേത വാ ന വാ
 6 സമ്യഗ് അപ്യ് ഉപദിഷ്ടശ് ച ഭ്രമരൈർ ഇവ ലക്ഷ്യതേ
     കർമ ബുദ്ധിർ അബുദ്ധിത്വാജ് ജ്ഞാനലിംഗൈർ ഇവാശ്രിതം
 7 ഇദം കാര്യം ഇദം നേതി ന മോക്ഷേഷൂപദിശ്യതേ
     പശ്യതഃ ശൃണ്വതോ ബുദ്ധിർ ആത്മനോ യേഷു ജായതേ
 8 യാവന്ത ഇഹ ശക്യേരംസ് താവതോ ഽംശാൻ പ്രകൽപയേത്
     വ്യക്താൻ അവ്യക്തരൂപാംശ് ച ശതശോ ഽഥ സഹസ്രശഃ
 9 സർവാൻ നാനാത്വ യുക്താംശ് ച സർവാൻ പ്രത്യക്ഷഹേതുകാൻ
     യതഃ പരം ന വിദ്യേത തതോ ഽഭ്യാസേ ഭവിഷ്യതി
 10 [വാ]
    തതസ് തു തസ്യാ ബ്രാഹ്മണ്യാ മതിഃ ക്ഷേത്രജ്ഞസങ്ക്ഷയേ
    ക്ഷേത്രജ്ഞാദ് ഏവ പരതഃ ക്ഷേത്രജ്ഞോ ഽന്യഃ പ്രവർതതേ
11 [അർജുന]
    ക്വ നു സാ ബ്രാഹ്മണീ കൃഷ്ണ ക്വ ചാസൗ ബ്രാഹ്മണർഷഭഃ
    യാഭ്യാം സിദ്ധിർ ഇയം പ്രാപ്താ താവ് ഉഭൗ വദ മേ ഽച്യുത
12 [വാ]
    മനോ മേ ബ്രാഹ്മണം വിദ്ധി ബുദ്ധിം മേ വിദ്ധി ബ്രാഹ്മണീം
    ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി യശ് ചോക്തഃ സോ ഽഹം ഏവ ധനഞ്ജയ