മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം33

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം33

1 [ബ്ര്]
     നാഹം തഥാ ഭീരു ചരാമി ലോകേ; തഥാ ത്വം മാം തർകയസേ സ്വബുദ്ധ്യാ
     വിപ്രോ ഽസ്മി മുക്തോ ഽസ്മി വനേചരോ ഽസ്മി; ഗൃഹസ്ഥ ധർമാ ബ്രഹ്മ ചാരീ തഥാസ്മി
 2 നാഹം അസ്മി യഥാ മാം ത്വം പശ്യസേ ചക്ഷുഷാ ശുഭേ
     മയാ വ്യാപ്തം ഇദം സർവം യത് കിം ചിജ് ജഗതീ ഗതം
 3 യേ കേ ചിജ് ജന്തവോ ലോകേ ജംഗമാഃ സ്ഥാവരാശ് ച ഹ
     തേഷാം മാം അന്തകം വിദ്ധി ദാരൂണാം ഇവ പാവകം
 4 രാജ്യം പൃഥിവ്യാം സർവസ്യാം അഥ വാപി ത്രിവിഷ്ടപേ
     തഥാ ബുദ്ധിർ ഇയം വേത്തി ബുദ്ധിർ ഏവ ധനം മമ
 5 ഏകഃ പന്ഥാ ബ്രാഹ്മണാനാം യേന ഗച്ഛന്തി തദ്വിദഃ
     ഗൃഹേഷു വനവാസേഷു ഗുരു വാസേഷു ഭിക്ഷുഷു
     ലിംഗൈർ ബഹുഭിർ അവ്യഗ്രൈർ ഏകാ ബുദ്ധിർ ഉപാസ്യതേ
 6 നാനാ ലിംഗാശ്രമസ്ഥാനാം യേഷാം ബുദ്ധിഃ ശമാത്മികാ
     തേ ഭാവം ഏകം ആയാന്തി സരിതഃ സാഗരം യഥാ
 7 ബുദ്ധ്യായം ഗമ്യതേ മാർഗഃ ശരീരേണ ന ഗമ്യതേ
     ആദ്യന്തവന്തി കർമാണി ശരീരം കർമബന്ധനം
 8 തസ്മാത് തേ സുഭഗേ നാസ്തി പരലോകകൃതം ഭയം
     മദ്ഭാവഭാവനിരതാ മമൈവാത്മാനം ഏഷ്യസി