മണിമാല/ഭാരതമയൂരം അഥവാ നമ്മുടെ മയിൽ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മണിമാല (കവിതാസമാഹാരം)
രചന:എൻ. കുമാരനാശാൻ
ഭാരതമയൂരം അഥവാ നമ്മുടെ മയിൽ

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികൾ

കുമാരനാശാൻ
കാവ്യങ്ങൾ

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവർത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം
രാജയോഗം

സ്തോത്ര കൃതികൾ

സ്തോത്ര കൃതികൾ

മറ്റു രചനകൾ

മറ്റു രചനകൾ


മണിമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിൽ നിന്ന്


ങ്ങനെ ഭംഗിയിണങ്ങിവിളങ്ങുമൊ-

രീശ്വരസൃഷ്ടിയുണ്ടോ-

യിങ്ങെങ്ങുപാർത്താലുമേഴാഴി ചൂഴ്ന്നെഴു-

മൂഴിയിൽ തേടിയാലും?

പൊങ്ങിയ പാറമേൽ പൂമ്പീലിച്ചർത്തു

വിതുർത്തിമ്മയിലാടുന്നൂ

നിങ്ങൾ മിഴിതുറന്നൊന്നഹോ! നോക്കുവിൻ

നോക്കുവിൻ! സോദരരേ.


കൊണ്ടല്പോയ് താരങ്ങൾ മിന്നും കുവലയ-

നീലമാം വിൺപരപ്പോ

വണ്ടൊളിവാർവനം പൂത്തു വിലസും

വസുമതിമണ്ഡലമോ

തിണ്ടാടി വട്ടത്തിൽ തൂവർണ്ണധോരണി

തൂവുന്നു നീയിതുകൾ,

രണ്ടിനുമുള്ളിൽ മഴവില്ലോ രണ്ടുമോ

മൂനുമോ പൂമ്മയിലേ.


പച്ചപ്പുൽക്കാന്തി ചിതറും മരതകം

നീലം ചെമ്പദ്മരാഗം

സ്വച്ഛമാം തൂവൈരം സാഗരമൗക്തികം

സൗ‍വർണ്ണഗോമേദകം

ഇച്ചൊന്ന രത്നങ്ങൾ പെറ്റെഴുമിന്ത്യയെ-

ന്നമ്മയെന്നോമയിലേ-

യുച്ചത്തിൽ പാടിയുദഞ്ചിതകൗതുകം

താണ്ഡവം ചെയ്യുന്നു നീ?


പാവനയോഗികൾ കാട്ടിൽ നിൻപാദത്തി-

ലാസനം ശീലിക്കുന്നു,

ദേവസേനാപതി വൻ‌പടമുമ്പിൽ സ-

വാരിചെയ്യുന്നു നിന്നിൽ

ഹാ! വന്മുഗളനൃപാസനമായി നീ-

യാംഗലാധീനമായി,

കേവലം ചാരുമയൂരമേ കാണ്മവ-

ർക്കാർക്കു നീ കാമ്യമല്ല?


ഉന്നമ്രചൂടാമകുടവുമുദ്ഗള-
നാളമണിച്ചെങ്കോലും
മിന്നും ചിറകിൻ‌തഴകളും മോഹന-

പിഞ്ഛാതപത്രംതാനും

ധന്യമയൂരമേ നിന്നിൽ തെളിയിച്ചു

നിത്യസ്വരാജ്യമാളും

അന്യൂനശ്രീയമ്മഭാരതഭൂമിതാ-

നാനന്ദാവാസഭൂമി.