സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളുടെ പട്ടിക ഈ താളിൽ കാണാം. സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തലക്കെട്ടുകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ടുകൾ കാണുക.

സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താളുകൾ
സമയമുദ്ര താൾ കാലാവധി ഉപയോക്താവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു സംരക്ഷണ ചരങ്ങൾ കാരണം
അജ്ഞാതം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/അൽ ഫാത്തിഹ5,285 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ് ഭാഗികമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
അജ്ഞാതം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/അൽ ബഖറ2,42,620 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ് ഭാഗികമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
അജ്ഞാതം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/അൻ‌കബൂത്38,639 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ് ഭാഗികമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
അജ്ഞാതം ശ്രീബുദ്ധചരിതം1,078 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ് ഭാഗികമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
അജ്ഞാതം കേരളപാണിനീയം6,163 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ് ഭാഗികമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
അജ്ഞാതം കരുണ53,717 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ് ഭാഗികമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
അജ്ഞാതം പ്രമാണം:Wiki.png271 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ് പൂർണ്ണമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
അജ്ഞാതം പ്രധാന താൾ1,262 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ് പൂർണ്ണമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, നിർഝരിതം
അജ്ഞാതം ഫലകം:പ്രധാനതാൾ പുതിയ പുസ്തകം1,132 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ് പൂർണ്ണമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
അജ്ഞാതം ഫലകം:User admin Wikisource1,434 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ് പൂർണ്ണമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
അജ്ഞാതം നിജാനന്ദവിലാസം (കുമാരനാശാൻ)87 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ് ഭാഗികമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
അജ്ഞാതം ഫലകം:Header23,545 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ് പൂർണ്ണമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
അജ്ഞാതം ഉപയോക്താവ്:Manojk/മലയാളഗ്രന്ഥസൂചി 19235,68,507 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ് ഭാഗികമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
അജ്ഞാതം ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Amalsonly~mlwikisource20,125 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ് ഭാഗികമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
അജ്ഞാതം ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Sajesh62,121 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ് ഭാഗികമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
16:11, 26 ജൂൺ 2014 വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014/മത്സരഫലം/സ്കൂൾ19,349 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം Manuspanicker (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ഭാഗികമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായ താൾ
05:49, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014 ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Manuspanicker/സംവാദം 201372,718 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം Manuspanicker (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പൂർണ്ണമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പത്തായത്തിലാക്കിയത്
05:50, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014 ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Manuspanicker/സംവാദം 201261,208 ബൈറ്റുകൾ അനിശ്ചിത കാലം Manuspanicker (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പൂർണ്ണമായി സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പത്തായത്തിലാക്കിയത്
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:സംരക്ഷിത_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്