ഉപയോക്താവ്:Manojk/മലയാളഗ്രന്ഥസൂചി 1923

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലയാളഗ്രന്ഥവിവരം (1923 വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക)
ക്രമം തലക്കെട്ട്‌ ഗ്രന്ഥകാരൻ വർഷം
1 ബാലവ്യുൽപാദകം വെങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി 1879
2 കേരള ഭാഷോൽപ്പത്തി രാമകൃഷ്ണപിള്ള കെ 1915
3 ഭാഷാശുദ്ധി വെങ്കടേശ്വരശർമ്മ എ 1919
4 ശാങ്കരീയ ശബ്ദശിൽപി എന്ന മലയാളം ചുരുക്കെഴുത്ത്‌ വെങ്കടേശ്വരശർമ്മ എ 1901
5 മലയാള സൂത്രലിപി അഭ്യാസോത്തരത്തോടുകൂടി സക്കറിയാസ്‌ തൊബിയാസ്‌ 1907
6 ഭാഷാശാസ്ത്രം സെബാസ്റ്റ്യൻ എടമരത്ത്‌ വി 1922
7 അകാരാദ്‌ None 1874
8 എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഗൈഡ്‌: ഇംഗ്ലീഷ്‌ ആന്റ്‌ മലയാളം (A translation guide: English and Malayalam) സുബ്ബരായഅയ്യർ എൻ 1894
9 അമരാർത്ഥ അക്ഷര നിഘണ്ടു അച്യുതൻനായർ 1888
10 അമരകോശം പ്രഥമകാണ്ഡം അമരസിംഹൻ 1890
11 സുറിയാനി-മലയാളം നിഘണ്ടു അബ്രഹാം കത്തനാർ പാലപ്പിള്ളിൽ 1848
12 സുറിയാനി-മലയാളം നിഘണ്ടു അബ്രഹാം കത്തനാർ പാലപ്പിള്ളിൽ 1898
13 അമരകോശം അമരസിംഹൻ 1884
14 അമരകോശം മൂലം രണ്ടാംകാണ്ഡം അമരസിംഹൻ 1876
15 അമരകോശം പ്രഥമകാണ്ഡം അമരസിംഹൻ; രാമവാരിയർ കൈക്കുളങ്ങര (വ്യാഖ്യാതാ) 1876
16 അമരകോശം അമരസിംഹൻ; പരമേശ്വരമൂസ്സത്‌ ടി.സി (വ്യാഖ്യാതാ) 1914
17 അമരകോശ പ്രദീപിക അമരസിംഹൻ; ഉമ്മൻ കെ.പി; തൊമ്മൻ പി.കെ (വ്യാഖ്യാതാ) 1875
18 അമരത്തിന്റെ തമുൾക്കുത്ത അമരസിംഹൻ 1856
19 അമരേശം മൂലം മൂന്നാംകാണ്ഡം അമരസിംഹൻ 1877
20 അമരപദാർത്ഥ പ്രകാശിക അമരസിംഹൻ 1876
21 അമരപദാർത്ഥ പ്രകാശിക അമരസിംഹൻ 1886
22 അമരം തമിഴ്ക്കുത്തു സംഗ്രഹം അമരസിംഹൻ; പരമേശ്വരനാശാൻ (വ്യാഖ്യാതാ) 1883
23 അമരസിംഹം പ്രഥമകാണ്ഡം അമരസിംഹൻ 1889
24 കീശാ നിഘണ്ടു പത്മനാഭപിള്ള ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം 1905
25 അമരേശം മൂലം ഒന്നാംകാണ്ഡം അമരസിംഹൻ 1877
26 അമരേശം മൂലം ഒന്നാംകാണ്ഡം അമരസിംഹൻ 1890
27 പ്രബോധിനി ധാതുയോഗാർത്ഥാദിസഹിതമായ ടീകാമരസംഗ്രഹം അമരസിംഹൻ; തൊമ്മൻ പി.കെ; കുര്യൻ പി.ജെ (വ്യാഖ്യാതാ) 1871
28 ആൽഫബേത്തും ഗ്രന്ഥോനിക്കോ മലബാറിക്കം സേവ്സംസ്കൃദോനിക്കും None 1772
29 ഇംഗ്ലീഷ്‌-മലയാള ഭാഷകളുടെ നിഘണ്ടു None 1883
30 സംഖ്യാ നിഘണ്ടു കുഞ്ഞികൃഷ്ണപിള്ള എസ്‌ 1918
31 മലയാൺമ നിഘണ്ടു കോലിൻസ്‌ റിച്ചാർഡ്‌ 1867
32 മലയാള നിഘണ്ടു കോലിൻസ്‌ റിച്ചാർഡ്‌ 1905
33 മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഡിക്‌ഷ്ണറി പാർട്ട്‌ 1 ധാതുക്കൾ (Malayalam-English Dictionary) ഗുണ്ടർട്ട്‌ ഹെർമ്മൻ 1871
34 മലയാളം ആന്റ്‌ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഡിക്‌ഷ്ണറി (Malayalam and English Dictionary) ഗുണ്ടർട്ട്‌ ഹെർമ്മൻ 1872
35 മലയാള ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഭാഷകളുടെ അകാരാദി None 1870
36 മലയാളഭാഷാന്തരകാരി None 1870
37 വിജ്ഞാനരത്നാവലി പത്മനാഭപിള്ള ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം 1914
38 എ ഡിക്‌ഷ്ണറി: ഇംഗ്ലീഷ്‌ ആന്റ്‌ മലയാളം (A Dictionary: English and Malayalam) ബെയ്‌ലി ബഞ്ചമിൻ 1849
39 ഡിക്‌ഷ്ണറി ഓഫ്‌ ഹായ്‌ ആൻഡ്‌ കൊലോക്യൽ മലയാളം ആൻഡ്‌ ഇംഗ്ലീഷ്‌ (Dictionary of Hai and Colloquial Malayalam and English ബെയ്‌ലി ബഞ്ചമിൻ 1846
40 മലയാളം - ലാറ്റിൻ - ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഡിക്‌ഷ്ണറി (Malayalam-Latin-English Dictionary) None 1891
41 എ മലയാളം ആൻഡ്‌ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഡിക്‌ഷ്ണറി (A Malayalam and English Dictionary) മുള്ളർ റവറണ്ട്‌ സി 1870
42 അമരസാര നിഘണ്ടു മാധവൻപിള്ള സി.ആർ 1911
43 സ്കൂൾ ഡിക്‌ഷ്ണറി ഇംഗ്ലീഷ്‌ ആന്റ്‌ മലയാളം (School dictionary English and Malayalam) മുള്ളർ റവറണ്ട്‌ സി 1870
44 ശബ്ദമുക്താവലി പത്മനാഭപിള്ള മണ്ണൂർ 1920
45 കേരളകൗമുദി കോവുണ്ണി നെടുങ്ങാടി ടി.എം 1878
46 ഇംഗ്ലീഷ്‌-മലയാള ശബ്ദകോശം സക്കറിയാസ്‌ തൊബിയാസ്‌ 1907
47 മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ്‌ പാഠശാലാ ശബ്ദകോശം സക്കറിയാസ്‌ തൊബിയാസ്‌ 1921
48 സുറിയാനി-മലയാളം നിഘണ്ടു പൗലോസ്‌ ദേവസ്സി 1907
49 ഹിന്ദുസ്ഥാനീ സംഗ്രഹം None 1869
50 ഹിന്ദുസ്ഥാനിഭാഷ None 1878
51 ഹിന്ദുസ്ഥാനിഭാഷ None 1888
52 സുറിയാനി മൂലപാഠം അന്ത്രയോസ്‌ കളപ്പുരയ്ക്കൽ 1913
53 ഹിന്ദുസ്ഥാനി ബോധിനി അബ്ദുള്ള സയ്യദ്‌; തോബിയാസ്‌ സക്കറിയാസ്‌ (വിവർത്തകൻ) 1913
54 ഇംഗ്ലീഷ്‌ വ്യാകരണം None 1869
55 പ്രവേശകം ഇമ്പിച്ചൻ ഗുരുക്കൾ ആറ്റുപുറത്ത്‌ 1904
56 ഇംഗ്ലീഷ്‌ വ്യാകരണ സംക്ഷേപം None 1882
57 ബാലവ്യാകരണം കൃഷ്ണൻ എം; ശേഷഗിരി പ്രഭു 1909
58 ബാലവ്യാകരണം എന്ന മലയാള വ്യാകരണ മൂലപാഠങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ എം 1898
59 പ്രയോഗശൈലി കോയിത്തട്ട എൻ; [നാരായണൻ കോയിത്തട്ട] 1859
60 വൃത്തരത്നാകരം കേദാരഭട്ടൻ; കുഞ്ഞുപണിക്കർ പുതുപ്പള്ളിൽ പി (വ്യാഖ്യാതാ) 1916
61 മലയാളഭാഷാ വ്യാകരണം ഗുണ്ടർട്ട്‌ ഹെർമ്മൻ 1868
62 ഫസ്റ്റ്‌ കോഴ്സ്‌ അഫ്‌ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഗാർത്ത്‌ വൈറ്റ്‌ എൽ 1875
63 കാന്തവൃത്തം കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1892
64 ശബ്ദഭംഗി കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1895
65 കേരളകൗമുദി കോവുണ്ണി നെടുങ്ങാടി ടി.എം 1878
66 ശബ്ദദീപിക തൊമ്മൻ പി.കെ 1873
67 മലയാള വ്യാകാരണ സംഗ്രഹം ഗാർത്ത്‌ വൈറ്റ്‌ എൽ 1883
68 മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം ഗാർത്ത്‌ വൈറ്റ്‌ എൽ 1903
69 കാറ്റക്കിസം ഓഫ്‌ മലയാളം ഗ്രാമർ (Catechism of Malayalam grammar) ഗുണ്ടർട്ട്‌ ഹെർമ്മൻ; ഗാർത്ത്‌ വൈറ്റ്‌ എൽ (വിവർത്തകൻ) 1867
70 വ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം ഗുണ്ടർട്ട്‌ ഹെർമ്മൻ; ഗാർത്ത്‌ വൈറ്റ്‌ എൽ (വിവർത്തകൻ) 1881
71 ഗുരുകൂടാതെ ലത്തീൻപെച്ച പഠിപ്പിക്കാൻ തക്കവിധത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട മലയാഴ്മ ലത്തീൻ ഗ്രമത്തി ഗുണ്ടർട്ട്‌ ഹെർമ്മൻ 1868
72 ബാലബോധിനി സഹായി ഗോപാലപിള്ള കെ 1903
73 അലങ്കാരശാസ്ത്രം ഗോവിന്ദമേനോൻ രായിരം കണ്ടത്ത്‌ 1888
74 മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം ജോർജ്ജ്‌ മാത്തൻ 1863
75 ഭാഷാവ്യാകരണ സംഗ്രഹം ദാമോദരൻ നമ്പ്യാർ വില്ല്വട്ടത്ത്‌ തിരുവല്ല; ശങ്കരയ്യർ പി.ഇ (വിവർത്തകൻ) 1905
76 അലങ്കാരദർപ്പണം നാണു അയ്യാശാസ്ത്രി സി.എ 1894
77 ഭാഷാമഞ്ജരി നാരായണപിള്ള കല്ലൂർ 1901
78 ലഘുവ്യാകരണം നാരായണപിള്ള പി.കെ 1920
79 വാക്യരചന പരമുപിള്ള കെ 1918
80 ജനറൽഭാഷ പത്മനാഭപിള്ള ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം 1921
81 മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം പത്മനാഭപിള്ള ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം 1902
82 പരന്തീസു ബാലവ്യാകരണ സൂത്രപ്രമാണം പത്മനാഭപിള്ള ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം 1883
83 ഗദ്യസഹായിക പരമേശ്വരൻപിള്ള മണക്കാട്ട്‌ വി.ആർ 1917
84 സാഹിത്യരഞ്ജിനി പരമേശ്വരൻപിള്ള മണക്കാട്ട്‌ വി.ആർ 1917
85 ഗദ്യനിർമ്മിതി (അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്ക്‌) പരമേശ്വരൻപിള്ള സി.പി 1911
86 രചനാരജ്ഞിനി എന്ന ഗദ്യരചനാ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രാരംഭം പരമേശ്വരൻപിള്ള സി.പി 1912
87 കേരള ഭാഷാവ്യാകരണം പാച്ചുമൂത്തത്‌ വൈക്കത്ത്‌ 1876
88 പദസംസ്കാരചന്ദ്രികാ പാണിനി; രാമവാരിയർ കൈക്കുളങ്ങറ (വിവർത്തകൻ) 1901
89 സുറിയാനിവ്യാകരണ പ്രവേശനം പൗലോസ്‌ കത്തനാർ കുറ്റിക്കാട്‌ 1899
90 ബാലപ്രബോധനം ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പി 1890
91 മലയാൺമ വ്യാകരണ സംക്ഷേപം മണ്ണുംമൂട്‌ സി.ജെ 1882
92 ഭാഷാസഹായി മഹാദേവയ്യർ കണ്ടിയൂർ 1915
93 ബാലരത്നം മലയാള വ്യാകരണം മുകുന്ദനുണ്ണി എൻ.കെ 1915
94 ഭാഷാഭൂഷണം രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ 1902
95 അലങ്കാരദീപിക രാജരാജവർമ്മ എണ്ണക്കാട്ട്‌ 1900
96 പ്രഥമവ്യാകരണം രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ; ശാസ്ത്രി എം.എച്ച്‌ (എഡിറ്റർ) 1906
97 മണിദീപിക (സംസ്കൃതഭാഷയിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗപ്രദർശനം) രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ 1910
98 മധ്യമവ്യാകരണം രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ 1907
99 വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന ഛന്ദശാസ്ത്രം രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ 1904
100 സാഹിത്യസാഹ്യം രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ 1917
101 ബാലബോധിനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള കെ 1904
102 ബാലബോധിനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള കെ; രാജരാജവർമ്മ ഇ.ആർ 1904
103 മലയാളവ്യാകരണസംഗ്രഹം രാമൻ പി.പി 1890
104 സാഹിത്യസാരം രാമയ്യർ പി.പി 1912
105 ഭാഷാവൃത്തരത്നാകരം രാമയ്യശാസ്ത്രി സി.എൻ.എ 1912
106 സരളവ്യാകരണം രാമയ്യശാസ്ത്രി സി.എൻ.എ 1920
107 വൃത്തരത്നാവലിയും ശ്രീരാമസ്തുതിരത്നവും ഗോമതീദാസൻ; രാമസ്വാമി ശാസ്ത്രികൾ എലത്തൂർ (വിവർത്തകൻ) 1878
108 ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷാ സഹായി രാമുണ്ണി കല്ലട തയ്യൻ 1905
109 വ്യാകരണാമൃതം ശേഷഗിരി പ്രഭൂ എം 1919
110 ഹിന്തുസ്ഥാനി ഭാഷാഭ്യാസിനി വി.എം.സി 1881
111 ഗ്രമാത്തിക്കാ ലത്തീനോ മലബാറിക്കാ വിൻസെന്റ്‌ ജോൺ 1904
112 സാഹിത്യദർപ്പണം വിശ്വനാഥ കവിരാജൻ 1886
113 മലയാളം ഗ്രാമററിക്കൽ പ്രിമർ വെങ്കിടേശ്വരയ്യർ കെ.ആർ; സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ കെ.വി 1898
114 വ്യാകരണദർശം ശേഷഗിരി പ്രഭൂ എം 1903
115 സിദ്ധരൂപം ശാമുശാസ്ത്രികൾ (എഡിറ്റർ) 1860
116 വ്യാകരണമിത്രം ശേഷഗിരി പ്രഭൂ എം 1922
117 സിദ്ധരൂപം None 1842
118 സിദ്ധരൂപം None 1878
119 സിദ്ധരൂപം None 1860
120 സിദ്ധരൂപം None 1890
121 സുറിയാനി ഭാഷാഭ്യസനം None 1874
122 സൂത്രവിധി None 1886
123 സിദ്ധരൂപം None 1886
124 സിദ്ധരൂപം None 1889
125 സിദ്ധരൂപം None 1897
126 ആയിരത്തിരുനൂറ്‌ പഴഞ്ചൊൽ None 1904
127 ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും തുല്യമായിരിക്കുന്ന പഴഞ്ചൊൽമാലിക None 1906
128 ഒരു ആയിരം പഴഞ്ചൊൽ None 1868
129 മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ്‌ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ None 1868
130 പഴഞ്ചൊൽമാല ഗുണ്ടർട്ട്‌ ഹെർമ്മൻ 1896
131 ഒമ്പതാം പാഠപുസ്തകം None 1906
132 ബോധചന്ദ്രിക None 1869
133 പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പൈലോ പോൾ (എഡിറ്റർ) 1902
134 പഴഞ്ചൊൽമാലിക നീലകണ്ഠപിള്ള എൻ 1906
135 സെന്റം അഡൈഗ മലബാറിക്കം പൗലിനോസ്‌ പാതിരി 1791
136 കളക്ഷൻ ഓഫ്‌ മലയാളം പ്രോവെർബ്സ്‌ വിത്ത്‌ ദൈർ പാരലത്സ്‌ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്‌ (Collections of Malayalam Proverbs with their parallels in English) None 1907
137 ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം അപ്പു നെടുങ്ങാടി; ഗോപാലമേനോൻ യു.സി (എഡിറ്റർ) 1900
138 ശിശുപാഠം അപ്പു നെടുങ്ങാടി; ഗോപാലമേനോൻ സി (എഡിറ്റർ) 1900
139 കുമാരപാഠാവലി മൂന്ന്‌ പുസ്തകം കുമാരമേനോൻ എം 1920
140 മലയാന്റീസ്‌ ഒന്നാംപാഠം അമീൻ പിള്ള എ.എം 1910
141 എട്ടാം പുസ്തകം None 1905
142 വാചകരചന നാല്‌ പുസ്തകം ഉദയവർമ്മ തമ്പുരാൻ എം 1917
143 എ.ആർ.പി. ബാലപാഠം None 1905
144 ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം None 1885
145 നാലാം പാഠപുസ്തകം (രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങൾ) കൃഷ്ണൻ എം; വർഗ്ഗീസ്‌ വി (എഡിറ്റർ) 1889
146 രണ്ടാം പാഠപുസ്തകം None 1888
147 രണ്ടാം പാഠപുസ്തകം ജോസഫ്‌ മൂലിയിൽ 1897
148 ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം ഗാർത്ത്‌ വൈറ്റ്‌ എൽ 1870
149 രണ്ടാം പുസ്തകം ഗാർത്ത്‌ വൈറ്റ്‌ എൽ 1870
150 ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം ജോസഫ്‌ മൂലിയിൽ 1896
151 മൂന്നാം പുസ്തകം None 1890
152 മലയാള പാഠപുസ്തകം ജോയ്സ്‌ വാർട്ടർ; അച്യുതപ്പണിക്കർ വേർക്കോട്ട്‌ (വിവർത്തകൻ) 1889
153 മൂന്നാം പാഠപുസ്തകം ജോസഫ്‌ മൂലിയിൽ 1897
154 നാലാം പാഠപുസ്തകം ജോസഫ്‌ മൂലിയിൽ 1897
155 മലയാളം ഒന്നാംപാഠം None 1888
156 ബാലബോധിനി മൂന്നാം പാഠം നാരായണമേനോൻ കെ 1922
157 നാലാം പാഠപുസ്തകം ലാങ്ങ്മെൻസ്‌ (എഡിറ്റർ) 1904
158 രണ്ടാം പാഠപുസ്തകം ലാങ്ങ്മെൻസ്‌ (എഡിറ്റർ) 1901
159 ബാലശിക്ഷ ഹരിഹരയ്യർ എം.എസ്‌ 1895
160 മലയാളം പിക്ച്ചർ ആൽപബെറ്റ്‌ ഹരിഹരയ്യർ എം.എസ്‌ 1906
161 മലയാളം ടെക്സ്റ്റ്‌ (Malayalam Text) ശേഷഗിരി പ്രഭൂ എം 1888
162 ശ്രീരാമവർമ്മാ മലയാളം റീഡേഴ്സ്‌ ശേഷഗിരി പ്രഭൂ എം 1888
163 ഏഴാം പാഠപുസ്തകം മാർസ്ഡൺ ഇ 1918
164 നൂതന മലയാള വായന പുസ്തകം ലാങ്ങ്മെൻസ്‌ (എഡിറ്റർ) 1901
165 മലയാളം ഒന്നാം പാഠം ലാങ്ങ്മെൻസ്‌ (എഡിറ്റർ) 1899
166 മൂന്നാം പാഠപുസ്തകം ലാങ്ങ്മെൻസ്‌ (എഡിറ്റർ) 1903
167 ഏഴാം പാഠപുസ്തകം മാർസ്ഡൺ ഇ 1901
168 പാഠാരംഭം None 1862
169 മൂന്നാം പാഠപുസ്തകം മാർസ്ഡൺ ഇ 1883
170 ബാലലീല രാമൻപിള്ള ആശാൻ തിരുമധുരപേട്ടയിൽ 1914
171 മലയാള പാഠപുസ്തകം None 1882
172 പാഠമാല പോത്തൻ പി.ഒ (എഡിറ്റർ) 1882
173 പാഠമാല പോത്തൻ പി.ഒ (എഡിറ്റർ) 1878
174 മൂന്നാം പാഠപുസ്തകം മാർസ്ഡൺ ഇ 1897
175 പാഠമാല None 1879
176 പാഠമാല പോത്തൻ പി.ഒ (എഡിറ്റർ) 1887
177 മട്രിക്കുലേഷൻ ടെക്സ്റ്റ്‌ (Matriculation text) None 1919
178 മലയാളം ടെക്സ്റ്റ്‌ (Malayalam Text) None 1893
179 ഇന്റർ മീഡിയറ്റ്‌ സെലക്ഷൻസ്‌ ഇൻ മലയാളം (Intermediate selections in Malayalam) None 1916
180 മലയാളം ടെക്സ്റ്റ്‌ (Malayalam Text) None 1814
181 മട്രിക്കുലേഷൻ ടെക്സ്റ്റ്‌ (Matriculation text) None 1911
182 മട്രിക്കുലേഷൻ ടെക്സ്റ്റ്‌ (Matriculation text) None 1913
183 നാലാം പാഠപുസ്തകം മാർസ്ഡൺ ഇ 1897
184 മലയാളം ടെക്സ്റ്റ്‌ (Malayalam Text) None 1887
185 മലയാളം ടെക്സ്റ്റ്‌ (Malayalam Text) None 1888
186 മലയാളം ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം മാർസ്ഡൺ ഇ 1897
187 മലയാളം ടെക്സ്റ്റ്‌ (Malayalam Text) None 1895
188 മലയാളം ടെക്സ്റ്റ്‌ (Malayalam Text) None 1896
189 മലയാളം ടെക്സ്റ്റ്‌ (Malayalam Text) None 1897
190 മലയാളം ടെക്സ്റ്റ്‌ (Malayalam Text) None 1899
191 മലയാളം ടെക്സ്റ്റ്‌ (Malayalam Text) None 1900
192 മലയാളം ടെക്സ്റ്റ്‌ (Malayalam Text) None 1902
193 മലയാളം ടെക്സ്റ്റ്‌ (Malayalam Text) None 1907
194 മലയാളം ടെക്സ്റ്റ്‌ (Malayalam Text) None 1908
195 മലയാളം ടെക്സ്റ്റ്‌ (Malayalam Text) None 1898
196 മലയാളം അക്ഷരമാലയും പാഠാവലിയും None 1882
197 മലയാളം അറബി ഒന്നാംപാഠം None 1899
198 മലയാളം ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം മാർസ്ഡൺ ഇ 1914
199 മലയാളം ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം മാർസ്ഡൺ ഇ 1918
200 രണ്ടാം പാഠപുസ്തകം മാർസ്ഡൺ ഇ 1897
201 മലയാള അഞ്ചാം പാഠപുസ്തകം മാർസ്ഡൺ ഇ 1918
202 അഞ്ചാം പാഠപുസ്തകം മാർസ്ഡൺ ഇ 1901
203 ആറാം പാഠപുസ്തകം മാർസ്ഡൺ ഇ 1901
204 വലിയ പാഠാരംഭം None 1869
205 ശാസ്ത്രവിഹാരം ഗോപാലമേനോൻ എ 1922
206 സയൻസ്‌ 1968 None 1870
207 നവീനശാസ്ത്രപീഠിക രാജരാജവർമ്മ എം 1917
208 പ്രപഞ്ചവിജയം രാജരാജവർമ്മ എം 1918
209 മതവും ശാസ്ത്രവും രാജരാജവർമ്മ എം 1917
210 ലോകോൽപത്തി രാമവർമ്മ തമ്പാൻ എം 1920
211 പ്രവേശികാ ഹക്സിലി തോമസ്‌ ഹെന്റി; ഉദയവർമ്മ രാജാ എം (എഡിറ്റർ) 1913
212 കണക്കതികാരം None 1853
213 കണക്കുപുസ്തകം ചാക്കോ കെ.വി 1899
214 കണക്കുസാരം ഗാർത്ത്‌ വൈറ്റ്‌ എൽ 1881
215 ബീജഗണിതം ഗോവിന്ദപിള്ള പി 1881
216 വ്യക്തഗണിതം ചിദംബരയ്യർ ആർ 1915
217 കണക്കുസാരം നാരായണപിള്ള ബി 1892
218 എ ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്ക്‌ ഓഫ്‌ മാത്തമാറ്റിക്സ്‌ (A text book of Mathematics) പ്രഭൂ വി.ആർ 1866
219 കണക്കുസാരം നാരായണപിള്ള ബി 1898
220 മാക്‌മില്ലൻ വെർനാക്കുലർ അരിത്തമെറ്റിക്‌ ബുക്ക്‌ ദേവസഹായം ജെ.എസ്‌ 1914
221 കണക്കുസാരം നാരായണപിള്ള ബി 1897
222 ലോവർ സെക്കണ്ടറി കണക്കുശാസ്ത്രം ദേവസഹായം ജെ.എസ്‌ 1922
223 അങ്കഗണിതം പുസ്തകം 1 മുതൽ 6 വരെ നാരായണയ്യർ എ; രാമകൃഷ്ണകുക്കിലി യു 1918
224 പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയിൻ സർ‌വ്വേ നാരായണയ്യർ പി.ആർ; രാമപ്പ നെടുങ്ങാടി (വിവർത്തകൻ) 1909
225 പൈതങ്ങൾക്കു ആദ്യം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള കണക്ക്‌ പെരൽമാൻ യാക്കോവ്‌ 1866
226 പ്രഥമഗണിതം (രണ്ടാംക്ലാസ്സിലേക്ക്‌) പത്മനാഭപിള്ള ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം 1915
227 കണക്കുശാസ്ത്രം മാർസ്ഡൺ ഇ 1904
228 ക്ഷേത്രവ്യവഹാരം യൂക്ലിഡ്‌; ചിദംബരവാദ്ധ്യാർ കെ (വിവർത്തകൻ) 1892
229 അങ്കഗണിതം രാമകൃഷ്ണപിള്ള കെ; രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ (എഡിറ്റർ) 1904
230 കണക്കുപുസ്തകം ശങ്കരനാരായണയ്യർ എസ്‌ 1890
231 കണക്ക്‌ വർക്കി ഇ.കെ 1890
232 അപ്പർ പ്രൈമറി കണക്കുശാസ്ത്രം വെങ്കിടേശ്വരയ്യർ കെ.ആർ; സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ കെ.വി 1912
233 കണക്കുശാസ്ത്രം സൈമൺ സി.ടി 1895
234 സംഖ്യാവിദ്യ ഷാഫ്റ്ററി പി 1867
235 കണക്കുശാസ്ത്രം വെങ്കിടേശ്വരയ്യർ കെ.ആർ; സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ കെ.വി 1896
236 കണക്കുശാസ്ത്രം വെങ്കിടേശ്വരയ്യർ കെ.ആർ 1909
237 ലോവർ‌പ്രൈമറി കണക്കുശാസ്ത്രം വെങ്കിടേശ്വരയ്യർ കെ.ആർ; സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ കെ.വി 1898
238 ഒരു തിരുവിതാംകൂർ കണക്കുപുസ്തകം ഷാഫ്റ്ററി പി 1880
239 കണക്കുശാസ്ത്രം സുന്ദരമയ്യർ കെ 1917
240 കണക്കുശാസ്ത്രം സൈമൺ സി.ടി 1900
241 ബാലഗണിതം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി എസ്‌ 1915
242 സംഖ്യാമഞ്ജരി ശേഷയ്യർ പി.വി 1915
243 കണക്കുപുസ്തകം None 1886
244 ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു ഖണ്ഡമായ ജ്യോതിർവിവരണം കണ്ണൻനായർ കാരുതൊടിയിൽ 1918
245 ഭൂവിജ്ഞാനീയം രാജരാജവർമ്മ എം 1918
246 ഭൂഗോളചരിതം രാമവർമ്മ തമ്പാൻ എം 1917
247 വാക്യം (വാക്യം, പരൽപേര്‌, ജ്യാവ്‌ കാലദീപം ഇവകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു) രാമവർമ്മ തമ്പാൻ എം 1922
248 പ്രകൃതിശാസ്ത്രം ഫ്രോൺമെയർ ജോഹന്നസ്‌ എൻ 1883
249 രസതന്ത്രം കൃഷ്ണൻ പണ്ടാല കെ (വിവർത്തകൻ) 1893
250 രസതന്ത്രബോധിനി ബാദരായണാചാരി എസ്‌; സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ എസ്‌ 1917
251 രസതന്ത്രം ഗോവിന്ദപിള്ള കെ 1908
252 സൃഷ്ടിചരിതം കൃഷ്ണപിള്ള കെ.ആർ 1922
253 പ്രകൃതിപഠനം ഉക്കണ്ടനുണ്ണിനായർ കെ.പി 1916
254 പുരോഗമനപ്രകൃതി കാസ്പർ പി.ബി 1850
255 പ്രകൃതിശാസ്ത്ര പാഠങ്ങൾ കുളത്തുഅയ്യർ ആർ 1919
256 പ്രകൃതിപാഠം പ്രൈഡ്‌ ജെയിംസ്‌ 1915
257 പ്രകൃതിപാഠം None 1921
258 ഷൾപദങ്ങൾ പത്മനാഭപിള്ള ടി 1919
259 പ്രകൃതിശാസ്ത്രം വെങ്കിടാചലയ്യർ ചെന്നിത്തല എസ്‌ 1915
260 ലഘുപരീക്ഷണം പ്രകൃതിശാസ്ത്രവും ഭൂതത്വശാസ്ത്രവും ശങ്കരനാരായണയ്യർ പി.എ 1919
261 പ്രാണിപാഠങ്ങൾ ഉക്കണ്ടനുണ്ണിനായർ കെ.പി 1914
262 കാകൻ കുമാരൻ മൂർ‌ക്കോത്ത്‌ (പുനരാഖ്യാതാ‍) 1918
263 പ്രാഥമിക സർ‌വ്വേസംഗ്രഹം യോഹന്നാൻ വൈ 1907
264 മൃഗചരിതം ആയത മൃഗപക്ഷി മീനപുഴുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനം തന്നെ ബട്ട്ലർ ജെ.ജി 1861
265 ജന്തുപാഠങ്ങൾ കുഞ്ഞൻപിള്ള എൻ 1913
266 സൃഷ്ടിവൈചിത്യ്രം ഗോവിന്ദൻ തമ്പി കെ 1921
267 സസ്യശാസ്ത്രം കാതർകുട്ടി സാഹിബ്‌ 1920
268 സസ്യശാസ്ത്രം രാഘവൻ നായർ കെ.വി 1917
269 സസ്യശാസ്ത്രം രാജരാജവർമ്മ എം 1918
270 സഹസ്രാർദ്ധ വൃക്ഷാദികളുടെ വർണ്ണന സറ്റോൾസ്‌ സി; പ്ലിബറ്റ്‌ ജി (എഡിറ്റർ) 1918
271 ഫിസിക്കൽ ഡ്രിൽ ചിണ്ടൻനായർ കെ 1903
272 പണിത്തരങ്ങളുടെ കാലളവു കണക്ക്‌ ഗോവിന്ദൻ എം 1041
273 മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക None 1893
274 മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക ചോയിവൈദ്യൻ പി (വിവർത്തകൻ) 1905
275 ശിൽപിശാസ്ത്രം None 1871
276 മരക്കണക്ക്‌ None 1886
277 മരക്കണക്ക്‌ None 1922
278 ഇൻഫൻട്രി ട്രെയിനിങ്ങ്‌ None 1905
279 വാസ്തുലക്ഷണം വാസു ആചാരി തണ്ണീർമുക്കം വി.കെ 1903
280 ആരോഗ്യശാസ്ത്രം നാലാം തരത്തിന്‌ ആനി തയ്യിൽ; [ആനി കെ. തയ്യിൽ] 1900
281 പ്രസൂതിശാസ്ത്രം അപ്പാറാവു വി 1893
282 സൂതികർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവരക്ഷ ഇട്ടിയേര ചാണ്ടി 1894
283 ശരീരശാസ്ത്രം ഏകാംബരനാഥൻ 1917
284 ആരോഗ്യശാസ്ത്രസംഗ്രഹം കണാരൻ ബി.എ 1896
285 ശരീരരക്ഷ കണ്ണിംഗ്‌ ഹാം; കെ.സി.വി (വിവർത്തകൻ) 1891
286 വിഷൂചികാചികിത്സാ കുഞ്ഞമ്പുവൈദ്യൻ കെ 1911
287 വിഷുചികാചികിത്സ കുഞ്ഞുണ്ണിവൈദ്യർ 1886
288 ആരോഗ്യശാസ്ത്രം ചിണ്ടൻനായർ കെ 1918
289 ആരോഗ്യരക്ഷാമാർഗ്ഗം ഡേവിഡ്‌ സി.ഡി 1909
290 ദീനസംരക്ഷണം ഗ്ലാഡ്സ്റ്റൺ മിസസ്സ്‌; തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ്‌ (വിവർത്തകൻ) 1882
291 ചികിത്സാക്കുറിപ്പുകൾ ചാക്കോ സി. കൈതക്കൽ 1922
292 ദേഹാഭ്യാസം ചിണ്ടൻനായർ കെ 1909
293 ഞാൻ താമസിക്കുന്ന അത്ഭുതമായ ഭവനം ഝാവേർഭായ്‌ പട്ടേൽ 1913
294 ആരോഗ്യരക്ഷ തോമസ്‌ വി.ഐ; തോമസ്‌ പി.വി (വിവർത്തകൻ) 1914
295 ഭാരതീയ ദേഹാഭ്യാസശാസ്ത്രം നാടാർ പി.ജി 1920
296 ഷോർട്ട്‌ നോട്ട്‌ ഇൻ മിഡ്‌വൈഫറി (Short note in midwifery) നാരായണൻ നായർ കെ 1917
297 നേത്രരോഗ ചികിത്സ None 1875
298 വിഷൂചിദീപിക സുഖസൂത്രസംഗ്രഹസഹിതം ഫിലിപ്പ്‌ എം.ഐ 1892
299 പ്രകൃതിചികിത്സാസംഗ്രഹം പുന്നൂസ്കോര ചിങ്ങവനം 1915
300 ഗൊവസൂരി പ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ വസൂരിനിവാരണം പഴനി ആണ്ടി സെഞ്ചി; അപ്പാവുപിള്ള പി.ടി (വിവർത്തകൻ) 1864
301 കൊതുകും മലമ്പനിയും പീയേഴ്സ്‌ ഫ്‌റഡറിക്‌; കുഞ്ഞിരാമൻനായർ പി (വിവർത്തകൻ) 1907
302 ദിനചര്യ പുന്നൂസ്കോര ചിങ്ങവനം 1915
303 ആരോഗ്യകൽപദ്രുമം (അഥവാ ലൂയികൂനെ എന്ന ജർമ്മൻ പണ്ഡിതന്റെ നൂതനചികിൽസാക്രമം) മാധവൻ നായർ കെ 1921
304 ശുഭചര്യ ശങ്കരപിള്ള എ 1919
305 ജീവരസായന വൈദ്യമാലിക മാബെൻ; പൊനോൺ ബി.ജെ (വിവർത്തകൻ) 1912
306 ഫസ്റ്റ്‌ എയ്ഡ്‌ ഇൻ ആക്സിഡണ്ട്സ്‌ (First Aids in accidents) രാമറാവു യു 1917
307 വൈദ്യക-ഡാക്ടർ സംവാദം മേനോൻ കെ.വി 1899
308 സുഖപാലനം സീതാരാമയ്യ കെ 1904
309 ആരോഗ്യരക്ഷാശാസ്ത്രം രവിവർമ്മ എൽ.എ 1914
310 ആരോഗ്യരക്ഷാശാസ്ത്രം രാമൻതമ്പി കെ 1916
311 മലമ്പനി അതിന്റെ നിവാരണവും ചികിത്സയും രാമൻതമ്പി കെ 1912
312 മുറിവേറ്റവർക്ക്‌ ചെയ്യേണ്ടതായ പ്രഥമചികിത്സ രാമറാവു യു; ഈശ്വരയ്യർ കെ.എസ്‌ (വിവർത്തകൻ) 1918
313 സൂതികാകർമ്മവിധി ലൂക്കസ്‌ ലഫ്റ്റനന്റ്‌ കേണൽ; മാധവമേനോൻ കെ (വിവർത്തകൻ) 1905
314 കാമസൂത്രം വാത്സ്യായനൻ; വാസുദേവശർമ്മ സി.കെ (വ്യാഖ്യാതാ) 1922
315 നാഡിശാസ്ത്രം വെങ്കിടേശ്വരശാസ്ത്രി പി 1909
316 ശിശുപരിപാലനം ശർമ്മ എസ്‌.എം 1881
317 ശരീരസുഖബോധിനി ശർമ്മ എസ്‌.എം 1886
318 ശരീരശാസ്ത്രം ഒന്നാം പുസ്തകം സീതാരാമയ്യ കെ 1916
319 ശരീരരക്ഷ ചിദംബരവാദ്ധ്യാർ കെ 1902
320 ആരോഗ്യശാസ്ത്രം ശങ്കരവല്യത്താൻ വി 1919
321 അഞ്ജനനിദാനം അഗ്നിവേശ മഹർഷി; വാസുദേവശർമ്മ സി.കെ (വ്യാഖ്യാതാ) 1922
322 ഒറ്റമസൂരി ചികിത്സ അന്തോണി വൈദ്യൻ; പരമേശ്വരൻ മൂസ്സത്‌ ടി.സി (എഡിറ്റർ) 1906
323 ആയുർവേദീയ ഔഷധി നിഘണ്ടു കുമാരകൃഷ്ണൻ തയ്യിൽ 1906
324 യോഗാമൃതം കണ്ണൻ ഉപ്പോട്ട്‌ 1880
325 യോഗാമൃതം കണ്ണൻ ഉപ്പോട്ട്‌; വേലായുധൻപിള്ള ഇ (എഡിറ്റർ) 1913
326 കാരസ്ക്കരേശസ്തവം കണ്ണൻ ഉപ്പോട്ട്‌; കമ്മാരൻ നമ്പ്യാർ കാനാ (വ്യാഖ്യാതാ) 1912
327 ഓഷാധിസാരവിവേകചൂഡാമണി None 1880
328 ആര്യവൈദ്യചരിതം കൃഷ്ണവാരിയർ പി.വി 1920
329 ബാലോപചാരം കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1913
330 പ്രത്യക്ഷ ശരീരം: അസ്ഥിവിജ്ഞാനീയം കേശവപിള്ള കെ 1922
331 പ്രയോഗസമുച്ചയം ഭാഷ (വിഷവൈദ്യം) കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൊച്ചി എട്ടാംകൂറ്‌ 1915
332 ഗുണപാഠം കൊച്ചുശങ്കരൻ വൈദ്യൻ താമരക്കുളം ജി 1878
333 ഗുണപാഠം കൊച്ചുശങ്കരൻ വൈദ്യൻ താമരക്കുളം ജി 1878
334 ഗുണപാഠം കൊച്ചുശങ്കരൻ വൈദ്യൻ താമരക്കുളം ജി 1881
335 അബലാതന്ത്രം ഗോവിന്ദപിള്ള എം.കെ 1917
336 യോഗരത്നപ്രകാശികാ എന്ന സിദ്ധയോഗങ്ങൾ ഗോവിന്ദപിള്ള എം.കെ 1917
337 സൂതികാമൃതം ഗോവിന്ദൻവൈദ്യൻ പി.എം 1909
338 ചികിത്സാ സർവ്വതന്ത്രാന്തർഗത ഔഷധ നിഘണ്ടു ഗോവിന്ദപിള്ള എം.കെ 1917
339 ആരോഗ്യരക്ഷാശാസ്ത്രം ഗോവിന്ദപിള്ള കെ 1902
340 വൈദ്യാമൃതമഞ്ജരി ഗോവിന്ദപിള്ള കെ 1922
341 ഗൈഡ്‌ റ്റു കൗണ്ട്‌ കൈസർ മേറ്റീസ്‌ ഇലക്ട്രോഹോമിയോപ്പതിപ്പ്‌ മെഡിസിൻ ഗോവിന്ദപിള്ള കെ.എൻ; കൃഷ്ണൻ കെ.പി (വിവർത്തകൻ) 1893
342 ചരകസംഹിത ചരകൻ; പരമേശ്വരൻ മൂസ്സത്‌ ടി.സി (വ്യാഖ്യാതാ) 1922
343 ചരകസംഹിത ചികിത്സിതസ്ഥാനം പൂർവ്വാർദ്ധം ചരകൻ; പരമേശ്വരൻ മൂസ്സത്‌ ടി.സി; വാസുദേവശർമ്മ സി.കെ (വ്യാഖ്യാതാ) 1922
344 ചരകസംഹിത ഉത്തരാർദ്ധം ചരകൻ; പരമേശ്വരൻ മൂസ്സത്‌ ടി.സി; വാസുദേവശർമ്മ സി.കെ (വ്യാഖ്യാതാ) 1922
345 ചരകസംഹിത കൽപസ്ഥാനം ചരകൻ; പരമേശ്വരൻ മൂസ്സത്‌ ടി.സി; വാസുദേവശർമ്മ സി.കെ (വ്യാഖ്യാതാ) 1922
346 ആയുർവേദായുഷ്ക്കാമീയാ ഭാഷാപദ്യം ചാണ്ടപ്പിള്ള നിരണം കെ.ടി 1916
347 വൈദ്യശാസ്ത്രം സർവ്വരോഗചികിത്സാരത്നം None 1882
348 ജ്യോത്സനിക വിഷചികിത്സയും ഗൗളി ശാസ്ത്രവും ജോൺ മയ്യനാട്‌ എ 1873
349 നാഡിനക്ഷത്രമാലയും നാഡിനിർണ്ണയവും ദ്വിഗ്വേക്കർ ബി.പി; വെങ്കിടാചല ശാസ്ത്രികൾ (വ്യാഖ്യാതാ) 1889
350 നിദാനം നാഷ്‌ റോബർട്ട്‌ 1878
351 നിദാനം നാഷ്‌ റോബർട്ട്‌ 1881
352 വൈദ്യസംഗ്രഹം വിശേഷയോഗസഹിതം നാരായണപിള്ള പണ്ടാരത്തുവീട്ടിൽ; കേശവനാശാൻ വി (വ്യാഖ്യാതാ) 1914
353 നിദാനം നാഷ്‌ റോബർട്ട്‌ 1876
354 സുഖസാധകം പാച്ചുമൂത്തത്‌ വൈക്കത്ത്‌; വാസുദേവശർമ്മ സി.കെ (വ്യാഖ്യാതാ) 1915
355 ബാലചികിത്സ ബാലകൃഷ്ണൻ കെ.പി; വേലായുധൻപിള്ള മയ്യനാട്ട്‌ (എഡിറ്റർ) 1908
356 ആയുർ‌വേദ ഔഷധക്രമങ്ങൾ മണിശങ്കർ ഗോവിന്ദജി 1914
357 മാധവനിദാനം മാധവൻ; കേശവനാശാൻ വി (വ്യാഖ്യാതാ) 1922
358 മാധവനിദാനം മാധവൻ; ശാന്തപ്പവാളികൻ നാരായണവാളികൻ (വിവർത്തകൻ) 1883
359 വസുരി ചികിത്സ മാർക്കണ്ഡേയമുനി; അംബാദാസനു എൻ.എ. കൈയ്മൾ (വിവർത്തകൻ) 1883
360 വൈദ്യജീവിനം ലോലിംബരാജ 1891
361 അഷ്ടാംഗഹൃദയം വാഗ്ഭട; ഉപ്പോട്ടു കണ്ണൻ (വ്യാഖ്യാതാ) 1874
362 അഷ്ടാംഗഹൃദയം നിദാനസ്ഥാനം തൃതീയസ്കന്ധം വാഗ്ഭട; ഉപ്പോട്ടു കണ്ണൻ (വ്യാഖ്യാതാ) 1874
363 അഷ്ടാംഗഹൃദയം ഭാഷാ വാഗ്ഭട; ഗോവിന്ദൻവൈദ്യൻ പി.എം (വിവർത്തകൻ) 1915
364 അഷ്ടാംഗഹൃദയം സൂത്രസ്ഥാനം വാഗ്ഭട; രാമവാരിയർ കൈക്കുളങ്ങര (വ്യാഖ്യാതാ) 1915
365 അഷ്ടാംഗഹൃദയം നിദാനസ്ഥാനം വാഗ്ഭട; രാമവാരിയർ കൈക്കുളങ്ങര (വ്യാഖ്യാതാ) 1915
366 അഷ്ടാംഗഹൃദയം നിദാനസ്ഥാനം വാഗ്ഭട; രാമവാരിയർ കൈക്കുളങ്ങര (വ്യാഖ്യാതാ) 1913
367 അഷ്ടാംഗഹൃദയം നിദാനം വാഗ്ഭട; ശൗരിയാർ സ്വാമി (വ്യാഖ്യാതാ) 1866
368 അഷ്ടാംഗഹൃദയം ഉത്തരസ്ഥാനം വാഗ്ഭട; രാമവാരിയർ കൈക്കുളങ്ങര (വ്യാഖ്യാതാ) 1896
369 അഷ്ടാംഗഹൃദയം ഉത്തരസ്ഥാനം വാഗ്ഭട; വാരിയർ പി.എ (എഡിറ്റർ) 1866
370 അഷ്ടാംഗഹൃദയം ഉത്തരസ്ഥാനം വാഗ്ഭട; രാമവാരിയർ കൈക്കുളങ്ങര (വ്യാഖ്യാതാ) 1896
371 അഷ്ടാംഗഹൃദയം ഉത്തരസ്ഥാനം വാഗ്ഭട; രാമവാരിയർ കൈക്കുളങ്ങര (വ്യാഖ്യാതാ) 1896
372 അഷ്ടാംഗഹൃദയനിദാനസ്ഥാനം വാഗ്ഭട; തൊമ്മി ചാണ്ടിപ്പിള്ള (വിവർത്തകൻ) 1916
373 അഷ്ടാംഗഹൃദയം സൂത്രസ്ഥാനം വാഗ്ഭട; ഏലൂർ അച്യുതനുണ്ണി എടപ്പള്ളിൽ (വിവർത്തകൻ) 1862
374 അഷ്ടാംഗഹൃദയം നിദാനസ്ഥാനം വാഗ്ഭട; ഗോവിന്ദൻവൈദ്യൻ പി.എം (വിവർത്തകൻ) 1910
375 അഷ്ടാംഗഹൃദയം ഔഷധശുദ്ധി വാഗ്ഭട; ചാണ്ടിപ്പിള്ള തൊമ്മി (വിവർത്തകൻ) 1916
376 ദിനചര്യ വാഗ്ഭട; പുന്നൂസ്‌ കോര ചിങ്ങവനം (വിവർത്തകൻ) 1915
377 ചികിത്സാസംഗ്രഹം വാരിയർ പി.എസ്‌ 1909
378 നേത്രചികിത്സ വാഗ്ഭട; രാമവാരിയർ കൈക്കുളങ്ങര (വ്യാഖ്യാതാ) 1914
379 ഞങ്ങളുടെ വാസ്തവം വാരിയർ പി.എസ്‌ 1916
380 വിഷൂചിക വാരിയർ പി.എസ്‌ 1906
381 വൈദ്യശാസ്ത്രം None 1872
382 കൃഷിപാഠങ്ങൾ കുഞ്ഞൻപിള്ള എൻ 1915
383 വൈദ്യസാര സംഗ്രഹ ചിന്താമണി അഹമ്മദ്‌ പണ്ഡിതർ കെ (എഡിറ്റർ) 1915
384 വിഷവൈദ്യം സാരസംഗ്രഹം കൃഷ്ണപിഷാരടി ആറ്റൂർ (വ്യാഖ്യാതാ‍) 1909
385 വിഷവൈദ്യം സാരസംഗ്രഹം കൃഷ്ണപിഷാരടി ആറ്റൂർ (വ്യാഖ്യാതാ‍) 1920
386 ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സാ സാരസർവസ്വം വേലുപ്പിള്ള കിഴക്കെകല്ലുവിളാകത്ത്‌ എസ്‌ 1915
387 വൈദ്യമാലിക ലൂക്ക്‌ പി (എഡിറ്റർ) 1874
388 മർമ്മവിഭാഗവും മർമ്മചികിത്സയും സെബാസ്റ്റ്യൻ അറക്കൽ 1866
389 സർപ്പവും സർപ്പധ്വംസനവും അവയുടെ ചികിത്സയും സെബാസ്റ്റ്യൻ അറക്കൽ; ഏലിയദാവീദ്‌ (വിവർത്തകൻ) 1895
390 ലക്ഷണാമൃതം സുന്ദരഭട്ടാചാര്യ; സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി ഈ.പി (വിവർത്തകൻ) 1905
391 സുശ്രുതസംഹിത സുശ്രുതൻ; നാരായണൻ വടക്കെപ്പാട്ട്‌ (വിവർത്തകൻ) 1915
392 കൃഷിശാസ്ത്രം കുഞ്ഞൻപിള്ള എൻ 1911
393 കൃഷിശാസ്ത്രം കുഞ്ഞൻപിള്ള എൻ 1916
394 ശാസ്ത്രീയവും പ്രായോഗികവുമായ തെങ്ങുകൃഷിയും കാപ്പികൃഷിയും കുര്യൻജോൺ പി 1922
395 തെങ്ങുകൃഷി കുഞ്ഞൻപിള്ള എൻ 1914
396 കൃഷിശാസ്ത്രം ഗോവിന്ദപിള്ള കെ 1902
397 കൃഷിതന്ത്രം കൃഷ്ണൻ പി.ഐ 1910
398 കൂവരകുകൃഷി ഗോവിന്ദൻ കെ.സി 1907
399 തെങ്ങുകൃഷി (കുട്ടികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായിട്ട്‌) ഡൊമ ക്‌ ചെറിയാൻ കെ 1869
400 ജപ്പാൻ രാജ്യത്തിലെ കൃഷിയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണം നിക്കാൾസൺ എഫ്‌.ഐ 1913
401 കൃഷിശാസ്ത്രം പത്മനാഭപിള്ള ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം 1905
402 കൃഷിശാസ്ത്രം മൂലപാഠം പഴനി ആണ്ടി സെഞ്ചി 1876
403 കൃഷിശാസ്ത്രം വേലുപ്പിള്ള ടി.കെ 1908
404 കൃഷിശാസ്ത്രം ബെൻസൺ സി; സുബ്ബരായ്യൻ സി.കെ 1893
405 കാലിവളർത്തൽ None 1920
406 കൃഷിശാസ്ത്രം രാമകൃഷ്ണപിള്ള കെ; ശങ്കരപ്പിള്ള എൻ 1903
407 കൃഷിശാസ്ത്രം രാമകൃഷ്ണപിള്ള കെ; ശങ്കരപ്പിള്ള എൻ; രാജരാജവർമ്മ ഇ.ആർ (എഡിറ്റർ) 1904
408 മാന്വൽ ഫാർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്‌ സ്റ്റാഫ്‌ സുബ്ബയ്യാ അയ്യർ ടി.വി 1922
409 ഗോരക്ഷക ഉപദേശം ഗോപാലപിള്ള ആനേക്കളീലിൽ എസ്‌ 1911
410 മാതംഗലീല നീലകണ്ഠ; ചോയി പി (വ്യാഖ്യാതാ) 1904
411 മാതംഗലീല നീലകണ്ഠ; ശേഖരവാരിയർ (വിവർത്തകൻ) 1908
412 കന്നുവൈദ്യം ലക്ഷ്മണയ്യർ ടി.ജി 1904
413 ഗജരക്ഷാതന്ത്രം ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ പുതുമനപുഷ്പകത്ത്‌ 1915
414 പാചകയോഗങ്ങൾ കല്യാണിഅമ്മ കെ.എം 1917
415 പാചകവിധി കണ്ണൻ ഗുരുക്കൾ വായത്ത 1888
416 സ്ത്രീധർമ്മസംഗ്രഹം കേശവപിള്ള ടി.എ 1913
417 ശിശുപരിചരണം ഗോവിന്ദപിള്ള എം.ആർ 1919
418 ഗൃഹഭരണം ഡേവിഡ്‌ സി.ഡി 1911
419 ഭാര്യാധർമ്മം നാരായണൻ നായർ വടക്കേപ്പാട്ട്‌ 1911
420 ബാലപരിശീലനം പത്മനാഭപിള്ള ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ജി (വിവർത്തകൻ) 1921
421 ബാലപരിചരണത്തിനുള്ള സൂചനകൾ മാധവരായർ ടി; നേറ്റീവ്‌ തിങ്കർ എ (വിവർത്തകൻ) 1891
422 പാചകചിന്താമണി വേലുപ്പിള്ള എൻ 1902
423 ഹിന്റ്സ്‌ ഓൺ ദി ട്രെയിനിംഗ്‌ അഫ്‌ നേറ്റീവ്‌ ചിൽഡ്രൻ (Hints on the training of native children) മാധവരായർ ടി; നേറ്റീവ്‌ തിങ്കർ എ (വിവർത്തകൻ) 1889
424 ബാലപരിശീലനം രാമൻ പി.എം 1915
425 ഗൃഹഭരണപ്രവേശം രാമൻപിള്ള സി 1904
426 കുടുംബനീമിത്രം വീയറാ സി.ജെ 1906
427 പാചകചിന്താമണി വേലുപ്പിള്ള എൻ 1921
428 പാചകലതിക വേലുപ്പിള്ള എൻ 1919
429 ബാലനിധി വേലുപ്പിള്ള സി.ആർ 1915
430 ആരോഗ്യരക്ഷയും ഗൃഹഭരണവും കല്യാണിഅമ്മ ബി 1914
431 ശീലം ഗോവിന്ദപിള്ള എ 1922
432 ഹസ്തലക്ഷണദീപികാ ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ കടത്തനാട്ട്‌ 1892
433 ദൈവം പ്രണയം സംഗീതം ഖലീൽ ജിബ്രാൻ; ഗോപിദാസ്‌ (വിവർത്തകൻ) None
434 ഉത്തമ കുടുംബസഹായി ഖമറുന്നീസാ മുഹമ്മദ്‌ None
435 അപകടം എന്റെ സഹയാത്രികൻ മാധവൻകുട്ടി വി.കെ 199
436 ഉർദു ഗുരുനാഥൻ മുഹമ്മദ്‌ പി 1900
437 മുഖ്യമന്ത്രി മുതൽ... കിഴക്കേമുറി ഡി.സി 198
438 പന്ത്രണ്ടു രാശികൾ കടലുണ്ടി പി.സി 1887
439 ഓണംതുരുത്തു ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യം നായർ കെ.പി None
440 ഊണുതൊട്ട്‌ ഉറക്കംവരെ കുഞ്ഞുണ്ണി None
441 സൂർശതകം സൂർദാസ്‌; കോശി കെ.എം (വിവർത്തകൻ) None
442 യൂറിക്ക ടെസ്റ്റ്‌ ത്രിദീപ ജെ None
443 ക്വിസ്‌ 5000 നായർ ബി.എസ്‌ None
444 അവന്റെ പേര്‌ യേശു ക്ലിൻഡ None
445 ആസ്തമ അപ്പുക്കുട്ടമേനോൻ പി; ഗോപികൃഷ്ണൻ എൻ None
446 കണ്ണശ്ശരാമായണം സുന്ദരകാണ്ഡം പരമേശ്വരയ്യർ എസ്‌. ഉള്ളൂർ (എഡിറ്റർ) 1919
447 ഇന്ത്യാരാജ്യഭരണം None 1889
448 സംഗീതരത്നമാല None 1915
449 മഹാബലി ചരിതം മുതലായത്‌ None 1874
450 സദാചാരമാലിക ചാത്തൻനായർ കെ 1914
451 രാസക്രീഡ തുള്ളപ്പാട്ട്‌ ചാതൊമ്മമ്മ തേനാത്തെ 1881
452 ശ്രീമൂലമഹാരാജവിജയം കേശവപിള്ള കെ.സി 1901
453 ഇന്ത്യയിലെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ മാനവേദൻ രാജാ കെ.സി 1918
454 തിരുവിതാംകൂർ ഭൂവിവരണം None 1917
455 സപ്തസ്വരം None 1906
456 ഇന്ത്യാഭരണം None 1907
457 ശ്ലേഷമാല കരുണാകരമേനോൻ മരുതൂർ 1911
458 നളചരിത മണിപ്രവാളകാവ്യം മന്ദൻഗുരുക്കൾ മാടായി 1917
459 ശ്രീബുദ്ധൻ ചിദാനന്ദസ്വാമി 1893
460 വിദ്യാലയവിനോദങ്ങൾ കൃഷ്ണവാരിയർ എം.ആർ (എഡിറ്റർ) 1916
461 ശാരദാകർണ്ണാമൃതം ശിവപ്രസാദ്‌ സി.എം 1915
462 ശ്യാമളാദണ്ഡകം ശ്യാമളാദണ്ഡകം 1895
463 സന്ധ്യാനാമം ശങ്കുണ്ണിവാരിയർ എൻ (എഡിറ്റർ) 1880
464 ശ്യാമളാദണ്ഡകം നാരായണൻ നമ്പി തേലപ്പുറത്ത്‌ (വ്യാഖ്യാതാ‍) 1918
465 ശ്രീരാമസഹസ്ര നാമസ്തോത്രവും ഗായത്രീ രാമായണവും None 1917
466 ശിവനക്ഷത്രമാലാസ്തവം ശാരാദാബായ്‌ കീഴ്കുളം ബി 1912
467 ശാരദാസ്തവം ശ്രീനിവാസശാസ്ത്രികൾ എ (എഡിറ്റർ) 1912
468 സന്ധ്യാ അല്ലെങ്കിൽ ജീവഗീതാ None 1922
469 സന്ധ്യാവന്ദനാദി മന്ത്രരത്നാർത്ഥ പ്രകാശിക വിശേഷ്ഠ ശാസ്ത്രി എസ്‌.വി (വ്യാഖ്യാതാ‍) 1921
470 സുബ്രഹ്മണ്യമാലൈ സുകുമാരപിള്ള കരയംവെട്ടത്ത്‌ 1913
471 ബുദ്ധഗാഥ അമ്മാളുഅമ്മ തരവത്ത്‌ (വിവർത്തകൻ) 1913
472 ഹരിനാമകീർത്തനം None 1919
473 ഹരിനാമകീർത്തനം None 1888
474 സ്തവമാലിക സോമനാഥൻപിള്ള പി.ആർ 1908
475 സ്തരത്നമാലാ സോമനാഥൻപിള്ള പി.ആർ; കേശവമേനോൻ ഓടാട്ടിൽ (എഡിറ്റർ) 1908
476 സ്തോത്രപുഷ്പാഞ്ജലി സോമനാഥൻപിള്ള പി.ആർ; ഗോപാലൻ നായർ കൊല്ലങ്കോട്‌ (വ്യാഖ്യാതാ) 1908
477 ഹരിനാമകീർത്തനം None 1875
478 ഹരിനാമകീർത്തനം പത്മനാഭപിള്ള (എഡിറ്റർ) 1913
479 ഹരിനാമകീർത്തന വ്യാഖ്യാനം ശ്രീനിവാസയ്യർ (വ്യാഖ്യാതാ‍) 1887
480 ബുദ്ധചരിതം അമ്മാളുഅമ്മ തരവത്ത്‌ 1913
481 ഹീഠകാരത്രിശതാർച്ചന None 1907
482 ശ്രീബുദ്ധൻ ചിദാനന്ദസ്വാമി 1920
483 ശ്രീബുദ്ധൻ ചിദാനന്ദസ്വാമി 1918
484 നീതിബോധകഥകൾ നാരായണൻ നമ്പി തേലപ്പുറത്ത്‌ (വിവർത്തകൻ) 1916
485 ധർമ്മപദം നാരായണൻനമ്പി തേലപ്പുറത്ത്‌ (വിവർത്തകൻ) 1915
486 ഹിന്ദുമതസംഭാഷണം അന്തോണി ദെപാദുവാ 1896
487 സത്യസഭ ഏത്‌ അന്തപ്പായി സി 1916
488 ദെക്രേത്ത അജൂതി ആന്ദ്രേ 1889
489 അന്തിക്രിസ്തു (അഥവാ പാപമനുഷ്യൻ) അന്തപ്പായി സി 1910
490 എന്റെ മാനസാന്തരം അപ്പാസാമിപ്പിള്ള 1921
491 ക്രിസ്തീയ പുനരൈക്യം അന്തപ്പായി സി 1922
492 വേദചരിത്രം അന്തോണി ദെപാദുവാ 1880
493 തത്വജ്ഞാന ഉല്ലാസം അന്തോണി ദെപാദുവാ 1901
494 വിജ്ഞാനദർപ്പണം അന്തോണി ദെപാദുവാ 1896
495 അന്ദ്രുതൻ......സംവാദം അന്ത്രയോസ്‌ കളപ്പുരയ്ക്കൽ 1906
496 കുമ്പസാരം എന്ന കൂദാശയിൻമെലുള്ള തർക്കങ്ങൾ അൽപൊൻസ 1861
497 അമലോത്ഭവമാതാവിൻ മാസവണക്കം അബ്രഹാം സി.ഇ; അപ്രേം പട്ടക്കാരൻ (വിവർത്തകൻ) 1904
498 അമൃതനിക്ഷെപം അബ്രഹാം സി.ഇ 1860
499 അയൽക്കാരനെ കൊന്നവന്റെ കഥ അമ്മട്ടിൽ ഐ.ജെ 1872
500 ദേവമാതൃസംക്ഷേപ ചരിത്രം അർണ്ണോസ്‌ പാതിരി; [ജോൺ എർണസ്തൂസ്‌ ഹാങ്ക്‌ സെൽഡൽ] 1875
501 പള്ളി ആരാധന അരുമനായകം സി; മാത്തൻ ടി.എം (വിവർത്തകൻ) 1902
502 ഞാൻ ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചതെങ്ങനെ അലഹസുന്ദരം സി.ടി 1918
503 ഇൻഡ്യയും മിഷ്യൻവേലയും അസറിയ വി.എസ്‌ 1919
504 സ്ഥിരീകരണം അസറിയ വി.എസ്‌ 1918
505 ആത്മൗഷധം അസറിയ വി.എസ്‌ 1878
506 ആചാരക്രമം അസറിയ വി.എസ്‌ 1887
507 ആത്മജീവനം അസറിയ വി.എസ്‌ 1883
508 ഗ്രാമസണ്ടേ സ്കൂൾ ആന്നട്ട്‌ എഡ്വേർഡ്‌ എ; ഉമ്മൻ വി.പി (വിവർത്തകൻ) 1920
509 പാഠസജ്ജീകരണം ആന്നട്ട്‌ എഡ്വേർഡ്‌ എ; മാമ്മൻ വി.പി (വിവർത്തകൻ) 1916
510 സൺഡെസ്കൂൾ അദ്ധ്യാപനസഹായി ആന്നട്ട്‌ എഡ്വേർഡ്‌ എ; മാമ്മൻ വി.പി (വിവർത്തകൻ) 1913
511 ആരാധനാ കീർത്തനങ്ങൾ ആർ‌ണോൾഡ്‌ എഡ്വിൻ 1906
512 രാജപടയാളികൾക്കുള്ള ആത്മാവിന്റെ വാൾ ആർക്കിബാൾഡ്‌ ആർ.ടി 1919
513 ആരാധന ക്രമം ആർ‌ണോൾഡ്‌ എഡ്വിൻ 1913
514 ആരാധനാ കീർത്തനങ്ങൾ ആർ‌ണോൾഡ്‌ എഡ്വിൻ 1880
515 ഇടയചരിത്രഗീതം ഇഗ്നേഷ്യസ്‌ വെള്ളരിങ്ങാട്ട്‌ 1878
516 ഉത്തമമിത്രൻ None 1879
517 മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി സമൂഹം ഇട്ടിച്ചെറിയ എം.വി 1910
518 മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി സമൂഹം ഇട്ടിച്ചെറിയ എം.വി 1917
519 മലങ്കര സുറിയാനി സഭയേയും സമുഹത്തേയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിരുതു പ്രകരണം ഇട്ടിയേരാ ഈപ്പൻ റവ 1871
520 ഇന്ത്യയിലെമതവൃത്താന്തം ഇട്ടൂപ്പ്‌ എ.സി 1890
521 ഇഹലോകത്തുള്ള സമസ്തക്രിസ്തുസഭയുടെ അവസ്ഥ ഇൻവുഡ്‌ ചാറത്സ്‌ 1911
522 നിധിനിധാനം ഇറിയോൻ 1860
523 തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ക്രൈസ്തവ മഹാജനസഭ ഈപ്പൻ മാപ്പിള ടി.പി (എഡിറ്റർ) 1911
524 മലയാളത്തെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുരാതന പാട്ടുകൾ ഉതുപ്പ്‌ ലൂക്ക്‌ പി (എഡിറ്റർ) 1910
525 കർത്താവിന്റെ അത്താഴം വസ്തുഭേദനിഷേധം ഉമ്മൻപാദ്രി ഡബ്ലിയു.ഒ 1906
526 ഉൽകൃഷ്ടജീവിതം ആർച്ച്‌ ഡീക്കൻ; [ഉമ്മൻ മാമ്മൻ ആർച്ചുഡീക്കൻ]; മേരി പി. ളൂയീസ്‌ (മിസ്സിസ്‌] (വിവർത്തകൻ] 1915
527 മേരി ജോൺസിന്റെയും അവളുടെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെയും കഥ ആർച്ച്‌ ഡീക്കൻ; [ഉമ്മൻ മാമ്മൻ ആർച്ചുഡീക്കൻ] 1905
528 വി. യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിന്‌ എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനം എഡ്മണ്ഡ്‌ ഡബ്ലിയു.ജെ; ശാമുവേൽ മുൻഷി; ദാനിയേൽ എം (വിവർത്തകൻ) 1908
529 അപ്പൊസ്തലൻമാരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ എഡി ഷെർവുഡ്‌ ജി 1910
530 ഈശ്വര സാക്ഷാൽക്കാരം എഡി ഷെർവുഡ്‌ ജി; ജോസപ്പ്‌ ടി.കെ (വിവർത്തകൻ) 1921
531 നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വ്യാകുലഭംഗപ്പാട്‌ എഫ്‌റോം കുന്നപ്പള്ളി; പൗലോസ്‌ (വിവർത്തകൻ) 1913
532 പവിത്രചരിത്രം കുർട്ടസ്‌ ജെ.എച്ച്‌; ഇരിയോൺ സി (വിവർത്തകൻ) 1860
533 രക്ഷാനിർണ്ണയ പ്രമോദം കട്ടിങ്ങ്‌ ജോർജ്ജ്‌; തോമസ്‌ എം (വിവർത്തകൻ) 1900
534 ക്രിസ്തു അനന്യസാധാരണൻ ഒസ്മാസ്റ്റൺ ജെ.എച്ച്‌ 1920
535 ഒരു സ്നേഹിതന്റെ വഴി ഒകോണർ എഡ്വേർഡ്‌ 1875
536 സർവ്വകാലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഏകഅവതാരം ഒസ്മാസ്റ്റൺ ജെ.എച്ച്‌; രാമപ്പൊതുവാൾ ആർ (വിവർത്തകൻ) 1920
537 പാപമോചനം കട്ടിങ്ങ്‌ ജോർജ്ജ്‌; തോമസ്‌ പി (വിവർത്തകൻ) 1900
538 കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു None 1918
539 കത്തോലിക്ക മതതത്വങ്ങൾ ഗ്രഗറി (ഫാദർ) 1920
540 രക്ഷാനിർണ്ണയസന്തോഷം കട്ടിങ്ങ്‌ ജോർജ്ജ്‌; അബ്രഹാം ടി.കെ (വിവർത്തകൻ) 1900
541 കന്തീലാ കഹനൈത്താ കട്ടിങ്ങ്‌ ജോർജ്ജ്‌; ഗീവറുഗീസ്‌ കത്തനാർ തേനുങ്കൽ (വിവർത്തകൻ) 1849
542 കല്യാണിക്കുട്ടി (അഥവാ ഈശ്വരഭജനം) None 1922
543 കഷ്ഠാനുഭചരിത്രം None 1870
544 ചെറിയ ചോദ്യോത്തരപുസ്തകം കാൽഡ്‌വെൽ റോബർട്ട്‌ 1900
545 തിരുവത്താഴധ്യാനമാല കാൽഡ്‌വെൽ റോബർട്ട്‌; മാത്തൻ ടി.എം (വിവർത്തകൻ) 1900
546 കുടുംബപ്രാർത്ഥനകൾ കുഞ്ഞാപ്പറമ്പിൽ ജെ 1841
547 കുടുംബപ്രാർത്ഥനകൾ കുഞ്ഞാപ്പറമ്പിൽ ജെ 1834
548 കുഠാരഹാനി കുഞ്ഞാപ്പറമ്പിൽ ജെ 1886
549 മലയാളത്തെ സുറിയാനി സമുദായത്തേയും സഭയേയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചരിത്ര സംഗ്രഹം കുരുവിള കെ 1872
550 കുർബ്ബാന കാണാനുള്ള നമസ്കാരങ്ങളും കുമ്പസാരത്തിന്റെ ആസ്തപ്പാടും കുർട്ടസ്‌ ജെ.എച്ച്‌ 1867
551 മാർ‌തോമ്മാ നസ്രാണികളുടെ സത്യവിശ്വാസം കുര്യൻ പി (എഡിറ്റർ) 1908
552 പരിത്യാഗ പരമകാഷ്ഠ (അഥവാ ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവം) കുര്യൻ കത്തനാർ മറ്റത്തിൽ 1921
553 യേശുക്രിസ്തു (അഥവാ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഥ കള്ളക്കഥയോ) കുര്യൻ കത്തനാർ മറ്റത്തിൽ 1920
554 ക്രിസ്തുമതഖണ്ഡനം കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛൻ 1903
555 കൃപാനിധി കുഴിപ്പിൽ (ഫാദർ); കെറുബിൻ അച്ഛൻ ആ (വിവർത്തകൻ) 1913
556 ക്രിസ്ത്യാനിമാർഗ്ഗവും ഹിന്ദുമാർഗ്ഗവും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം കൃഷ്ണമോഹൻ ബാനർജി 1906
557 പ്രസംഗം കെയിലി ജെ. ആർച്ചുഡീക്കൻ 1899
558 ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ None 1883
559 സന്യാസ വ്രതങ്ങൾ കൊട്ടെൻ പീറ്റർ; മർസ്സലീനോസ്‌ ആ (വിവർത്തകൻ) 1906
560 വിശുദ്ധകുർബാനയ്ക്കും മാതാവിന്നും യൗസേപ്പുപിതാവിനുമുള്ള വിസീത്തകൾ കെറൂബിൻ (ഫാദർ) (എഡിറ്റർ) 1912
561 യഹോവഭക്തൻമാർക്കുള്ള ആശ്വാസഗീതങ്ങൾ കൊച്ചൂഞ്ഞ്‌ ഇടയാറൻമുള (എഡിറ്റർ) 1922
562 സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം (നസ്രാണികൾ ഒക്കെയും അറിയേണ്ടും സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം) ക്ലമന്റ്‌ പാതിരി 1772
563 ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ None 1861
564 ക്രിസ്തീയ സൗഭാഗ്യ ജീവിതം വറുഗീസ്‌ ജെ (വിവർത്തകൻ) 1901
565 ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ None 1902
566 ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ None 1912
567 ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപദേശസംഗ്രഹം None 1895
568 ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം None 1888
569 ക്രിസ്ത്യാനി വേദപുസ്തകം എന്ത്‌ അതിൽ പറയുന്ന സാരങ്ങൾ എന്ത്‌ None 1853
570 സോളമന്റെ സുഭാഷിതങ്ങൾ ഗോസ്റ്റ്‌ ഇമാനുവൽ എച്ച്‌; മാണിക്കത്തനാർ (വിവർത്തകൻ) 1921
571 സുമാർഗ്ഗപ്രകാശിക ഗിബ്ബൺസ്‌ കർദ്ദിനാൾ; അന്തപ്പായി ചിറയത്ത്‌ (വിവർത്തകൻ) 1902
572 വൈദിക ദർപ്പണം (അഥവാ തിരുനാൾ വിവരണം) ഗിൽവാ അംബ്രൊസീസ; ഗീവർഗീസച്ചൻ (വിവർത്തകൻ) 1900
573 സുറിയാനി സത്യവിശ്വാസ സഭയിലെ മതോപദേശ സാരങ്ങൾ ഗീവർഗീസു കത്തനാർ വട്ടശ്ശേരിയിൽ 1892
574 ഭാരതഹൃദയം ഗുഡിയർ മെത്രാപ്പൊലീത്താ; അന്തപ്പായി സി (വിവർത്തകൻ) 1921
575 ക്രിസ്തുസഭാ ചരിത്രം ഗുണ്ടർട്ട്‌ ഹെർമ്മൻ 1871
576 ജർമ്മനീയ രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തുസഭാ നവീകരണം ഗുണ്ടർട്ട്‌ ഹെർമ്മൻ 1866
577 നളചരിത സാരശോധന ഗുണ്ടർട്ട്‌ ഹെർമ്മൻ 1867
578 ഗുപ്തരത്നം അതായത്‌ സന്യാസാന്തത്തിൽ പുണ്യപൂർണ്ണത പ്രാപിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തിയുള്ള ആത്മാവിന്റെ പഠനങ്ങൾ ഗുണ്ടർട്ട്‌ ഹെർമ്മൻ 1883
579 ഗൃഹസ്ഥധർ‌മ്മോദ്യാനം ഗുണ്ടർട്ട്‌ ഹെർമ്മൻ 1872
580 യേശു ദൈവമായിരുന്നുവോ ഗോപാലൻ എ 1910
581 ഗൃഹസ്ഥരായ കർ‌മ്മെലീത്താ ദി. മൂന്നാം സഭക്കാരുടെ ക്രമചട്ടം ഗുണ്ടർട്ട്‌ ഹെർമ്മൻ 1899
582 വ്യാകുല പ്രസംഗം ഗോൺസാൽവസ്‌ യാക്കോബ്‌; മിഖൈൽ വസ്ത്യൻ കാട്ടുങ്കൽ ആലപ്പുഴ (വിവർത്തകൻ) 1885
583 നീതീകരണം ചാപ്മാൻ ജെ 1860
584 ചന്ദ്രലീല ചന്ദ്രജിവർമ്മ ടാഗുർഖാൻ; നാരായണിക്കുട്ടി അമ്മ കെ (വിവർത്തകൻ) 1914
585 ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും അപ്രേംസ്കറിയ, മർസലീനോസ്‌ (വിവർത്തകൻ) 1908
586 ചതുർവിധോത്തരീയങ്ങൾ None 1921
587 ക്രിസ്തു ഒരു കെട്ടുകഥ (അഥവാ ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല) ചന്ദ്രജിവർമ്മ ടാഗുർഖാൻ 1921
588 ചരലിൽ ശുദ്ധ സെബാസ്റ്റ്യന്റെ തിരുസ്ഥലം ചന്ദ്രജിവർമ്മ ടാഗുർഖാൻ 1918
589 ജ്ഞാനപറുദീസ ചിപ്രിയാനോസ്‌ 1907
590 ഞാൻ റോമ്മാസഭയെ വിടുവാനുണ്ടായ കാരണം ചിനക്കി; ഉമ്മൻ ഡബ്ലിയു.ഒ (വിവർത്തകൻ) 1905
591 ചെറിയ ഗീതപുസ്തകം ചെറി കുന്നംകുളം ഇ.എം 1911
592 ജപമാല നിക്ഷേപം ജനാർദ്ദനമേനോൻ കുന്നത്ത്‌ 1900
593 ചോദ്യത്തരമായിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിന്നടുത്ത ജ്ഞാനൊപദേശ സംഗ്രഹവും വോദോപദേശസംക്ഷെപവും ചെറിയാൻ സി.വി 1865
594 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (ജാക്കൊബയിറ്റു സിറിയൻ ചർച്ചിനെപ്പറ്റി) ചെറിയാൻ സി.വി 1875
595 പുതിയനിയമത്തിലെ ശബ്ബത്ത്നാൾ ജെയിംസ്‌ ജെ.എസ്‌.റവ 1915
596 കേംബ്രിഡ്ജ്‌ നിക്കൽസൻ പാഠകശാലയുടെ ചരിത്രസംക്ഷേപം ജോൺ ഇ.വി 1909
597 വേദമാഹാത്മ്യ സാക്ഷ്യശതകം ജോൺ ഇ.വി (എഡിറ്റർ) 1906
598 കത്തോലിക്കു സഭ ജോബ്‌ കെ.ഇ 1921
599 ജ്ഞാനപീയൂഷം ജോളി ലി 1847
600 ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കു എന്തു തോന്നുന്നു ജോബ്‌ ടി.ഡി 1912
601 തന്നെക്കുറിച്ചു തന്നേയുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ സാക്ഷ്യം ജോബ്‌ ടി.ഡി 1908
602 തിരുവെഴുത്തുകളും കുറാനും ഒരു താരതമ്യപഠനം ജോബ്‌ ടി.ഡി 1907
603 ത്രിത്വോപദേശവും ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവതത്വവും ജോബ്‌ ടി.ഡി 1912
604 പരബ്രഹ്മവും ദൈവവും ജോബ്‌ ടി.ഡി 1907
605 സുവിശേഷരാജ്യം ജോബ്‌ ടി.ഡി 1902
606 ജ്ഞാനനവരത്നം ജോളി ലി 1877
607 സഭയും സമുദായവും ജോർജ്ജ്‌ വി.സി 1921
608 നസറേത്തിലെ യോഗി ജോസഫ്‌ പി. ഡീക്കൻ 1916
609 അൾമേനികളും വേദപ്രചാരവും ജോസഫ്‌ പാഞ്ഞിക്കാരൻ 1921
610 കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കരുടെ ആധുനികാവസ്ഥ ജോസഫ്‌ മയ്യനാട്ട്‌ വി 1906
611 സുകുമാരി ജോസഫ്‌ മൂലിയിൽ 1897
612 ജ്ഞാനദീപം ജോളി ലി 1870
613 ജ്ഞാനോപദേശം ജോളി ലി 1889
614 ചർച്ചു മിഷ്യൻ സമൂഹം നടത്തുന്ന മിഷ്യൻ വേലെക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനാ വലയം ടി.കെ.ബി 1912
615 ക്രിസ്തീയ ജയജീവിതത്തിൻ രഹസ്യം ടോറി ആർ.ഇ 1913
616 പ്രാർത്ഥനീയം ടോറി ആർ.ഇ; വർഗ്ഗീസ്‌ ജെ (വിവർത്തകൻ) 1905
617 സുവിശേഷക സഹായി ടോറി ആർ.ഇ; ടി.കെ.എൻ (വിവർത്തകൻ) 1909
618 കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഡാൽടൻ ഡബ്ലിയു; ഉമ്മൻ മാമ്മൻ (വിവർത്തകൻ) 1917
619 ആകുലനിവാരണം (അഥവാ ജ്ഞാന ആറുതൽ) None 1906
620 ദൈവവചനം പഠിക്കുന്നത്‌ എങ്ങിനെ ഡേവിഡ്‌ വി.ടി; മാമ്മൻ പി.ഇ (വിവർത്തകൻ) 1908
621 നിനക്കു പരിശുദ്ധസ്നാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡേവിഡ്‌ വി.ടി; തോമസ്‌ പി.ടി (വിവർത്തകൻ) 1909
622 വേദാനുസരണമായ ഹൃദയളശുദ്ധീകരണം ഡേവിഡ്‌ വി.ടി; തോമസ്‌ പി.ടി (വിവർത്തകൻ) 1908
623 ഇമാദ്‌-ഉദ്‌-ദ്ദീൻ തീയൊദോർ ജെ.വി.എൽ 1914
624 വേദപാഠ പ്രകാശികാ തഡയൂസ്‌ ജി.ഇ 1915
625 തിരുഹൃദയ ഭക്തി തിമോത്തിയോസ്‌ യോഹന്നാൻ; ബെർണ്ണാദ്‌ തോമാച്ചൻ (വിവർത്തകൻ) 1905
626 പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുമതവും വേദപുസ്തകവും തോമസ്‌ മണഞ്ചേരി 1921
627 ക്രിസ്താനുകാരം തോമസ്‌ അക്കമ്പീസ്‌; റൊമുവാൾദളൂയിസ്‌ ചെറുപുനത്തിൽ (വിവർത്തകൻ) 1884
628 സഭയുടെ ചരിത്രസംക്ഷേപം 1829-1908 തോമാ ബർണ്ണർമോസ 1908
629 മാർ‌തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തോമാ ബർണ്ണാർദ്‌ 1921
630 ദൈവമാതാവിന്റെ പ്രവണമാസം ദെൽമോന്തെ ബർത്തുലോമിയൊ 1864
631 തിരുഹൃദയവണക്കം തോമാകത്തനാർ കുർയ്യാളച്ചേരി 1904
632 ദിവ്യരക്ഷിതാവിന്റെ തിരുഹൃദയവണക്കമാസം ദാസ്‌ പി.ജി.എം 1890
633 ദിവ്യനിക്ഷേപം ദാസ്‌ പി.ജി.എം 1880
634 ഈശോമിശിഹാ പട്ടക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തോടു ചെയ്യുന്ന സംഭാഷണം ദെൽമോന്തെ ബർത്തുലോമിയൊ 1877
635 ദൈവമാതാവിന്റെ പൊതുവണക്കമാസം ദെൽമോന്തെ ബർത്തുലോമിയൊ 1864
636 ധ്യാനമഞ്ജരി മാത്യു ഡബ്ലിയു (എഡിറ്റർ) 1922
637 ദൈവമുമ്പിൽ മനുഷ്യർക്കു മദ്ധ്യസ്ഥനാവശ്യമോ ദേവസ്യ മണലിൽ 1886
638 ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ദേവസ്യ മണലിൽ; മൈക്കൾ നിലവരേത്ത്‌ (വിവർത്തകൻ) 1911
639 നാമാക്ഷര മാലിക നാഗലേശൻ ജോൺ ഇ 1875
640 നമസ്കാരക്രമം നമ്പി കാളിയാർ ജി 1878
641 നമസ്കാരത്തിന്റെ അപ്പൊസ്തൊളാദിൻ സംഗ്രഹം നമ്പി കാളിയാർ ജി; അന്തോനിദെ പാദുവപാദ്രി (വിവർത്തകൻ) 1890
642 നരക ദർശനം നമ്പി കാളിയാർ ജി; യാക്കോബ്‌ കത്തനാർ മീനാച്ചേരി (വിവർത്തകൻ) 1910
643 നൽമരണ ആയത്തം None 1872
644 നല്ല അമ്മ None 1894
645 നാനാവിധ ജ്ഞാനകുസുമ പൂങ്കാവ്‌ നാഗലേശൻ ജോൺ ഇ 1873
646 നാമാക്ഷരക്രമം നാഗലേശൻ ജോൺ ഇ 1875
647 പാപോച്ചരണം പാക്സൺ റൂത്ത്‌ (മിസ്‌) 1909
648 നിത്യപ്രമാണ കാര്യങ്ങളിൻമേലുള്ള എട്ടുദിവസത്തെ ധ്യാനങ്ങൾ നാഷ്‌ റോബർട്ട്‌ 1887
649 നിഷ്പാപനബി നാഷ്‌ റോബർട്ട്‌ 1883
650 നൂറുവേദവാക്യങ്ങൾ നീലകണ്ഠൻ നമ്പീശൻ കെ 1907
651 നൊവെന നൊയിബോർ ഇ 1863
652 പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സദൃശങ്ങൾ നോർട്ടൻ ഫിലിപ്പ്‌; ഉമ്മൻപാദ്രി (വിവർത്തകൻ) 1895
653 പഴയനിമയ പ്രവേശകം സ്റ്റീഫൻ പി.എ (വിവർത്തകൻ) 1910
654 പാപസങ്കീർത്തന രഹസ്യസംബന്ധമായ അഭഗ്നമുദ്ര പാക്സൺ റൂത്ത്‌ (മിസ്‌); പൗലോസ്‌ ഗുരുസ്വാമികൾ (വിവർത്തകൻ) 1903
655 പാപികളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ നെരെയുള്ള ഭക്തി പാക്സൺ റൂത്ത്‌ (മിസ്‌) 1865
656 പാപികളുടെ സ്നേഹിതൻ പാക്സൺ റൂത്ത്‌ (മിസ്‌) 1887
657 വണക്കമാതകീർത്തനൈ പാലിമീങ്കു 1903
658 അന്ത്യോഖ്യായും റോമ്മായും പിന്റൊ ലിസ്ബോവാ; യാക്കോബ ടി.എം (വിവർത്തകൻ) 1892
659 കൽദായക്കാരുടെ ബാബെൽ പാത്രിയാർക്കാരൂപതയിലെ മെത്രാപ്പൊലീത്തമാർക്കും മെത്രാൻമാർക്കും പട്ടക്കാർക്കും സന്യാസികൾക്കും സമസ്തവിശ്വാസികൾക്കും ദൈവവിചാരണയാൽ എത്രയും ശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ പിതാവായ ഒമ്പതാം പീയൂസ്‌ പാപ്പായുടെ തിരുവെഴുത്ത്‌ പീയൂസ്‌ ഒമ്പതാമാൻ മാർപ്പാപ്പ 1877
660 ദൈവകാരുണ്യംകൊണ്ടു വാഴുന്ന പീയൊസെന്ന ഒൻപതാമത്തെ ശുദ്ധമാന മാർപ്പാപ്പാ ഉത്ഭവദൊഷമെന്നിയെ ജനിക്കപ്പെട്ട ദൈവമാതാവിന്റെ ജനനം വെദസത്യമായിട്ട നിശ്ചെയിച്ച എഴുതിയ ശ്ലിഹായ്ക്കടുത്ത തിരുവെഴുത്തറൊമ്മായിൽ നിന്നും 1854 പീയൂസ്‌ ഒമ്പതാമാൻ മാർപ്പാപ്പ 1855
661 സത്യവേദത്തെക്കുറിച്ച്‌ പീറ്റ്‌ ജോസഫ്‌ 1856
662 ഈശഖഡ്ഗം (അഥവാ ത്രിയേകഖണ്ഡനം) പീറ്റർ ജെ.പി 1907
663 റോമാമതത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിന്നു വിപരീതമായി കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ കോട്ടയത്തു വലിയ പള്ളിയിൽ പീലിപ്പോസ്‌ കത്തനാർ എഴുതിയ പുസ്തകം പീലിപ്പോസ്‌ കത്തനാർ 1915
664 പുതിയ നിയമകഥകൾ പീറ്റർ വട്ടപ്പറമ്പിൽ 1919
665 പുതിയ നിയമചിത്രങ്ങളും കഥകളും പീറ്റർ വട്ടപ്പറമ്പിൽ 1916
666 സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ പെക്കൻഹാം വാത്ഷ്‌ എച്ച്‌ 1919
667 പുതിയ നിയമത്തിന്റെയും തിരുസ്സഭയുടെ ആദ്യയുഗങ്ങളുടേയും ചരിത്രസംക്ഷേപം പീറ്റർ വട്ടപ്പറമ്പിൽ 1913
668 പൊതുവിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും സത്യകർമ്മങ്ങളുടെ ആചാരക്രമവും പെറു അണ്ണാവി സി.എം 1838
669 സംക്ഷെപവെദാർത്ഥം ചോദ്യോത്തരക്കുമ്മി പെറു അണ്ണാവി സി.എം 1881
670 പൊതുവണക്കമാസം പെറു അണ്ണാവി സി.എം 1864
671 പൊതുവിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളും പെറു അണ്ണാവി സി.എം 1860
672 യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം None 1876
673 അകത്തോലിക്കർക്കുവേണ്ടി നാം എന്തുചെയ്യുന്നു പോൾ കെ.ജെ 1922
674 ദിവ്യപൂജ പൗലോസ്‌; പൗലിനോസ്‌ (വിവർത്തകൻ) 1906
675 പ്രതിദിനസുകൃത നമസ്കാരങ്ങൾ പൗലോസ്‌ റമ്പൻ കടവിൽ 1860
676 സത്യവേദചരിത്രസംഗ്രഹം None 1913
677 പ്രൊത്തെസ്കാന്റെ എന്ന പാഷണ്ഡമാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്ലാസിഡ്‌ 1880
678 ആത്മീയ ഉണർവ്വ്‌ (അഥവാ ചാറത്സ്‌ ഫിന്നിയുടെ ജീവചരിത്രവും ഉണർവ്വ്‌ പ്രസംഗങ്ങളും) ഫിന്നി ചാൾസ്‌ 1921
679 സത്യവേദപുസ്തകം None 1890
680 ഉൽപ്പത്തിപുസ്തകം None 1911
681 മോക്ഷമാർഗ്ഗം ബട്ട്ലർ ജെ.ജി 1859
682 ധ്യാനരീതിയിലുള്ള വേദാദ്ധ്യായനവും രഹസ്യപ്രാർത്ഥനയും ബഞ്ചമിൻ ടി.കെ 1902
683 യാക്കോബായസഭ ബർണ്ണാർഡ്‌ സി.ഡി 1921
684 വേദചരിത്രം None 1880
685 ബാലനിക്ഷെപം ബാൻഡാസ്‌ റുഡോൾഫ്‌ ജി 1860
686 ബാലബോധിനി ബാൻഡാസ്‌ റുഡോൾഫ്‌ ജി 1887
687 ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനാഗീതങ്ങൾ ബിഷപ്പ്‌ ജെ.എച്ച്‌ 1893
688 ബോധജ്ഞാനകവും ദത്തജ്ഞാനകവുമായ വേദമാർഗ്ഗത്തിന്നു... ബുത്ലർ യൗസേപ്പ്‌; മാത്തൻ ഗീവറുഗീസ്‌ (വിവർത്തകൻ) 1866
689 ദിവ്യപൂജാനുജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ദിവ്യപൂജയുടെ പുസ്തകവും ദിവ്യപൂജയിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും ബെലാസ്യൊ മൊൻസിഞ്ഞർ 1883
690 സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ None 1839
691 വിശുദ്ധവേദം None 1839
692 വിശുദ്ധവേദം None 1867
693 ജേനസിസ്‌ ആന്റ്‌ റ്റു ദി റ്റൊന്റിയത്ത്‌ ചാപ്റ്ററ്‌ ഓഫ്‌ എക്സോഡസ്‌ (Genesis and to the twintieth chapter of exodus) None 1854
694 പഴയനിയമം None 1859
695 ഇയ്യൊബ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ശലൊമൊന്റെവ എന്നിവ അടങ്ങിയ പവിത്രരേഖകൾ എന്ന പഴയനിയമത്തിന്റെ നാലാം അംശം ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്‌ (വിവർത്തകൻ) 1857
696 പഴയനിയമം മദ്രാസ്‌ ആക്സിലറി ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി (വിവർത്തകൻ) 1871
697 ഇയ്യോബ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ, സദൃശങ്ങൾ, സഭാപ്രസംഗി ശലമോന്റെ അത്യുത്തമഗീതം എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പവിത്രലേഖകൾ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്‌ (വിവർത്തകൻ) 1881
698 പ്രവാചക ലേഖകൾ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്‌ (വിവർത്തകൻ) 1886
699 പഴയനിയമത്തിൽ നിന്ന്എടുത്ത അമ്പത്തിരണ്ട്‌ സത്യവെദകഥകളും പുതിയനിയമത്തിൽ നിന്ന്‌ എടുത്ത അമ്പത്തിരണ്ട്‌ സത്യവെദകഥകളും None 1855
700 ശലമോന്റെ സുഭാഷിതങ്ങൾ None 1874
701 സദൃശവാക്യങ്ങൾ None 1912
702 സുലമോന്റെ സുഭാഷിതങ്ങൾ കൊച്ചുകുഞ്ഞ്‌ എം.ജെ (വിവർത്തകൻ) 1868
703 അരുണോദയം None 1895
704 ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ്‌ ഓഫ്‌ ഔവർ ലോഡ്‌ ആൻഡ്‌ സോവിയർ ജീസസ്‌ ക്രിസ്റ്റ്‌ (The New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ) None 1811
705 നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ നിയമം മദ്രാസ്‌ ആക്സിലറി ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി (വിവർത്തകൻ) 1866
706 നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ പുതിയ നിയമം None 1905
707 പുതിയനിയമം None 1868
708 യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ നിയമം None 1887
709 ലൂക്കോസ്‌ എഴുതിയ സുവിശേഷം None 1874
710 പാർവ്വതീയോപദേശം ഗോവിന്ദപിള്ള ഇ (വിവർത്തകൻ) 1919
711 മാർ‌ക്കോസ്‌ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഫ്രഞ്ച്‌ ടെക്സ്റ്റും മലയാള പദ്യവിവർത്തനവും None 1901
712 ഗോസ്പൽ അക്കാഡിംഗ്‌ ടു സെയിന്റ്‌ മാർക്ക്‌ ബൈബിൾ റിവിഷൻ കമ്മറ്റി (എഡിറ്റർ) 1914
713 ലൂക്കോസ്‌ എഴുതിയ സുവിശേഷഗ്രന്ഥം പുതുക്കിയ വിവർത്തനം None 1911
714 കൊരിന്ത്യാക്കാർക്ക്‌ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ None 1876
715 അപ്പൊസ്തലനായ പൗലോസ്‌ എഫെസ്യർക്കു എഴുതിയ ലേഖനം ജോൺ ഇ.വി (എഡിറ്റർ) 1910
716 അപ്പൊസ്തലനായ പൗലോസ്‌ കൊരിന്ത്യർക്കു എഴുതിയ ഒന്നാംലേഖനം ജോൺ ഇ.വി (എഡിറ്റർ) 1912
717 അപ്പൊസ്തലനായ പൗലോസ്‌ കൊലൊസ്യാർക്കു എഴുതിയ ലേഖനം ജോൺ ഇ.വി (വിവർത്തകൻ) 1912
718 അപ്പൊസ്തലനായ യാക്കോബ്‌ എഴുതിയ ലേഖനം None 1912
719 അപ്പൊസ്തലനായ പൗലോസ്‌ ഗലാത്യർക്കു എഴുതിയ ലേഖനം കോരതു അച്ചൻ (വിവർത്തകൻ) 1900
720 അപ്പൊസ്തലനായ വിശുദ്ധ പൗലോസ്‌ ഫിലിപ്പിയർ‌ക്കെഴുതിയലേഖനം വാക്കർ ടി (വ്യാഖ്യാതാ‍) 1909
721 തെസ്സലോനീത്യർക്ക്‌ എഴുതിയലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുറിപ്പുകൾ ബഞ്ചമിൻ ടി.കെ (എഡിറ്റർ) 1917
722 റോമാക്കാർക്ക്‌ എഴുതിയ ലേഖനം None 1876
723 ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ മാത്തീർ എസ്‌ 1890
724 ശുദ്ധമുള്ള പൗലൂസ്‌ റോമ്മാക്കാർക്ക്‌ എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെയും കോറിന്തിയക്കാർക്ക്‌ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിന്റെയും വ്യാഖ്യാനം ബൈയിറ്റ്ലർ ജെയി ജി 1864
725 പ്രാർത്ഥനയാലുള്ള ശക്തി ബൗണ്ട്സ്‌ ഇ.എം; കോശി ടി (വിവർത്തകൻ) 1918
726 പൈശാചിക സാക്ഷി ബോളസ്‌ എം; റൊസായ്യൊ എം.എൽ (വിവർത്തകൻ) 1905
727 പ്രാർത്ഥനാ വ്യാഖ്യാനം ബ്രണൻ റിച്ചാർഡ്‌ 1907
728 ശലോമോന്റെ സുഭാഷിതങ്ങൾ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ബ്രിഡ്ജ്‌ സി 1906
729 ശലോമോന്റെ സുഭാഷിതങ്ങൾ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ബ്രിഡ്ജ്‌ സി; മാമ്മൻ ഉമ്മൻ പാദ്രി (വിവർത്തകൻ) 1882
730 ശലോമോന്റെ സുഭാഷിതങ്ങൾ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ബ്രിഡ്ജ്‌ സി; ഉമ്മൻ പാദ്രി (വിവർത്തകൻ) 1892
731 ഭഗവൽഗീതയിലെ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തക്കാരനും ക്രിസ്തുമതത്തിലെ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തക്കാരനും ബ്രൗൺ ലെസ്ലി 1912
732 ചില വിശദീകരണങ്ങൾ മത്തേവുസ്‌ ദെ ഒലിവെയിരസവ്യർ (മെത്രാൻ) 1903
733 മനസ്സാക്ഷി ദോഷങ്ങൾ കൂദാശകൾ എന്നതുകളുമ്മെലുള്ള തർക്കങ്ങൾ None 1861
734 യൊഗസാരാംശം മർസ്സലീനോസ്‌ മെത്രാൻ 1878
735 കേരളരാജ്യത്തിലെ സത്യവേദചരിത്രം അതായത്‌ തൊമ്മാശ്ലീഹാ ഇന്ത്യയിൽ സത്യവെദം അറിയിച്ചനാൾ മുതൽ ഇന്നൊളവും മലയാളത്തിൽ വെദസംബന്ധമായി നടന്ന വൃത്താന്തങ്ങൾ മർസ്സലീനോസ്‌ മെത്രാൻ 1872
736 മലയാളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർമലൊ ദെവമാതാവിന്റെ മൂന്നാംസഭക്കാരുടെ റെഗുളയും ന്യായപ്രമാണങ്ങളും ശു.മാർപ്പാപ്പ കൽപിച്ചരുളിയ ഫലങ്ങളും വിശേഷവാദങ്ങളും മർസ്സലീനോസ്‌ മെത്രാൻ 1885
737 പരിശുദ്ധദൈവമാതാവിന്റെ അത്ഭുതമായ ചരിത്രം മരിയാ ആകൃത; അന്തൊനി ജൂവാദെ പാദുവ (വിവർത്തകൻ) 1882
738 സെന്റ്‌ ആന്റണിയുടെ വണക്കമാസം മര്യാറോക്കി പുതുച്ചേരി; പെരുമാൾതുറ എച്ച്‌.ഡി. സിൽവ (വിവർത്തകൻ) 1922
739 കാശിയിൽ ഗുരുദാസപണ്ഡിതരും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്‌ ജഡ്ജിയും തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു സംവാദം മലൻ സായ്പ്‌; ജോർജ്ജ്‌ മാത്തൻ പാദ്രി (വിവർത്തകൻ) 1884
740 മറിയത്തിന്റെ മരണം മലമേൽ എസ്‌ (ഫാദർ); ചിന്നപ്പൻപിള്ള കുന്നെൽ (വിവർത്തകൻ) 1901
741 വിശുദ്ധ മർ‌ക്കൊസ്‌ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ പ്രകാരം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും പ്രവൃത്തികളും മറെയ്‌ വില്യം ഡി 1916
742 ആത്മനിറവിൻ ജീവിതം മാക്നെയിൽ ജോൺ 1901
743 ചങ്ങനാശ്ശേരി ശ്ലീഹായിക്കടുത്ത വികാരിയാത്തിലെ പള്ളിഭരണത്തിനായി വിശ്വാസം, വൈദികർ, വിശ്വാസികൾ, കൂദാശകൾ, ദേവാലയങ്ങൾ, പെരുന്നാൾ, പള്ളിക്കും പട്ടക്കാർക്കുമുള്ള വരുമാനങ്ങൾ മുതലായി മറ്റു പല സംഗതികൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളും കൽപനകളും അടങ്ങിയിരിക് മാത്യൂസ്‌ മാക്കിൽ; മത്തായി മാക്കിൽ (വിവർത്തകൻ) 1904
744 മലയാള ക്രിസ്ത്യാനി പൈതൽ മാത്തൻ എം.ജി 1903
745 യഥാർത്ഥമതം: ഒരു മതവിമർശം മാത്യു വടക്കേൽ 1921
746 ധർ‌മ്മേപദേശിക മാനിങ്ങ്‌ ഹെന്റി എഡ്വേർഡ്‌; അന്തപ്പായി സി (വിവർത്തകൻ) 1913
747 മാർയൗസെപ്പു പുണ്യവാളന്റെ വണക്കമാസം മാർമ്മിയൻ ആബട്ട്‌ 1867
748 മാർയൗസെപ്പു പുണ്യവാളന്റെ അത്ഭുത ലീലി പുഷ്പമഞ്ജരി (അഥവാ മാന്നാനം ആശ്രമാച്ചുകൂടത്തിന്റെ സ്വർണ്ണജൂബിലി സ്മാരകം) മാർമ്മിയൻ ആബട്ട്‌; പൈലി ടി.ജെ (വിവർത്തകൻ) 1897
749 മാലാഖയ്ക്കടുത്ത പുണ്യം മാർമ്മിയൻ ആബട്ട്‌ 1879
750 ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗ സാക്ഷ്യം പത്താംലേഖനം മിച്ചൽ മുറൈ 1902
751 യാക്കോബായ സുറിയാനിക്കാരുടെ കുർബാനക്രമത്തിന്റെ തർജ്ജമ മൗറീൻ ലെയൊൺ 1869
752 ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗസാക്ഷ്യം പതിനൊന്നാംലേഖനം മിച്ചൽ മുറൈ 1906
753 നീതിമാർഗ്ഗം മുല്ലേൽ എഫ്‌ 1860
754 മനുഷ്യപുത്രൻമാരിൽ അതിസുന്ദരൻ (അഥവാ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചു ഹിന്ദുക്കൾ കൊടുത്ത സാക്ഷ്യങ്ങൾ) മില്ലർ പാദ്രി ഡബ്ലിയു 1915
755 ക്രിസ്താത്മീയ ഭോജനം മുള്ളർ ഹെന്റി; വർക്കി പുന്നൂസ്‌ തെയ്യ്‌വനാട്ട്‌ (വിവർത്തകൻ) 1894
756 മുഹമ്മദൊ ഈസാനബിയൊ ആരു വലിയവൻ മുഹമ്മദ്ഖാൻ ആഫ്ഗാൻ 1869
757 ജയജീവിതം മൂർ ഇ.ഡബ്ലിയു; ഉമ്മൻ ഡബ്ലിയു.ഒ (വിവർത്തകൻ) 1901
758 അബ്രഹാമിന്റെ മക്കൾക്കു നല്ല വർത്തമാനമാകുന്ന വാഗ്ദത്തമശിഹാ മെജർ ചാറത്സ്‌ ജിബോൻ 1895
759 ദിനംപ്രതിയുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്നു ഉതകുന്ന ഏഴു നിയമങ്ങൾ മെയർ എഫ്‌.ബി 1916
760 ദൈവത്തോടു പൊര ജയിച്ച പ്രഭുവായ ഇസ്രായേൽ (അഥവാ യാക്കോബിന്റെ വൃത്താന്തം) മെയർ എഫ്‌.ബി; ഉമ്മൻപാദ്രി ഡബ്ലിയു.ഒ (വിവർത്തകൻ) 1911
761 സത്യക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതായതു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വിശുദ്ധിയിലുള്ള വളർച്ച മെയർ എഫ്‌.ബി; മാത്തൻ കത്തനാർ എം (വിവർത്തകൻ) 1899
762 യറുശലം പുത്രിമാരുടെ വിലാപങ്ങൾ മോസസ്‌ വൽസലം 1882
763 മൊക്ഷവഴി മൊഫാറ്റ്‌ ജെയിംസ്‌ 1862
764 അപ്പൊസ്തലനായ പൗലൊസ്‌ റോമാക്കാർക്കു എഴുതിയ ലേഖനം മൊഫാറ്റ്‌ ജെയിംസ്‌; യോശുവാ കെ.സി (വിവർത്തകൻ) 1922
765 ലെയോൻ മൗറീൻ മെത്രാന്റെ എഴുത്ത്‌ മൗറീൻ ലെയൊൺ 1876
766 യാക്കോബായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കുർബാനക്രമം മൗറീൻ ലെയൊൺ 1875
767 ലെയോൻ മെത്രാന്റെ സത്യവേദനിർണ്ണയവിളംബരം മൗറീൻ ലെയൊൺ 1876
768 യാക്കോബായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നമസ്കാരക്രമങ്ങൾ മൗറീൻ ലെയൊൺ 1866
769 യാക്കോബായ സുറിയാനി മതോപദേശപാലനം മൗറീൻ ലെയൊൺ 1893
770 യാക്കോബിന്റെയും യോഹന്നാന്റേയും ലേഖനങ്ങൾ മൗറീൻ ലെയൊൺ; ജോൺ ഇ.വി (എഡിറ്റർ) 1913
771 യേശുമിശിഹായുടെ കഥാസംക്ഷേപം യേശുദാസ്‌ 1876
772 യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവചരിത്രം യോഹന്നാൻ മാർ‌ത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പൊലീത്താ 1874
773 യേശുവരുന്നു യേശുദാസ്‌ 1913
774 യേശുവിന്റെ സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മപ്രിയന്റെ അംഗസൗന്ദര്യം യേശുദാസ്‌; മാത്തൻ കത്തനാർ എം (വിവർത്തകൻ) 1912
775 വേദ പ്രസംഗസരണി ലിഗോരി അൽപോൻസ്‌; ഫാദർ ളൂയീസ്‌ (വിവർത്തകൻ) 1886
776 പത്തു ദിവസത്തെ ധ്യാനം ലിഗോരി അൽപോൻസ്‌ 1912
777 കത്തോലിക്ക തത്വമാഹാത്മ്യം ലാലേത്താ ബ്ലാസിയൊ എം; ജോർജ്ജ്‌ വി.സി (വിവർത്തകൻ) 1921
778 ഈശൊമിശിഹാ പട്ടക്കാരന്റെ ദിവ്യമാതൃക ലിഗോരി അൽപോൻസ്‌ 1884
779 ധ്യാനത്തിന്റെ തിട്ടതിയും ഗുണവും ധ്യാനിക്കെണ്ടും പ്രകാരവും മിശിഹാകർത്താവിന്റെ പങ്കപ്പാടിന്റെ നാഴിക മണിക്കൂറും ലിഗോരി അൽപോൻസ്‌ 1863
780 പരിശുദ്ധ കന്യാസ്ത്രീ ദൈവമാതാവിന്റെ സ്തുതിപ്പുകൾ ലിഗോരി അൽപോൻസ്‌ 1871
781 ദൈവ വിചാരണയാൽ മാർപ്പാപ്പായാകുന്ന പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒ എന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവു വിശേഷാലുള്ള യൂബിലെ ഉം കൽപിച്ചരുളിയ തിരുവെഴുത്ത 1881 ലൂയി പതിമൂന്നാൻ മാർപ്പാപ്പാ 1881
782 ലൂർദു മാതാവിൻ ദർശനചരിത്രം ലൂയി പതിമൂന്നാൻ മാർപ്പാപ്പാ 1891
783 പാത്രിയർക്കീസ, പ്രീമാസസ്ഥാനക്കാർ മെത്രാപ്പൊലീത്താൻമാർ മെത്രാൻമാർ ആദിയായി ഉള്ളവർ‌ക്കൊക്കെക്കും...പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒ പാപ്പായുടെ പൊതു തിരുവെഴുത്ത്‌ 1878 ധനു 28 റൊമ്മിയിൽനിന്നു ലൂയി പതിമൂന്നാൻ മാർപ്പാപ്പാ 1879
784 ദൈവസംസർഗ്ഗം പാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള വഴി ലൂവിസ്‌ പെൻ 1914
785 ലോകത്തെ ജയിക്കുന്ന ജയം ലൊവാസിക്ക്‌ ലോറൻസ്‌ ജി; ലാഫർ ജെ (വിവർത്തകൻ) 1913
786 ഹിന്ദുമതത്തിലെയും ക്രിസ്തുമതത്തിലേയും ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാർത്ഥം ലോറൻസ്‌ പുറത്തൂർ 1906
787 ശിശു ബപ്തീസ്മ ലോറൻസ്‌ ബേണസ്‌ 1901
788 ഇസ്താക്കി ചരിത്രം വറീതു ഒരെഞ്ചു 1902
789 പതിന്നാലു പ്രസംഗങ്ങൾ വാക്കർ ടി; ഉമ്മൻ ഡബ്ലിയു.ഒ (വിവർത്തകൻ) 1916
790 മലാഖി വാക്കർ ടി; ഉമ്മൻ ഡബ്ലിയു.ഒ (വിവർത്തകൻ) 1913
791 റവറന്ത്‌ ടി വാക്കർ സായ്പ്‌ അവർകളുടെ എട്ടു പ്രസംഗങ്ങൾ (അഥവാ സുറിയാനി സഭയോടുള്ള അന്ത്യദൂത്‌) വാക്കർ ടി 1913
792 സത്യവേദത്തിൽ ഉള്ള കഥകൾ വാട്ട്സ്‌ ഐസക്ക്‌ 1842
793 സാമുവൽ ഹെബിക്‌ ജീവചരിത്രസംക്ഷേപം സ്ക്കോട്ട്‌ വാൾട്ടർ 1908
794 വേദോക്ത പുസ്തകം വെർസ്ട്രാക്ലീൻ ഇ 1896
795 തിരുസഭയിലെ ആദി ത്രിശതാബ്ദ സംക്ഷേപചരിത്രം വിൽക്കിൻസൺ ജെ.എച്ച്‌ 1865
796 യേശുപുരാണം വിത്സ്‌ ടെമ്പിൾ എച്ച്‌ 1920
797 ജ്ഞാന പ്രജാഗരകം വീരമാമുനി; ഫാദർ ബേസ്കി (വിവർത്തകൻ) 1862
798 വിവാഹനിബന്ധനം വില്യം സി.ഡി 1889
799 വിശുദ്ധൻമാരുടെ ജീവചരിത്രപ്രതിദിന വായന വില്യം സി.ഡി 1916
800 കുസുമ മകുടം ശവരിയാർ 1887
801 തേമ്പാവാണി പുത്രജനനപർവ്വം വീരമാമുനി; ഫാദർ ബേസ്കി (വിവർത്തകൻ) 1866
802 താബോറിൽനിന്ന്‌ ഗൊൽഗോഥയിലേക്ക്‌ വെഗ്നർ ഗ്രോബൻ സി; റൻസ്‌ സി.എച്ച്‌ (വിവർത്തകൻ) 1912
803 ബൈബിളിലൂടെ വെട്ടിക്കുഴച്ചാലിൽ ജെ 1916
804 വിശുദ്ധിയുടെ രഹസ്യം വെബ്സ്റ്റർ എഫ്‌.എസ്‌; ഉമ്മൻ വല്യവീട്ടിൽ (വിവർത്തകൻ) 1901
805 ക്രിസ്തുവിന്റെ അവകാശന്യായങ്ങൾ വെയിസ്ലാൽ ജോയൽ 1919
806 റോമായോടുള്ള ചേർച്ച വേർഡ്സ്‌വർത്തി വില്യം 1892
807 വേദോപദേശ പുസ്തകം വെർസ്ട്രാക്ലീൻ ഇ 1859
808 ക്രിസ്തുമത വജ്രടംകം ശങ്കരനാശാൻ ജി 1902
809 ശാസ്ത്രയുക്തിശോധന ശവരിയാർ 1868
810 അംശീഹൈക്യ സ്വഭാവം ശ്ലീബാ ശെമ്മാശ്ശൻ; യൗസേപ്പ്‌ ശെമ്മാശ്ശൻ പി.വി (വിവർത്തകൻ) 1905
811 ക്രിസ്തുമത നിരൂപണം ഷൺമുഖദാസ്‌ സ്വാമി 1905
812 റിച്ചാർഡ്ബ്രുസ്‌ (അഥവാ ഇപ്പോഴത്തെ ആയുസ്സ്‌) ഷെൽഡൻ സി.എം 1903
813 സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം സക്കറിയാസ്‌ പൂവത്തുങ്കൽ 1848
814 പരമയാഗം സത്യദാസൻ എസ്‌ 1901
815 കഠോര കുഠാരം ഒന്നാംഖണ്ഡം അജ്ഞാനവധം സനാവുല്ലമക്കതി സയ്യദ്‌ 1884
816 സത്യവേദത്തിലെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ സത്യനേശൻ എ.എൻ 1861
817 സദ്വേദ ചരിത്രം മുപ്പത്തിനാലു വൃത്തം ആദ്യഭാഗം സത്യനേശൻ എ.എൻ 1876
818 മൃത്യഞ്ജയം സന്തോഷം വേദമാണിക്യം പാദ്രി; ജോൺ യൗസേപ്പ്‌ (വിവർത്തകൻ) 1898
819 സഭാപ്രാർത്ഥനാപുസ്തകം സനാവുല്ലമക്കതി സയ്യദ്‌ 1910
820 മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവൻ സർക്കാർ ബി.സി; ലോറൻസ്‌ ജെ.പി (വിവർത്തകൻ) 1921
821 സർവ്വജനങ്ങൾക്കായുള്ള ദിവ്യ വഴികാട്ടി സർക്കാർ ബി.സി 1906
822 സഭ ചോദ്യോത്തരത്തെ കുറിച്ചു ഇമ്പമുള്ള സംഭാഷണം സാംസൺ 1879
823 സൽപ്രസാദം റെബയ്‌രാ ജെ.പി 1909
824 കേരളപ്രസംഗി ഒന്നാം പുസ്തകം സൂനിസ്ലാവോസ 1893
825 സൂനിസ്ലാവോസ്‌ കൊസൂക്കായുടെ ചരിത്രസംഗ്രഹം സൂനിസ്ലാവോസ 1915
826 ക്രിസ്തീയ സാഹിത്യലതിക സുപ്രതീക്ഷകൻ 1922
827 കരളവെദഛെദിനി ഒരു സദുപദേശ പ്രബന്ധം സൂനിസ്ലാവോസ 1896
828 ദിവ്യകാരുണ്യ കീർത്തനങ്ങൾ സൈമൺ സി.ടി 1921
829 പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവിന്റെ വണക്കമാസ പാട്ടുകൾ സൈമൺ സി.ടി 1921
830 പ്രാർത്ഥനകളും ധ്യാനങ്ങളും റിച്ചാർഡ്സ്‌ കെ.എം 1919
831 സുവിശേഷവേല (അഥവാ സുവിശേഷഘോഷണം) സ്ക്കോട്ട്‌ എ.എ 1918
832 ഉൽപത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ സ്മിത്ത്‌ പീറ്റേഴ്സൺ; നീവ്‌ ഈ.ജെ (വിവർത്തകൻ) 1918
833 മോശെയും പുറപ്പാടും സ്മിത്ത്‌ പീറ്റേഴ്സൺ; റിച്ചാർഡ്സ്‌ കെ.എം (മിസ് (വിവർത്തകൻ) 1918
834 വിശുദ്ധമത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ സ്മിത്ത്‌ പീറ്റേഴ്സൺ; റിച്ചാർഡ്സ്‌ കെ.എം (മിസ്‌) (വിവർത്തകൻ) 1917
835 നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ നിന്നെടുത്ത പാഠങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക്‌ യൂജിൻ 1898
836 പർവ്വത്തിൻമേൽ വെച്ചു ക്രിസ്തുവിനാൽ ചൊല്ലപ്പെട്ട പ്രസംഗത്തിന്റെ അർത്ഥം ഹാർലി എച്ച്‌ 1849
837 ഹിന്ദുസ്ത്രീയും സുവിശേഷവും ഹിൻസ്ലി 1919
838 ഹിന്ദുമതത്തിലും ക്രിസ്തുമതത്തിലും ഉള്ള ദൈവനിരൂപണം ഹിൻസ്ലി 1912
839 ഹിന്ദുമതത്തിലും ക്രിസ്തുമതത്തിലും പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ ഹിൻസ്ലി 1912
840 ഹിന്ദുമതത്തിലെ പുനർജ്ജൻമവും ക്രിസ്തുമതത്തിലെ പുതുജനനവും ഹിൻസ്ലി 1912
841 സത്യവേദദർപ്പണം ഹിപ്പോളിറ്റ്‌ ജെ; ജോസഫ്‌ വി. മയ്യനാട്‌ (വിവർത്തകൻ) 1911
842 സ്ഥൈര്യലേഖനം റെബയ്‌രാ ജെ.പി 1915
843 പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച്‌ റെയിൽ 1896
844 നീതിയും ജീവനും ഹോവർ ജെ.ജി; ബഞ്ചമിൻ ടി.കെ (വിവർത്തകൻ) 1908
845 പരമപുരുഷനും പരമാന്വേഷണവും ഹ്യൂം ആർ.ഇ; അയ്പ്‌ മത്തായി (വിവർത്തകൻ) 1917
846 മാനസപ്രഭാവത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ ഹ്യൂം ആർ.ഇ 1918
847 നമ്മുടെ പോംപോയി ജപമാലാനായകിയുടെ ചരിത്രവും നവദിനാരാധനകളും പ്രാർത്ഥനയും പഞ്ചദശവാരങ്ങളിലെ ഭക്താഭ്യാസവും ളവൊ ജെ.ഡബ്ലിയു 1899
848 കൽപനകളും നിയമങ്ങളും ളൂവിസ്‌ ലെയോനാർദ്‌ 1879
849 സെഫന്യാവു, ഹസ്സായി, സെഖര്യാവു ഇവയിൽനിന്നുള്ള ലഘുപാഠങ്ങൾ റിച്ചാർഡ്സ്‌ കെ.എം 1922
850 ലോകരക്ഷിതാവിന്റെ ചരിത്രസംക്ഷേപം റിച്ചാർഡ്സ്‌ ഡബ്ലിയു.ജെ 1900
851 തിരുസഭ ചരിത്രസംഗ്രഹം റീവ്‌ ജോസഫ്‌; ഇഗ്നേഷ്യസ്‌ (വിവർത്തകൻ) 1916
852 രോഗത്തെപ്പറ്റി ചില ധ്യാനങ്ങൾ റെയിൽ; ഉമ്മൻ മാമ്മൻ (വിവർത്തകൻ) 1903
853 മാർപ്പാപ്പായുടെ അപ്രമാദിത്വം റൊമേവൂസ്‌ 1921
854 ലത്തീൻ റീത്ത റോക്കാ ലീറ്റർ 1897
855 ഹിന്തുമുഹമ്മദൻ സംവാദം അച്യുതൻ കെ.എം 1916
856 സത്യസന്ദർശിനി വ്യാജപ്രദർശിനി അബ്ദുൾ റഹ്‌മാൻ എ.കെ 1920
857 ഇസ്ലാം ചരിതശകലങ്ങൾ അലിക്കുഞ്ഞ്‌ എം 1918
858 സകാത്ത്‌ അഹമ്മദ്‌ ശിഹാബുദ്ദീൻ സെയ്യിദ്‌ 1920
859 ഹിന്തുദ്ഭവ അഹമ്മദ്കുട്ടി 1909
860 മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവചരിത്രം കണ്ണൻ മോനോൻ മൂർ‌ക്കോത്ത്‌ 1917
861 തുർക്കി വിജയം (അഥവാ ഗുലാബി) ഖബർദാർ 1911
862 ഇസ്ലാംമതവും സ്ത്രീകളും ഖിദുവായ്‌ ഷെയ്ഖ്‌ മുഷീർ ഹുസൈൻ; മുഹമ്മദുസാഹിബ്‌ കെ.പീരു; അഹമ്മദ്ക്കണ്ണ്‌ എം (വിവർത്തകൻ) 1921
863 കുലസ്ത്രീധർമ്മം ഗോവിന്ദൻ കെ.എം 1876
864 നൂറുൾകുലൂതു മുത്തുകോയ തങ്ങൾ 1915
865 മുസൽമാൻ മതവിജ്ഞാനരശ്മി മുത്തുകോയ തങ്ങൾ; അബ്ദുൾ അസീസ്‌ പൊന്നാനി കല്ലിങ്ങത്ത്‌ (വിവർത്തകൻ) 1913
866 ഇസ്ലാമിലെ ഭക്ഷണമര്യാദകൾ മുഹമ്മദ്‌ എ 1852
867 മുഹമ്മദീയരുടെ പ്രാർത്ഥന മുഹമ്മദലി മൗലാനാ 1912
868 പാർക്കലീത്താ പോർക്കളം സേനാവുല്ലാമക്തി സയ്യിദ്‌ 1892
869 വജ്രസൂചി അശ്വഘോഷ; ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്‌ (വിവർത്തകൻ) 1861
870 കൃഷ്ണൻ ക്രിസ്തു എന്നിവരുടെ താരതമ്യം കരുണാകരൻ നായർ വെള്ളാട്ട്‌ 1905
871 ഹിന്ദുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമതത്തിലേയും ലോകോത്ഭവവിവരങ്ങൾ സത്യാഗ്രഹി കെ 1906
872 കെട്ടുകല്യാണം കണ്ണൻ നായർ കെ 1905
873 അവതാരപുരുഷൻമാർ (അഥവാ മതവിചാരം) രാമപിഷാരടി പഴയന്നൂർ 1920
874 വിവേകബോധിനി വേലായുധം കെ 1914
875 സർ‌വ്വേശ്വരമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ട്‌ സത്യാഗ്രഹി കെ 1912
876 ആചാരവിചാരം അശ്വഘോഷൻ 1908
877 സുറിയാനിക്കാരുടെ ഭക്ഷണാചാരക്രമം ഇട്ടീരാ 1912
878 ദേശഭേദങ്ങൾ ഇത്തമർ രവിവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാൻ 1917
879 കേയിചരിത്രം ഉമ്മർകുട്ടി എ.എൻ.പി 1916
880 ദക്ഷിണഇന്ത്യയിലെ ജാതികൾ കരുണാകരമേനോൻ പന്നിക്കോട്ട്‌ (പുനരാഖ്യാതാ‍) 1915
881 കേരളീയ കർമ്മാളസമാജ വിജ്ഞാപനം ഗോവിന്ദൻ പി 1911
882 വെള്ളാളചരിത്രം പൊന്നപ്പൻ പിള്ള പി.എസ്‌ 1921
883 പാഞ്ചാല ബ്രഹ്മണോത്പത്തി വർണ്ണനം ഗോവിന്ദൻ പി 1913
884 താലികെട്ടു കല്യാണപരിഷ്കരണം തരുൺകുമാർ ഭാദുരി 1910
885 മലയാളത്തിലെ മാപ്പിളമാർ ഗോപാലൻ നായർ സി 1917
886 കേരളീയമിത്രം ചെറിയ കൃഷ്ണനുഉണ്ണി കെ 1905
887 നായരുടെ പുലയും ക്ഷേത്രവിരോധവും നാണു ഓമല്ലൂർ കെ.വി 1915
888 സമുദായബോധം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി വി.എസ്‌ (എഡിറ്റർ) 1917
889 ആചാരബോധിനി പരമേശ്വരമേനോൻ തോരണത്ത്‌ 1913
890 സമുദായമിത്രം ഭവദാസൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട്‌ കാവിൽ അവിഞ്ഞിക്കാട്‌ 1920
891 മലയാളത്തിലുള്ള സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചരിത്രം മകറൻകൊ ആന്റൺ സെമനോവിച്ച്‌ 1869
892 ഇൻഡ്യയിലെ പാഴ്സികൾ മാത്തുള്ളമാപ്പിള കണ്ടത്തിൽ 1916
893 വാര്യൻമാരുടെ പൂർവ്വചരിത്രസംക്ഷപം വാരിയർ പി.എസ്‌ 1918
894 നമ്പൂതിരിമാർ രാമൻ നമ്പൂതിരി പാറയിൽ 1918
895 നായൻമാരുടെ സ്ഥിതി രാമകൃഷ്ണപിള്ള കെ 1904
896 മലയാളത്തുള്ള സുറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചരിത്രം യൗസേഫ്‌ ഇട്ടൂപ്പ്‌ കോട്ടയത്ത്‌ പുകടിയിൽ 1869
897 സമുദായാചാരവിചാരം രാജരാജവർമ്മ എം 1920
898 മലയാളത്തിലെ നായൻമാർ രാമവർമ്മ ഇളയരാജാ സി 1913
899 ആചാരവിചാരം വലിയ തമ്പുരാൻ അമ്പാടി കോവിലകത്ത്‌ 1908
900 കേരളീയ ബ്രാഹ്മണാദി ജാത്യാചാരനിയമം വിഷ്ണുദാസൻ 1921
901 ഒരു വിജ്ഞാപനം സുകുമാരപിള്ള കരയംവെട്ടത്ത്‌ 1917
902 തരുണഭാരതം (അഥവാ ഭാരതീയ യുവജനങ്ങളുടെ കർത്തവ്യകർമ്മം) സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ എസ്‌; ശർമ്മ പി.പി (വിവർത്തകൻ) 1922
903 ഉത്തമ സ്ത്രീധർമ്മം സ്റ്റീഫൻ പി.ഇ 1904
904 സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനം സൊറോക്കിൻ പിതിരിം അലക്സാൻഡ്‌റോവിച്ച്‌ 1917
905 ആയിരത്തൊന്നു ദിവസം പകൽ പറഞ്ഞ ലോകമോഹനങ്ങളായ പാരസീക കഥകൾ നീലകണ്ഠപിള്ള കാവുങ്ങൽ (വിവർത്തകൻ) 1922
906 ദേശകഥകൾ ഗോപാലമേനോൻ എ 1919
907 പെർസ്യൻ ടെയിത്സ്‌ പുരുഷൻ ആലപ്പുഴ; ഗോവിന്ദൻ മുണ്ടങ്ങാടൻ (വിവർത്തകൻ) 1920
908 ഐതിഹ്യമാല ശങ്കുണ്ണി കൊട്ടാരത്തിൽ 1915
909 സീതാ ഈച്ചരമേനോൻ പി 1919
910 ദമയന്തി കുഞ്ഞികൃഷ്ണമേനോൻ അമ്പലത്ത്‌ 1919
911 സ്കൂൾ ഭരണക്രമം കേശവമേനോൻ 1894
912 ഗുരുഭൂതസൂചകം കോശി പി 1876
913 ബാലശിക്ഷണം ടോഡ്‌; ബാലകൃഷ്ണവാരിയർ സി.എസ്‌ (വിവർത്തകൻ) 1917
914 ബാലശിക്ഷണം ടോഡ്‌; ബാലകൃഷ്ണവാരിയർ സി.എസ്‌ (വിവർത്തകൻ) 1920
915 എഡ്യുക്കേഷൻ കോഡ്‌ None 1911
916 വിദ്യാലയഭരണം പാപ്പുപിള്ള കെ 1918
917 വ്യവസ്ഥിതിയും ബോധനവും ഫൗളർ ജെ.ടി; ചിദംബരവാദ്ധ്യാർ കെ (വിവർത്തകൻ) 1892
918 സ്ത്രീവിദ്യാപോഷിണി കിളിപ്പാട്ട്‌ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി 1914
919 സ്ത്രീവിദ്യാപോഷിണി കിളിപ്പാട്ട്‌ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി 1909
920 വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം വത്സ്യൻ ആർ 1864
921 സ്കൂളുകളിൽ കൈവേലപ്പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം രാഘവേന്ദ്രറാവു 1912
922 പൗരവിദ്യാഭ്യാസം രാമകൃഷ്ണപിള്ള കെ; മാനവിക്രമൻരാജാ കെ.സി (എഡിറ്റർ) 1914
923 നാട്ടെഴുത്തു പള്ളിവായന നടത്തിപ്പുചട്ടം രാമൻ നായർ ടി 1869
924 സദാചാരാഭ്യസനം രാമൻമേനോൻ ജി 1913
925 ജ്ഞാനം രാമനാഥശർമ്മ എൻ.എൻ 1920
926 വിദ്യാധർമ്മ കൈങ്കര്യം വത്സ്യൻ ആർ 1920
927 വിദ്യാഭ്യാസം വത്സ്യൻ ആർ 1917
928 അധ്യാപന ദർശനം ശങ്കരനാരായണയ്യർ സി.വി; വേലുപിള്ള എസ്‌ 1912
929 ഭാഷാധ്യാപനം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി എസ്‌ 1918
930 വിദ്യാഭ്യാസം സ്പെൻസർ ഹെർബർട്ട്‌; കുഞ്ഞൻമേനോൻ കെ.എം (വിവർത്തകൻ) 1914
931 സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച്‌ റിച്ചാർഡ്‌ ഡബ്ലിയു.ജെ 1881
932 വിദ്യാർത്ഥിജീവിതം രാമകൃഷ്ണപിള്ള ജി 1917
933 ഗ്രന്ഥശാലാമാനുവൽ None None
934 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്‌ ഭാരതമഹാജനസഭ None 1899
935 ഭാരതമഹാജനസഭ കേശവമേനോൻ കെ.പി 1916
936 ആധാരപുസ്തകം പപ്പുപിള്ള എ 1900
937 പൗരധർമ്മം പരമേശ്വരപണിക്കർ പി.ആർ 1909
938 രാജ്യനയശാസ്ത്രം വർക്കി ഇട്ടിച്ചെറിയ എം 1921
939 സ്വർഗ്ഗസാമ്രാജ്യം (അഥവാ ചീനമഹാരാജ്യം) ശങ്കരപിള്ള എ 1918
940 പടയും പടക്കോപ്പും ശങ്കുണ്ണിമേനോൻ കുമരകം 1921
941 ശുക്രനീതി ചെറിയ കുഞ്ഞുണ്ണി പാലിയത്ത്‌ (വിവർത്തകൻ) 1910
942 വ്യവഹാരമാർഗ്ഗദർശിനി കൃഷ്ണഅയ്യർ വടക്കന്തറ 1903
943 കാലാൾ പട്ടാളക്കവാത്ത്‌ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായർ (വിവർത്തകൻ) 1901
944 സാരവേദി ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗമടങ്ങിയത്‌ കരുണാകരമേനോൻ ചെങ്കളത്ത്‌ 1902
945 കാലഹരണ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആക്ടുകൾ കരുണാകരമേനോൻ ചെങ്കളത്ത്‌ 1869
946 ടാർട്ടശാസം സംബന്ധമായ ചോദ്യത്തോരങ്ങൾ കുഞ്ഞുപ്പിള്ള എടപ്പള്ളി കണ്ണന്തൊടത്ത്‌ 1875
947 കുറ്റങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും None 1860
948 മലയാളം റീഡർ കോളറ്റ്‌ സി 1856
949 ക്രിമിനൽ നടപടി സംബന്ധമായി മദിരാശി ഹൈക്കോടതി കൽപിച്ച വിധികളുടെ സാരസംഗ്രഹം കോളറ്റ്‌ സി 1872
950 ന്യായവാദികളായ വക്കീലൻമാർ ഗോപാലയ്യർ എ 1891
951 കോൺസ്റ്റബിൾമാർക്കുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ കുഞ്ചുനമ്പിയാർ കെ (വിവർത്തകൻ) 1871
952 ഉപദ്രവങ്ങളെയും നഷ്ടപരിമാണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നിയമം കോളറ്റ്‌ സി; ജോൺ പി (വിവർത്തകൻ) 1874
953 ടാർട്ടസ്‌ എന്ന നഷ്ടപരിഹാരശാസ്ത്രസംക്ഷേപപുസ്തകം കോളറ്റ്‌ സി; ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി പി (വിവർത്തകൻ) 1874
954 കെരളാവകാശക്രമം ഗോപാലൻ കേരളവർമ്മൻ തിരുമുൽപാട്‌ 1876
955 മുഹമ്മദശാസ്ത്ര സംഗ്രഹം ഗോപാലാചാര്യർ വി.എസ്‌; പിള്ള കെ (വിവർത്തകൻ) 1871
956 കെരളാവകാശക്രമം ഗോപാലൻ കേരളവർമ്മൻ തിരുമുൽപാട്‌ 1882
957 നായൻമാരും പബ്ലിക്‌ സർവ്വീസും ഗോപാലൻനായർ കെ 1882
958 സിവിൽ വ്യവഹാരത്തിനു സംബന്ധിച്ച മുഹമ്മദ് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം ഗോപാലയ്യർ വി.എസ്‌; കുരുപിള്ള കു (വിവർത്തകൻ) 1871
959 ഡിവിഷൻസ്‌ ആന്റ്‌ റൂളിംഗ്‌ അഫ്‌ സാദർ കോർട്ട്‌ അഫ്‌ ട്രാവൻകൂർ 1040-41 (Divisions and Ruling of Sadar Court of Travancore 1040-41) ജോസഫ്‌ വടക്കൻ (ഫാദർ) 1875
960 ഭാരതവ്യവഹാരം നാരായണൻ നമ്പ്യാർ കെ.സി 1900
961 തെളിവാക്ട്‌ ചോദ്യോത്തരം നാരായണപിള്ള എം.സി 1897
962 അവകാശതർക്കം പരമേശ്വരൻ നായർ പി.കെ 1896
963 മഹമ്മദീയ മതവിധി ലാ ബാവാ മുസലിയാർ അമീർക്കാദി സെയിനുദ്ദീൻ മഹ്ദും 1899
964 മനുസ്മൃതി ദൃഗുസംഹിത മനു; ഗോവിന്ദപിള്ള എം.കെ (വിവർത്തകൻ) 1922
965 കുഴിക്കൂർ ചമയ ആക്ട്‌ വെങ്കിടേശ്വരയ്യർ എം.കെ (വ്യാഖ്യാതാ‍) 1911
966 മലബാർ കുടിയായ്മ ആക്ട്‌ 1930 രാമയ്യർ എം.എൻ (എഡിറ്റർ) 1911
967 സാരസംഗ്രഹം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ചൂര്യയി (വിവർത്തകൻ) 1872
968 ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജ്യഭരണസമ്പ്രദായം രാജരാജവർമ്മ എം 1910
969 യാക്കോബ സുറിയാനിക്കാരുടെ അവകാശക്രമത്തിനേയും മറ്റും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാനോൺ മുത്തുകൃഷ്ണനായിഡു 1870
970 അഭിയൊഗാനുവാദങ്ങളെയും മാപ്പുസാക്ഷിയേയും കുറിച്ച്‌ മെയിൻ ജെ.ഡി; പത്മനാഭപിള്ള കെ (വിവർത്തകൻ) 1869
971 മലബാർ ശാസ്ത്ര മാന്വൽ രാമചന്ദ്രഅയ്യർ കെ 1883
972 തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിലെ സ്ഥാവരങ്ങളുടെ അനുഭോഗക്രമങ്ങൾ രാമമേനവൻ അമ്പലപ്പുഴ മാമ്പഴക്കരയിൽ 1874
973 കാറ്റക്കിസം അഫ്‌ ദി മൊഹമ്മദൻ ലാ, ഹിന്ദുലാ, സിവിൽ പ്രൊസീഡുവർ കോഡ്‌, ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ്‌, ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ്‌ ആക്ട്‌ (Catechism of the Mohammedan law, Hindu law, Civil Procedure Code, Indian Penal Code, Indian Evidence Act) ലക്ഷ്മീപതി നായ്ഡു സി.പി; പത്മനാഭപിള്ള കെ; മാതേവൻപിള്ള പി (വിവർത്തകൻ) 1874
974 കാര്യ പ്രബോധിനി വർക്കി ഇട്ടിച്ചെറിയ എം 1915
975 സദാർ അദലത്ത്‌ കോടതിയിലെ സർക്കുലർ കൽപനകൾ സക്കറിയാസ്‌ ടി 1846
976 വിധിസംഗ്രഹം ക്രിമിനൽ വേലുപിള്ള ആർ (എഡിറ്റർ) 1902
977 വ്യവഹാരമാർഗ്ഗദർശിനി എന്ന ലേഖനസഹായി സക്കറിയാസ്‌ ടി 1917
978 സിവിൽ നടപടിച്ചട്ടങ്ങൾ (1902) സക്കറിയാസ്‌ ടി; കൃഷ്ണയ്യർ സി (വിവർത്തകൻ) 1902
979 സിവിൽ പ്രൊസിഡിയൂർ കൊർഡിന്റെ വ്യാഖ്യാനം സക്കറിയാസ്‌ ടി; ഗോപാലയ്യർ എ (വിവർത്തകൻ) 1872
980 ഹിന്ദുശാസ്ത്രഘോഷവാർ സ്ട്രേഞ്ച്‌ ടി.ഇ 1869
981 കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ കാലഹരണനിയം സുബ്ബരായഅയ്യർ എൻ 1874
982 ഉടമ്പടിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹം സൊയർ ജോർജ്ജ്‌; എഡ്മൻഡ്‌ ഡി. സിൽവ (വിവർത്തകൻ) 1870
983 ധർമ്മന്യായപ്രമാണങ്ങൾ സ്റ്റെൽ എഡ്മണ്ഡ്‌ ഹെന്ററി ടർണർ; കൊച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള ആറ്റുകാൽ ചെറുകര വീട്ടിൽ (വിവർത്തകൻ) 1874
984 ഹിന്ദുശാസ്ത്രസാര സംഗ്രഹം സ്മോള്യാർച്ചക്ക്‌ വി; ശങ്കരപ്പിള്ള ആറ്റുകാൽ (വിവർത്തകൻ) 1877
985 ഹൈക്കോടതി വിധിബുക്ക്‌ സ്മോള്യാർച്ചക്ക്‌ വി; കൃഷ്ണമേനോൻ താലൂക്കാട്ട്‌ (വിവർത്തകൻ) 1894
986 ഹൈക്കോർട്ട്‌ ഡിക്രീസ്‌ (Highcourt Decrees) സ്മോള്യാർച്ചക്ക്‌ വി; കൃഷ്ണമേനോൻ താലൂക്കാട്ട്‌ (വിവർത്തകൻ) 1896
987 മഹാത്മാഗാന്ധി കേശവമേനോൻ കെ.പി 1920
988 ഗാന്ധിസിദ്ധാന്തം മോഹൻദാസ്‌ കരംചന്ദ്‌ ഗാന്ധി; പരമേശ്വരൻപിള്ള കെ (വിവർത്തകൻ) 1915
989 കാറൺവാലിസ്‌ നാരായണൻ പണ്ടാല കെ 1919
990 മഹാത്മാഗാന്ധിയാൽ എഴുതപ്പെട്ട ആരോഗ്യമാർഗ്ഗം മോഹൻദാസ്‌ കരംചന്ദ്‌ ഗാന്ധി; ഗോവിന്ദപിള്ള എം.ആർ (വിവർത്തകൻ) 1921
991 മഹാത്മാഗാന്ധി നായർ ജി.പി 1921
992 മഹാത്മാഗാന്ധി മാനവേദൻ രാജാ കെ.സി 1918
993 മോഹൻദാസ്‌ ഗാന്ധി രാമകൃഷ്ണപിള്ള കെ 1913
994 മലയാളത്തിലെ ജൻമികൾ എം.ആർ.കെ.സി; [കുഞ്ഞിരാമമേനോൻ ചെങ്കുളത്ത്‌ ചെറിയ] 1908
995 കലാൽവക നിയമങ്ങൾ കൃഷ്ണറാവു എം.ആർ 1891
996 ചവുക്ക, ഉപ്പു, പുകയില സംബന്ധമായുള്ള നിയമങ്ങൾ കൃഷ്ണറാവു എം.ആർ 1892
997 ജനറൽ ഗാർഫീൽഡ്‌ ഉമ്മൻപാദ്രി ഡബ്ലിയു.ഒ 1915
998 ട്രാവൻകൂർ അഞ്ചൽ ഗൈഡ്‌ ടോൾസ്റ്റോയ്‌ ലിയോ നിക്കൊലായ്‌വിച്ച്‌ 1892
999 ഞാൻ ഒരു ട്രേഡ്‌ യൂണിയൻ പ്രവർത്തകനാണ്‌ ട്രേസി ഹെർബർട്ട്‌ 1892
1000 ധനതത്വശാസ്ത്രം തോമസ്‌ പി.ജെ 1919
1001 നികുതികാര്യരേഖകൾ നാരായണപ്പണിക്കർ വി.പി 1901
1002 പണക്കാര്യവർണ്ണനം പങ്കജാക്ഷക്കുറുപ്പ്‌ ഡി 1862
1003 മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളനാട്ടുകാരേ ഭാസ്കരൻ കെ.ആർ 1917
1004 കണക്കുവെക്കുന്ന രീതി മാനവിക്രമൻ രാജാ കെ.സി; കൃഷ്ണവാരിയർ പി.വി (എഡിറ്റർ) 1921
1005 ധനശാസ്ത്രം (അവശിഷ്ടം) മാനവിക്രമൻ രാജാ കെ.സി 1910
1006 ഭൂലോകത്തിന്റെ വ്യാപരചരിത്രം മാനവിക്രമൻ രാജാ കെ.സി 1912
1007 ഭൂലോകത്തിന്റെ വ്യാപാരചരിത്രം മാനവിക്രമൻ രാജാ കെ.സി 1915
1008 കച്ചവടക്കണക്ക്‌ രാമപിഷാരടി പഴയന്നൂർ 1921
1009 മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തിലെ നാട്ടുകാരെ രാമുണ്ണിമേനോൻ പി 1917
1010 ജൻമി കുടിയാൻ സംവാദം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി 1902
1011 ത്രികക്ഷിസംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ ശ്രീവാസ്തവ കെ.ജി; മാത്യു കെ.എം (വിവർത്തകൻ) 1065
1012 പരസ്പരസഹായസംഘം സുബ്രഹ്മണ്യൻ പോറ്റി സി.എസ്‌; ശ്രീനിവാസൻ കെ.എസ്‌; ജോൺ എ.ജെ; രാമൻ പി.എം (വിവർത്തകൻ) 1914
1013 ഡയലോഗ്‌ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ലാറ്റിൻ ആന്റ്‌ മലയാളം (Dialogue in English Latin and Malayalam) ജോർജ്ജ്‌ കെ.എം 1890
1014 വിദ്യാലയവിനോദങ്ങൾ കൃഷ്ണവാരിയർ എം.ആർ (എഡിറ്റർ) 1916
1015 രാഗരത്നാവലി കൃഷ്ണവാരിയർ പി.വി 1909
1016 ക്രിസ്തീയഗീതങ്ങൾക്കുള്ള രാഗങ്ങൾ കോശി കെ.വി 1891
1017 സംഗീതമാലിക കേശവപ്പിള്ള കെ.സി (എഡിറ്റർ) 1912
1018 ഡ്രായിങ്ങ്‌ ബുക്ക്‌ ചിണ്ടൻനായർ കെ; രായപ്പൻനായർ കെ (എഡിറ്റർ) 1912
1019 അലങ്കാരശാസ്ത്രം ജരാർദ്ദ്‌ (ഫാദർ) 1881
1020 ഹൈന്ദവനാട്യശാസ്ത്രം നാരായണപണിക്കർ ആർ 1922
1021 സംഗീതസ്വസഹായി നാരായണയ്യർ എസ്‌ 1917
1022 സംഗീതതരംഗം രംഗനാഥയ്യർ എസ്‌ 1919
1023 സംഗീതരാജരംഗം രംഗനാഥയ്യർ എസ്‌; നാരായണപിള്ള എം.സി (വിവർത്തകൻ) 1922
1024 ബാലാമൃതം രാമവർമ്മമഹാരാജ സ്വാതിതിരുനാൾ 1918
1025 സംഗീത കൃതികൾ രാമവർമ്മമഹാരാജ സ്വാതിതിരുനാൾ; ചിദംബരവാദ്ധ്യാർ (എഡിറ്റർ) 1916
1026 ധ്യാനമാലിക വത്സലശാസ്ത്രികൾ 1916
1027 സ്വരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കീർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്മണൻപിള്ള ടി 1908
1028 സംഗീതതത്വദീപിക വെങ്കടസുബ്ബയ്യർ എസ്‌ 1919
1029 സംഗീതസാരബോധിനി വെങ്കിടാചലയ്യർ എൻ 1910
1030 മലയാളനാടകവേദി ഇന്ന്‌ വേണുക്കുട്ടൻനായർ പി.കെ 1910
1031 വസ്തുക്കളുടെ രൂപം വരെക്കുന്നതിനും പടം വരെക്കുന്നതിനുമുള്ള ആദ്യപാഠങ്ങൾ റിച്ചാർഡ്സ്‌ കെ.എം 1901
1032 സർ വാൾട്ടർ റാലി എന്ന വീരപുരുഷന്റെ ജീവചരിത്രം അനന്തൻപിള്ള കടുങ്ങല്ലൂർ പി 1919
1033 കവികഥ അനന്തരാമയ്യശാസ്ത്രി സി.എൻ 1915
1034 ബഹുമാനപ്പെട്ട സർ തിരുവാരൂർ മുത്തുസ്വാമി അയ്യർ അമ്മാമൻരാജാ പടിഞ്ഞാറെക്കോവിലകം 1899
1035 ജീവചരിത്രം സർ തിരുവാരൂർ മുത്തുസ്വാമി അയ്യർ അമ്മാമൻരാജാ പടിഞ്ഞാറെക്കോവിലകം 1904
1036 രാജാ കേശവദാസൻ അയ്യപ്പൻപിള്ള പി 1915
1037 ഉണ്ണി ശോയുടെ കൊച്ചുത്രേസ്യ ഈറ്റൺ ജീനറ്റ്‌ 1916
1038 ശ്രീമാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണഗോഖലെ ഈപ്പൻ കെ.സി 1916
1039 രാജാകേശവദാസ്‌ (അഥവാ വലിയ ദിവാൻജി) ഈശ്വരപിള്ള ആർ 1919
1040 മോണിയർ വില്യംസ്‌ ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ എം (എഡിറ്റർ) 1921
1041 ജോർജ്ജ്‌ സ്റ്റിഫൻസൺ ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ എം (എഡിറ്റർ) 1921
1042 ഇന്ത്യാചക്രവർത്തിനി വിക്ടോറിയ അമ്മ മഹാരാജ്ഞി അവർകളുടെ ചരിത്രസംക്ഷേപം ആർച്ച്‌ ഡീക്കൻ; [ഉമ്മൻ മാമ്മൻ ആർച്ചുഡീക്കൻ] 1887
1043 വ്യാഴവട്ടസ്മരണകൾ കല്യാണിഅമ്മ ബി 1916
1044 നമ്മുടെ അമ്മറാണി കല്യാണിഅമ്മ ടി.സി; കൃഷ്ണമേനോൻ ടി.കെ (എഡിറ്റർ) 1899
1045 കഴിഞ്ഞുപോയ ചൂര്യയികണാരൻ അവർകൾ കസ്തൂരി നാരായണ; ശങ്കുണ്ണി വി (വിവർത്തകൻ) 1898
1046 ദിവാൻ രാമരായർ കുളത്തുഅയ്യർ ആർ 1919
1047 കിളിമാനൂർ രവിവർമ്മ ചിത്രമെഴുത്തു കോയിത്തമ്പുരാൻ കിട്ടുണ്ണിനായർ കുറ്റിപ്പുറത്ത്‌ 1897
1048 കൊച്ചി വലിയതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്‌ എം.ആർ.കെ.സി; [കുഞ്ഞിരാമമേനോൻ ചെങ്കുളത്ത്‌ ചെറിയ] 1919
1049 ജോർജ്ജ്‌ പട്ടാഭിഷേകം എം.ആർ.കെ.സി; [കുഞ്ഞിരാമമേനോൻ ചെങ്കുളത്ത്‌ ചെറിയ] 1912
1050 ഇന്ത്യാചരിത്രം മാമ്മൻ പിള്ള കെ.സി 1904
1051 ആണറബിൾ വി. രാമയ്യങ്കാർ കുളത്തുഅയ്യർ ആർ 1915
1052 ഗർഭശ്രീമാൻ സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവ്‌ കുളത്തുഅയ്യർ ആർ 1920
1053 ദിവാൻ പോഷ്ക്കാർ പി. ശങ്കുണ്ണി മേനോൻ കുളത്തുഅയ്യർ ആർ 1922
1054 നമ്മുടെ രണ്ടുറാണിമാർ കുളത്തുഅയ്യർ ആർ 1915
1055 രാമയ്യൻ ദളവ കുളത്തുഅയ്യർ ആർ 1915
1056 രാജാകേരളവർമ്മ സി.എസ്‌.ഐ. വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ കുളത്തുഅയ്യർ ആർ 1916
1057 രാജാ സർ ടി. മാധവരായർ കുളത്തുഅയ്യർ ആർ 1914
1058 സർ ഇ. ശേഷയ്യാശാസ്ത്രി കുളത്തുഅയ്യർ ആർ 1911
1059 സർ ഇ. ശേഷയ്യാ ശാസ്ത്രി കുളത്തുഅയ്യർ ആർ 1918
1060 സുക്തിപുഷ്പാഞ്ജലി പുരുഷോത്തമൻ എ.കെ 1897
1061 വിക്ടോറിയാ മഹാരാജ്ഞി കൃഷ്ണപിള്ള പി.എ 1918
1062 ആലിക്കോഗിയാ കൃഷ്ണയ്യർ പി 1921
1063 നമ്മുടെ മാതൃകാമഹതി കൃഷ്ണയ്യർ പെരുമനത്ത്‌ കെ.എസ്‌ 1921
1064 മഹച്ചരിതസംഗ്രഹം കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ 1895
1065 ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ കേശവമേനോൻ കെ.പി 1917
1066 ലോകമാന്യ ബാലഗംഗാധരതിലകൻ കേശവമേനോൻ കെ.പി 1917
1067 ഗുണ്ടർത്ത്‌ പണ്ഡിതരുടെ ജീവചരിത്രം മോഹൻദാസ്‌ കരംചന്ദ്‌ ഗാന്ധി 1896
1068 രാജാറാം മോഹനരായി ഗോപാലൻ എ 1907
1069 ജെയിംസ്‌ ഗാർഫീൽഡ്‌ ഗോപാലപിള്ള പറവൂർ കെ.എൻ 1915
1070 അന്നാബായി ഗോവിന്ദൻകുട്ടിമേനോൻ പള്ളിയിൽ 1908
1071 ബഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഗോവിന്ദൻ തമ്പി കെ 1920
1072 തോമസ്‌ ആൽവ എഡിസൻ മഹാനായ യന്ത്രനിർമ്മാതാവ്‌ ഗോവിന്ദൻ തമ്പി കെ (വിവർത്തകൻ) 1908
1073 ശ്രീശങ്കരാചാര്യസ്വാമി അവർകളുടെ ജീവചരിത്രവും തത്വദർപ്പണവും ഗോവിന്ദൻനായർ പുതിയടത്ത്‌ 1915
1074 അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ള ഗോവിന്ദപിള്ള എം.ആർ 1920
1075 ടിപ്പുസുൽത്താൻ ഗോവിന്ദമേനോൻ കെ 1916
1076 ഗ്ലാഡ്സ്റ്റൺ None 1921
1077 കൊളമ്പസ്‌ ഗോവിന്ദപിള്ള സി.പി 1916
1078 ചന്ദ്രസേനൻ ഗോവിന്ദപിള്ള സി.പി 1913
1079 ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചില മഹാൻമാർ ചിദംബരയ്യർ കെ 1917
1080 അലക്സാണ്ടർ മഹാൻ ചെല്ലമ്മ എൽ 1920
1081 മലബാറി ജനാർദ്ദനമേനോൻ കുന്നത്ത്‌ 1921
1082 മാവേലിക്കര ആർച്ചുഡീക്കൻ അവർകളുടെ ജീവചരിത്രം ജോൺ ഇ.വി 1904
1083 നമ്മുടെ പൊന്നുതമ്പുരാൻ ജോൺ എ.ജെ 1915
1084 ജോർജ്ജ്‌ സ്റ്റീവെൻസന്റെ ജീവചരിത്രം ജോർജ്ജ്‌ നെറ്റൊ; ഗോപാലപിള്ള കെ.എൻ.ചങ്ങനാശ്ശേരി (വിവർത്തകൻ) 1910
1085 ഭാരതീയ മഹാൻമാർ തോമസ്‌ പോൾ (എഡിറ്റർ) 1920
1086 നെപ്പോളിയൻ തോമസ്‌ വി.ഐ 1916
1087 തിരുവിതാംകൂർ നാടുകടത്തൽ കേസ്‌ ആത്മപോഷിണി വിശേഷലക്കം തിക്കോടി എ 1913
1088 തിലകമഹാരാജ്‌ ഒരു മഹാവീരചരിതം തിക്കോടി എ 1920
1089 നമ്മുടെ ചക്രവർത്തിയും ചക്രവർത്തിനിയും തോമസ്‌ സി.പി 1915
1090 ദയാനന്ദസരസ്വതി None 1920
1091 ദേവജി ഭീമജി അവർകളുടെ ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം None 1895
1092 ശ്രീമാൻ കേശവചന്ദ്രസേനൻ നായർ എസ്‌.ജെ 1920
1093 നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമി ചരിത്രസമുച്ചയം നാണുപിള്ള പന്നിശ്ശേരി; കൃഷ്ണപിള്ള എൻ. ശ്രീവർദ്ധനത്ത്‌ 1920
1094 മഹതികൾ നാരായണമേനോൻ കെ 1911
1095 ഗുണവതി വിക്റ്റോറിയ നാരായണൻ എൻ.കെ 1907
1096 വെല്ലസ്ലി നാരായണൻ പണ്ടാല കെ 1921
1097 ബ്രഹ്മശ്രീ നാരായണഗുരുസ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം നാരായണൻ ടി.കെ 1922
1098 മലയാളത്തിലെ തലയാളികൾ നാരായണൻ നായർ മന്നത്ത്‌ 1908
1099 അശോകവർദ്ധന ചക്രവർത്തി നാരായണപിള്ള എം.സി 1917
1100 വാറൻഹേസ്റ്റിംഗ്സ്‌ നാരായണൻ പണ്ടാല കെ 1918
1101 കാരാഗൃഹത്തിൽ (അഥവാ ഞങ്ങളുടെ പൂജപ്പുരവാസം) നാരായണപിള്ള അംശി 1921
1102 അക്ബർ മഹാശയൻ നാരായണപിള്ള എം.കെ 1920
1103 വിദ്വാൻ കോയിത്തമ്പുരാൻ നാരായണപിള്ള മടവൂർ സി 1914
1104 അശോകചക്രവർത്തി നാരായണപിള്ള എം.സി 1919
1105 അശോകൻ നാരായണപണിക്കർ ആർ 1916
1106 ശ്രീചിത്രമെഴുത്തു കോയിത്തമ്പുരാൻ നാരായണപിള്ള പി.എൻ 1913
1107 ഇന്ത്യാചക്രവർത്തിയായ ഏഴാം എഡ്വേർഡ്‌ മഹാരാജാവിന്റെ ജീവചരിത്രം നാരായണപ്പണിക്കർ സി.എം 1902
1108 സുചരിതകൾ നാരായണമേനോൻ കെ 1912
1109 ദയാനന്ദ സരസ്വതി നാരായണമേനോൻ നാലപ്പാട്ട്‌ 1912
1110 വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ നാരായണമേനോൻ നാലപ്പാട്ട്‌ 1914
1111 ഇന്ത്യയിലെ മഹതികൾ നാരായണമേനോൻ വെള്ളായ്ക്കൽ (എഡിറ്റർ) 1909
1112 ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ നീലകണ്ഠഭക്തൻ 1912
1113 ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ സർ രാമവർമ്മ മഹാരാജാ പത്മനാഭപിള്ള മണ്ണൂർ 1917
1114 നമ്മുടെ മഹാരാജാവ്‌ പത്മനാഭപിള്ള ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം 1914
1115 പരിശ്രമത്താലുണ്ടായ സമ്പത്ത്‌ (അഥവാ ബുക്കർ ടി വാഷിംഗ്ടൺ) പരമുപിള്ള കെ 1906
1116 ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ ജീവചരിത്രവും സദ്‌വാക്യങ്ങളും പരമുപിള്ള കെ 1904
1117 ലക്ഷ്മീരാജ്ഞി പത്മനാഭപിള്ള ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം 1914
1118 നമ്മുടെ പൊന്നുതമ്പുരാൻ പപ്പുപിള്ള തിരുമധുരപ്പേട്ടയിൽഡ എം 1906
1119 പരിശ്രമത്താൽ ഉണ്ടായ സമ്പത്ത്‌ (അഥവാ ബുക്കർ ടി വാഷിംഗ്ടൺ എന്ന മഹാന്റെ ജീവചരിത്രം) പരമുപിള്ള കെ 1904
1120 നായർ സമുദായോത്തേജകൻ സി. കൃഷ്ണപിള്ള പരമേശ്വരൻ വെങ്കുളം ജി 1916
1121 ഭാർഗ്ഗവീയചരിതം കൃഷിപ്പാട്ട്‌ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി ആറ്റൂർ 1909
1122 മദ്രാസ്‌ സംസ്ഥാനം ഭാസ്കരൻ നായർ കെ 1870
1123 ഇന്ത്യയിലെ മഹാൻമാർ പരമേശ്വരൻപിള്ള ജി; കൃഷ്ണമേനോൻ ടി.കെ (എഡിറ്റർ) 1907
1124 സന്താനഗോപാലം പൂന്താനം നമ്പൂതിരി 1879
1125 സാധു സുന്ദരസിംഗ്‌ പാർക്കർ ആർതർ (മിസ്സിസ്‌) 1919
1126 ഭാരതീയ മഹിളാരത്നങ്ങൾ പാർവ്വതി അമ്മ ജി 1916
1127 വിദ്വാൻ കയ്ക്കുളങ്ങര രാമവാരിയരവർകളുടെ ജീവചരിത്രം പരമേശ്വരൻമൂസ്സത്‌ ടി.സി 1911
1128 വിശുദ്ധ പാപ്പാമാരുടെ ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം പ്യോംബാന്തി ജോസഫ്‌; ജോർജ്ജ്‌ വി.സി (വിവർത്തകൻ) 1910
1129 ലാൻഡ്‌ റാബർട്ട്സ്‌ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എ 1916
1130 ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ്‌ സി. ശങ്കരൻനായർ ബാലറാം എൻ.ഇ 1910
1131 ഇന്ദുബാല ബാനർജി ഇ.ആർ; കൃഷ്ണൻനായർ പി (വിവർത്തകൻ) 1918
1132 സന്താനഗോപാലം പൂന്താനം നമ്പൂതിരി 1875
1133 യുവാൻച്യാങ്ങ്‌ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എ 1921
1134 അലക്സാണ്ടർ മഹാൻ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എ 1921
1135 ലോർഡ്‌ കിച്നർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എ 1918
1136 ഭാരതീയ വനിതാരത്നങ്ങൾ ഭാരതി ഉദയഭാനു 1920
1137 ഭാരതീയ മഹാൻമാർ ഭാരതി ഉദയഭാനു 1920
1138 അടുക്കളയിൽനിന്നും പാർലമെന്റിലേക്ക്‌ ഭാരതി ഉദയഭാനു 1860
1139 കവിശാകുന്തളം കൃഷ്ണപിള്ള പി 1900
1140 ഭാരതഖണ്ഡചക്രവർത്തിനിയായ വിക്തോരിയ എന്ന മഹാബ്രിത്താന്യമാരാണിയവരുടെ രാജ്യഭാരാമഹോത്സവം ഭാഗീരഥിഅമ്മത്തമ്പുരാൻ എം 1887
1141 മഹച്ചരിത സംഗ്രഹം മനയ്ക്കലാത്ത്‌ ആർ.എം 1895
1142 ശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യർ മഹാദേവശർമ്മ അമ്പലപ്പുഴ 1908
1143 മാഡം ബ്ലാവട്സ്കി മാച്‌വേ പ്രഭാകർ ബൾവന്ത്‌ 1912
1144 യോഹന്നാൻ മിഖായേൽ ഫ്‌റീത്സ്‌ സായ്‌വിന്റെ ജീവചരിത്രം മാത്തിസ്സെൻ എഫ്‌ 1907
1145 നമ്മുടെ ചക്രവർത്തി മാധവൻ നായർ എൻ 1915
1146 ലോകമാന്യ ബാലഗംഗാധരതിലകൻ മാധവവാര്യർ എം.ആർ 1922
1147 മിസിസ്‌ ആനിബസന്റ്‌ മിത്രോഖിൻ എൽ.ടി 1909
1148 ദൊരസ്വാമി അയ്യർ മാധവമേനോൻ മിറ്റത്തുള്ളിൽ 1922
1149 ഇന്ത്യയിലെ വന്ദ്യവയോധികശ്രേഷ്ഠൻ (അഥവാ ദാദാബായി നവറോജി) മാമ്മൻ മാപ്പിള കെ.എം 1916
1150 ക്രിസ്തൊഫർ കൊളമ്പസ്‌ രാമകൃഷ്ണപിള്ള കെ 1914
1151 പണ്ഡിതരമാബായി: അത്ഭുതകരമായ ഒരു ജീവിതം രമാബായ്‌ 1921
1152 ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ രാമകൃഷ്ണപിള്ള കെ 1912
1153 കാറൽമാർക്സ്‌ രാമകൃഷ്ണപിള്ള കെ 1912
1154 ഉണ്ണിവിക്രമൻ രാമൻപിള്ള ടി.എം 1918
1155 ജോർജ്‌ ഗോർഡൻ എന്ന മഹാന്റെ ജീവചരിത്രം രാമൻപിള്ള സി 1914
1156 രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരവർകളുടെ ജീവചരിത്രവും വചനങ്ങളും രാമൻമേനോൻ കെ 1905
1157 നമ്മുടെ ചക്രവർത്തി എഡ്വേർഡ്‌ ഏഴാമൻ രാമനാഥയ്യർ എസ്‌ 1902
1158 ശ്രീമൂലരാജവിജയം എന്ന നമ്മുടെ ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിയുടെ ചരിത്രസംക്ഷേപം രാമനാഥയ്യർ എസ്‌ 1903
1159 രാജാ സർ ടി. മാധവരായരവർകളുടെ ചരിത്രം ലക്ഷ്മണരായർ രാമരായർ 1893
1160 ഒരു ചീന കൃസ്താനിയുടെ കഥ ലൂഷ്യനർ; ലാഫർ എഫ്. ഡബ്ലിയു (വിവർത്തകൻ) 1906
1161 ജെ.എൻ.ടാറ്റാ വാചാ ഡി.ഇ; ഡേവിഡ്‌ എ.ജെ (വിവർത്തകൻ) 1916
1162 ശ്രീമാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണഗോഖലെ വേലുപ്പിള്ള തുണ്ടത്തിൽ പി 1917
1163 ടാറ്റാ (അഥവാ ഇൻഡ്യയിലെ വ്യവസായകൽപദ്രുമം സ്കൂൾപതിപ്പ്‌) ശങ്കരപിള്ള കെ 1919
1164 ബ്രഹ്മശ്രീ നാരായണഗുരു ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം ശേഖരൻ എം.കെ 1917
1165 കേരള കവികൾ ശങ്കുണ്ണി കൊട്ടാരത്തിൽ 1918
1166 ചില കേരളകവികൾ ശങ്കുണ്ണി കൊട്ടാരത്തിൽ; പിള്ള ആർ.ടി (എഡിറ്റർ) 1916
1167 കൊച്ചി മഹത്ചരിത്രം ദിവാൻജിമാരുടെ ജീവചരിത്രസംക്ഷേപം ശങ്കുണ്ണിവാരിയർ എൻ 1864
1168 ചില നല്ല ജീവിതങ്ങൾ ശങ്കുണ്ണിമേനോൻ പി 1920
1169 ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യസ്വാമികൾ ശങ്കരമേനോൻ ചിറ്റൂര്‌ നരവൂർ 1918
1170 ഹൈദരാലി സദാശിവയ്യർ പി.എസ്സ്‌ 1917
1171 സഞ്ചാരിയും മിഷ്യോനരിയും പരോപകാരിയുമായ ദാവീദു ലിവിങ്ങ്സ്റ്റൺ ഷ്വൈറ്റ്സർ ആൽബർട്ട്‌ 1897
1172 സഹോദരസപ്തതി None 1860
1173 പുരഷവേഷം ധരിച്ചു സന്യാസികളോടുകൂടെ ജീവിതം കഴിച്ചശുദ്ധമരീഞ്ജാ എന്ന കന്യാസ്ത്രീയുടെ ചരിത്രം സർ‌മെന്തൊ പ്രൻസീസ്ക ദെ മരിയ; പേതൃ ദെറൊസാര്യയോ കവലക്കൽ (വിവർത്തകൻ) 1883
1174 സാധുസുന്ദർസിങ്ങ്‌ വർഗ്ഗീസ്‌ പി.കെ; ജോബ്‌ ജി.വി (വിവർത്തകൻ) 1918
1175 സാമ്മി മോറിസ്സ്‌ സാംബമൂർത്തി പി 1916
1176 കൃഷ്ണചൈതന്യ സ്വാമികൾ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പി.എസ്‌ 1920
1177 മുഗൾസാമ്രാജ്യശ്രീ സൈനുദ്ദീൻ കെ.എ 1835
1178 സെറാഫ അമ്മ ഈശോയുടെ ത്രെസ്യ എന്ന പുണ്യവാളത്തിയുടെ ചരിത്രസംക്ഷെപം None 1868
1179 പീറ്റർ തോമസ്‌ (അഥവാ ക്രിസ്തീയ ദിവാൻ) സൈമൺ സി.ടി 1922
1180 ശൈവഭക്തി വിലാസം ഹരിഹരശർമ്മ; അമ്മാളു അമ്മ തരവത്ത്‌ (വിവർത്തകൻ) 1908
1181 റോബർട്ട്‌ മെക്കേൽ റെയിനോൾഡ്‌ ജി.ഡബ്ലിയൂ എം; ശങ്കുണ്ണിമേനോൻ സി.പി (വിവർത്തകൻ) 1901
1182 രാജകുമാരൻ (അഥവാ ഒരു വിശുദ്ധനായ ബാലൻ) ഗോപാലപിള്ള എ 1914
1183 ചില മഹാൻമാർ പരമുപിള്ള കെ 1917
1184 ജപ്പാനിലെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അന്തപ്പായി സി 1921
1185 ബാലാർക്കഭൂമി അനന്തൻപിള്ള കടുങ്ങല്ലൂർ പി 1912
1186 ആംഗലഭൂമി അനന്തൻപിള്ള കടുങ്ങല്ലൂർ പി 1918
1187 ഭൂലോകവും ഇന്ത്യയും ആനന്ദൻ പി.എം 1921
1188 ഭൂമിശാസ്ത്രം ക്ലിഫ്റ്റ്‌ 1869
1189 തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം കൃഷ്ണപിള്ള സി.ആർ 1916
1190 തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം കുളത്തുഅയ്യർ ആർ 1914
1191 ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രം ക്ലിഫ്റ്റ്‌; ഹാവ്ക്സ്‌വർത്ത്‌ (വിവർത്തകൻ) 1868
1192 ഭൂപ്രകൃതിശാസ്ത്രം കൃഷ്ണമേനോൻ ടി.കെ 1900
1193 ബിലാത്തി വിശേഷം കേശവമേനോൻ കെ.പി 1916
1194 കൊച്ചി ഭൂമിശാസ്ത്ര സംഗ്രഹം ഗോപാലമേനോൻ പള്ളിയിൽ 1890
1195 കാശിയാത്രാറപ്പൊട്ട ഗോവിന്ദമേനോൻ കട്ടയാട്ട്‌ 1872
1196 ജപ്പാൻ ഗോവിന്ദമേനോൻ പുത്തേഴത്ത്‌ 1920
1197 മദ്രാസ്‌ ഭൂമിശാസ്ത്രം ചിദംബരയ്യർ കെ 1911
1198 ഭൂവിവരണ സിദ്ധാന്തസംഗ്രഹം ചെറിയാൻ ഒ.എം 1911
1199 ഭൂവിവരണ സിദ്ധാന്തസംഗ്രഹം ചെറിയാൻ ഒ.എം 1914
1200 ഇൻഡ്യാ വിവരണം ഡങ്കൻ 1868
1201 മദ്രാസ്‌ സംസ്ഥാന ഭൂമിശാസ്ത്രസംഗ്രഹം നാരായണപിള്ള കുളപ്പുര 1908
1202 തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം നെല്ലയ്യപ്പയ്യർ ടി.എസ്‌ 1914
1203 ലണ്ടനും പാരിസ്സും പരമേശ്വരൻപിള്ള ജി; ശങ്കുണ്ണിമേനോൻ സി.പി (വിവർത്തകൻ) 1899
1204 ഭൂവിവരണം: ഏഷ്യ ഭാസ്കരൻ നായർ കെ 1861
1205 ഭൂവിവരണം ഭാസ്കരൻ നായർ കെ 1874
1206 മലയാളരാജ്യം (ചരിത്രത്തോടുകൂടിയ ഭൂമിശാസ്ത്രം) None 1869
1207 മലയാളരാജ്യം (ചരിത്രത്തോടുകൂടിയ ഭൂമിശാസ്ത്രം) None 1887
1208 കാശിയാത്രാചരിതം (പ്രഥമഖണ്ഡം) മാനവിക്രമ ഏട്ടൻരാജ 1903
1209 ഭൂമിശാസ്ത്രം: മദ്രാസ്‌ സംസ്ഥാനം മാർസ്ഡൺ ഇ 1897
1210 ഭൂമിശാസ്ത്രം മൂന്നാം തരത്തിന്‌ മാർസ്ഡൺ ഇ 1893
1211 ഒശ്ലെം തിരുയാത്രവിവരണം യോഹന്നാൻ 1880
1212 ഭൂവിവരണ ചോദ്യങ്ങൾ രാമകൃഷ്ണപിള്ള കെ 1902
1213 ഭൂപ്രകൃതിശാസ്ത്രം രാജരാജവർമ്മ എം 1917
1214 ഭൂമിശാസ്ത്ര പാഠങ്ങൾ രാമൻമേനോൻ ജി 1912
1215 വാണിജ്യഭൂമിശാസ്ത്രം രാമപിഷാരടി പഴയന്നൂർ 1921
1216 ഭൂമിശാസ്ത്രം രാമസ്വാമി അയ്യർ കെ.എസ്‌ 1917
1217 മദ്രാസ്‌ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിശേഷവിവരണത്തോടു കൂടിയ ഇൻഡ്യാ ഭൂമിശാസ്ത്രം വർക്കി ഇ.കെ; അവരിയാ കെ.സി 1898
1218 ഭൂലോക വിവരണം വീരരാഘവാചാര്യർ കെ.എ 1915
1219 ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾ വേലുപ്പിള്ള കെ 1916
1220 ഭൂവിവരണം പ്രകൃതിഉപാദ്ധ്യായൻ സാംബശിവയ്യർ എസ്‌ 1911
1221 വാണിജ്യഭൂമിശാസ്ത്രം ശങ്കരനാരായണയ്യർ എസ്‌ 1902
1222 ഭൂലോക വിവരണം സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ എസ്‌ 1916
1223 സ്വർഗ്ഗസാമ്രാജ്യം (അഥവാ ചീനമഹാരാജ്യം) ശങ്കരപിള്ള എ 1916
1224 സ്വർഗ്ഗസാമ്രാജ്യം (അഥവാ ചീനമഹാരാജ്യം) ശങ്കരപിള്ള എ 1918
1225 ഒരു മദ്രാസ സംസ്ഥാനസംക്ഷിപ്തം ശിവരാമക്കുറുപ്പ്‌ 1870
1226 സഞ്ചാരവൃത്താന്തങ്ങൾ തോമസ്‌ വി.ഐ 1921
1227 ശിവമയം ഭൂമിശാസ്ത്ര ബാലമിത്രം നാരായണപിള്ള പള്ളിപ്രം പി.കെ 1915
1228 രണ്ടുസാഹസിക യാത്രകൾ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എ 1921
1229 ലോകചരിത്രസംഗ്രഹം കുമാരപിള്ള ജി 1912
1230 മഹായുദ്ധചരിതം ഫ്രഞ്ചുപർവ്വം കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ സി 1917
1231 ലോകപരിഷ്കാരം ജോസഫ്‌ മയ്യനാട്ട്‌ വി 1907
1232 മഹായുദ്ധ ചരിതം ആദിപർവ്വം കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ സി 1917
1233 മഹായുദ്ധചരിതം ബൽജിയപർവ്വം കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ സി 1917
1234 ചരിത്രതത്വം ഗോപാലമേനോൻ എ 1905
1235 ബ്രിട്ടീഷ്‌ സാമ്രാജ്യം ഗോപാലമേനോൻ എ 1920
1236 സാമ്രാജ്യപരമ്പര ഗോപാലമേനോൻ എ 1917
1237 റോമൻ ചരിത്രം ഗോവിന്ദപിള്ള പി 1885
1238 ജാപ്പാൻ നാരായണൻ നായർ മന്നത്ത്‌ 1906
1239 ചരിത്രപ്രവേശകം ചർച്ചിൽ റാൻഡോൽഫ്‌ സെപ്ൻ സർ 1916
1240 ലോകമഹായുദ്ധം ജനാർദ്ദനമേനോൻ കുന്നത്ത്‌ 1917
1241 ലോകചരിത്രം ഡേവിഡ്‌ കുരിയൻ (വിവർത്തകൻ) 1882
1242 ജനകീയ ചൈന കേരളം അങ്ങോട്ട്‌ നിലായ്‌ 1906
1243 ബാബിലോണും നിനവയും (അഥവാ പൗരസ്ത്യ പരിഷ്കാരോൽപത്തി) ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എ 1916
1244 യുദ്ധത്തിൻ അനുഭവങ്ങൾ മോഫർ എ (മിസ്സിസ്‌); ജോസഫ്‌ മൂളിയിൽ (വിവർത്തകൻ) 1918
1245 ഇംഗ്ലാണ്ഡചരിത്രം മോറീസ്സ്‌ ഹെൻട്രി; ബുക്ക്കമ്മറ്റി (വിവർത്തകൻ) 1884
1246 ചില യുദ്ധസംഭവങ്ങൾ ശങ്കുണ്ണി ടി 1915
1247 യൂറോപ്പിലെ യുദ്ധം കൃഷ്ണപിള്ള കെ.ആർ 1916
1248 ഇന്ത്യാചരിത്രം None 1922
1249 ഇന്ത്യാചരിത്രസാരാംശത്തിന്റെ കാലക്രമം None 1869
1250 ഭരണമാറ്റം ഒരു വ്യാഖ്യാനം കുഞ്ഞിമമ്മാലി കെ 1917
1251 ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണം കൊണ്ട്‌ ഇന്ത്യക്കാർക്കു സിദ്ധിച്ച ചില ഗുണങ്ങൾ കരുണാകരമേനോൻ സി 1911
1252 കാശ്മീരിനെപ്പറ്റി ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീം നേതാക്കൻമാർ സമർപ്പിച്ച മെമ്മറാണ്ടം കരുണാകരമേനോൻ സി 1911
1253 ഇന്ത്യാചരിത്രം ആന്റ്‌ സിവിക്സ്‌ രണ്ടാംഫാറത്തിലേക്ക്‌ കുര്യൻ കെ.ജെ 1917
1254 വിദേശീയ മേധാവിത്വം കൃഷ്ണപിള്ള എൻ.കെ; പ്രകാശൻ (വിവർത്തകൻ) 1922
1255 സ്വരാജ്യഭരണം കേശവമേനോൻ കെ.പി 1918
1256 ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഭരണമാഹാത്മ്യം ഗോപാലൻ എ 1911
1257 ഭരണമാറ്റങ്ങൾ കേശവമേനോൻ കെ.പി 1917
1258 എസ്തെറിന്റെ പാന എരേച്ചൻ നായർ എ 1876
1259 ബ്രിട്ടീഷാധിപത്യംകൊണ്ടു ഇന്ത്യക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഗോപാലപിള്ള പി.കെ 1916
1260 ഇന്ത്യാചരിത്രം ചിദംബരയ്യർ കെ 1915
1261 ബ്രിട്ടീഷ്‌ ആധിപത്യംകൊണ്ടു ഇന്ത്യക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഗോപാലപിള്ള പി.കെ 1916
1262 ഇന്ത്യാചരിത്ര പ്രവേശിക ഗോപാലമേനോൻ എ 1921
1263 ഇന്ത്യാരാജ്യഭരണം ഗോവിന്ദപിള്ള എം.ആർ 1917
1264 ഇന്ത്യാചരിത്രം ജോൺ പി 1860
1265 ഇന്ത്യാചരിത്രകഥകൾ ചെറിയാൻ ഒ.എം 1920
1266 ഇന്ത്യാചരിത്രസാരം നാണുഅയ്യൻ പി 1868
1267 ഇന്ത്യാചരിത്രസംഗ്രഹം പോത്തൻ പി.ഒ 1887
1268 പുരാതത്വപ്രദീപം ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എ 1921
1269 ഭൂഗോളശാസ്ത്രം: ഇന്ത്യാരാജ്യം പോത്തൻ പി.ഒ 1879
1270 ഇന്ത്യാചരിത്രം മോറിസ്സ്‌ ഹെൻട്രി; മുള്ളർ സി (വിവർത്തകൻ) 1869
1271 സ്വയംഭരണത്തിനുള്ള അർഹത ബസന്റ്‌ ആനി 1918
1272 ഇന്ത്യാചരിത്ര ശകലാവലികൾ അന്നും ഇന്നും ബെൽസൺ ലേഡി 1912
1273 ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ ബെൽസൺ ലേഡി 1917
1274 അശോകൻ മക്ക്ഫെയിൽ ജെ.എ; നാരായണി പുതുവാൾസ്യാര്‌ എ (വിവർത്തകൻ) 1922
1275 ഇൻഡ്യയുടെ തൽക്കാലസ്ഥിതി മാത്തുളളമാപ്പിള കണ്ടത്തിൽ 1916
1276 ഭാരതബൃഹച്ചരിതം മജ്ജൂംദാർ ആർ.സി; രായ്ചൗധരി എച്ച്‌.സി; ഗോവിന്ദൻ എം; നായർ കെ.കെ.സി (വിവർത്തകൻ) 1922
1277 ഇന്ത്യാചരിത്രം പുരാതനകാലം മാനവേദൻ രാജാ കെ.സി 1920
1278 രാജ്യവിവരണം: ഒന്നാം പുസ്തകം ഇന്ത്യ മാനവേദൻ രാജാ കെ.സി 1917
1279 ഇന്ത്യാചരിത്രം മാർസ്ഡൺ ഇ 1896
1280 ഇന്ത്യാചരിത്രം മാർസ്ഡൺ ഇ 1902
1281 മലയാള ഇന്ത്യാചരിത്രം മാർസ്ഡൺ ഇ 1911
1282 ഇന്ത്യാചരിത്ര സംക്ഷേപം മാർസ്ഡൺ ഇ 1915
1283 ഇന്ത്യാചരിത്രം മോറിസ്സ്‌ ഹെൻട്രി; ജോൺ പി (വിവർത്തകൻ) 1860
1284 ഇന്ത്യാചരിത്രം രങ്കസ്വാമി അയ്യങ്കാർ 1917
1285 പ്രാചീനാര്യാവർത്തനം രമേശ്‌ ചന്ദ്രദത്ത്‌; കൃഷ്ണമേനോൻ ടി.കെ (വിവർത്തകൻ) 1895
1286 ഇന്ത്യാചരിത്രം രാജാംഗമയ്യർ കെ 1903
1287 ദില്ലി ഡർബാർ രാമകൃഷ്ണപിള്ള കെ 1912
1288 ഇന്ത്യയുടെ കഥ സെൽ എഡ്വേർഡ്‌; ജോൺ ടി. ലാറൻസ്‌ 1889
1289 പ്രാചീന ഭാരതം കെ.വി.എം; [വാസുദേവൻ മൂസ്സത്‌ കെ] 1922
1290 ഇൻഡ്യാ രാജ്യഭരണം ശങ്കരശാസ്ത്രി പി.എ 1917
1291 ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഇന്ത്യാ ചരിത്രസംക്ഷേപം സെൽ എഡ്വേർഡ്‌; ജോൺ ടി. ലാറൻസ്‌ 1892
1292 1043 ൽ സാമൂതിരിരാജവർകളുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം 1860 മേയ്‌ പതിനാലാം തീയതി 775- നമ്പ്രായി മദിരാശി ഗവൺമെന്റ്‌ കൽപന അബ്ദുൾ റഹിമാൻ കെ 1903
1293 ഡച്ചുകാരും തിരുവിതാംകൂറും ഇടിക്കുള പി.ടി; നാരായണപിള്ള എം 1919
1294 കൊച്ചി സംസ്ഥാന ചരിത്രസംക്ഷേപം None 1891
1295 കേരള വിശേഷ മാഹാത്മ്യം കൃഷ്ണമേനോൻ വി.ടി. ചിറ്റൂര്‌ 1876
1296 കെട്ടിച്ചെഴുന്നള്ളത്തും അതിന്റെ ചരിത്രവും കുഞ്ഞികൃഷ്ണമേനോൻ പുളിയമ്പറ്റെ (എഡിറ്റർ) 1910
1297 തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യഭരണം (മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക്‌) കുളത്തുഅയ്യർ ആർ 1917
1298 തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യഭരണം (ഒന്നാം പുസ്തകം) കൃഷ്ണപിള്ള കെ.ആർ 1918
1299 തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യഭരണം (രണ്ടാം പുസ്തകം) കൃഷ്ണപിള്ള കെ.ആർ 1918
1300 തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യഭരണം (മൂന്നാം പുസ്തകം) കൃഷ്ണപിള്ള കെ.ആർ 1918
1301 കൊച്ചിരാജ്യവും മിസ്റ്റർ എ.ആർ. ബാനർജിയും കൃഷ്ണമേനോൻ വി.ടി. ചിറ്റൂര്‌ 1915
1302 കേരളോൽപത്തി മാമാങ്കം കൃഷ്ണവാരിയർ പി.വി (എഡിറ്റർ) 1909
1303 ശൗണ്ടികോദന്തകൗമുദി കേളപ്പൻ വി.സി 1892
1304 കേരളപ്പഴമ (എ.ടി. 1498-1631) ഗുണ്ടർട്ട്‌ ഹെർമ്മൻ 1868
1305 പ്രാചീനമലയാളം ഒന്നാം പുസ്തകം ചട്ടമ്പിസ്വാമി 1913
1306 തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം ചാക്കോ കെ.വി; വർക്കി കെ.വി 1908
1307 സർ സി.പി. ക്ക്‌ ഒരു തുറന്നകത്ത്‌ ചാക്കോ പി.ടി 1908
1308 തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രകഥകൾ None 1915
1309 തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രസംക്ഷേപം None 1916
1310 തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനം None 1890
1311 തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തെ രാജ്യഭരണ റിപ്പോർട്ട്‌ None 1891
1312 തിരുവിതാംകൊട്ടു ഗവർ‌മ്മെണ്ടു ഉത്തരവുകൾ കൃഷ്ണറാവു എം.ആർ (എഡിറ്റർ) 1889
1313 തിരുവിതാംകോട്ടു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവരണം നാഗമയ്യ വി; ചിദംബരവാദ്ധ്യാർ (വിവർത്തകൻ) 1913
1314 കൊച്ചി രാജ്യചരിത്രം രണ്ടാം പുസ്തകം പത്മനാഭമേനോൻ കെ.പി 1914
1315 കൊച്ചി രാജ്യചരിത്രം ഒന്നാം പുസ്തകം പത്മനാഭമേനോൻ കെ.പി 1912
1316 തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജവംശാവലി രംഗയ്യൻ എസ്‌ 1904
1317 ധ്രുവചരിതം മണിപ്രവാളം അച്ചൻ മണ്ണേക്കാട്ട്‌ 1912
1318 ക്ഷേത്രപ്രവേശനം മാധവൻ ടി.കെ 1830
1319 കേരളചരിത്രം രാമൻ നായർ കണ്ണമ്പ്ര 1910
1320 തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം മാധവരായർ ടി; തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ ബുക്കുകമ്മറ്റി (എഡിറ്റർ) 1873
1321 മൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവ്‌ മാമ്മൻ മാപ്പിള കെ.സി 1906
1322 തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം 904-ാ‍മാണ്ടു മുതൽ 973-ാ‍മാണ്ടുവരെ മാധവരായർ ടി; തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ ബുക്കുകമ്മറ്റി (എഡിറ്റർ) 1883
1323 കൊച്ചിരാജ്യചരിതം രാമകൃഷ്ണയ്യർ പി.എസ്‌ 1920
1324 വിദേശീയ മേധാവിത്വം രാമൻപിള്ള സി.വി; കൃഷ്ണൻപിള്ള എൻ.കെ (എഡിറ്റർ) 1922
1325 തിരുവിതാംകോട്ടിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടെഴുത്തിനെയും സർവേയിനെയും കുറിച്ച്‌ ദിവാൻ ആണറിബിൾ വി. രാമയ്യങ്കാർ എഴുതിയ മെമ്മോറാണ്ടം രാമയ്യങ്കാർ വി; സർക്കാർ ബുക്ക്‌ കമ്മിറ്റി (വിവർത്തകൻ) 1887
1326 മലയാളചരിത്രം രാമസ്വാമിഅയ്യർ കെ.എസ്‌ 1920
1327 മലയാളചരിത്രം രാമസ്വാമിഅയ്യർ കെ.എസ്‌ 1922
1328 മഹാരാജാവ്‌ തിരുമനസ്സിലെ സ്തുത്യർഹമായ രാജ്യഭരണത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തചരിത്രം വിയറാം ചാമ്പ്‌ ജെ (മിസ്സിസ്‌) 1910
1329 ധർമ്മരാജാ (അഥവാ 959 ൽ ഷഷ്ടിപൂർത്തി കഴിഞ്ഞ ശ്രീകാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവ്‌ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്‌) വാസുദേവഭട്ടതിരി സി.കെ 1918
1330 പ്രാചീന ചേരചരിതം വെങ്കടരാമശർമ്മ വി 1919
1331 മാർത്താണ്ഡവർമ്മചരിതം വേലുപ്പിള്ള കെ 1920
1332 തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യഭരണം വേലുപ്പിള്ള ടി.കെ 1915
1333 അഷ്ടമിയാത്ര അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി നടുവത്ത്‌ 1916
1334 ശ്രീമൂലം തിരൂനാൾ തിരുഅവതാരം ചെയ്തരുളിയ മഹാരാജാ തിരുമനസ്സിലെ രജതജൂബിലി സംബന്ധിച്ച്‌ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട മംഗളപത്രികകൾ ശ്രീധരമേനോൻ എ 1911
1335 ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി ചരിതം അച്യുതൻ ടി 1916
1336 പൊലീസ്സ സൈന്യത്തിൽ ഉദ്യോഗം നടത്തുന്ന ആപ്സരൻമാർക്കു വേണ്ടിയ ആചാര നടപടികൾ സ്റ്റിവൻസൺ എസ്‌.ബി 1874
1337 അഘനാശനപദ്ധതി ഭാഷാഗാനം പരമേശ്വരൻനായർ പായിങ്ങാലിൽ (എഡിറ്റർ) 1922
1338 ആരോഗ്യസ്തവം അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി നടുവത്ത്‌ 1911
1339 നടുവത്തച്ഛൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കൃതികൾ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി നടുവത്ത്‌ 1914
1340 അച്യുതകീർത്തനവും ശിവപഞ്ചാക്ഷരിയും വഞ്ചിപ്പാട്ടും കുമ്മിയും അച്ഛൻമൂസ്സ്‌ വയസ്കര 1876
1341 ജൈനമീയാശ്വമേധം കിളിപ്പാട്ട്‌ അച്യുതമേനോൻ കാത്തുള്ളിൽ 1922
1342 വഞ്ചീരാജീയം രസാലങ്കാരശതകം അച്യുതമേനോൻ മേലങ്ങത്ത്‌ 1918
1343 ഹസ്തരത്നാവലി അച്യുതമേനോൻ മേലങ്ങത്ത്‌ 1919
1344 പർപ്പഭൂമീശശതകം മണിപ്രവാളം അച്യുതവാരിയർ ഏറത്ത്‌ 1909
1345 ശ്രീമൂലക രാമവർമ്മ വഞ്ചീശവിജയം വഞ്ചിപ്പാട്ട്‌ അച്യുതവാരിയർ ഏറത്ത്‌ 1911
1346 സിംഹളചരിതം കിളിപ്പാട്ട്‌ അനന്തൻപിള്ള കടുങ്ങല്ലൂർ പി 1921
1347 ശുചീന്ദ്രസ്ഥല പുരാണ ശതകം അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി 1906
1348 കുചേലവൃത്തം പാന അനുജൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌ അവണപ്പറമ്പുമന 1914
1349 ബാലിവിജയം തുള്ളൽ അനുജൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌ അവണപ്പറമ്പുമന 1914
1350 ഉഷാകല്ല്യാണം തിരുവാതിരപ്പാട്ട്‌ അപ്പുണ്ണിനായർ കാമ്പുറത്ത്‌ 1905
1351 കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജയം അമ്പയാറ്റു പണിക്കർ 1874
1352 കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജയം ഓട്ടൻതുള്ളൽ അമ്പയാറ്റു പണിക്കർ 1880
1353 കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജയം ഓട്ടംതുള്ളൽ അമ്പയാറ്റു പണിക്കർ 1869
1354 കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജയം ഓട്ടൻതുള്ളൽ അമ്പയാറ്റു പണിക്കർ 1880
1355 അംബരീഷചരിതം തിരുവാതിരപ്പാട്ട്‌ അമ്പയാറ്റു പണിക്കർ 1901
1356 ശ്രീരാമവിജയം ആട്ടക്കഥ അമ്മുക്കുട്ടിഅമ്മ വടക്കെ മുടവക്കാട്ട്‌ 1905
1357 പദ്യമാലിക അയ്യപ്പൻപിള്ള എ 1915
1358 ഉമ്മാപർവ്വം അതായ്ത ദെവമാതൃസംക്ഷെപചരിത്രം അർണ്ണോസ്‌ പാതിരി; [ജോൺ എർണസ്തൂസ്‌ ഹാങ്ക്‌ സെൽഡൽ]; അന്തോനി ദെപാദുവപാദ്രി ചെട്ടിവെലിക്കകത്ത (വ്യാഖ്യാതാ] 1873
1359 ഉമ്മാപർവ്വം അതായ്ത ദൈവമാതൃസംക്ഷെപചരിത്രം അർണ്ണോസ്‌ പാതിരി; [ജോൺ എർണസ്തൂസ്‌ ഹാങ്ക്‌ സെൽഡൽ]; അന്തോനി ദെപാദുവപാദ്രി ചെട്ടിവെലിക്കകത്ത (വ്യാഖ്യാതാ] 1875
1360 നരകപർവ്വം അതായ്ത നരകത്തിന്റെ വിശേഷം അർണ്ണോസ്‌ പാതിരി; [ജോൺ എർണസ്തൂസ്‌ ഹാങ്ക്‌ സെൽഡൽ]; അന്തോനി ദെപാദുവപാദ്രി ചെട്ടിവെലിക്കകത്ത (വ്യാഖ്യാതാ] 1878
1361 മിശിഹാചരിത്രം (അഥവാ പുത്തൻപാന) അർണ്ണോസ്‌ പാതിരി; [ജോൺ എർണസ്തൂസ്‌ ഹാങ്ക്‌ സെൽഡൽ] 1895
1362 മിശിഹാചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ പുത്തൻപാന അർണ്ണോസ്‌ പാതിരി; [ജോൺ എർണസ്തൂസ്‌ ഹാങ്ക്‌ സെൽഡൽ] 1888
1363 പുത്തൻപാന മിശിഹാചരിത്രം അർണ്ണോസ്‌ പാതിരി; [ജോൺ എർണസ്തൂസ്‌ ഹാങ്ക്‌ സെൽഡൽ] 1862
1364 വിധിപർവ്വം അതായത്‌ ഒടുക്കത്തെ വിധിയുടെ വിശേഷം അർണ്ണോസ്‌ പാതിരി; [ജോൺ എർണസ്തൂസ്‌ ഹാങ്ക്‌ സെൽഡൽ]; അന്തോനി ദെപാദുവപാദ്രി ചെട്ടിവേലിക്കകത്ത (വ്യാഖ്യാതാ] 1873
1365 കാളിദാസ ചരിതം മണിപ്രവാളകാവ്യം അവിനാശി എഴുത്തച്ഛൻ കെ.വി 1909
1366 വിവാഹമഹിമ അവിനാശി എഴുത്തച്ഛൻ കെ.വി 1904
1367 വൈഷ്ണവസ്തവമഞ്ജരി എഴുത്തച്ഛൻ കെ.എൻ 1911
1368 സീതാസ്വയംവരം ഓട്ടൻതുള്ളൽ ഇട്ടിയാമ്മ കോങ്ങാട്ടിൽ 1908
1369 ആരോഗ്യചന്ദ്രോദയം കിളിപ്പാട്ട്‌ None 1908
1370 ആര്യാശതകം മണിപ്രവാളം ഇക്കാവമ്മ തോട്ടയ്ക്കാട്ട്‌ 1907
1371 അമൃതാഹരണം പറയൻതുള്ളൽ ഇക്കു അഥവാ സുഭദ്രഅമ്മ; [ഇക്കു അമ്മത്തമ്പുരാൻ] 1894
1372 കംസവധം ശീതങ്കൽ തുള്ളൽ ഇക്കു അഥവാ സുഭദ്രഅമ്മ; [ഇക്കു അമ്മത്തമ്പുരാൻ] 1911
1373 ഗജേന്ദ്രമോക്ഷവും വിശ്വരൂപദർശനവും മണിപ്രവാളം ഇക്കു അഥവാ സുഭദ്രഅമ്മ; [ഇക്കു അമ്മത്തമ്പുരാൻ] 1908
1374 സന്താനഗോപാലം ആട്ടക്കഥ ഇട്ടിരാരിശ്ശമേനോൻ എം; ശേഷഗിരി പ്രഭൂ എം; പോത്തൻ പി.ഒ (എഡിറ്റർ) 1888
1375 ബാലപരിശീലനം ഇട്ടിവൈദ്യർ കെ.ജി 1913
1376 ഇന്ത്യാ ചക്രവർത്തി ഇത്തമർ രവിവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാൻ 1911
1377 ശ്രീമൂലരാജ ഷഷ്ടിപൂർത്തി പ്രബന്ധം ഇത്തമർ രവിവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാൻ 1913
1378 കിരാതം ആട്ടക്കഥ ഇട്ടിക്കുളങ്ങര വാരിയർ 1872
1379 കിരാതം തിരുവാതിരപ്പാട്ട്‌ ഇമ്പിച്ചിപ്പണിക്കർ ടി 1905
1380 നളചരിതം ആട്ടക്കഥ ഉണ്ണായി വാരിയർ 1872
1381 ഉത്തരാസ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ ഇരയിമ്മൻ തമ്പി 1913
1382 ദക്ഷയാഗം ആട്ടക്കഥ ഇരയിമ്മൻ തമ്പി; ശങ്കുപിള്ള എൻ; കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ്‌ ഒ.എൻ (വ്യാഖ്യാതാ) 1915
1383 മറുജപപ്പാന ഇരയിമ്മൻ തമ്പി 1874
1384 താരകാസുരവധം കഥകളി ഈശ്വരമേനോൻ 1922
1385 മണിപ്രവാളകീർത്തനങ്ങൾ മുറജപപ്പാന, സുഭദ്രാഹരണം തിരുവാതിരപ്പാട്ട്‌, നവരാത്രി പ്രബന്ധം ഇരയിമ്മൻ തമ്പി 1854
1386 വില്വാദ്രി മാഹാത്മ്യം ഈശ്വരശർമ്മ എൻ.വി 1911
1387 ശേഷധർമ്മം കിളിപ്പാട്ട്‌ എരേച്ചൻ നായർ എ 1910
1388 ചന്ദ്രാംഗദചരിതം തുള്ളൽ ഉണ്ണിക്കുട്ടിപ്പണിക്കർ കാരക്കുറ 1895
1389 പഴശ്ശിനീശ മാഹാത്മ്യം ഉണ്ണി വി 1913
1390 മുക്തമാല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ വി 1917
1391 കുചേലവൃത്തം ഓട്ടൻതുള്ളൽ ഉണ്ണിക്കുട്ടിപ്പണിക്കർ കാരക്കുറ 1908
1392 ദേവസേനാപരിണയം കഥകളി ഉണ്ണിക്കിടാവ്‌; [ശ്രീവല്ലഭൻ ചെറിയതമ്പുരാൻ] 1896
1393 പത്മാസുരവധം കഥകളി ഉണ്ണിക്കിടാവ്‌; [ശ്രീവല്ലഭൻ ചെറിയതമ്പുരാൻ] 1896
1394 ഭാനുകോപവിജയം കഥകളി ഒന്നാം ദിവസത്തെ കഥ ഉണ്ണിക്കിടാവ്‌; [ശ്രീവല്ലഭൻ ചെറിയതമ്പുരാൻ] 1896
1395 ദക്ഷയാഗം ഓട്ടൻതുള്ളൽ ഉണ്ണിക്കുട്ടിപ്പണിക്കർ കാരക്കുറ 1892
1396 ഉത്തരരാമായണം കുറത്തിപ്പാട്ട്‌ None 1868
1397 സ്തവരത്നാകരം ഉണ്ണിപ്പാറൻ വൈദ്യർ വാലിപ്പറമ്പിൽ 1914
1398 കുചശതകം ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ കടത്തനാട്ട്‌ 1906
1399 ഉത്തരാസ്വയംവരം ഓട്ടൻതുള്ളൽ None 1884
1400 ഉത്തരരാമായണം കുറത്തിപ്പാട്ട്‌ None 1877
1401 ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളിപ്പാട്ട്‌ None 1878
1402 നളകഥാസാരം ആട്ടക്കഥ ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാൻ മാവേലിക്കര പുത്തൻകൊട്ടാരത്തിൽ 1910
1403 ഗവർണ്ണർ യാത്രാശതകം ഉദയവർമ്മ വലിയതമ്പുരാൻ മറിയപ്പിള്ളി കൊട്ടാരത്തിൽ 1892
1404 അഗ്നിയാൽ ആക്രാന്തമായ അരിപ്പാട്ടു മഹാക്ഷേത്രം ഉമ്മൻപിള്ള വി.ജി 1921
1405 ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം None 1872
1406 ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ട്‌ None 1872
1407 ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം രുഗ്മാംഗദചരിതം None 1880
1408 ഒരു അനുരാഗിയുടെ ചിന്താശതകം സാമന്തൻ കനകത്തടത്തിൽ; [ഒതേനൻ നമ്പ്യാർ എസ്‌.കെ] 1918
1409 കചചരിതം കളംപാട്ട്‌ കക്കാട്‌ എൻ.എൻ 1875
1410 ഗാരുഡപുരാണം കിളിപ്പാട്ട്‌ കണ്ണൻനമ്പ്യാർ ഇടവൻകൊറൊത്ത്‌ 1873
1411 കചവൃത്തം കക്കാട്‌ എൻ.എൻ 1877
1412 കടവുകൾതുണൈ വേദാന്തക്കുമ്മി None 1913
1413 കാടങ്കോട്ടുമാക്കം കിളിപ്പാട്ട്‌ കുഞ്ഞികൃഷ്ണക്കുറുപ്പ്‌ കുട്ടമത്ത്‌ കുന്നിയൂര്‌; നായർ കെ.എം; കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി അമ്മ കെ.കെ (എഡിറ്റർ) 1918
1414 ഈശ്വരാഷ്ടകം കണ്ണൻഗുരുക്കൾ കെ 1916
1415 വിജ്ഞാനദീപ നവകവും ഭാഷ്യഹൃദയവും (വേദാന്ത ശാസ്ത്രരത്നം കിളിപ്പാട്ട്‌) കണ്ണൻഗുരുക്കൾ വായത്ത 1873
1416 കണ്ണശ്ശരാമായണം ആരണ്യകാണ്ഡം പരമേശ്വരയ്യർ എസ്‌. ഉള്ളൂർ (എഡിറ്റർ) 1909
1417 സുന്ദരീസ്വയംവരം കഥകളിപ്പാട്ട്‌ കരുണാകരക്കുറുപ്പ്‌ വണ്ണോത്ത്‌ (തലശ്ശേരി) 1887
1418 പുള്ളിയുടുപ്പ്‌ കരുണാകരൻ എഴുമറ്റൂർ 1868
1419 കല്യാണസൗഗന്ധികം പാട്ടും കിരാതവും കല്യാണകൃഷ്ണൻ 1886
1420 കാമദേവൻ തിരുവാതിരപ്പാട്ട്‌ കാനം ഇ.ജെ 1905
1421 കുചേലവൃത്തം കിളിപ്പാട്ട്‌ None 1920
1422 കിരാതംകഥ വഞ്ചിപ്പാട്ട്‌ കിട്ടുണ്ണിനായർ കുറ്റിപ്പുറത്ത്‌ 1896
1423 കിരാതം കഥ വഞ്ചിപ്പാട്ട്‌ കിട്ടുണ്ണിനായർ കുറ്റിപ്പുറത്ത്‌ 1873
1424 കിരാതം കഥകളിപ്പാട്ട്‌ കിട്ടുണ്ണിനായർ കുറ്റിപ്പുറത്ത്‌ 1872
1425 കിരാതം കഥകളിപ്പാട്ട്‌ കിട്ടുണ്ണിനായർ കുറ്റിപ്പുറത്ത്‌ 1879
1426 കിരാതം ഭാഷാപ്രബന്ധം കിട്ടുണ്ണിനായർ കുറ്റിപ്പുറത്ത്‌; കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി ആറ്റൂർ (എഡിറ്റർ) 1917
1427 കീചകവധം കിളിപ്പാട്ട്‌ None 1878
1428 ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ട്‌ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1880
1429 കുചേലവൃത്തം ശതകം None 1893
1430 കല്യാണസൗഗന്ധികം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1871
1431 ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ട്‌ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1913
1432 കല്യാണസൗഗന്ധികം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1868
1433 കല്യാണസൗഗന്ധികം ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; ശങ്കരപ്പിള്ള കെ (എഡിറ്റർ) 1919
1434 കാർത്തവീര്യാർജ്ജൂനവിജയം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1878
1435 കാർത്തവീര്യാർജ്ജൂനവിജയം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1894
1436 ഘോഷയാത്ര ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; നാരായണപിള്ള പി.കെ (എഡിറ്റർ) 1904
1437 കിരാതം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1869
1438 ധ്രുവചരിതം (തുള്ളൽ) കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1918
1439 കൃഷ്ണന്റെ ബാലവിനോദം സന്താനഗോപാലം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1914
1440 ചാണക്യസൂത്രം കിളിപ്പാട്ട്‌ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1868
1441 ചാണക്യസൂത്രം കിളിപ്പാട്ട്‌ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1878
1442 ധ്രുവചരിതം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1875
1443 നളചരിതം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1874
1444 ധ്രുവചരിതം (ശീതങ്കൻതുള്ളൽ) കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; കൃഷ്ണപിള്ള കെ.ആർ (എഡിറ്റർ) 1918
1445 ധ്രുവചരിതം ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1922
1446 പതിന്നാലുവൃത്തം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1916
1447 പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം തുള്ളപ്പാട്ട്‌ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1879
1448 ധ്രുവചരിതം ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; പത്മനാഭപിള്ള ബി (വ്യാഖ്യാതാ) 1922
1449 ധ്രുവചരിതം ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; ശങ്കരൻനായർ തേമ്പാട്ട്‌ (എഡിറ്റർ) 1922
1450 നളചരിതം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1873
1451 നളചരിതം കിളിപ്പാട്ട്‌ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1870
1452 നളചരിതം കിളിപ്പാട്ട്‌ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1876
1453 രാമാനുജചരിതം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1877
1454 നാരായണീചരിതം തുള്ളപ്പാട്ട്‌ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1872
1455 പതിന്നാലുവൃത്തം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1880
1456 പതിന്നാലുവൃത്തം രണ്ടും മൂന്നും വൃത്തങ്ങൾ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1919
1457 പത്തുവൃത്തം (രുഗ്മീണിസ്വയംവരം) കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1888
1458 പാത്രചരിതം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; കൃഷ്ണപിള്ള കെ.ആർ (വ്യാഖ്യാതാ) 1915
1459 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1874
1460 ബാല്യൂത്ഭവം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1879
1461 രുഗ്മണീസ്വയംവരം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1879
1462 സഭാപ്രവേശകം പറയൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1896
1463 ലങ്കാമർദ്ദനം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1877
1464 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1872
1465 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1880
1466 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; ഗോവിന്ദപ്പിള്ള കെ (വ്യാഖ്യാതാ) 1911
1467 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ പി.കെ (എഡിറ്റർ) 1909
1468 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1881
1469 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1912
1470 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം ഒന്നാം സർഗ്ഗം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1917
1471 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം രണ്ടാം സർഗ്ഗം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1916
1472 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം രണ്ടാം സർഗ്ഗം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; വാസുദേവച്ചെട്ടി (എഡിറ്റർ) 1915
1473 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; വെങ്കിടാചലശാസ്ത്രി (വ്യാഖ്യാതാ) 1912
1474 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മൂന്നാം സർഗ്ഗം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1917
1475 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം ഏഴാം സർഗ്ഗം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1916
1476 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; വെങ്കിടാചല ശാസ്ത്രി (വ്യാഖ്യാതാ) 1913
1477 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1917
1478 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം പന്ത്രണ്ടാം സർഗ്ഗം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1915
1479 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം പന്ത്രണ്ടാം സർഗ്ഗം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1916
1480 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം പന്ത്രണ്ടാം സർഗ്ഗം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1919
1481 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം പന്ത്രണ്ടാം സർഗ്ഗം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; വെങ്കിടാചലശാസ്ത്രി (വ്യാഖ്യാതാ) 1912
1482 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; കൃഷ്ണപിള്ള കെ.ആർ (വ്യാഖ്യാതാ) 1915
1483 സന്താനഗോപാലം തുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; കൃഷ്ണപിള്ള കെ.ആർ (വ്യാഖ്യാതാ) 1915
1484 സന്താനഗോപാലം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; ശങ്കരപ്പിള്ള കെ (എഡിറ്റർ) 1919
1485 സഭാപ്രവേശം പറയൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; കൃഷ്ണപിള്ള കെ.ആർ (എഡിറ്റർ) 1916
1486 സുന്ദരീസ്വയംവരം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1872
1487 സുന്ദരീസ്വയംവരം കിളിപ്പാട്ട്‌ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1874
1488 സ്യമന്തകം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ; ശങ്കരപ്പിള്ള കെ (എഡിറ്റർ) 1921
1489 ഹിഡുംബനം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 1876
1490 സാവിത്രീസ്വയംവരം കുഞ്ചുണ്ണിമേനോൻ ബെമ്പളാശ്ശേരി 1886
1491 കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ നാരായണപിള്ള പി.കെ 1908
1492 അജാമിളമോക്ഷം ആട്ടക്കഥ കുഞ്ചുപ്പോറ്റി മൂത്തേടത്ത്‌ 1908
1493 ധ്രുവചരിതംമണിപ്രവാളം കുഞ്ഞൻപിള്ള ഇരുവെള്ളിപ്ര വി.കെ 1914
1494 സഗരോപാഖ്യാനം കുഞ്ഞൻപിള്ള വൈരവനവീട്ടിൽ കെ 1915
1495 വാസവദത്ത ഭാഷാകാവ്യം കുഞ്ഞൻവൈദ്യൻ കെ.സി 1898
1496 ഗരുഡരാമായണവും ലക്ഷണാസ്വയംവരവും കളംപാട്ട്‌ കുഞ്ഞപ്പ കടാങ്കുളങ്ങര 1904
1497 സംഗമേശ്വര കീർത്തനം കുഞ്ഞിക്കാവ്‌വാരസ്യർ അകത്തൂട്ട്‌ 1907
1498 കംസൻ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1911
1499 ധ്രുവചരിതം പതിനേഴുവൃത്തം കൈക്കൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ട്‌ കുഞ്ഞിക്കാവ്‌വാരസ്യർ അകത്തൂട്ട്‌ 1907
1500 കവിഭാരതം മണിപ്രവാളം കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1893
1501 കൃഷിപ്പാട്ട്‌ None 1871
1502 നളിനി ഒരു സ്നേഹം കുമാരനാശാൻ എൻ 1912
1503 കേരളം: 5 സർഗ്ഗങ്ങൾ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1912
1504 കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ കൃതികൾ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1922
1505 തുപ്പൽക്കോളാമ്പി കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1910
1506 ദക്ഷയാഗശതകം മണിപ്രവാളം കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1890
1507 ഭദ്രോൽപത്തികിളിപ്പാട്ട്‌ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1892
1508 ഭാരതരത്നമാല കച്ചിദദ്ധ്യായം: രാജനീതി കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1912
1509 പന്ത്രണ്ട്‌ താരാട്ടുപാട്ടുകൾ കുഞ്ഞിക്കുട്ടി പറമ്പ 1918
1510 ഭരതരത്നമാല ശാകുന്തളോപാഖ്യാനം കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1915
1511 ഭാരതരത്നമാല സാവിത്യ്രപാഖ്യാനം കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1915
1512 ഭാരതരത്നമാല ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീത കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1915
1513 ഭാരതരത്നമാല ബകവധം കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1915
1514 മദിരാശിയാത്ര കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1893
1515 ഉപഹാസചരിത്രം കുഞ്ഞിക്കുട്ടി കെ 1877
1516 വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ പാന കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1906
1517 കൂരിയാറ്റപ്പാട്ട്‌ None 1869
1518 കൗസല്യാദേവി കുഞ്ഞിലക്ഷ്മിക്കെട്ടിലമ്മ കെ.എം 1922
1519 ഗോകർണ്ണപ്രതിഷ്ഠ കുഞ്ഞിലക്ഷ്മിക്കെട്ടിലമ്മ കെ.എം 1922
1520 നരിചരിതം കുഞ്ഞിശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ നാരങ്ങോളി ചിറയ്ക്കൽ 1894
1521 അത്ഭുതപാത്രം കുഞ്ഞികൃഷ്ണഗുരുക്കൾ എൻ 1894
1522 ശൂർപ്പകവധം വഞ്ചിപ്പാട്ട്‌ കുട്ടപ്പമേനോൻ കല്ലറയ്ക്കൽ 1912
1523 കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി (അഥവാ പൂച്ചെട്ടിയിലെ ചെടി) കുഞ്ഞികൃഷ്ണഗുരുക്കൾ എൻ 1922
1524 വൃദ്ധ (അഥവാ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ധാർഷ്ട്യം) കുഞ്ഞികൃഷ്ണഗുരുക്കൾ എൻ 1895
1525 മുക്താവലി കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പീശൻ ചെറുളിയിൽ 1914
1526 ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ദേവീസഹായം കുമ്മിപ്പാട്ട്‌ കുഞ്ഞുണ്ണിപ്പിള്ള എം 1918
1527 തോതപദേശം മണിപ്രവാളം കുഞ്ഞുപണിക്കർ കോമത്ത്‌ 1909
1528 കാളിയമർദനം എട്ടുവൃത്തം കുട്ടപ്പമേനോൻ കല്ലറയ്ക്കൽ 1911
1529 ശ്രീകാർത്തികോദയം കുഞ്ഞുരാമൻ സി.വി 1917
1530 കഥകളിപ്രകാശിക കുഞ്ഞുപിള്ള പണിക്കർ മാത്തൂർ 1922
1531 മാനവിക്രമചരിതം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുട്ടൻമേനോൻ ആച്ചായത്ത്‌ 1875
1532 ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ കുമാരനാശാൻ എൻ 1918
1533 വാരാണസീഗമനം ശീതങ്കൻ തുള്ളൽപ്പാട്ട്‌ കുട്ടപ്പമേനോൻ കല്ലറയ്ക്കൽ 1911
1534 തിരുപ്പതി മാഹാത്മ്യം (അഥവാ വെങ്കിടാചലപുരാണം കിളിപ്പാട്ട്‌) കുട്ടപ്പമേനോൻ കല്ലറയ്ക്കൽ 1919
1535 പാർവതീസ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചി 1884
1536 ബാലരാമായണം ബാലകാണ്ഡം കുമാരനാശാൻ എൻ 1917
1537 രുഗ്മാംഗദചരിതം തുള്ളപ്പാട്ട്‌ കുട്ടിരാമൻനായർ 1892
1538 കെ.സി. കുട്ടപ്പനമ്പ്യാരുടെ കൃതികൾ കുട്ട്യപ്പനമ്പ്യാർ കെ.സി 1910
1539 ശ്രീചന്ദ്രചൂഡസ്തവം കുമാരൻ വള്ളിക്കാടൻ 1910
1540 വിചണചിന്ത കൃഷ്ണൻകർത്താവ്‌ ചങ്ങരംകോത 1909
1541 പുഷ്പവാടി കുമാരനാശാൻ എൻ 1920
1542 പുഷ്പവാടി കുമാരനാശാൻ എൻ 1912
1543 ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യം കുമാരനാശാൻ എൻ 1920
1544 പ്രരോദനം കുമാരനാശാൻ എൻ 1919
1545 ബാലരാമായണം അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം കുമാരനാശാൻ എൻ 1920
1546 ബാലരാമായണം ആരണ്യകാണ്ഡം കുമാരനാശാൻ എൻ 1921
1547 വനമാല കുമാരനാശാൻ എൻ 1865
1548 രണ്ടു ഖണ്ഡകൃതികൾ: വീണപൂവ്‌, സിംഹപ്രസവം കുമാരനാശാൻ എൻ 1915
1549 ലീല: ഒരു കാവ്യം കുമാരനാശാൻ എൻ 1914
1550 സുബ്രഹ്മണ്യശതകം കുമാരനാശാൻ എൻ 1915
1551 കുരിയാറ്റപ്പാട്ട്‌ കുറുപ്പ്‌ പറക്കോട്‌ എൻ.ആർ 1868
1552 കുചശതകം കൃഷ്ണൻ ഇക്കോരൻ പള്ളത്ത്‌ 1906
1553 ശാകുന്തളവാക്യം എട്ടുവൃത്തംപാട്ട്‌ കൃഷ്ണൻ ഇക്കോരൻ പള്ളത്ത്‌ 1910
1554 ഖാണ്ഡവദാഹം കുറത്തിപ്പാട്ട്‌ കൃഷ്ണൻ കാരായി എ; കൃഷ്ണൻ എ.കെ 1875
1555 പഞ്ചാംഗി കൃഷ്ണൻ പള്ളത്ത്‌ 1913
1556 പരദേവത കൃഷ്ണൻകർത്താവ്‌ ചങ്ങരംകോത 1914
1557 കലിംഗവധം കൃഷ്ണൻകർത്താവ്‌ ചങ്ങരംകോത 1912
1558 ദേവദത്തകാവ്യം കൃഷ്ണൻകർത്താവ്‌ ചങ്ങരംകോത 1914
1559 പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി (അഥവാ നിവേദനം) കൃഷ്ണൻകർത്താവ്‌ ചങ്ങരംകോത 1914
1560 രാമേശ്വരയാത്ര മണിപ്രവാളം കൃഷ്ണൻകർത്താവ്‌ ചങ്ങരംകോത 1909
1561 കഥാദീപിക കൃഷ്ണൻനമ്പ്യാതിരി എസ്‌.കെ 1917
1562 വല്ലീകുമാരം ആട്ടക്കഥ കൃഷ്ണൻതമ്പി വി 1904
1563 ഷഷ്ടിപൂർത്തി ദർപ്പണം കൃഷ്ണൻതമ്പി വി 1904
1564 കുചേലകൃഷ്ണീയം യമകകാവ്യം കൃഷ്ണൻഗുരുക്കൾ ഒതയോത്ത്‌ കാരായി; സുലോചന (വ്യാഖ്യാതാ) 1886
1565 ലങ്കാമർദ്ദനം കളംപാട്ട്‌ കൃഷ്ണൻനമ്പ്യാർ ആയില്യത്ത്‌ മേലേവീട്‌ വലിയവീട്ടിൽ 1873
1566 പ്രാർത്ഥനാദർശനം കൃഷ്ണപിള്ള എസ്‌ 1920
1567 ലഘുനൈഷധം കൃഷ്ണപിള്ള എസ്‌ 1919
1568 മുരളീ ചരിത്രം കൃഷ്ണൻ മേനോൻ വടക്കെ തേലക്കാട്ട്‌ 1896
1569 കല്യാണസൗഗന്ധികം കൃഷ്ണനാരായണൻ വി 1875
1570 വാടിയ പൂവ്‌ കൃഷ്ണൻ വൈദ്യൻ കെ.എം. കഠിനകുളം 1919
1571 അംഗലക്ഷണം കൃഷ്ണൻ വൈദ്യർ പെരുനെല്ലി പി.കെ 1913
1572 കചചരിതം അമ്മാനപ്പാട്ട്‌ കൃഷ്ണൻ വൈദ്യർ പെരുനെല്ലി പി.കെ 1897
1573 കവിമാത്സര്യം കൃഷ്ണപിള്ള എസ്‌ 1915
1574 സ്ത്രീധർമ്മം കല്യാണവൃത്തശതകം മണിപ്രവാളം കൃഷ്ണൻ വൈദ്യർ പെരുനെല്ലി പി.കെ 1896
1575 മനോലയ പ്രകരണവും വാസനാക്ഷയ പ്രകരണവും കിളിപ്പാട്ട്‌ കൃഷ്ണനെമ്പ്രാന്തിരി എ 1913
1576 ചരമത്രയം കൃഷ്ണപിള്ള കല്യാണിശ്ശേരി വീട്ടിൽ എൻ 1914
1577 ഭക്തസൗമ്യോപാഖ്യാനം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കൃഷ്ണപിള്ള പി.കെ 1921
1578 ജനോവചരിതം കൃഷ്ണപിള്ള മരുത്തോർവട്ടം സി.എൻ 1912
1579 പ്രിയ പര്യക്തയായ ഭൈമി കൃഷ്ണപിള്ള മരുത്തോർവട്ടം സി.എൻ 1921
1580 മായാവിലാസം വഞ്ചിപ്പാട്ട്‌ കൃഷ്ണമേനോൻ ഇളമന 1921
1581 നീതിമാലിക കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി ആറ്റൂർ 1915
1582 കഥാദർപ്പണം കൃഷ്ണപിള്ള മുദാക്കൽ എസ്‌ 1917
1583 രാമായണം പാന കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ ഡി.കെ 1886
1584 ഉത്തരരാമചരിതം ഭാഷാകാവ്യം കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി ആറ്റൂർ 1914
1585 ലഘുരാമായണം കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി ആറ്റൂർ 1918
1586 ധ്രുവചരിതം കഥകളിപ്പാട്ട്‌ കൃഷ്ണമേനോൻ മാക്കൊത്ത്‌ 1879
1587 ചന്ദ്രോത്സവം ശങ്കരമേനോൻ കൊളത്തേരി (എഡിറ്റർ) 1922
1588 മരണദുരിതലക്ഷണം കിളിപ്പാട്ട്‌ കൃഷ്ണമേനോൻ മാക്കൊത്ത്‌ 1915
1589 ഖരവധം വഞ്ചിപ്പാട്ട്‌ കൃഷ്ണയ്യർ പെരുമനത്ത്‌ കെ.എസ്‌ 1913
1590 മീരാഭായ്‌: പത്തുസർഗ്ഗങ്ങൾ കൃഷ്ണയ്യർ പി.ജി 1913
1591 സാഹിത്യതരംഗിണി കൃഷ്ണയ്യർ പി.ജി 1913
1592 ഭാഷാഗാനമഞ്ജരി കൃഷ്ണയ്യർ പെരുമനത്ത്‌ കെ.എസ്‌ 1920
1593 വൃന്ദാവനം ചിദംബരൻപിള്ള വി 1919
1594 മാടമഹീശ പ്രശസ്തിമാല കൃഷ്ണയ്യർ പെരുമനത്ത്‌ കെ.എസ്‌ 1918
1595 കൃഷ്ണലീല ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ കൃഷ്ണയ്യർ പെരുമനത്ത്‌ കെ.എസ്‌ 1911
1596 കൃഷ്ണലീല തിരുവാതിരപ്പാട്ട്‌ കൃഷ്ണയ്യർ പെരുമനത്ത്‌ കെ.എസ്‌ 1910
1597 കഥാകൗമുദി കേരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ പന്തളം 1915
1598 പ്രകൃതി കൃഷ്ണവാരിയർ എം.ആർ 1915
1599 കൃഷ്ണാർജ്ജൂനവിജയം ഓട്ടൻതുള്ളൽ None 1896
1600 കൃഷ്ണാർജ്ജൂനവിജയം ഓട്ടൻതുള്ളൽ None 1874
1601 ചാണക്യസൂത്രം (അഥവാ മുദ്രാരാക്ഷസം കിളിപ്പാട്ട്) None 1878
1602 ആത്മോപദേശവും ഗജേന്ദ്രമോക്ഷവും കൃഷ്ണവാരിയർ കിളിമാനൂർ കെ 1900
1603 മാർത്താണ്ഡദേവോദയം കേരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ പന്തളം 1922
1604 ആസന്ന മരണചിന്താശതകം കേശവപിള്ള കെ.സി 1911
1605 പലവക കവിതകൾ കൃഷ്ണവാരിയർ പി.വി 1912
1606 കേദാരമാഹാത്മ്യം വഞ്ചിപ്പാട്ട്‌ None 1874
1607 കഥാകൗമുദി കേരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ പന്തളം 1916
1608 മാർത്തണ്ഡദേവോദയം കേരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ പന്തളം 1915
1609 സൻമാർഗ്ഗമാല കേരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ പന്തളം 1915
1610 ദൂതവാക്യം ആട്ടക്കഥ കേരളവർമ്മതമ്പുരാൻ കോട്ടയത്ത്‌ അനിഴം തിരുനാൾ 1878
1611 അംബരീഷശതകം കേരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ പന്തളം 1909
1612 അരക്കില്ലദഹനം കേളു കണ്ടങ്കുളങ്ങര 1890
1613 വഞ്ചീശശതകം കേരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ പന്തളം 1910
1614 രുഗ്മാംഗദചരിതം മലയാളകാവ്യം കേരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ പന്തളം 1913
1615 വിജയോദയം കാവ്യം കേരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ പന്തളം 1915
1616 ശബരിമലയാത്ര കേരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ പന്തളം 1911
1617 ശ്രീമൂലരാജവിജയം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കേരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ പന്തളം 1197
1618 സൂക്തിമാല കേരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ പന്തളം 1915
1619 ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തിവർണ്ണന വഞ്ചിപ്പാട്ട്‌ കേശവക്കുറുപ്പ്‌ 1916
1620 ദൈവയോഗം മണിപ്രവാളം കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ 1909
1621 ദൈവയോഗം മണിപ്രവാളം കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ 1920
1622 മംഗളപ്രാർത്ഥനാശതകം കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ 1890
1623 പരശുരാമവിജയം ആട്ടക്കഥ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ 1887
1624 മത്സ്യവല്ലഭവിജയം ആട്ടക്കഥ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ 1887
1625 മയൂരസന്ദേശം മണിപ്രവാളകാവ്യം കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ 1894
1626 ഗോകർണ്ണപ്രതിഷ്ഠ പരമേശ്വരൻനായർ എമ്പ്രാന്തിരി (എഡിറ്റർ) 1922
1627 മയൂരസന്ദേശം കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ; രാമനാഥയ്യർ (വിവർത്തകൻ) 1905
1628 ശ്രീപത്മനാഭ പാദപത്മശതകം കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ 1921
1629 സ്തിശതകം കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ 1914
1630 ചാരുചര്യാശതകം കേശവൻ പ്രാക്കുളം പി.ഇ 1915
1631 സാഹിത്യവിലാസം കേശവപിള്ള കെ.സി 1912
1632 കിരാതരുദ്രസ്തവം മണിപ്രവാളം കേശവൻ നമ്പ്യാർ കിരാലൂർ ചോഴിയത്ത്‌ 1916
1633 ഗുരുദക്ഷിണചരിതം ശ്രീകൃഷ്ണലീല ഓട്ടൻതുള്ളൽ കേശവൻ നമ്പ്യാർ കിരാലൂർ ചോഴിയത്ത്‌ 1909
1634 സാഹിത്യവിലാസം കേശവപിള്ള കെ.സി 1912
1635 അഭിനയഗാനമാലിക കേശവപിള്ള കെ.സി 1911
1636 ദമയന്തീ ശാപശതകം കേശവനുണ്ണിത്താൻ വരിക്കോലിൽ കെ 1919
1637 പ്രതിഭാനം കേശവപിള്ള അടൂർ കെ 1921
1638 മാതാവേ നമസ്കാരം കേശവപിള്ള അടൂർ കെ 1921
1639 സ്തവമുക്താവലി കേശവപിള്ള അടൂർ കെ 1922
1640 പികസന്ദേശം കേശവപിള്ള ചെന്തിട്ട കെ 1921
1641 കവിസമാജയാത്രാശതകം കേശവപിള്ള കെ.സി 1900
1642 കൊല്ലം പ്രദർശനവർണ്ണന കേശവപിള്ള കെ.സി; വറുഗീസ്‌ മാപ്പിള ഐ (എഡിറ്റർ) 1892
1643 തത്വബോധിനി കേശവപിള്ള കെ.സി 1900
1644 നീതിവാക്യങ്ങൾ കേശവപിള്ള കെ.സി 1900
1645 പള്ളിക്കെട്ടുവർണ്ണന കേശവപിള്ള കെ.സി 1906
1646 മംഗല്യധാരണം തുള്ളപ്പാട്ട്‌ കേശവപിള്ള കെ.സി 1903
1647 മാനസോല്ലാസം കേശവപിള്ള കെ.സി 1920
1648 ശുരപത്മാസുരവധം ആട്ടക്കഥ കേശവപിള്ള കെ.സി 1905
1649 ഷഷ്ടിപൂർത്തിഷഷ്ടി കേശവപിള്ള കെ.സി 1905
1650 സുഭാഷിതരത്നാകരം കേശവപിള്ള കെ.സി 1901
1651 സുഭാഷിതരത്നാകരം കേശവപിള്ള കെ.സി 1921
1652 പികസന്ദേശം സന്ദേശകാവ്യം കേശവപിള്ള ചെന്തിട്ട കെ 1921
1653 ബാലഭൂഷണം മണിപ്രവാളം 3 സർഗ്ഗങ്ങൾ കേശവപിള്ള പി.കെ 1915
1654 കൈരളീവിലാപം കേശവപിള്ള മുല്ലൂർ എൻ 1919
1655 മോഷണചരിതം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കേശവപിള്ള തിരുവല്ല ജി. ഊരയിൽ 1914
1656 ഗുരുദ്വേഷിമാഹാത്മ്യം തുള്ളപ്പാട്ട്‌ None 1901
1657 ടിപ്പുവും മലയാളരാജ്യവും കേശവമേനോൻ ഓടാട്ടിൽ 1912
1658 പ്രഹ്ലാദോൽപ്പത്തി കിളിപ്പാട്ട്‌ കേളൻ തലാഞ്ചേരി 1894
1659 ശിവസ്തവശതകം കേളൻ എം.കെ 1909
1660 ഉത്തരരാമായണം കേളുനമ്പ്യാർ മാണിക്കോത്ത്‌ 1904
1661 കൈവല്യ നവനീതവും മുകുന്ദമാലയും കൈമൾ ആർ 1889
1662 ബാലരാമായണം കൊച്ചുനുജൻ മൂസ്സത്‌ കെ 1909
1663 പിതൃപ്രീതിപുരാണം കൊച്ചുകൃഷ്ണപണിക്കർ 1907
1664 സാവിത്രിമാഹാത്മ്യം കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1915
1665 ശംബരവധം കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ 1893
1666 ബാലസാഹിത്യം കൊച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള എൻ 1915
1667 അതിവാതവർഷം കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1890
1668 ആറൻമുളവിലാസം ഹംസപ്പാട്ട്‌ കൊച്ചുകൃഷ്ണനാശാൻ നെടമ്പയിൽ; പണിക്കർ എൻ.പി. ഏവൂർ; കുറുപ്പ്‌ പി. ആർ (എഡിറ്റർ) 1908
1669 തിരുവയ്ക്കത്തപ്പന്റെ മഹോത്സവപ്രബന്ധം വഞ്ചിപ്പാട്ട്‌ കൊച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ള 1921
1670 പെരുന്തിരുകോവിലപ്പൻ സഹായം സഹസ്രകലാശോത്സവപ്പാന കൊച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ള 1900
1671 വഞ്ചീശ്വരമാഹാത്മ്യംകിളിപ്പാട്ട്‌ കൊച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ള 1890
1672 വടക്കൻബകവധം കോട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ 1883
1673 ഗോശ്രീശാദിത്യചരിതം (അഥവാ രാമവർമ്മവിലാസം) കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1919
1674 വഞ്ചീശവംശംമഹാകാവ്യം കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1918
1675 പ്രഹ്ലാദചരിതം ഭാഷാഹരികഥ ഗോപാലൻനായർ എ 1916
1676 ദേവീമാഹാത്മ്യം ഭാഷ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1911
1677 പാണ്ഡവോദയംകാവ്യം കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1913
1678 പാണ്ഡവോദയം കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1913
1679 ബാലോപദേശം 1 മുതൽ 4 വരെ സർഗ്ഗങ്ങൾ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1917
1680 ഭദ്രാവതാരം കിളിപ്പാട്ട്‌ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1893
1681 മലയാംകൊല്ലം മഹാകാവ്യം കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1913
1682 ലക്ഷ്മീസ്വയംവരം കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ; കെ.വി.എം (വ്യാഖ്യാതാ) 1907
1683 അശ്വലക്ഷണം മണിപ്രവാളം കൊച്ചുനാഥൻ ചാന്നാർ എസ്സ്‌ 1909
1684 പൂയവിലാസം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കൊച്ചുണ്ണിമേനോൻ കോയോത്ത്‌ 1904
1685 കുമാരാവതാരം കൊച്ചുപിള്ളവാരിയർ കെ 1916
1686 നിവാതകവചവധം കോട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ 1884
1687 രുഗ്മാംഗദ ചരിതം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കൊച്ചുമേനോൻ 1887
1688 കൊടിയവിരഹം ഭാഷാപ്രബന്ധം കൊച്ചുറാണി ടി; ശങ്കരമേനോൻ കൊളത്തേരി (എഡിറ്റർ) 1922
1689 കിർമ്മീരവധം ആട്ടക്കഥ കോട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ 1913
1690 നീലാസുരവധം ആട്ടക്കഥ കോമ്പി അച്ചൻ 1831
1691 വടക്കൻബകവധം ആട്ടക്കഥ കോട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ 1920
1692 സിംഹാവതാരം ആട്ടക്കഥ കോമ്പി അച്ചൻ 1831
1693 ക്രിസ്തുഅവതാരം പാട്ട്‌ ഓട്ടൻതുള്ളൽ ക്ലാപ്പന എസ്‌.ജെ 1861
1694 ഐക്യമത്യശതകം ഗണപതിപോറ്റി പിരപ്പൻകോട്ട്‌ ഇടമന 1899
1695 ശതകത്രയഭൂഷണം ഗണപതിപോറ്റി പിരപ്പൻകോട്ട്‌ ഇടമന 1900
1696 ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം മണിപ്രവാളകാവ്യം ഗണപതിശർമ്മ അമ്പലപ്പുഴ എച്ച്‌ 1915
1697 ഗിരിജാകല്യാണം ഗീതപ്രബന്ധം പ്രഥമകാണ്ഡം വാസുദേവൻ മൂസ്സത്‌ കെ (വിവർത്തകൻ) 1915
1698 വനകുസുമം ഗോപാലപിള്ള എ 1915
1699 വഞ്ചീശ വിലാസം വഞ്ചിപ്പാട്ട്‌ ഗോപാലപിള്ള പെരിങ്ങര പി 1918
1700 മല്ലിക (അഥവാ ഒരു പ്രണയം) ഗോപാലപിള്ള പരുത്തിക്കാട്ട്‌ 1921
1701 നാഗൻ നാരായണ ചരിതം ഗോപാലപിള്ള പി.ഇ 1919
1702 പി. താണുപ്പിള്ള ഗോപാലപിള്ള പി.ഇ 1902
1703 നീതിമാലിക ഗോപാലമേനോൻ എ; ശങ്കരപ്പിള്ള എ 1915
1704