പുതിയ നിയമം (ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി)

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(പുതിയ നിയമം(ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
പുതിയ നിയമം (ബൈബിൾ) , പരിഭാഷകൻ : ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി
പുതിയ നിയമം


[ 8 ] THE

NEW TESTAMENT

OF OUR

LORD AND SAVIOUR


JESUS CHRIST.

TRANSLATED

INTO

THE MALAYALAM LANGUAGE

FIRST PART

CONTAINING

THE FOUR GOSPELS

AND

THE ACTS OF THE APOSTLES

SECOND EDITION


LONDON:

PRINTED

FOR THE BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY,

BY R.WATTS, CROWN COURT, TEMPLE BAR

1834 [ 9 ] നമ്മുടെ

കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ

യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ

പുതിയ നിയമം

മലയാള ഭാഷയിൽ

പരിഭാഷപ്പട്ടത

രണ്ടാം അച്ചിടിപ്പ


ലൊന്തൊൻ നഗരത്തിൽ

ബ്രിത്തിഷ എന്നും പറദെശമെന്നുമുള്ള

ബൈബൽ സൊസൈയിട്ടിക്കു വെണ്ടി

അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത

മെശിഹാസംവത്സരം

൧൮൩൪ [ 11 ] മത്തായി എഴുതയ എവൻഗെലിയൊൻ

൧ അദ്ധ്യായം

൧ ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശപാരമ്പര്യം. -- ൧൮ അവന്റെ ഉത്ഭവവും ജനനവും. -- ൨൧ അവന്റെ നാമങ്ങൾ

ദാവീദിന്റെ പുത്രനായും അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായും ഇരിക്കുന്ന യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ

൧ വിവരം. അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഇസ്ഹാക്ക യാക്കൊബിനെ ജനിപ്പിച്ചു യാക്കൊബ യെഹൂദായയും

൩ അവന്റെ സഹൊദരന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു. യെഹൂദാ ഫറസിനെയും സാങഹിനെയും താമർ എന്നവളിൽ ജനിപ്പിച്ചു ഫറെസ എസ്രൊമിനെ ജനിപ്പിച്ചു എസ്രൊം ആറാമിനെ

൪ ജനിപ്പിച്ചു. ആറാം അമിനാദാബിനെ ജനിപ്പിച്ചു അമിനാദാബ നെഹശൊനെ ജനിപ്പിച്ചു നെഹശൊൻ സല്മൊ

൫ നെ ജനിപ്പിച്ചു. സല്മൊൻ ബൊവാസിനെ റാഹാബ എന്നവളിൽ ജനിപ്പിച്ചു ബൊവാസ ഒബെദിനെ റൊത്ത എന്നവളിൽ ജനിപ്പിച്ചു ഒബെദ യെശ്ശായിയെ ജനിപ്പിച്ചു.

൬ യെശ്ശായി ദാവീദെന്ന രാജാവിനെ ജനിപ്പിച്ചു ദാവീദ എന്ന രാജാവ ശൊലൊമൊനെ ഉറിയായുടെ ഭാര്യയായിരുന്നവളി

൭ ൽ ജനിപ്പിച്ചു. ശൊലൊമൊൻ റെഹബൊവാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു. യഹബൊവാം അബിയായെ ജനിപ്പിച്ചു അബിയ

൮ ആസായെ ജനിപ്പിച്ചു. ആസാ യഹൊശഫാത്തിനെ ജനിപ്പിച്ചു യഹൊശഫാത്ത യൊറാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു യൊറാം

൯ ഒശിയായെ ജനിപ്പിച്ചു. ഒശിയ യൊതാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു യൊതാം ആഹാസിനെ ജനിപ്പിച്ചു. ആഹാസഹെസൊക്കിയാ

൧൦ യെ ജനിപ്പിച്ചു. ഹെസെക്കിയ മനശ്ശയെ ജനിപ്പിച്ചു. മനശ്ശെ ആമൊനെ ജനിപ്പിച്ചു. ആമൊൻ യൊശിയായെ ജ

൧൧ നിപ്പിച്ചു. ബാബെലൊനിക്ക അടിമയിലകപ്പെട്ട പൊകുന്ന കാലത്തിങ്കൽ യൊശിയാ യൊക്കൊനിയായെയു അവ

൧൩‌ ന്റെ സഹൊദരന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ബാബെലൊനിക്ക അടിമയിലകപ്പെട്ട പൊയതിന്റെ ശെഷം യെക്കൊനിയ ശല്ലതീയെലിനെ ജനിപ്പിച്ചു ശല്ലതീയെൽ സെ

൧൩ റൊബാബെലിനെ ജനിപ്പിച്ചു. സെറൊബാബെൽ അബിഹൂദിനെ ജനിപ്പിച്ചു അബഹൂദ എലിയാക്കിമിനെ ജ

൧൪ നിപ്പിച്ചു എലിയാക്കിം ആസൊറിനെ ജനിപ്പിച്ചു. ആ

B [ 12 ] ൨ മത്തായി ൧, അ

സൊർ സാദൊക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു സാദൊക്ക ആക്കിമിനെ ജനിപ്പിച്ചു ആക്കിം എലിഹൂദിനെ ജനിപ്പിച്ചു. എലിഹൂദ എലിയാസാറിനെ ജനിപ്പിച്ചു എലിയാസാർ മത്താനെ ജനിപ്പിച്ചു മത്താൻ യോക്കൊബിനെ ജനിപ്പിച്ചു. യാക്കൊബ മറിയ എന്നവളുടെ ഭർത്താവായ യൊസെഫിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഇവളിൽനിന്ന ക്രിസ്തു എന്ന പറയപ്പെടുന്ന യെശു അവതരിച്ചു. ആകയാൽ തലമുറകളൊക്കയും അബ്രഹാം മുതൽ ദാവീദ വരെയും പതിന്നാല തലമുറകളും ദാവീദ മുതൽ ബാബെലൊനിക്ക അടിമയിലകപ്പെച്ച നാൾവരെയും പതിന്നാല തലമുറകളും ബാബെലൊനിക്ക അടിമയിലകപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ ക്രിസ്തു വരെയും പതിന്നാല തലമുറകളും ആകുന്നു.

എന്നാൽ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അവതാരം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അവന്റെ മാതാവായ മറിയ യൊസെഫിനെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ശെഷം അവർ കൂടി വരുന്നതിന മുമ്പെ അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്ന ഗർഭിണിയായി കാണപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അവളുടെ ഭർത്താവായ യൊസെഫ നീതിമാനാകകൊണ്ടും അവൾക്ക് ലൊകാപവാദം വരുത്തുവാൻ മനസ്സില്ലായ്കകൊണ്ടും അവളെ രഹസ്യമായിട്ട ഉപെക്ഷിപ്പാൻ വിചാരിച്ചു. എന്നാറെ അവൻ ഇപ്രകാരം നിരൂപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടാലും കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവന ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കാണപ്പെട്ട പറഞ്ഞു ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യൊസെഫെ നിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയയെ ചെർത്തുകൊൾവാൻ ശങ്കിക്കെണ്ട എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവളിൽ ഉല്പാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആകുന്നു. അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന്ന യെശു എന്ന പെർ വിളിക്കയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ തന്റെ ജനങ്ങളെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽനിന്ന രക്ഷിക്കും. എന്നാൽ ദീർഘദർശിയെകൊണ്ട കർത്താവിനാൽ പറയപ്പെട്ടത നിവൃത്തിയാകെണ്ടുന്നതിന്ന ഇതൊക്കയും ഉണ്ടായി. അത കണ്ടാലും ഒരു കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവന്ന അവർ ദൈവം നമ്മൊടു കൂട ഉണ്ട എന്ന അർത്ഥമുള്ള എമ്മാനുവെൽ എന്നപെർ വിളിക്കയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊൾ യൊസെഫ ഉറക്കത്തിൽനിന്ന എഴുനീറ്റ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവനൊട കല്പിച്ച പ്രകാരം ചെയ്തു അവന്റെ ഭാര്യയെ കൈക്കൊണ്ടു. അവൾ അവളുടെ പ്രഥമ പുത്രനെ പ്രസവിക്കുവൊളത്തിന അവൻ അവളെ അറിയാതെയുമിരുന്നു അവന്ന യെശു എന്ന പെർ വിളിക്കയും ചെയ്തു. [ 13 ] മത്തായി ൨ അ ൩

൨ അദ്ധ്യായം

൧ വിദ്വാന്മാർ ക്രസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത.--൧൧ അ വർ അവനെ വന്ദിക്കുന്നത.--൧൪ യൊസെഫ എജിപ്തി ലെക്ക ഓടിപൊകുന്നത.

പിന്നെ എറൊദെസ രാജാവിന്റെ നാളുകളിൽ യെഹൂദി യായിലെ ബെതലെഹെസിൽ യെശു അവതരിച്ചതിന്റെ ശെഷം കണ്ടാലും വിദ്വാന്മാർ കിഴക്കുനിന്ന യെറുശലെമി ൨ ലെക്കവന്ന. യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി അവതരി ച്ചിരിക്കുന്നവൻ എവിടെ ആകുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവന്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്ക കണ്ട അവനെ വന്ദിപ്പാൻ വ ന്നിരിക്കുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു.

൩ എറൊദെസ രാജാവ ഇതു കെട്ടാറെ അവനും അവനൊ ൪ ടു കൂടെ യെറുശലെമൊക്കയും ചഞ്ചലപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ പ്രധാനാചാര്യന്മാരെയും ജനത്തിന്റെ ഉപാദ്ധ്യായ ന്മാരെയും എല്ലാം കൂടി വരുത്തി ക്രിസ്തു എവിടെ ജനിക്കും എ ൫ ന്ന അവരൊടു ചൊദിച്ചു. എന്നാറെ അവർ അവനൊ ടു പറഞ്ഞു യെഹൂദായിലെ ബെതലെഹെമിലാകുന്നു എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്രകാരം ദീർഘദർശിയാൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കു ൬ ന്നു. യെഹൂദാ ദെശത്തിലുള്ള ബെതലെഹെമെ എന്റെ ജ നമാകുന്നു ഇസ്രാഎലിനെ ഭരിക്കുമവനായൊരു പ്രഭു നിങ്ക ൽനിന്ന വരുന്നതുകൊണ്ടു നീ യെഹൂദായിലെ പ്രഭുക്കലിൽ ഒട്ടും ചെറുതല്ല.

൭ അപ്പൊൾ എറൊദെസ ആ വിദ്വാന്മാരെ രഹസ്യമായി വിളിച്ചിട്ട നക്ഷത്രം കാണപ്പെട്ട സമയത്തെ അവരൊടു താല്പ ൮ ര്യമായിട്ട ചൊദിച്ചു. പിന്നെ അവൻ അവരെ ബെതലെ ഹെമിലെക്കു അയച്ച പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെന്ന ചെറിയ പൈ തലിന്റെ വസ്തുത താല്പര്യമായിട്ട അന്വെഷിപ്പിൻ നി ങ്ങൾ അവനെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഞാനും വന്ന അവനെ വന്ദി ൯ പ്പാൻതക്കവണ്ണം എന്നൊട അറിയിക്കയും ചെയ്പിൻ. ഇ പ്രകാരം രാജാവിൽനിന്ന കെട്ടാറെ അവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു കണ്ടാലും അവർ കിഴക്കു കണ്ടിട്ടുള്ള നക്ഷത്രം ചെറിയപൈ തലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തെ മെൽഭാഗത്ത വന്ന നില്ക്കുവൊ ൧൦ ളം അവരുടെ മുമ്പായിട്ടു പൊയി. അവർ നക്ഷത്രം കണ്ടാ റെ എത്രയും വളര പ്രസാദത്തൊടും കൂടി സന്തൊഷിച്ചു. ൧൧ പിന്നെ അവർ വീട്ടിലെക്കു വന്നപ്പൊൾ ചെറിയ പൈത ലിനെ അവന്റെ മാതാവായ മറിയയൊടു കൂടെ കണ്ടു നില ത്തു വീണ അവനെ വന്ദിച്ചു തങ്ങളുടെ നിക്ഷെപ പാത്രങ്ങ [ 14 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/14 [ 15 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/15 [ 16 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/16 [ 17 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/17 [ 18 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/18 [ 19 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/19 [ 20 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/20 [ 21 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/21 [ 22 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/22 [ 23 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/23 [ 24 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/24 [ 25 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/25 [ 26 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/26 [ 27 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/27 [ 28 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/28 [ 29 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/29 [ 30 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/30 [ 31 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/31 [ 32 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/32 [ 33 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/33 [ 34 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/34 [ 35 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/35 [ 36 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/36 [ 37 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/37 [ 38 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/38 [ 39 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/39 [ 40 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/40 [ 41 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/41 [ 42 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/42 [ 43 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/43 [ 44 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/44 [ 45 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/45 [ 46 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/46 [ 47 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/47 [ 48 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/48 [ 49 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/49 [ 50 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/50 [ 51 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/51 [ 52 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/52 [ 53 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/53 [ 54 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/54 [ 55 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/55 [ 56 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/56 [ 57 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/57 [ 58 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/58 [ 59 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/59 [ 60 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/60 [ 61 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/61 [ 62 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/62 [ 63 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/63 [ 64 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/64 [ 65 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/65 [ 66 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/66 [ 67 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/67 [ 68 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/68 [ 69 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/69 [ 70 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/70 [ 71 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/71 [ 72 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/72 [ 73 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/73 [ 74 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/74 [ 75 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/75 [ 76 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/76 [ 77 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/77 [ 78 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/78 [ 79 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/79 [ 80 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/80 [ 81 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/81 [ 82 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/82 [ 83 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/83 [ 84 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/84 [ 85 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/85 [ 86 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/86 [ 87 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/87 [ 88 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/88 [ 89 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/89 [ 90 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/90 [ 91 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/91 [ 92 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/92 [ 93 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/93 [ 94 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/94 [ 95 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/95 [ 96 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/96 [ 97 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/97 [ 98 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/98 [ 99 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/99 [ 100 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/100 [ 101 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/101 [ 102 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/102 [ 103 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/103 [ 104 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/104 [ 105 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/105 [ 106 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/106 [ 107 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/107 [ 108 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/108 [ 109 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/109 [ 110 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/110 [ 111 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/111 [ 112 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/112 [ 113 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/113 [ 114 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/114 [ 115 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/115 [ 116 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/116 [ 117 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/117 [ 118 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/118 [ 119 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/119 [ 120 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/120 [ 121 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/121 [ 122 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/122 [ 123 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/123 [ 124 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/124 [ 125 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/125 [ 126 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/126 [ 127 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/127 [ 128 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/128 [ 129 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/129 [ 130 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/130 [ 131 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/131 [ 132 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/132 [ 133 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/133 [ 134 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/134 [ 135 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/135 [ 136 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/136 [ 137 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/137 [ 138 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/138 [ 139 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/139 [ 140 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/140 [ 141 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/141 [ 142 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/142 [ 143 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/143 [ 144 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/144 [ 145 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/145 [ 146 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/146 [ 147 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/147 [ 148 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/148 [ 149 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/149 [ 150 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/150 [ 151 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/151 [ 152 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/152 [ 153 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/153 [ 154 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/154 [ 155 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/155 [ 156 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/156 [ 157 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/157 [ 158 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/158 [ 159 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/159 [ 160 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/160 [ 161 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/161 [ 162 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/162 [ 163 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/163 [ 164 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/164 [ 165 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/165 [ 166 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/166 [ 167 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/167 [ 168 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/168 [ 169 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/169 [ 170 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/170 [ 171 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/171 [ 172 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/172 [ 173 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/173 [ 174 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/174 [ 175 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/175 [ 176 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/176 [ 177 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/177 [ 178 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/178 [ 179 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/179 [ 180 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/180 [ 181 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/181 [ 182 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/182 [ 183 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/183 [ 184 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/184 [ 185 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/185 [ 186 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/186 [ 187 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/187 [ 188 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/188 [ 189 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/189 [ 190 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/190 [ 191 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/191 [ 192 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/192 [ 193 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/193 [ 194 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/194 [ 195 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/195 [ 196 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/196 [ 197 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/197 [ 198 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/198 [ 199 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/199 [ 200 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/200 [ 201 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/201 [ 202 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/202 [ 203 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/203 [ 204 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/204 [ 205 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/205 [ 206 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/206 [ 207 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/207 [ 208 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/208 [ 209 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/209 [ 210 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/210 [ 211 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/211 [ 212 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/212 [ 213 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/213 [ 214 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/214 [ 215 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/215 [ 216 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/216 [ 217 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/217 [ 218 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/218 [ 219 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/219 [ 220 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/220 [ 221 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/221 [ 222 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/222 [ 223 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/223 [ 224 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/224 [ 225 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/225 [ 226 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/226 [ 227 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/227 [ 228 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/228 [ 229 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/229 [ 230 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/230 [ 231 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/231 [ 232 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/232 [ 233 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/233 [ 234 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/234 [ 235 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/235 [ 236 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/236 [ 237 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/237 [ 238 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/238 [ 239 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/239 [ 240 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/240 [ 241 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/241 [ 242 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/242 [ 243 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/243 [ 244 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/244 [ 245 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/245 [ 246 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/246 [ 247 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/247 [ 248 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/248 [ 249 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/249 [ 250 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/250 [ 251 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/251 [ 252 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/252 [ 253 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/253 [ 254 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/254 [ 255 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/255 [ 256 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/256 [ 257 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/257 [ 258 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/258 [ 259 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/259 [ 260 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/260 [ 261 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/261 [ 262 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/262 [ 263 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/263 [ 264 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/264 [ 265 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/265 [ 266 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/266 [ 267 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/267 [ 268 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/268 [ 269 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/269 [ 270 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/270 [ 271 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/271 [ 272 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/272 [ 273 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/273 [ 274 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/274 [ 275 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/275 [ 276 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/276 [ 277 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/277 [ 278 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/278 [ 279 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/279 [ 280 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/280 [ 281 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/281 [ 282 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/282 [ 283 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/283 [ 284 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/284 [ 285 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/285 [ 286 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/286 [ 287 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/287 [ 288 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/288 [ 289 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/289 [ 290 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/290 [ 291 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/291 [ 292 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/292 [ 293 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/293 [ 294 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/294 [ 295 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/295 [ 296 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/296 [ 297 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/297 [ 298 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/298 [ 299 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/299 [ 300 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/300 [ 301 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/301 [ 302 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/302 [ 303 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/303 [ 304 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/304 [ 305 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/305 [ 306 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/306 [ 307 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/307 [ 308 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/308 [ 309 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/309 [ 310 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/310 [ 311 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/311 [ 312 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/312 [ 313 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/313 [ 314 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/314 [ 315 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/315 [ 316 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/316 [ 317 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/317 [ 318 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/318 [ 319 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/319 [ 320 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/320 [ 321 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/321 [ 322 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/322 [ 323 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/323 [ 324 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/324 [ 325 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/325 [ 326 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/326 [ 327 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/327 [ 328 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/328 [ 329 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/329 [ 330 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/330 [ 331 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/331 [ 332 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/332 [ 333 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/333 [ 334 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/334 [ 335 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/335 [ 336 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/336 [ 337 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/337 [ 338 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/338 [ 339 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/339 [ 340 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/340 [ 341 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/341 [ 342 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/342 [ 343 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/343 [ 344 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/344 [ 345 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/345 [ 346 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/346 [ 347 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/347 [ 348 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/348 [ 349 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/349 [ 350 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/350 [ 351 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/351 [ 352 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/352 [ 353 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/353 [ 354 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/354 [ 355 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/355 [ 356 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/356 [ 357 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/357 [ 358 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/358 [ 359 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/359 [ 360 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/360 [ 361 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/361 [ 362 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/362 [ 363 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/363 [ 364 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/364 [ 365 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/365 [ 366 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/366 [ 367 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/367 [ 368 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/368 [ 369 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/369 [ 370 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/370 [ 371 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/371 [ 372 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/372 [ 373 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/373 [ 374 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/374 [ 375 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/375 [ 376 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/376 [ 377 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/377 [ 378 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/378 [ 379 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/379 [ 380 ] താൾ:Benjamin Bailey New Testament Malayalim language Second edition 1834.pdf/380