ഗായത്രിമന്ത്രം/മാഹേശ്വരിഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
മാഹേശ്വരിഗായത്രി


ഹേശ്വരഭൂതായൈ വിദ്മഹേ
ശൂലഹസ്തായൈ ധീമഹി
തന്നോ മാഹേശ്വരി പ്രചോദയാൽ