കേശവീയം/സർഗവിവൃതി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കേശവീയം (മഹാകാവ്യം)
രചന:കെ.സി. കേശവപിള്ള
സ്വീകാരം
സർഗം പേര് വൃത്തം
1 ഭാമാനിവേദനം അനുഷ്ടുപ്പ്
2 മണിപ്രാത്ഥനം ഉപജാതി
3 മൃഗയാനുവർണ്ണനം വസന്തമാലിക
4 മണിഭ്രംശം അനുഷ്ടുപ്പ്
5 അപവാദചിന്തനം
6 വനഗമനം ഉപജാതി
7 പ്രസേനദേഹദർശനം പുഷ്പിതാഗ്ര
8 മണിദർശനം ഉപജാതി
9 ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം ദ്രുതവിളംബിതം
10 പൗരവിലാപം ഗീതി
11 പ്രത്യാഗമനം വംശസ്ഥ
12 ഭാമാഗ്രഹണം രഥോദ്ധത
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=കേശവീയം/സർഗവിവൃതി&oldid=55575" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്