ഉപയോക്താവ്:Manojk/പൂമുഖം/new texts

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സാഹിത്യസാഹ്യം
(എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ, 1911)
ചിത്രശാല
(ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ, 1931)
ഭാസ്ക്കരമേനോൻ
(രാമവർമ്മ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ, 1905)
തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ
(വിദ്വാൻ കുറുവാൻ തൊടിയിൽ ശങ്കരൻ എഴുത്തച്ഛൻ, 1926)
ഘോഷയാത്ര
(കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ)
ദൂതവാക്യം
(ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഗദ്യകൃതികളിൽ പ്രമുഖസ്ഥാനം)
ഭാഷാഷ്ടപദി
(ജയദേവരുടെ ഗീതഗോവിന്ദകാവ്യത്തിന് രാമപുരത്ത് വാര്യർ രചിച്ച മലയാളഭാഷാ വിവർത്തനം)
കാർത്തവീര്യാർജ്ജുനവിജയം
(കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ)
തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം
(നാലാം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകം, രണ്ടാം ഭാഗം, 1936)
കേരളോല്പത്തി
(ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്, 1868)


Older entries, not currently displayed
Simple listing

{{ഉപയോക്താവ്:Manojk/പൂമുഖം/new texts/item|LINK TO WORK|Author name|YYYY}}

Advanced listing controlling aspects of display

{{ഉപയോക്താവ്:Manojk/പൂമുഖം/new texts/item|LINK TO WORK|Author name|YYYY|nowiki=yes|display=Preferred title to display}}

[[Category:List templates|ഉപയോക്താവ്:Manojk/പൂമുഖം/PAGENAME]] [[Category:Main page templates|ഉപയോക്താവ്:Manojk/പൂമുഖം/BASEPAGENAME]]