സത്യവേദപുസ്തകം/1. തെസ്സലൊനീക്യർ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്