സംവാദം:ഭാഷാഷ്ടപദി/സർഗം മൂന്ന്/7

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

“ഈ ശ്ലോകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല “ എന്ന മട്ടിൽ മുൻ സർഗ്ഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന കുറിപ്പുകൾ ഇവിടം മുതൽ കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പാഠഭേദം തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമില്ല.