സംവാദം:ഭാഷാഷ്ടപദി/സർഗം ഒന്ന്/4

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

അഷടപദിയുടെ മുകളിലും താഴയും ഉള്ള ലിങ്കുകൾ-- മുൻപേജ്, അടുത്തപേജ് തുടങ്ങിയവയിലേക്കുള്ള നാവിഗേഷൻ- ശരിയായി ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.അതുപോലെ താഴെയുള്ള കുറിപ്പുകൾ യഥാസ്ഥാനം ചേർക്കാൻ പറ്റിയില്ല. (സാങ്കേതികം അറിയില്ല)വേണ്ടതുപോലാക്കിത്തരാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു.--Sujanika 02:52, 25 ജൂൺ 2011 (UTC)