ശ്രീമഹാഭാഗവതം/കൃഷ്ണസ്തുതി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് (കിളിപ്പാട്ട്)
രചന:എഴുത്തച്ഛൻ
കൃഷ്ണസ്തുതി

അംഗനാമംഗനാമന്തരാ മാധവോ
മാധവം മാധവം ചാന്തരേണാംഗനാ
ഇത്ഥമാകല്പിതേ മണ്ഡലേ മധ്യഗഃ
സജ്ഞഗൗ വേണുനാ ദേവകീനന്ദനഃ

കേകികേകാദൃതാനേകപങ്കേരുഹാ
ലീനഹംസാവലീ ഹൃദ്യതാഹൃദ്യതാ
കംസവംശാടവീ ദാഹദാവാനലഃ
സജ്ഞഗൗ വേണുനാ ദേവകീനന്ദനഃ

ക്വാപി വീണാഭിരാരാവിണാകമ്പിതഃ
ക്വാപി വീണാബിരാകിങ്കിണീനർതിതഃ
ക്വാപി വീണാഭിരാമാന്തരംഗാപിതഃ
സജ്ഞഗൗ വേണുനാ ദേവകീനന്ദനഃ

ചാരുചന്ദ്രാവലീലോചനൈശ്ചുംബിതോ‌
ഗോപഗോവൃന്ദഗോപാലികാവല്ലഭഃ
വല്ലവീവൃന്ദവൃന്ദാരകഃ കാമുകഃ
സഞ്ജഗൗ വേണുനാ ദേവകീ നന്ദനഃ

മൗലിമാലാമിളന്മത്തഭൃങ്ഗീലതാ-
ഭീതഭീതപ്രിയാവിഭ്രമാലിങ്ഗിതഃ
സ്രസ്തഗോപീകുചാഭോഗസമ്മേളിതഃ
സഞ്ജഗൗ വേണുനാ ദേവകീ നന്ദനഃ

ചാരുചാമീകരാഭാസഭാമാവിഭുർ-
വൈജയന്തീലതാവാസിതോരഃസ്ഥലഃ
നന്ദവൃന്ദാവനേ വാസിതാ മധ്യഗഃ
സഞ്ജഗൗ വേണുനാ ദേവകീ നന്ദനഃ

ബാലികാതാളികാതാളലീലാലയാ-
സങ്ഗസന്ദർ‌ശിത ഭ്രൂലതാവിഭ്രമഃ
ഗോപികാഗീതദത്താവധാനഃ സ്വയം
സഞ്ജഗൗ വേണുനാ ദേവകീ നന്ദനഃ

പാരിജാതം സമുദ്ധൃത്യ രാധാവരോ
രോപയാമാസ ഭാമാഗൃഹസ്യാങ്ഗണേ
ശീതശീതേ വടേ യാമുനീയേ തടേ
സഞ്ജഗൗ വേണുനാ ദേവകീ നന്ദനഃ