ശ്രീമഹാഭാഗവതം/ഹരിപദാഷ്ടകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് (കിളിപ്പാട്ട്)
രചന:എഴുത്തച്ഛൻ
ഹരിപദാഷ്ടകം (കമലാപതിസ്തോത്രം)

ഭുജഗതലപഗതം ഘനസുന്ദരം
ഗരുഡവാഹനമംബുജലോചനം
നളിനചക്രഗദാകരമവ്യയം
ഭജതേ രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.

അളികുലാസിതകോമളകുന്തളം
വിമലപീതദുകൂലമനോഹരം
ജലധിജാങ്കിതവാമകളേബരം
ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.

കിമു ജപശ്ച തപോഭിരുതാദ്ധ്വരൈ-
രപി കിമുത്തമതീർത്ഥനിഷേവണൈഃ
കുമുത ശാസ്ത്രകദംബവിലോകനൈർ‌-
ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.

മനുജദേഹമിമം ഭുവി ദുർ‌ല്ലഭം
സമധിഗമ്യ സുരൈരപി വാഞ്ഛിതം
വിഷയലമ്പടതാമപഹായ വൈ
ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.

ന വനിതാ ന സുതോ ന സഹോദരോ
ന ഹി പിതാ ജനനീ ന ച ബാന്ധവാഃ
വ്രജതി സാകമനേന ജനേന വൈ
ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.

സകലമേവ ചലം സചരാചരം
ജഗദിദം സുതരാം ധനയൗവനം
സമവലോക്യ വിവേക ദൃശാദ്‌ധ്രുവം
ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.

വിവിധ രോഗയുതം ക്ഷണഭംഗുരം
പരവശം നവമാർഗ്ഗമലാകുലം
പരിനിരീക്ഷ്യ ശരീരമിദം സ്വകം
ഭജന്ത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.

മുനിവരൈരനിശം ഹൃദി ഭാവിതം
ശിവവിരിഞ്ചിമഹേന്ദ്രനുതം സദാ
മരണജന്മ ജരാമയ മോചനം
ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.

ഫലശ്രുതി

ഹരിപദാഷ്ടകമേതദനുത്തമം
പരമഹം സജനേന സമീരിതം
പതതി യസ്തു സമാഹിതചേതസാ
വ്രജതി വിഷ്ണുപദം സ നരോ ധ്രുവം.