സംവാദം:ശ്രീമഹാഭാഗവതം/കൃഷ്ണസ്തുതി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

This is not of by Ezhuththachhan ... or from Srimad Bhagavatham. but FROM SRI KRISNA KARNAMRITAM .... 2:35 TO 2:42 Shall I quote below: ".

...Ma yatha paandha padhi bheemaradhyaam,

Digambara kopi thamala neela, Vinyastha hasthopi nithabha bimbe, Doortha samakarshathichitha vitham.., 2-34

Anganam anganam anthare Madhavo, Madhavam Madhavam cha antharenangana, Ithama kalpithe mandale madhyaka, Sanjakou Venunaa Devaki nandana.., 2-35 ....." ....