ശ്രീമദ് ഭാഗവതം/ദ്വിതീയഃ സ്കന്ധഃ/തൃതീയോധ്യായഃ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
ദ്വിതീയഃ സ്കന്ധഃ


ശ്രീശുക ഉവാച


ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ

നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം


ബ്രഹ്മവർചസകാമസ്തു യജേത ബ്രഹ്മണഃ പതിം

ഇന്ദ്രമിന്ദ്രിയകാമസ്തു പ്രജാകാമഃ പ്രജാപതീൻ


ദേവീം മായാം തു ശ്രീകാമസ്തേജസ്കാമോ വിഭാവസും

വസുകാമോ വസൂൻ രുദ്രാൻ വീര്യകാമോഥ വീര്യവാൻ


അന്നാദ്യകാമസ്ത്വദിതിം സ്വർഗകാമോദിതേഃ സുതാൻ

വിശ്വാന്ദേവാൻ രാജ്യകാമഃ സാധ്യാൻസംസാധകോ വിശാം


ആയുഷ്കാമോശ്വിനൗ ദേവൗ പുഷ്ടികാമ ഇലാം യജേത്

പ്രതിഷ്ഠാകാമഃ പുരുഷോ രോദസീ ലോകമാതരൗ


രൂപാഭികാമോ ഗന്ധർവാൻ സ്ത്രീകാമോപ്സര ഉർവശീം

ആധിപത്യകാമഃ സർവേഷാം യജേത പരമേഷ്ഠിനം


യജ്ഞം യജേദ് യശസ്കാമഃ കോശകാമഃ പ്രചേതസം

വിദ്യാകാമസ്തു ഗിരിശം ദാന്പത്യാർഥ ഉമാം സതീം


ധർമാർഥ ഉത്തമശ്ലോകം തന്തുഃ തന്വൻ പിതൃൻ യജേത്

രക്ഷാകാമഃ പുണ്യജനാനോജസ്കാമോ മരുദ്ഗണാൻ


രാജ്യകാമോ മനൂൻ ദേവാൻ നിരൃതിം ത്വഭിചരൻ യജേത്

കാമകാമോ യജേത് സോമമകാമഃ പുരുഷം പരം


അകാമഃ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമ ഉദാരധീഃ

തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യജേത ഉരുഷം പരം ൧൦


ഏതാവാനേവ യജതാമിഹ നിഃശ്രേയസോദയഃ

ഭഗവത്യചലോ ഭാവോ യദ് ഭാഗവതസങ്ഗതഃ ൧൧


ജ്ഞാനം യദാപ്രതിനിവൃത്തഗുണോർമിചക്രമാത്മപ്രസാദ ഉത യത്ര ഗുണേഷ്വസങ്ഗഃ

കൈവല്യസമ്മതപഥസ്ത്വഥ ഭക്തിയോഗഃ കോ നിർവൃതോ ഹരികഥാസു രതിം ന കുര്യാത് ൧൨


ശൗനക ഉവാച


ഇത്യഭിവ്യാഹൃതം രാജാ നിശമ്യ ഭരതർഷഭഃ

കിമന്യത്പൃഷ്ടവാൻ ഭൂയോ വൈയാസകിമൃഷിം കവിം ൧൩


ഏതച്ഛുശ്രൂഷതാം വിദ്വൻ സൂത നോർഹസി ഭാഷിതും

കഥാ ഹരികഥോദർകാഃ സതാം സ്യുഃ സദസി ധ്രുവം ൧൪


സ വൈ ഭാഗവതോ രാജാ പാണ്ഡവേയോ മഹാരഥഃ

ബാലക്രീഡനകൈഃ ക്രീഡൻ കൃഷ്ണക്രീഡാം യ ആദദേ ൧൫


വൈയാസകിശ്ച ഭഗവാൻ വാസുദേവപരായണഃ

ഉരുഗായഗുണോദാരാഃ സതാം സ്യുർഹി സമാഗമേ ൧൬


ആയുർഹരതി വൈ പുംസാമുദ്യന്നസ്തം ച യന്നസൗ

തസ്യർതേ യത്ക്ഷണോ നീത ഉത്തമശ്ലോകവാർതയാ ൧൭


തരവഃ കിം ന ജീവന്തി ഭസ്ത്രാഃ കിം ന ശ്വസന്ത്യുത

ന ഖാദന്തി ന മേഹന്തി കിം ഗ്രാമേ പശവോപരേ ൧൮


ശ്വവിഡ്വരാഹോഷ്ട്രഖരൈഃ സംസ്തുതഃ പുരുഷഃ പശുഃ

ന യത്കർണപഥോപേതോ ജാതു നാമ ഗദാഗ്രജഃ ൧൯


ബിലേ ബതോരുക്രമവിക്രമാൻ യേ ന ശൃണ്വതഃ കർണപുടേ നരസ്യ

ജിഹ്വാസതീ ദാർദുരികേവ സൂത ന ചോപഗായത്യുരുഗായഗാഥാഃ ൨൦


ഭാരഃ പരം പട്ടകിരീടജുഷ്ടമപ്യുത്തമാങ്ഗം ന നമേന്മുകുന്ദം

ശാവൗ കരൗ നോ കുരുതേ സപര്യാം ഹരേർലസത്കാഞ്ചനകങ്കണൗ വാ ൨൧


ബർഹായിതേ തേ നയനേ നരാണാം ലിങ്ഗാനിവിഷ്ണോർന നിരീക്ഷതോ യേ

പാദൗ നൃണാം തൗ ദ്രുമജന്മഭാജൗ ക്ഷേത്രാണി നാനുവ്രജതോ ഹരേര്യൗ ൨൨


ജീവഞ്ഛവോ ഭാഗവതാങ്ഘ്രിരേണും ന ജാതു മർത്യോഭിലഭേത യസ്തു

ശ്രീവിഷ്ണുപദ്യാ മനുജസ്തുലസ്യാഃ ശ്വസഞ്ഛവോ യസ്തു ന വേദ ഗന്ധം ൨൩


തദശ്മസാരം ഹൃദയം ബതേദം യദ് ഗൃഹ്യമാണൈർഹരിനാമധേയൈഃ

ന വിക്രിയേതാഥ യദാ വികാരോ നേത്രേ ജലം ഗാത്രരുഹേഷു ഹർഷഃ ൨൪


അഥാഭിധേഹ്യങ്ഗ മനോനുകൂലം പ്രഭാഷസേ ഭാഗവതപ്രധാനഃ

യദാഹ വൈയാസകിരാത്മവിദ്യാവിശാരദോ നൃപതിം സാധു പുഷ്ടഃ ൨൫


ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ദ്വിതീയസ്കന്ധേ

തൃതീയോധ്യായഃ