ശ്രീമദ് ഭാഗവതം/ദ്വിതീയഃ സ്കന്ധഃ/ചതുർഥോധ്യായഃ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
ദ്വിതീയഃ സ്കന്ധഃ


സൂത ഉവാച


വൈയാസകേരിതി വചസ്തത്ത്വനിശ്ചയമാത്മനഃ

ഉപധാര്യ മതിം കൃഷ്ണേ ഔത്തരേയഃ സതീം വ്യധാത്


ആത്മജായാസുതാഗാരപശുദ്രവിണബന്ധുഷു

രാജ്യേ ചാവികലേ നിത്യം വിരൂഢാം മമതാം ജഹൗ


പപ്രച്ഛ ചേമമേവാർഥം യന്മാം പൃച്ഛഥ സത്തമാഃ

കൃഷ്ണാനുഭാവശ്രവണേ ശ്രദ്ദധാനോ മഹാമനാഃ


സംസ്ഥാം വിജ്ഞായ സംന്യസ്യ കർമ ത്രൈവർഗികം ച യത്

വാസുദേവേ ഭഗവതി ആത്മഭാവം ദൃഢം ഗതഃ


രാജോവാച


സമീചീനം വചോ ബ്രഹ്മൻ സർവജ്ഞസ്യ തവാനഘ

തമോ വിശീര്യതേ മഹ്യം ഹരേഃ കഥയതഃ കഥാം


ഭൂയ ഏവ വിവിത്സാമി ഭഗവാനാത്മമായയാ

യഥേദം സൃജതേ വിശ്വം ദുർവിഭാവ്യമധീശ്വരൈഃ


യഥാ ഗോപായതി വിഭുര്യഥാ സംയച്ഛതേ പുനഃ

യാം യാം ശക്തിമുപാശ്രിത്യ പുരുശ്ക്തിഃ പരഃ പുമാൻ

ആത്മാനം ക്രീഡയൻ ക്രീഡൻ കരോതി വികരോതി ച


നൂനം ഭഗവതോ ബ്രഹ്മൻ ഹരേരദ്ഭുതകർമണഃ

ദുർവിഭാവ്യമിവാഭാതി കവിഭിശ്ചാപി ചേഷ്ടിതം


യഥാ ഗുണാംസ്തു പ്രകൃതേര്യുഗപത് ക്രമശോപി വാ

ബിഭർതി ഭൂരിശസ്ത്വേകഃ കുർവൻ കർമാണി ജന്മഭിഃ


വിചികിത്സിതമേതന്മേ ബ്രവീതു ഭഗവാൻ യഥാ

ശാബ്ദേ ബ്രഹ്മണി നിഷ്ണാതഃ പരസ്മിംശ്ച ഭവാൻഖലു ൧൦


സൂത ഉവാച


ഇത്യുപാമന്ത്രിതോ രാജ്ഞാ ഗുണാനുകഥനേ ഹരേഃ

ഹൃഷീകേശമനുസ്മൃത്യ പ്രതിവക്തും പ്രചക്രമേ ൧൧


ശ്രീശുക ഉവാച


നമഃ പരസ്മൈ പുരുഷായ ഭൂയസേ സദുദ്ഭവസ്ഥാനനിരോധലീലയാ

ഗൃഹീതശക്തിത്രിതയായ ദേഹിനാമന്തർഭവായാനുപലക്ഷ്യവർത്മനേ ൧൨


ഭൂയോ നമഃ സദ്വൃജിനച്ഛിദേസതാമസമ്ഭവായാഖിലസത്ത്വമൂർതയേ

പുംസാം പുനഃ പാരമഹംസ്യ ആശ്രമേ വ്യവസ്ഥിതാനാമനുമൃഗ്യദാശുഷേ ൧൩


നമോ നമസ്തേസ്ത്വൃഷഭായ സാത്വതാം വിദൂരകാഷ്ഠായ മുഹുഃ കുയോഗിനാം

നിരസ്തസാമ്യാതിശയേന രാധസാ സ്വധാമനി ബ്രഹ്മണി രംസ്യതേ നമഃ ൧൪


യത്കീർതനം യത്സ്മരണം യദീക്ഷണം യദ്വന്ദനം യച്ഛ്രവണം യദർഹണം

ലോകസ്യ സദ്യോ വിധുനോതി കൽമഷം തസ്മൈ സുഭദ്രശ്രവസേ നമോ നമഃ ൧൫


വിചക്ഷണാ യച്ചരണോപസാദനാത് സങ്ഗം വ്യുദസ്യോഭയതോന്യരാത്മനഃ

വിന്ദന്തി ഹി ബ്രഹ്മഗതിം ഗതക്ലമാസ്തസ്മൈ സുഭദ്രശ്രവസേ നമോ നമഃ ൧൬


തപസ്വിനോ ദാനപരാ യശസ്വിനോ മനസ്വിനോ മന്ത്രവിദഃ സുമങ്ഗലാഃ

ക്ഷേമം ന വിന്ദന്തി വിനാ യദർപണം തസ്മൈ സുഭദ്രശ്രവസേ നമോ നമഃ ൧൭


കിരാതഹൂണാന്ധ്രപുലിന്ദപുൽകശാ ആഭീരശുമ്ഭാ യവനാഃ ഖസാദയഃ

യേന്യേ ച പാപാ യദപാശ്രയാശ്രയാഃ ശുധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ ൧൮


സ ഏഷ ആത്മാത്മവതാമധീശ്വരസ്ത്രയീമയോ ധർമമയസ്തപോമയഃ

ഗതവ്യലീകൈരജശങ്കരാദിഭിർവിതർക്യലിങ്ഗോ ഭഗവാൻ പ്രസീദതാം ൧൯


ശ്രീയഃ പതിര്യജ്ഞപതിഃ പ്രജാപതിർധിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതിഃ

പതിർഗതിശ്ചാന്ധകവൃഷ്ണിസാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സതാം പതിഃ ൨൦


യദങ്ഘ്ര്യഭിധ്യാനസമാധിധൗതയാ ധിയാനുപശ്യന്തി ഹി തത്ത്വമാത്മനഃ

വദന്തി ചൈതത് കവയോ യഥാരുചം സ മേ മുകുന്ദോ ഭഗവാൻ പ്രസീദതാം ൨൧


പ്രചോദിതാ യേന പുരാ സരസ്വതീ വിതന്വതാസ്യ സതീം സ്മൃതിം ഹൃദി

സ്വലക്ഷണാ പ്രാദുരഭൂത് കിലാസ്യതഃ സ മേ ഋഷീണാമൃഷഭഃ പ്രസീദതാം ൨൨


ഭൂതൈർമഹദ്ഭിര്യ ഇമാഃ പുരോ വിഭുർനിർമായ ശേതേ യദഭൂഷു പൂരുഷഃ

ഭുങ്ക്തേ ഗുണാൻ ഷോഡശ ഷോഡശാത്മകഃ സോലങ്കൃഷീഷ്ട ഭഗവാൻ വചാംസി മേ ൨൩


നമസ്തസ്മൈ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വേധസേ

പപുർജ്ഞാനമയം സൗമ്യാ യന്മുഖാമ്ഭുരുഹാസവം ൨൪


ഏതദേവാത്മഭൂ രാജൻ നാരദായ വിപൃച്ഛതേ

വേദഗർഭോഭ്യധാത് സാക്ഷാദ് യദാഹ ഹരിരാത്മനഃ ൨൫


ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ദ്വിതീയസ്കന്ധേ

ചതുർഥോധ്യായഃ