വിഭൂതി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വിഭൂതി

രചന:എൻ. കുമാരനാശാൻ

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികൾ

കുമാരനാശാൻ
കാവ്യങ്ങൾ

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവർത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം
രാജയോഗം

സ്തോത്ര കൃതികൾ

സ്തോത്ര കൃതികൾ

മറ്റു രചനകൾ

മറ്റു രചനകൾ


കാരുണ്യം കൊണ്ടു കാണുന്നുലകിടമഖിലം
തീർത്തു കാത്തും കടാക്ഷ-
പ്രാരംഭം പൂണ്ടു ലോകേശ്വരിയൊരുമപ്പെടും
വാമനാം വാമദേവൻ
പാരിൽ ഭൂതേശനെന്നാകിലുമണിയുമുടൻ
ഭൂതിമാനേതുകൊണ്ടും
ഭൂരിക്ഷേമം വളർക്കും പ്രഥിതഭസിതമേ!
നിൻപദം കുമ്പിടുന്നേൻ.

നിന്നെക്കൊണ്ടാണു ലോകം നിരവധി വിധമായ്
നീരജാസൻ ചമക്കു-
ന്നിന്നും നിയാണു നിന്നാലുടനഖിലജഗത്-
പാലകൻ നീലവർണ്ണൻ
നിന്നെ പ്രാപിച്ചു നീയായഴിയുമഖിലവും
നിർമ്മലജ്യോതിരീശൻ
തന്നെച്ചൂഴുന്ന മൂലപ്രഥിതഭസിതമേ!
നിൻപദം കുമ്പിടുന്നേൻ.

അൻപിൽക്കൈകൂപ്പിയാമ്നായവുമറിവുപെറു-
ന്നാഗമാഭോഗവുന്നി-
ന്നിമ്പപ്രാചുര്യധുര്യപ്രബലഫണിതികൊ-
ണ്ടെത്രയോ ചിത്രഗാനം
തുമ്പില്ലാതോതിയോതി സ്തുതിമുഖരമുഖം
നിന്നു വാഴ്ത്തുന്ന വന്ദ്യ-
ത്തുമ്പപ്പൂവൊത്ത ശുദ്ധത്രിപുരഭസിതമേ!
നെന്നെ ഞാനുന്നിടുന്നേൻ.

പാപാരണ്യത്തിലെത്തിപ്പരിചിനൊടു പിടി-
ക്കുന്ന ഖണ്ഡാവബോധ-
ത്തീ പായുന്നിന്നെയുന്നി ത്രിഭുവനപടലം
വിട്ടു മേൽപോട്ടു പോവാൻ
സോപാനംപോലെ നെറ്റിത്തടമതിലണിയു-
ന്നിന്റെ പുണ്യത്രിപുണ്ഡ്ര-
ശ്രീപാദത്തിന്നു നിത്യം ശിരസി കരമെടു-
ത്തമ്പൊടും കുമ്പിടുന്നേൻ.

ഭീമാടോപപ്രപഞ്ചഭ്രമണതിൽ വല-
യ്ക്കുന്ന കന്ദർപ്പഗാത്രം
ധീമാക്ഷജ്യോതിരാവിശ്ശിഖമുനയിലെരി-
ഞ്ഞനന്തമായ് വെന്തുനീറി
ഭീമജ്യോത്സ്നാസമാനം സുഷമയൊടവശേ-
ഷിച്ചു ഭൂഷിച്ചു നിത്യം
സോമസ്വാമിപ്രസാദപ്പെരുമ തടവിടും
ഭസ്മമന്ത:സ്മരാമി.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=വിഭൂതി&oldid=55815" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്