ഗായത്രിമന്ത്രം/വാരാഹിഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ഗായത്രിമന്ത്രം(വാരാഹിഗായത്രി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
വാരാഹിഗായത്രി


ഹാവരാഹഭൂതായൈ വിദ്മഹേ
ഗദാഹസ്തായൈ ധീമഹി
തന്നോ വാരാഹി പ്രചോദയാൽ