ഗായത്രിമന്ത്രം/വാരാഹിഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
വാരാഹിഗായത്രി


ഹാവരാഹഭൂതായൈ വിദ്മഹേ
ഗദാഹസ്തായൈ ധീമഹി
തന്നോ വാരാഹി പ്രചോദയാൽ