വനമാല/പള്ളിക്കെട്ടു മംഗളാശംസ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികൾ

കുമാരനാശാൻ
കാവ്യങ്ങൾ

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവർത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം
രാജയോഗം

സ്തോത്ര കൃതികൾ

സ്തോത്ര കൃതികൾ

മറ്റു രചനകൾ

മറ്റു രചനകൾ


വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിൽ നിന്ന്

ഉന്നിദ്രം കാലചക്രം തിരിയുമളവു പൊ-
     ങ്ങി സ്ഫുലിംഗങ്ങൾപോലി-
ങ്ങന്യൂനം മായുമോരോ ദെനമതിലമിതാ-
     നന്ദമിന്നുള്ളഹസ്സേ!
ധന്യം നീ, നിന്നിലല്ലോ സുമുഖിയിളയരാ-
     ജ്ഞിക്കു തൃത്താലിചാർത്താൻ
മിന്നുന്നോർത്താൽ മുഹൂർത്തം മഹിതമരിയപൊൻ-
     നൂലിലത്താലിപോലെ.

ഹാ! രമ്യം ബാല്യമിപ്പോൾ ചിരസഖിഭവതി-
     ക്കോതുമേ യാത്ര കേഴാ-
യ്കാരോമൽത്തമ്പുരാട്ടീ ദശകളറിക മർ
     ത്ത്യർക്കു നിത്യങ്ങളല്ലാ
ധീരത്വം പൂണ്ടു കൃത്യങ്ങളിൽ മരുവുക,
     ധന്യൻ വിധാതാവു കാലേ
വീരുത്തേ ശാഖിമേലും വനിതയെ വര-
     ഹസ്തത്തിലും ചേർത്തിടട്ടെ!

ഓരാതുല്ലാസവും ഭീതിയുമുരുസുഖവും
     ദു:ഖവും നിന്നു നിത്യം
പോരാടും ജീവിതത്തിൽ വലിയ പടനിലം
     യൗവനം ഭവ്യശീലേ,
പേരും ധർമ്മത്തിൽ നിന്നാൽ ജയ,മപജയമാം
     തെറ്റിയാലോർക്ക ദീർഘം
പാരിൽ പ്രാപിക്ക രാജ്ഞി, തിരുവടി സുഖദാ-
     മ്പത്യമാദ്യന്തഹൃദ്യം.

പ്രാപിച്ചു ഭാഗ്യമാര്യേ ഭവതിയെ രവിവർ-
     മ്മാഖ്യനാം ചിത്രകൃത്താം
ഭൂപാലൻ തന്റെ ബീ.ഏ.പദവിജയി മഹാ-
     ഭാഗനാം ഭാഗിനേയൻ
ശോഭിച്ചു ദ്വന്ദമേറ്റം പ്രജകൾ കൃതികളായ്
     നിങ്ങളിൽ സാമ്പ്രതം നി-
ക്ഷേപിക്കുന്നാശ വഞ്ചിക്ഷിതിപകുലമതിൻ
     വമ്പെഴും പൊൻപതാകെ.

പൃഥ്വിശാലംബരല്ലോ പ്രജകൾ, ഭവതി
     ദൃഷ്ടാന്തമായ് കാന്തമാർക്കും
വർത്തിക്കും രാജ്ഞിമാർക്കും ചിരമിവിടെ വധൂ-
     ജാതി വിഖ്യാതിയേലും
പ്രത്യേകിച്ചിന്നിവയ്ക്കും വരമരുളുമജൻ
     പാർവ്വതീഭായിരജ്ഞീ-
പുത്രന്മാരെന്ന പേരാർന്നിനിയവനിപർ
     വേണാടു വാണീടുവാനും.
                                                         - 1907

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകൾ